AGH
PL EN

 

Studia doktoranckie
Doktorat z nauk ekonomicznych
Doktorat z nauk technicznych
Rekrutacja na studia
Pomoc materialna-stypendia
Kontakt

Studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania AGH

Studia doktoranckie to forma studiów, która cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród absolwentów studiów magisterskich. Ten trzeci  stopień studiów umożliwia pozyskanie zaawansowanej wiedzy w wybranym obszarze nauki, umiejętności prowadzenia badań naukowych jak również rozwój umiejętności abstrakcyjnego myślenia i prawidłowego formułowania wniosków rozszerzających zakres aktualnej wiedzy teoretycznej i praktycznej. Zdobyte kompetencje potwierdzone są cenionym tytułem doktora nauk otwierającym drzwi do kariery akademickiej lub wspierającym rozwój kariery zawodowej na wyższym poziomie wymagań.

Na Wydziale Zarządzania w roku 2013 decyzją JM Rektora AGH utworzone zostały dwa kierunki studiów skierowane do teoretyków i praktyków zarządzania. Kształcenie na obu kierunkach prowadzone jest w trybie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych umożliwiającym współpracę z szerokim gronem doktorantów.

Studia stacjonarne skierowane są do wyróżniających się absolwentów studiów II stopnia (dowolnego kierunku) chcących rozszerzyć posiadane kompetencje  na poziomie zaawansowanym oraz rozważających zatrudnienie w przyszłości na Wydziale Zarzadzania AGH lub innej jednostce akademickiej. Studentom kontynuującym kształcenie na III stopniu przysługują wszystkie świadczenia studenckie: zniżki komunikacyjne, opieka zdrowotna, akademiki oraz stypendia socjalne i naukowe.

Studia niestacjonarne przeznaczone są dla praktyków zarządzania - osób prowadzących aktualnie swoją karierę zawodową poza uczelnią i przygotowujących się do jej dynamicznego rozwoju w przyszłości.  Studia te są odpłatne i dzięki temu jest możliwość ich zorganizowania w trybie niekolidującym z pracą zawodową. Zajęcia rozplanowane są równomiernie co 2-3 weekendy roku akademickiego.

Studia doktoranckie trwają cztery lata i są organizowane  w trybie pełnych lat akademickich (od października do czerwca). Aktualnie  realizowane są dwa kierunki studiów:

  • Zarządzanie - prowadzą do uzyskania tytułu doktora w  dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarzadzaniu,
  • Zarzadzanie i inżynieria produkcji - prowadzą do uzyskania tytułu doktora w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria produkcji.

Szczegółowe informacje o danym kierunku studiów dostępne są na podstronach

Studia doktoranckie "Zarządzanie"  ..>>

Studia doktoranckie" Zarządzanie i Inżynieria Produkcji"  ..>>

Programy studiów obejmują cztery formy współpracy z doktorantami:  obowiązkowe zajęcia dydaktyczne  przygotowujące do egzaminów doktorskich i doskonalące umiejętności badawcze,  przedmioty obieralne umożliwiające uzupełnienie wiedzy i umiejętności w wybranym indywidualnie obszarze, praca badawcza prowadzona przy wsparciu opiekuna naukowego oraz praktyki dające okazję do przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim. Programy został przygotowane w taki sposób by umożliwić wszystkim doktorantom: zebranie dorobku naukowego, otwarcie przewodu doktorskiego (II rok), przygotowanie rozprawy doktorskiej, zdanie wymaganych egzaminów oraz obronę doktoratu do końca studiów.

Rekrutacja na oba kierunki studiów prowadzona jest raz w roku w okresie od kwietnia do września, a kolokwia kwalifikacyjne są organizowane w termiach 10-25 września. W trosce o jakość naszych studiów wymaganym warunkiem rekrutacji na studia doktoranckie jest posiadane na dyplomie studiów II stopnia (magisterskich) oceny co najmniej dobrej. Podstawą przyjęcia na studia są wyniki kolokwium kwalifikacyjnego. Przystępując do kolokwium doktorant powinien mieć przygotowany pomysł projektu badawczego, którego wyniki będą podstawą rozprawy doktorskiej. Tryb, warunki i limity rekrutacji na daną edycję studiów wyznacza uchwała Senatu AGH natomiast dokładne terminy i miejsce składania dokumentów określa Dziekan Wydziału Zarządzania.

Szczegółowe wymagania rekrutacyjne oraz terminy składania dokumentów na bieżącą edycję  studiów doktoranckich są dostępne  tutaj ..>>

Opiekę nad doktorantami w sprawach formalnych sprawują kierownicy studiów doktoranckich. Kwestie rekrutacji, rozliczeń postępów w realizacji  studiów oraz sprawy socjalne i finansowe są w gestii obsługi dziekanatu studiów. Natomiast bezpośrednie wsparcie wysiłków doktoranta oraz nadzór nad przebiegiem pracy naukowej leży w gestii opiekuna naukowego - wybranego przez doktoranta samodzielnego pracownika naukowego, docelowego promotora rozprawy. Na etapie wstępnym pomoc w opracowaniu propozycji projektu badawczego zapewniają kierownicy studiów.

Szczegółowe dane kontaktowe do organizatorów studiów  są umieszczone tutaj  ..>>

Aktualizacja: Monika Łada
ostatnie otwarcie: 2014-07-28 13:14:48
ostatnia modyfikacja: 2013-03-19 16:14:19


Studia doktoranckie na AGH


Regulamin studiów doktoranckich


Przepisy prawne


Samorząd doktorantów AGH


Pomoc materialna