Zespół Obsługi Studentów - studia niestacjonarne

Systemy obsługi studiów

e-Rekrutacja
e-Rekrutacja
e-learning
Syllabus
Syllabus
Syllabus
poczta przez www

PARKING

Teren przed Wydziałem Zarządzania znajduje się obecnie w strefie płatnego parkowania . Istnieje możliwość wykupienia dostępu do parkingu za budynkiem Wydziału wyłącznie dla studentów studiów niestacjonarnych.

Regulamin parkingu znajduje się pod linkiem :

https://www.agh.edu.pl/fileadmin/default/templates/images/dokumenty/inne/wjazd_teren_agh/2020/Regulamin_korzystania_z_systemu_kontroli_wjazdu_na_teren_AGH_2020_08.pdf

Link do sytemu kontroli wjazdu na teren AGH, gdzie można pobrać odpowiednie dokumenty:

https://www.agh.edu.pl/wjazdy/

 

UWAGA!
Na stronie https://www.cok.agh.edu.pl/dzial-organizacji-studiow/ksztalcenie-wazne-informacje/dla-studentow/ umieszczane są ważne informacje dla studentów związane z zawieszeniem zajęć na AGH oraz funkcjonowaniem Uczelni.

Przedłużanie ważności Elektronicznej Legitymacji Studenckiej

Przedłużanie ważności Elektronicznej Legitymacji Studenckiej odbywa się w Biurze Sekcji Dokumentów Publicznych – pod łącznikiem A0-A1 (dawna siedziba banku Pekao S.A.), wejście od strony parkingu A0/A1,
Warunkiem przedłużenia legitymacji jest uzyskanie wpisu na kolejny semestr.
Szczegółowe informacje można przeczytać na stronie: https://www.sdp.agh.edu.pl/karty-elektroniczne-cke/

ADAPTER – program dla studentów pierwszego roku

Szczegółowe informacje na temat Programu dostępne są pod adresem:
https://www.adapter.agh.edu.pl/

Dyżury psychologów w ramach programu ADAPTER

Szanowni Państwo,

w związku z przedłużającym się stanem epidemicznym uprzejmie informujemy, że w ramach programu ADAPTER uruchomiono dyżury psychologiczne dla studentów, którzy zgłaszają problemy zdrowia psychicznego związane z przedłużającym się stanem epidemicznym, a zwłaszcza odosobnieniem, izolacją, uzależnieniami, itp.

Konsultacje są bezpłatne i mogą z nich skorzystać studenci AGH po okazaniu legitymacji studenckiej.

Programy wymiany

Student pragnący wyjechać w ramach programów wymiany powinien złożyć podanie o przyznanie Indywidualnej organizacji studiów (IOS) na okres wyznaczony przez Dziekana.

Procedura wyjazdowa Erasmus na Wydziale Zarządzania (2018_06_04)

ERASMUS WZ - krok po kroku

Wniosek_Indywidualna_organizacja_studiow

IOS_ druk

Warunki_ indywidualnego zaliczenia przedmiotu_zalacznik do IOS

Erasmus

Erasmus+

Od 1. stycznia 2014 roku w naszej AGH ruszył program Erasmus+ – nowy  program UE na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu.

Informacje o programie >>

Most

MOST

Program „MOST” to program mobilnośœci studentów i doktorantów, umożliwiający studiowanie przez semestr lub cały rok akademicki na jednym z dwudziestu dziewięciu polskich Uniwersytetów. Bywa nazywany „polskim Erasmusem” i skorzystało z niego już prawie 10 tysięcy osób.

Rekrutacja na Program MOST odbywa się dwa razy w roku:
 • od 15 kwietnia do 15 maja (rekrutacja na semestr zimowy i cały rok akademicki)
 • od 31 października do 30 listopada (rekrutacja na semestr letni)
W tych okresach na stronie internetowej Programu aktywny jest link https://most.uka.uw.edu.pl/, umożliwiający zapoznanie się z aktualną ofertą MOST-u oraz założenie konta w systemie IRK MOST, za pośrednictwem którego dokonuje się rejestracji i uzyskuje status osoby ubiegającej się o udział w Programie MOST.

Szczegółowe informacje dotyczące terminów i zasad rekrutacji, Uczelni biorących udział w programie i rejestracji krok po kroku znajdują się  na stronie: www.most.amu.edu.pl

Reglamin MOST_2022-04-08

Kontakt

Koordynator programu MOST na Wydziale Zarządzania AGH

dr inż. Katarzyna Klimkiewicz

Ul. Gramatyka 10, 30-067 Kraków

pok 122, I piętro,

tel. 12- 617-42-93

kklimkie@zarz.agh.edu.pl

 

Uczelniany koordynator programu MOST

mgr Małgorzata Bartyś

Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

pawilon C-1, I piętro, pok. 112

T: 12 617 27 12

E: mbartys@agh.edu.pl

MOSTECH

Szczegółowe informacje na temat programu MOSTECH znajdują się na stronie:

http://www.kaut.agh.edu.pl/mostech/

Uchwała Senatu

Uchwała nr 43 /2005

Senatu AGH z dnia 27 kwietnia 2005 r

Porozumienie Konferencji Rektorów Polskich

Uczelni Technicznych

w sprawie systemu mobilności studentów MOSTECH

Porozumienie polskich uczelni technicznych w sprawie systemu mobilności studentów MOSTECH ma na celu:

 • wdrożenie założeń Procesu Bolońskiego,

 • podnoszenie jakości kształcenia,

 • ułatwienie krajowej wymiany studentów.

§ 1

Założenia ogólne systemu MOSTECH

 1. Sygnatariusze Porozumienia stawiają sobie za cel umożliwienie studentom odbycie części studiów poza uczelnią macierzystą.

 2. System mobilności ma wspierać mechanizmy wzajemnego doskonalenia jakości kształcenia na kierunkach technicznych dla wszystkich poziomów kształcenia
  i systemów studiów.

 3. Wymiana jest dobrowolna i jest realizowana na wniosek studenta pozytywnie zaopiniowany przez dziekana jednostki macierzystej.

§ 2

Procedury wymiany

1. Sprawy formalne i organizacyjne systemu, wynikające z Porozumienia, za pośrednictwem KAUT, prowadzą: uczelnia zgłaszająca (uczelnia macierzysta studenta) i uczelnia przyjmująca.

2. W systemie MOSTECH obowiązują następujące procedury zgłaszania i przyjmowania studentów:

 1. do 30 marca uczelnie zgłaszają do Biura KAUT oferowaną liczbę miejsc na poszczególne kierunki studiów na następny rok akademicki,

 2. do 15 kwietnia Biuro KAUT ogłasza zbiorcze zestawienia miejsc,

 3. uczelnie przesyłają do KAUT listę kandydatów na studia, odpowiednio w terminie do 15 maja na semestr zimowy i w terminie do 30 listopada na semestr letni,

 1. KAUT koordynuje procedurę wymiany i przesyła uczelniom listę kandydatów na studia, odpowiednio na semestr zimowy w terminie do 15 czerwca i na semestr letni w terminie do 30 grudnia,

 2. studenci zgłaszający się do uczestnictwa w systemie MOSTECH mogą podać więcej niż jedną uczelnię, w której zamierzają odbyć część studiów,

 3. po zakończeniu semestru Biuro KAUT przekazuje informację do KRPUT o liczbie studentów i uczelniach uczestniczących w wymianie.

§ 3

Realizacja programu studiów i zasady zaliczania

 1. Studenci mogą realizować indywidualny program studiów lub program standardowy zgodny z planem na danym semestrze uczelni przyjmującej.
 2. Program nauki powinien zapewnić uzyskanie 30 punktów ECTS w ciągu semestru.
  W przypadku uzyskania mniejszej liczby punktów student jest zobowiązany do ich uzupełnienia w uczelni macierzystej.
 3. Wybrany przez studenta program musi uzyskać aprobatę dziekana jednostki macierzystej przed skierowaniem studenta do uczelni przyjmującej.
 4. Studenta w czasie odbywania studiów poza uczelnią macierzystą obowiązuje regulamin uczelni przyjmującej.
 5. Przedmioty (kursy) i semestr realizowany poza uczelnią macierzystą na podstawie ocen i punktów ECTS wpisanych do indeksu i na kartę egzaminacyjną przez prowadzących zajęcia w uczelni przyjmującej, zalicza dziekan jednostki macierzystej.
 6. Uzyskane przez studenta oceny oraz inne informacje niezbędne do zamieszczenia
  w suplemencie do dyplomu potwierdza dziekan jednostki przyjmującej, na zatwierdzonym przez KRPUT druku.

§ 4

Warunki uczestnictwa studentów w wymianie

 1. Studia w ramach systemu MOSTECH może podjąć student po zaliczeniu drugiego roku studiów.

 2. Dziekan jednostki macierzystej może wyrazić zgodę na odbycie studiów w innej uczelni, jeżeli student ma zaliczony bez braków bieżący semestr.

 3. W trakcie odbywania studiów w systemie MOSTECH, przysługujące stypendia wypłaca studentowi uczelnia macierzysta.

 4. Uczelnie przyjmujące studentów zapewniają odpłatnie, w miarę możliwości, miejsca w domu akademickim, zgodnie z własnym systemem opłat.

§ 5

Wzory pism dla uczelni kierującej studentów na studia i dla uczelni przyjmującej na studia oraz dodatkowe druki przygotowuje KAUT, zatwierdza KRPUT.

§ 6

Przystąpienie do Porozumienia wymaga akceptacji Senatu.

§ 7

Regulaminy studiów uczelni przystępujących do Porozumienia umożliwiają zaliczenie przedmiotów (kursów) w innych uczelniach.

§ 8

 1. Sygnatariusz Porozumienia może z niego wystąpić.

 2. Do Porozumienia może przystąpić uczelnia spoza grona Sygnatariuszy na warunkach
  i za zgodą KRPUT.

Podpisując Porozumienie zobowiązujemy się do czynnego uczestnictwa w realizacji misji
z niego wynikającej oraz respektowania przyjętych przez nie reguł działania.

Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie .....................................................................

Rektor Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni .........................................................................

Rektor Akademii Morskiej w Gdyni ............................................................................................

Rektor Akademii Morskiej w Szczecinie .....................................................................................

Rektor Akademii Techniczno-Humanistycznej ...........................................................................

Rektor Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy .............................................................

Rektor Politechniki Białostockiej ................................................................................................

Rektor Politechniki Częstochowskiej ..........................................................................................

Rektor Politechniki Gdańskiej .....................................................................................................

Rektor Politechniki Koszalińskiej ................................................................................................

Rektor Politechniki Krakowskiej .................................................................................................

Rektor Politechniki Lubelskiej .....................................................................................................

Rektor Politechniki Łódzkiej .......................................................................................................

Rektor Politechniki Opolskiej ......................................................................................................

Rektor Politechniki Poznańskiej ..................................................................................................

Rektor Politechniki Radomskiej ..................................................................................................

Rektor Politechniki Rzeszowskiej ...............................................................................................

Rektor Politechniki Szczecińskiej ................................................................................................

Rektor Politechniki Śląskiej .........................................................................................................

Rektor Politechniki Świętokrzyskiej ............................................................................................

Rektor Politechniki Warszawskiej ...............................................................................................

Rektor Politechniki Wrocławskiej ...............................................................................................

Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ......................................................

Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego .......................................................................................

Rektor Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie ............................................................

Wrocław, 26 luty 2005 r.

 

Praktyki

Komunikaty
Informacje dotyczące praktyk dyplomowych umieszczone są na stronie: www.praktyki.zarz.agh.edu.pl

Obsługa administracyjna studentów

Zespół Obsługi Studentów -studia niestacjonarne

mgr inż. Monika Zaleska-Ulatowska  – koordynator ZOS – stanowisko nr 4
kierunek Zarządzanie – studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia,
kierunek Informatyka i Ekonometria – studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia

Pawilon D-14, parter, pokój nr 4
tel.: +48 12 617 43 53
e-mail: zaleskau@agh.edu.pl

– koordynacja procesów obsługi studenta

– nadzór nad sprawozdawczością związaną z procesem obsługi studenta (GUS,POLON)

– przygotowywanie zaświadczeń dla absolwentów do kapitału początkowego

– administrowanie kalendarzem obron

 

mgr Edyta Próchniewicz – stanowisko nr 3

kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji – studia pierwszego stopnia – 2 rok 2023/24

Pawilon D-14, parter, pokój nr 4

tel.:12 617 43 46
e-mail:
eproch@agh.edu.pl

mgr Iwona Porzucek – stanowisko nr 2
kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji – studia pierwszego stopnia – 3 i 4 rok 2023/24

Pawilon D-14, parter, pokój nr 4
tel.: +48 12 617 41 19
e-mail: iporzucek@agh.edu.pl

 

mgr Marta Wójs (długotrwała nieobecność)

kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji – studia pierwszego stopnia – 1 rok 2023/24

kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji – studia drugiego stopnia

Pawilon D-14, parter, pokój nr 4

Zastępstwo: mgr inż. Monika Zaleska-Ulatowska – stanowisko nr 4   tel.: +48 12 617 43 53 ; e-mail: zaleskau@agh.edu.pl


 

Godziny przyjęć w Zespole Obsługi Studentów (pok. nr 4) :

W dniu 31.05.2024 r. (piątek) Zespół Obsługi Studentów będzie nieczynny . 

Poniedziałek: nieczynne
Wtorek: 09:00-12:00
Środa: 09:00-12:00
Czwartek: 09:00-12:00

Piątek : 9:00-12:00 

—————————————————————

 

Zespół Obsługi Kształcenia

mgr Halina Początek

Pawilon D-14, parter, pokój nr 6
tel.:  +48 12 617 43 07,
e-mail: poczatek@agh.edu.pl

zgłaszanie tematów prac dyplomowych, indywidualizacja studiów (IOS), przeniesienia efektów kształcenia, reaktywacje, przeniesienia, urlopy, programy wymiany studenckiej, uznawanie efektów uczenia się (EUS).

Godziny przyjęć w Zespole Obsługi Kształcenia (pok. 6):

Poniedziałek: nieczynne
Wtorek: 09:00-12:00
Środa: 09:00-12:00
Czwartek: 09:00-12:00
Piątek: 09:00-12:00

   

 

 

Prodziekan ds. Kształcenia

Dr Jacek Wolak

Pawilon D-14, parter, pokój nr 6a
prd-ksztal@agh.edu.pl

Dyżur dla studentów :
piątek 15.00 – 16.00

W dniu 17.05.2024  dyżur odwołany.

Prosimy o wcześniejsze składanie podań w Zespole Obsługi Kształcenia

Zakres realizowanych zadań

indywidualizacja studiów (reaktywacje, przeniesienia), jakość kształcenia, mobilność studentów (programy wymiany), specjalności, uznawanie efektów kształcenia, uznawanie efektów uczenia się

Prodziekan ds. Studenckich

Dr inż. Antoni Korcyl
Pawilon D-14, parter, pokój nr 4a
prd-stud@agh.edu.pl

Dyżur dla studentów :
piątek 15.00 – 16.00

Prosimy o wcześniejsze składanie podań w Zespole Obsługi Studentów

Zakres realizowanych zadań

egzaminy (dyplomowe, komisyjne), obrony, płatności, pomoc materialna (stypendia, akademiki), praktyki, rozliczenia dydaktyki, umowy

W związku z reorganizacją, od dnia 5 lutego 2024 r. obsługa stypendiów

zostaje przeniesiona do Działu Spraw Studenckich,

budynek C-7, pokój 112 a.

 

mgr inż. Agnieszka Skowron (nieobecna)
e-mail: askowron@agh.edu.pl

tel: +48 12 617 43 02

mgr Anna Turlej

e-mail: aturlej@agh.edu.pl

 

t

Komunikaty

WYSOKOŚĆ STYPENDIÓW w roku akademickim 2023-2024

Terminy i sposób składania wniosków - stypendium socjalne i dla osób niepełnosprawnych - semestr zimowy 2023/2024

Terminy i sposób składania wniosków - stypendium rektora - semestr zimowy 2023/2024

Stypendia z Fundacji Edukacyjnej im. Jerzego Juzonia na rok akademicki 2023/2024

Stypendia Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2023/2024

Stypendia z własnego funduszu na rok akademicki 2023/2024

Informacja dla kandydatów, którzy dokonali wpisu na I rok studiów w AGH i zamierzają się ubiegać o świadczenia w roku akademickim 2023/2024

Kandydatów na studia, którzy dokonają wpisu na I rok studiów w naszej Uczelni i będą chcieli się ubiegać o świadczenia w roku akademickim 2023/2024 prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

1.Dopuszcza się dwie formy składania wniosków o stypendia:

- wysłanie wniosku wraz z załącznikami za pomocą poczty tradycyjnej na adres Uczelni ze wskazaniem miejsca docelowego (Wydział Zarządzania lub DSS - Dział Spraw Studenckich).

- osobiście lub poprzez dostarczenie wniosku do skrzynki "Zespół spraw socjalnych i stypendialnych" na Wydziale Zarządzania lub DSS (w budynku C-7 p. 112b w godzinach 7:30 - 15:30).

2. W przypadku stypendium rektora dla I roku (olimpijczycy i medaliści w sporcie) należy składać do Działu Spraw Studenckich https://www.dss.agh.edu.pl/kontakt/

W przypadku składania wniosków o stypendia socjalne i dla osób niepełnosprawnych wnioski należy dostarczyć na Wydział Zarządzania do Zespołu spraw socjalnych i stypendialnych.

3.Termin składania wniosków o świadczenia dla kandydatów, którzy dokonali wpisu na I rok studiów I stopnia w AGH to 6 października 2023 roku (piątek) liczy się data nadania przesyłki w placówce pocztowej (data stempla pocztowego).

4.Wnioski należy wygenerować poprzez system USOSweb, wydrukować i wysłać pocztą tradycyjną lub przynieść na Wydział Zarządzania.

5.Ze względu na wymogi formalne zarejestrowanie wniosku o świadczenie w systemie elektronicznym nie zwalnia z obowiązku dostarczenia wniosku wraz z załącznikami w wersji papierowej.

6.W przypadku ubiegania się o stypendium socjalne, prosimy o wcześniejsze kompletowanie dokumentów wymaganych do ubiegania się o to świadczenie. Uwaga! Konieczna będzie wizyta w Urzędzie Skarbowym miejsca zamieszkania, ZUS oraz innych instytucjach w zależności od indywidualnej sytuacji kandydata.

7.Szczegółowy wykaz dokumentów załączników wymaganych do ubiegania się o stypendium socjalne jest dostępny pod adresem: https://www.dss.agh.edu.pl/swiadczenia/stypendium-socjalne/

8.W przypadku problemów z wypełnieniem wniosku oraz skompletowaniem załączników prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z pracownikiem Zespołu spraw studenckich, na który kandydat dokonał wpisu.Kontakty do poszczególnych pracowników Wydziałów zajmujących się świadczeniami dla studentów znajdują się tutaj: https://www.dss.agh.edu.pl/kontakt/

9.Przypominamy, że konto bankowe podane we wniosku posłuży do wypłaty stypendium przez okres przyznania świadczenia, dlatego prosimy o przemyślenie tej kwestii. Nie zaleca się podawania numeru konta bankowego rodziców.

10.Więcej informacji na temat świadczeń oraz spraw studenckich w AGH znajduje się pod adresem http://www.dss.agh.edu.pl/

Zespół Działu Spraw Studenckich

 

 

Dochód z gospodarstwa za 2022 rok

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 września 2023 r. przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2022 r. 5.549 zł (jest to dochód roczny).

Stypendia socjalne

Uprzejmie informujemy, że wykaz dokumentów do wniosku o stypendium socjalne i dla osób niepełnosprawnych znajduje się na stronie:

http://www.dss.agh.edu.pl/swiadczenia/stypendium-socjalne/

 

 

 

Ogólne informacje o stypendiach

Studenci stacjonarni i niestacjonarni: Podstawową przesłanką do ubiegania się o przyznanie świadczenia socjalnego jest trudna sytuacja materialna studenta/rodziny studenta. Stypendium socjalne przyznawane jest na semestr dla wszystkich lat i rodzajów studiów. Jedyną formą ubiegania się o stypendia na rok akademicki 2023/2024 jest wypełnienie wniosku w wersji elektronicznej w systemie USOS. Usługa jest dostępna po zalogowaniu się studenta do indywidualnego konta. Elektroniczna forma ubiegania się o stypendia nie zwalnia studentów z konieczności złożenia oryginału wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami. Rozpatrzenie wniosku następuje po złożeniu wniosku wraz z kompletem dokumentów, pozwalającymi określić aktualną sytuację dochodową studenta/rodziny studenta. Podstawą rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium socjalnego w przypadku studentów studiów stacjonarnych jest złożenie zaświadczenia o dochodach własnych, współmałżonka, dzieci, rodziców, opiekunów i rodzeństwa wraz z udokumentowaniem statusu tych osób, jeżeli pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym.

W przypadku wystąpienia trwałej zmiany sytuacji materialnej (utrata dochodu), student może złożyć wniosek o przyznanie świadczeń (jeśli student nie składał do tej pory wniosku o pomoc materialną) lub złożyć wniosek korygujący (w sytuacji utraty i nabycia dochodu oraz wcześniejszego złożenia wniosku) przedkładając aktualne dokumenty potwierdzające sytuację materialną.

 

Wysokość stypendium socjalnego w roku akademickim 2023/24

Miesięczna wysokość stypendium socjalnego:

Stypendium socjalne

Dochód netto na os. w rodzinie
(zł)
0,00 - 350,00
350,01 - 700,00
700,01 - 1294,40
Kwota stypendium socjalnego
(zł)
1 280 1080 880

Miesięczna kwota zwiększenia stypendium socjalnego wynosi 400 zł*

Podstawa naliczenia stypendium socjalnego wynosi 1 294,40 zł netto.

* Dotyczy tylko studentów pobierających stypendium socjalne oraz spełniających wymogi określone w § 15 Regulaminu świadczeń dla studentów AGH.

 

Stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych

Informacja dla studentów znajdują się na stronie:

 https://www.dss.agh.edu.pl/swiadczenia/stypendium-dla-osob-niepelnosprawnych/

Ogóle informacje:

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student legitymujący się orzeczeniem właściwego organu o stopniu niepełnosprawności lub innym równoważnym orzeczeniem stwierdzającym niepełnosprawność (np. orzeczenie ZUS).  Elektroniczna forma ubiegania się o stypendia nie zwalnia studentów z konieczności złożenia oryginału wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami (np. orzeczenie ZUS). Student ubiegający się o uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności w trakcie roku akademickiego tj. między październikiem a czerwcem, powinien złożyć w Dziale Stypendiów wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, który zostanie rozpatrzony po dostarczeniu orzeczenia, a wypłata świadczenia obejmie okres, od którego przyznano status osoby z określonym stopniem niepełnosprawności, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na okres całego roku akademickiego lub do daty ważności orzeczenia. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych wypłacane jest studentowi aktualnie kontynuującemu naukę albo korzystającemu z urlopu.

 

Stypendia Rektora dla najlepszych studentów
 1. Stypendium Rektora za wysoką średnią ocen. Informatyczny system obsługi dydaktyki generuje wykaz najlepszych studentów dla każdego z kierunków kształcenia na Wydziale spośród wszystkich studentów, którzy w terminie do zakończenia letniej sesji egzaminacyjnej uzyskali wszystkie zaliczenia i egzaminy z przedmiotów obowiązujących w poprzednim roku akademickim ze średnią ocen co najmniej 4,0.

 2. Stypendia Rektora dla najlepszych studentów za
  osiągnięcia naukowe są przyznawane studentom AGH, którzy w ubiegłym roku akademickim wykazali się szczególnymi efektami w działalności badawczej, byli autorami publikacji naukowych, osiągnęli sukcesy w krajowych i międzynarodowych konkursach o charakterze naukowym.
 3. Stypendia Rektora za wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym są przyznawane studentom AGH którzy  uzyskali sukcesy indywidualne lub zespołowe w rywalizacji ligowej, międzyuczelnianej na poziomie ogólnopolskim lub międzynarodowym oraz nie posiadają deficytu punktów ECTS. 

 4. Stypendia Rektora za osiągnięcia artystyczne są przyznawane studentom AGH, którzy w minionym roku akademickim osiągnęli sukcesy w sferze kultury, sztuki, reprezentując AGH na poziomie co najmniej ogólnopolskim oraz nie posiadają deficytu punktów ECTS.

  Więcej informacji na stronie:

  https://www.dss.agh.edu.pl/swiadczenia/stypendium-rektora/

Stypendia Ministra za wybitne osiągnięcia

Student posiadający wybitne osiągnięcia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, może wystąpić o przyznanie stypendium Ministra. W tym celu należy w terminie do 4 października zgłosić swoją kandydaturę wraz z załącznikami potwierdzającymi uzyskane osiągnięcia. Wniosek musi uzyskać pozytywną opinię Rady Wydziału, po uzyskaniu której Rektor występuje do właściwego Ministra z wnioskiem o przyznanie stypendium za wybitne osiągnięcia. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:

http://www.dss.agh.edu.pl/swiadczenia/stypendium-ministra/

Zapomogi losowe

Zapomoga losowa może być przyznana przez Dziekana Wydziału studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej na podstawie złożonych wraz z wnioskiem (wg załącznika nr 4 do niniejszego Regulaminu) dokumentów (np. zaświadczenie lekarza, pomocy społecznej, orzeczenia sądowe, policyjne, itp.) lub pisemnego oświadczenia co najmniej 3 studentów, w tym członka Uczelnianej Rady Samorządu Studentów AGH. Student może otrzymać zapomogę losową nie więcej niż dwa razy w roku akademickim, tylko na jednym kierunku studiów. Wysokość zapomogi losowej uzależniona jest od sytuacji, w jakiej znalazł się student. Maksymalna wysokość zapomogi w roku akademickim 2023/2024 wynosi 3000 zł.
Wnioski o przyznanie zapomóg wraz z dokumentami potwierdzającymi zaistniałą sytuację należy składać do 20 stego dnia każdego miesiąca.

Więcej informacji na stronie:

http://www.dss.agh.edu.pl/swiadczenia/zapomoga/

Numer konta

Akademiki

 

Wszyscy studenci AGH zainteresowani otrzymaniem miejsca w domu studenckim na dany rok akademicki  składają wyłącznie elektroniczny wniosek w systemie informatycznym – bez konieczności dokumentowania dochodu, drukowania wniosku z systemu, składania wniosku i dokumentów w Dziale Stypendiów.
Szczegółowe informacje dotyczące procedury rozdziału miejsc, zostaną opublikowane na stronie https://akademik.agh.edu.pl/.

 

Kredyty studenckie

Informacje na temat kredytów studenckich dostępne są na stronie:

http://www.dss.agh.edu.pl/kredyty-studenckie/

Ubezpieczenia NNW

Informacje dotyczące ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dostępne są na stronie:

http://www.dss.agh.edu.pl/ubezpieczenia/

Świadczenia dla cudzoziemców

Informacje o świadczeniach dla cudzoziemców znajdują się na stronie:

http://www.dss.agh.edu.pl/swiadczenia/swiadczenia-dla-cudzoziemcow/