Zaznacz stronę

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna

Komunikaty WKR

Rekrutacja LUTY 2018


Zapraszamy studentów na drugi stopień na kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Szczegółowe informacje o rekrutacji dostępne są na stronie AGH: http://www.agh.edu.pl/rekrutacja/

Kalendarz rekrutacyjny : przejdź tutaj

Rekrutacja krok po kroku : przejdź tutaj


Terminy egzaminów :

05.02 (poniedziałek) godz. 12:00 – egzamin wstępny na studia stacjonarne 1 cykl (sale: Aula, 1.6)

10.02 (sobota) godz. 12:00 – egzamin wstępny na studia niestacjonarne (sale: Aula, 1.6)

13.02 (wtorek) godz. 12:00 – egzamin wstępny na studia stacjonarne 2 cykl (sale: Aula, 1.6)

Studia stacjonarne

Zarządzanie:

Studia I stopnia – licencjackie 3-letnie. Kryterium kwalifikacji: wskaźnik rekrutacji obliczany na podstawie wyników matury z:

 • matematyki lub fizyki lub chemii lub informatyki lub geografii
 • oraz języka obcego.

Studia II stopnia – 2-letnie (specjalności). Kryterium kwalifikacji: wskaźnik rekrutacji obliczany na podstawie:

 • średniej ocen ze studiów stopnia I
 • oraz egzaminu wstępnego. Forma egzaminu: pisemny test jednokrotnego wyboru składający się z 25 pytań. Czas trwania egzaminu: 45 minut. Zagadnienia do egzaminu są opublikowane tutaj.

Specjalności:

 • Zarządzanie kadrami
 • Zarządzanie finansami
 • Marketing
 • International Management (zajęcia w j. angielskim)

UWAGI Studia II stopnia:

Egzaminy wstępne obejmować będą sprawdzenie wybranych kierunkowych efektów kształcenia (EKK) w zakresie wiedzy umiejętności osiąganych na pierwszym stopniu studiów na kierunku Zarządzanie na Wydziale Zarządzania AGH.
Informacja dodatkowa dla kandydatów na studia II stopnia na studia stacjonarne na kierunek Zarządzanie na specjalność International Management. Warunkiem dodatkowym kwalifikacji na specjalność International Management jest potwierdzona znajomość języka angielskiego na poziomie B2 (zgodnie z wymaganiami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego ESCKJ Rady Europy). Potwierdzenie znajomości języka może być dokonane na podstawie:

 • zaliczenia egzaminu z języka angielskiego na poziomie B2 na studiach I stopnia – na podstawie informacji z suplementu do dyplomu lub, jeżeli dyplom nie został wydany, na podstawie innego dokumentu potwierdzającego zdanie egzaminu,
 • dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego, wymienionego w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r.  w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz. U. Nr 218, poz. 1695), z tym że dokumentami potwierdzającymi znajomość języka obcego są również świadectwa, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające ukończenie studiów I stopnia prowadzonych w języku angielskim,
 • rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem na etapie kwalifikacji na specjalność.

Uwaga: Dokumenty potwierdzające znajomość języka należy złożyć przy dokonywaniu wpisu na studia.

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji:

Studia I stopnia – inżynierskie 3,5-letnie. Kryterium kwalifikacji: wskaźnik rekrutacji obliczany na podstawie wyników matury z:

 • matematyki lub chemii lub fizyki lub informatyki
 • oraz języka obcego.

Studia II stopnia – 1,5-letnie (specjalności). Kryterium kwalifikacji: wskaźnik rekrutacji obliczany na podstawie:

 • średniej ocen ze studiów stopnia I
 • oraz egzaminu wstępnego. Forma egzaminu: pisemny test jednokrotnego wyboru składający się z 25 pytań. Czas trwania egzaminu: 45 minut. Zagadnienia do egzaminu są opublikowane tutaj.

Specjalności:

 • Zarządzanie logistyczne.
 • Zarządzanie produkcją.
 • Zarządzanie jakością.

Limit miejsc w rekrutacji

UWAGI Studia II stopnia:

Egzaminy wstępne obejmować będą sprawdzenie wybranych kierunkowych efektów kształcenia (EKK) w zakresie wiedzy umiejętności osiąganych na pierwszym stopniu studiów na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji na Wydziale Zarządzania AGH.

Warunkiem formalnym przystąpienia do rekrutacji na studia II stopnia na ZiIP jest ukończenie studiów I stopnia dających tytuł zawodowy inżyniera (ukończony kierunek studiów I stopnia inżynierskich nie ma znaczenia). Nie ma możliwości przystąpienia do rekrutacji na studia II stopnia na kierunku ZiIP osoba która nie posiada tytułu inżyniera, ponieważ na Wydziale Zarządzania nie ma możliwości uzupełniania brakujących kwalifikacji inżynierskich.
Egzaminy wstępne obejmować będą sprawdzenie wybranych kierunkowych efektów kształcenia (EKK) w zakresie wiedzy umiejętności osiąganych na pierwszym stopniu studiów na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji na Wydziale Zarządzania AGH.

Informatyka i Ekonometria:

Studia I stopnia – licencjackie 3-letnie. Kryterium kwalifikacji: wskaźnik rekrutacji obliczany na podstawie wyników matury z:

 •  matematyki lub informatyki
 • oraz języka obcego

Studia II stopnia – 2-letnie (specjalności). Kryterium kwalifikacji: wskaźnik rekrutacji obliczany na podstawie:

 • średniej ocen ze studiów stopnia I
 • oraz egzaminu wstępnego. Forma egzaminu: pisemny test jednokrotnego wyboru składający się z 25 pytań. Czas trwania egzaminu: 45 minut. Zagadnienia do egzaminu są opublikowane tutaj.

UWAGI Studia II stopnia:

Egzaminy wstępne obejmować będą sprawdzenie wybranych kierunkowych efektów kształcenia (EKK) w zakresie wiedzy umiejętności osiąganych na pierwszym stopniu studiów na kierunku Informatyka i Ekonometria na Wydziale Zarządzania AGH.

Studia niestacjonarne

Zarządzanie:

Studia I stopnia – licencjackie 3-letnie. Kryterium kwalifikacji:  wskaźnik rekrutacji obliczany na podstawie:

 • wyników matury z matematyki lub fizyki lub chemii lub informatyki lub geografii
 • oraz języka obcego.

UWAGI Studia I stopnia:

Na studia niestacjonarne nie jest wymagane zdawanie na maturze matematyki/fizyki/chemii/informatyki/geografii.
W takim przypadku wartość wskaźnika rekrutacji obliczana jest na podstawie oceny z języka obcego (z uwagi na bardzo dużą liczbę wolnych miejsc, jest duża szansa na zostanie studentem Wydziału Zarządzania AGH).

Studia II stopnia – 2-letnie (specjalności). Kryterium kwalifikacji: wskaźnik rekrutacji  obliczany na podstawie:

 • średniej ocen ze studiów stopnia I
 • oraz egzaminu wstępnego. Forma egzaminu: pisemny test jednokrotnego wyboru składający się z 25 pytań. Czas trwania egzaminu: 45 minut. Zagadnienia do egzaminu są opublikowane tutaj.

Specjalności:

  • Zarządzanie kadrami
  • Zarządzanie finansami
  • Marketing

UWAGI Studia II stopnia: 

Egzaminy wstępne obejmować będą sprawdzenie wybranych kierunkowych efektów kształcenia (EKK) w zakresie wiedzy umiejętności osiąganych na pierwszym stopniu studiów na kierunku Zarządzanie na Wydziale Zarządzania AGH.
Wybór specjalności następuje przy składaniu podania na studia. Otwierane są te specjalności, na które zgłosi się, co najmniej, 30 kandydatów (grupa ćwiczeniowa). W przypadku zbyt dużej liczby kandydatów na daną specjalność liczba grup może zostać ograniczona (z uwagi na możliwości kadrowe Wydziału).

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji:

Studia I stopnia – inżynierskie 3,5-letnie. Kryterium kwalifikacji: wskaźnik rekrutacji  obliczany na podstawie:

 • wyników matury z matematyki lub chemii lub fizyki
 • oraz języka obcego.

UWAGI Studia I stopnia

Na studia niestacjonarne nie jest wymagane zdawanie na maturze matematyki/fizyki/chemii/informatyki.
W takim przypadku wartość wskaźnika rekrutacji obliczana jest na podstawie oceny z języka obcego (z uwagi na bardzo dużą liczbę wolnych miejsc, jest duża szansa na zostanie studentem Wydziału Zarządzania AGH).

Studia II stopnia – 1,5-letnie (specjalności). Kryterium kwalifikacji: wskaźnik rekrutacji obliczany na podstawie:

 • średniej ocen ze studiów stopnia I
 • oraz egzaminu wstępnego. Forma egzaminu: pisemny test jednokrotnego wyboru składający się z 25 pytań. Czas trwania egzaminu: 45 minut. Zagadnienia do egzaminu są opublikowane tutaj.

Specjalności:

  • Zarządzanie produkcją
  • Zarządzanie logistyczne
  • Zarządzanie jakością

Limit miejsc w rekrutacji

UWAGI Studia II stopnia: 

Egzaminy wstępne obejmować będą sprawdzenie wybranych kierunkowych efektów kształcenia (EKK) w zakresie wiedzy umiejętności osiąganych na pierwszym stopniu studiów na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji na Wydziale Zarządzania AGH.
Wybór specjalności następuje przy wpisie na studia.
Otwierane są te specjalności, na które zgłosi się, co najmniej, 30 kandydatów (grupa ćwiczeniowa). W przypadku zbyt dużej liczby kandydatów na daną specjalność liczba grup może zostać ograniczona (z uwagi na możliwości kadrowe Wydziału).

W przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera kandydat musi posiadać tytuł inżyniera lub magistra inżyniera. W przeciwnym wypadku Dziekan właściwy dla danego kierunku, na wniosek kandydata, określi możliwość, zakres, sposób i termin uzupełnienia brakujących kwalifikacji inżynierskich w oparciu o program studiów zatwierdzony przez Radę Wydziału właściwą dla danego kierunku.

Warunkiem formalnym przystąpienia do rekrutacji na studia II stopnia na ZiIP jest ukończenie studiów I stopnia dających tytuł zawodowy inżyniera (ukończony kierunek studiów I stopnia inżynierskich nie ma znaczenia). Nie ma możliwości przystąpienia do rekrutacji na studia II stopnia na kierunku ZiIP osoba która nie posiada tytułu inżyniera, ponieważ na Wydziale Zarządzania nie ma możliwości uzupełniania brakujących kwalifikacji inżynierskich. Egzaminy wstępne obejmować będą sprawdzenie wybranych kierunkowych efektów kształcenia (EKK) w zakresie wiedzy umiejętności osiąganych na pierwszym stopniu studiów na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji na Wydziale Zarządzania AGH.

Informatyka i Ekonometria:

Studia I stopnia – licencjackie 3-letnie. Kryterium kwalifikacji: wskaźnik rekrutacji obliczany na podstawie:

 • wyników matury z matematyki lub informatyki
 • oraz języka obcego.

UWAGI Studia I stopnia

Na studia niestacjonarne nie jest wymagane zdawanie na maturze matematyki /informatyki. W takim przypadku wartość wskaźnika rekrutacji obliczana jest na podstawie oceny z języka obcego (z uwagi na bardzo dużą liczbę wolnych miejsc, jest duża szansa na zostanie studentem Wydziału Zarządzania AGH).

Studia II stopnia – 2-letnie (specjalności). Kryterium kwalifikacji: wskaźnik rekrutacji  obliczany na podstawie:

 • średniej ocen ze studiów stopnia I
 • oraz egzaminu wstępnego. Forma egzaminu: pisemny test jednokrotnego wyboru składający się z 25 pytań. Czas trwania egzaminu: 45 minut. Zagadnienia do egzaminu są opublikowane tutaj.

UWAGI Studia II stopnia: 

Egzaminy wstępne obejmować będą sprawdzenie wybranych kierunkowych efektów kształcenia (EKK) w zakresie wiedzy umiejętności osiąganych na pierwszym stopniu studiów na kierunku Informatyka i Ekonometria na Wydziale Zarządzania AGH.
Wybór specjalności następuje przy wpisie na studia.
Otwierane są te specjalności, na które zgłosi się, co najmniej, 30 kandydatów (grupa ćwiczeniowa). W przypadku zbyt dużej liczby kandydatów na daną specjalność liczba grup może zostać ograniczona (z uwagi na możliwości kadrowe Wydziału).
Opłaty za studia niestacjonarne na Wydziale Zarządzania AGH

Odbiór dokumentów

Rekrutacja prowadzona od 2009 roku – dokumenty należy odbierać we właściwym dziekanacie (od 2009 r. na Wydziale Zarządzania przechowywane są tylko dokumenty kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani na studia i dokonali wpisu) lub w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (w okresie dokonywania wpisów na studia, określonym kalendarzem rekrutacji na dany rok akademicki).


Rekrutacja prowadzona do 2008 r. (włącznie):

WKR przechowuje dokumenty tylko kandydatów nieprzyjętych lub niewpisanych na studia. Pozostałe dokumenty (kandydatów  wpisanych na studia) przechowywane są przez właściwe dziekanaty i tam należy zgłosić się po ich odbiór.

WKR archiwizuje co najmniej 1 rok m.in. świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia szkoły, dyplomy ukończenia studiów wyższych oraz suplementy. Teczki niezawierające ww. dokumentów są niszczone po upływie 1 roku.

Forma odbioru dokumentów rekrutacyjnych:
 1. Należy skontaktować się z WKR w okresie dyżurów (prowadzenie rekrutacji letniej lub zimowej na dany rok akademicki) i złożyć podanie o zwrot dokumentów: drogą elektroniczną lub osobiście (w okresie rekrutacji na dany rok akademicki). W podaniu należy umieścić następujące dane: imię i nazwisko, rok prowadzonej rekrutacji, kierunek studiów, stopień, rodzaj (stacjonarne/niestacjonarne). Należy podać dane kontaktowe: telefon, adres zamieszkania oraz adres e-mail. Konieczne jest także podanie informacji o statusie kandydata (przyjęty, nieprzyjęty, wpisany).
 2. WKR poinformuje drogą elektroniczną o trybie załatwienia sprawy (w tym szacowanym terminie).
 3. Odbiór dokumentów odbywa się w wyznaczonym terminie przez WKR.

Uwaga:

 1. WKR nie rozpatruje (nie przekierowuje) podań o zwrot dokumentów kandydatów, którzy dokonali wpisu na studia (dokumenty te należy odbierać w dziekanacie).
 2. Dowodem złożenia dokumentów na Wydziale Zarządzania AGH jest opieczętowane Zaświadczenie, wydawane w momencie składania dokumentów w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, na którym umieszczony jest m.in. numer rekrutacyjny kandydata.

Pytania i odpowiedzi

Zarejestrowałem się, dokonałem wpłaty, ale nie mam jeszcze statusu kandydata.

WKR: Po dokonaniu płatności przelew musi wpłynąć na konto AGH (wskazane w systemie rekrutacyjnym; operacja ta w przypadku wpłaty na poczcie może trwać nawet kilka dni roboczych). Następnie kwota musi być zidentyfikowana przez system rekrutacyjny AGH (wyszukiwany jest konkretny numer przelewu, podawany podczas rejestracji w systemie internetowym). Jeżeli nie nastąpiło pomylenie tytułu przelewu lub numeru rachunku, wówczas wpłata zostanie zaksięgowana. W przypadku niepotwierdzenia przelewu prosimy o okazanie dowodu przelewu w siedzibie WKR (w przeciwnym wypadku – zgodnie z zasadami rekrutacji na AGH – kandydat nie będzie dopuszczony do kwalifikacji). UWAGA: przelew powinien być dokonany odpowiednio wcześniej, kilka dni przed upływem terminu przyjmowania dokumentów. Kandydaci, którzy będą dokonywać wpłaty w ostatnich dniach przyjmowania dokumentów na dany rodzaj studiów proszeni są o złożenie w WKR oryginału dowodu wpłaty.

Nie mogę osobiście złożyć dokumentów. Czy w takim przypadku jest możliwość rejestracji oraz w kolejnym etapie dokonania wpisu na studia?

WKR: Dokumentów nie trzeba składać osobiście. Komplet podpisanych dokumentów może być przesłany pocztą, można też upoważnić do tego celu inną osobę (np. członka rodziny). W takiej sytuacji niemożliwe jest składanie przez upoważnioną osobę podpisu w imieniu kandydata, dlatego odpowiednie dokumenty muszą być podpisane przez kandydata wcześniej (podobnie jak w przypadku przesłania dokumentów pocztą). Jeżeli kandydat chciałby, aby dana osoba mogła składać w jego imieniu podpis, niezbędne jest pełnomocnictwo z notarialnym poświadczeniem podpisu – pobierz formularz. Dokonanie wpisu na studia, które wymaga dostarczenia kompletu dokumentów oraz uzupełnienia wszelkich brakujących danych, także może być dokonywane osobiście, pocztą lub z wykorzystaniem pełnomocnictwa z notarialnym poświadczeniem podpisu (w przypadku złożenia podpisu w imieniu kandydata).

W jaki sposób mogę odebrać złożone dokumenty (np. świadectwo)?

WKR: Informacja o sposobie odbioru dokumentów znajduje się w zakładce [Odbiór dokumentów].

Inne pytania znajdziesz na stronie rekrutacji AGH

Pliki do pobrania

Pytania do egzaminu wstępnego:

ZIP II stopień

Dodatkowe pliki znajdziesz tutaj

Informacje dla studentów 1 semestru II stopnia ZIP niestacjonarne

Kontakt

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna (Budynek D-14, Pokój nr 1)


Akademia Górniczo-Hutnicza
Wydział Zarządzania
ul. Gramatyka 10, 30-067 Kraków, pok. 1

E-mail: wkr@zarz.agh.edu.pl
Telefon:
12 617 43 18, 12 617 42 11 (czynny tylko w godzinach dyżurów)

Godziny dyżurów:

Pon.-Pt. 9:00–-15:00 w okresie – 26.01-17.02.2018
w tym Sob. 10.02.2018 i 17.02.2018 też w godz. 9:00–-15:00


Zobacz na mapie: