Jednostki naukowe

Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem

Kierownik:
prof. dr hab. Dagmara Lewicka

kontakt: pok. 115, tel: 12 617 42 29

e-mail: lewicka@agh.edu.pl 

Realizowane badania

Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem realizuje badania z wielu obszarów nauk o zarządzaniu oraz ekonomii i finansów, a także innych nauk pokrewnych.

W ramach pracy Katedry prowadzone są badania dotyczące następujących obszarów tematycznych:

 • zarządzanie zasobami ludzkimi i kapitałem intelektualnym,
 • zarządzanie produkcją i usługami,
 • systemy zarządzania,
 • zarządzanie nieruchomościami i rynek mieszkaniowy,
 • zarządzanie finansami przedsiębiorstw,
 • finanse publiczne,
 • ekonomia i zarządzanie środowiskiem,
 • rynek kapitałowy i wycena przedsiębiorstwa,
 • rachunkowość finansowa i zarządcza oraz sprawozdawczość organizacji,
 • obszary zrównoważonego zarządzania marketingowego,
 • trendy i zmiany w praktykach zarządzania marketingowego,
 • nowoczesne formy komunikacji marketingowej,
 • prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej.
Realizowane działania

Pracownicy Katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem biorą udział w realizacji licznych grantów i projektów badawczych.

Granty i projekty realizowane przez pracowników Katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem:

 • Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II), nr umowy: POWR.03.05.00-00-Z309/18, https://www.power2.agh.edu.pl/ ;
 • Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, nr umowy: POWR.03.05.00-00-Z307/17, http://www.power3.5.agh.edu.pl/ ;
 • Laboratorium Innowacji Marketingowych 220 – gdzie w ramach przedmiotów z programu Power 3.5 odbywają się zajęcia z przedmiotów: „Komunikacja wizualna” i „Projektowanie reklamy multimedialnej” (wyposażenie – oprogramowanie Adobe Creative Cloud – pełna wersja, 2 profesjonalne aparaty fotograficzne, statyw, gimbal dwuosiowy, eyetracker – 16 nowoczesnych komputerów), http://www.zarz.agh.edu.pl/index.php/zintegrowany-program-rozwoju/ ;
 • W ramach programu Power 3.5.2 stworzono Laboratorium Innowacji Inżynierskich gdzie oferuje się studentom przedmioty: „Inżynieria odwrotna” i „Prototypowanie z wykorzystaniem metod przyrostowych”;
 • Laboratorium inżynierskie WZ3.6;
 • Laboratorium Rynków Kapitałowych (LRK) WZ 315.

Udział pracowników Katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem w grantach i projektach zewnętrznych:

 • dr inż. Anna Stronczek (wykonawca) – grant współfinansowany przez NCBIR „Innowacyjny Kompleksowy System Zbiórki i Recyklingu Odpadów”, POIR.01.01.01-00-1206/19;
 • dr inż. A. Dubel (wykonawca) – „Homo consumens, Homo ecologicus – test ekologicznej efektywności nowej dyrektywy w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów”, 2019/34/A/HS5/00124; https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=452403 ;
 • dr M. Woźniak (wykonawca) – „Podejście oparte na okazjach do zarządzania innowacjami w małych i średnich przedsiębiorstwach”, projekt badawczy NCN typu OPUS 9 realizowany we współpracy międzynarodowej, 2015/17/B/HS4/00988, https://www.opportunity.bizresearch.pl/
Współpraca

Katedra Zarządzanie Przedsiębiorstwem posiada szeroką ofertę studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości, marketingu i zarządzania produkcją.

Obecnie prowadzone studia podyplomowe:

Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem wspiera działalność młodych naukowców i ruch studencki. W ramach katedry prowadzone są Koła Naukowe:

Działalność pracowników

Pracownicy Katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem biorą aktywny udział w licznych regionalnych, krajowych oraz międzynarodowych ciałach doradczych, a także licznych organizacjach, stowarzyszeniach i towarzystwach naukowych, w szczególności:

 • Członkostwo w Ukrainian Scientific IT Society, https://usit.eu.org/;
 • Członkostwo w Polskim Naukowym Towarzystwie Marketingu, https://pntm.pl/;
 • Członkostwo w Polskim Towarzystwie Socjologicznym, https://pts.org.pl/;
 • Członkostwo w sieci Entrepreneurship Research and Education Network of Central European Universities (ERENET), http://www.erenet.org/;
 • Doradztwo CSR Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, https://www.parp.gov.pl/csr;
 • Pełnienie funkcji biegłego sądowego, m.in. z zakresu zarządzania nieruchomościami;
 • Sekretarz naukowy Komitetu Gospodarki Wodnej Polskiej Akademii Nauk, http://www.kgw.pan.pl/;
 • Członkostwo w Towarzystwie Naukowym Organizacji i Kierownictwa (TNOiK), Oddział Kraków;
 • Członkostwo w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym (PTE), Odział Kraków;

Członkostwo w Związku Nauczycielstwa Polskiego

  Oferta

  Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem promuje rozwój młodych naukowców, studentów i doktorantów umożliwiając realizację zagranicznych staży oraz praktyk dydaktycznych i naukowych, m.in. w ramach programu Erasmus+ (https://www.zarz.agh.edu.pl/index.php/erasmus/;  http://www.erasmusplus.agh.edu.pl/erasmus-pracownik/, CEEPUS-RAMSIS (https://www.ceepus.info; http://www.dwz.agh.edu.pl/wyjazdy-pracownikow/ceepus-central-european-exchange-program-for-university-studies/) oraz umów bilateralnych z uczelniami partnerskimi.

  Zrealizowane staże naukowe:

  –          dr.inż. Mykhailo Petryshyn z Przykarpackiego Narodowego Uniwersytetu w Iwano-Frankiwsku (Ukraina). Program Stypendialny Rządu RP dla Młodych Naukowców 2019-2020, http://studium.uw.edu.pl/programy-stypendialne/program-rzadu-rp-dla-mlodych-naukowcow/nabor-do-programu-rzadu-rp-dla-mlodych-naukowcow/.

  –          dr Barbara Józefowicz  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2019

   

   Doświadczenie zespołu

   Najważniejsze artykuły pracowników Katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem o zasięgu międzynarodowym:

   • Marcinkowska E., Wyciślik Ł. (2020), Tracking of clinical documentation based on the blockchain technology – a Polish case study, Sustainability, ISSN 2071-1050, vol. 12 iss. 22 art. no. 9517, s. 1–14, https://www.mdpi.com/2071-1050/12/22/9517/pdf;
   • Krot K. Lewicka D. (2020) Relationship between impersonal trust and innovative culture: an empirical study, E+M : Ekonomie a Management, vol. 23 no. 3, s. 82–100
   • Lewicka D (2020), Employee institutional trust as an antecedent of diverse dimensions of organisational commitment, Argumenta Oeconomica, vol. 44 no. 1, s. 321-340;
   • Urbański, S., Leśkow J. (2020), Using the ICAPM to Estimate the Capital Cost of Stock Portfolios: Empirical Evidence on the Warsaw Stock Exchange, Statistic in Transition new series, 21(1), 1-10;
   • Sala D. , Bieda B. (2019), Application of uncertainty analysis based on Monte Carlo (MC) simulation for Life Cycle Inventory (LCI), Inżynieria Mineralna (Journal of the Polish Mineral Engineering Society)   21 nr 2, s. 263–268;
   • Sala D., Bieda B., Skalna I., Gaweł B., Grzesik K., Henclik A. (2018), Life cycle inventory processes of the integrated steel plant (ISP) in Krakow, Poland-continuous of steel (CCS): a case study, The International Journal of Life Cycle Assessment, 23 iss. 6s. 1274–1285, https://link-1springer-1com-1nyztljdz0040.wbg2.bg.agh.edu.pl/content/pdf/10.1007%2Fs11367-017-1365-0.pdf;
   • Dumitru M., Dyduch J. [Godawska], Guşe R.-G., Krasodomska J. (2017), Corporate reporting practices in Poland and Romania – an ex-ante study to the new non-financial reporting European Directive, Accounting in Europe, vol. 14 iss. 3, s. 279–304;
   • Urbański S. (2017), Short-, medium- and long-run performance persistence of investment funds in Poland,. Bank i Kredyt, 48(4), s. 343–373;
   • Dubel A. (2017), Multi-criteria assessment of the twinning methodology for development of demand-driven cross-sector innovation collaboration programme benefitting SMEs in the cleantech sector, Polish Journal of Environmental Studies, 26 no. 5As. 27–31;
   • Urbański S., Winiarz M., Urbański K. (2016), Long-run performance persistence of investment funds, Emerging Markets Finance and Trade, 52, (8), s. 1813–1831.

   Najważniejsze monografie pracowników Katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem:

   • Sawicka J., Stronczek A., Marcinkowska E. (2020), Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa: zgodnie z ustawą o rachunkowości — [Company financial statement : according to the regulations of the accounting act], Warszawa, CeDeWu Sp. z o. o., ISBN: 978-83-8102-278-1;
   • Lewicka D. (2019), Zarządzanie kapitałem ludzkim a zaangażowanie pracowników – [Human capital management and employee engagement], Warszawa, Wydawnictwo CH Beck, ISBN:978-83-8158-318-3, e-ISBN: 978-83-8158-319-0;
   • Dudek M. (2019), Struktura organizacji wytwarzania w systemach klasy światowej: paradoks szczupłości i elastyczności operacyjnej [Structure of manufacturing organization in world class manufacturing systems : the paradox of leanness and operational flexibility], Kraków, Wydawnictwa AGH, ISBN: 978-83-66016-52-1;
   • Cichoń D. (2019), Zarządzanie nieruchomościami mieszkaniowymi w aspekcie najmu — [Residential real estate management in terms of lease], Kraków, Wydawnictwa AGH, ISBN: 978-83-66364-49-3;
   • Bek-Gaik B., Surowiec A. (2019), Polityka informacyjna spółek giełdowych w dobie zrównoważonego rozwojuraportowanie zintegrowane — [Information policy of listed companies in the era of sustainable development : integrated reporting], Warszawa, Wydawnictwo CeDeWu, ISBN: 978-83-8102-800-4;
   • Dubel A. (2019), Instrumenty transferu ryzyka powodzi – [Flood risk transfer instruments], Kraków, Wydawnictwa AGH, ISBN:978-83-66016-93-4;
   • Petryshyn L. (red. nauk.) (2018), Information Technology in Selected Areas of Management -2017, AGH University of Science and Technology Press, Wydawnictwa AGH, Kraków, ISBN 978-83-66016-14-9;
   • Surowiec A. (2018), Międzyorganizacyjne zarządzanie kosztami w łańcuchach dostaw— [Interorganizational cost management in supply chains], Częstochowa, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej (Monografie / Politechnika Częstochowska ; ISSN 0860-5017 ; nr 339), ISBN: 978-83-7193-680-7;
   • Czyż M. (red.) (2018), Ekonomia dla studentów studiów technicznych— [Economics for students of technical studies], Kraków, Wydawnictwa AGH, ISBN: 978-83-66016-10-1;
   • Tarczydło B. (2013), Metodyka kształtowania wizerunku marki — [Methodology of creating the brand image], Kraków, Wydawnictwa AGH, ISBN:978-83-7464-644-4.

   Szczegółowe informacje na temat dorobku naukowego pracowników Katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem można znaleźć na stronie Biblioteki Głównej AGH: https://bpp.agh.edu.pl/

   Kontakt i skład osobowy katedry

   klyp@agh.edu.pl 

   Skład i kontakt 

   Kierownik Katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem:

   prof. dr hab. Dagmara Lewicka

   ul. Gramatyka 10, I p., pok. 115

   30-067 Kraków

   https://bpp.agh.edu.pl/autor/dagmara-lewicka-03398

   https://www.researchgate.net/profile/Dagmara_Lewicka

   https://scholar.google.com/citations?hl=pl&user=cmvEzUEAAAAJ

    

    

   Profesorowie zatrudnieni w Katedrze Zarządzania Przedsiębiorstwem:

   prof. dr hab. inż. Lubomyr Petryshyn

   ul. Gramatyka 10, II p., pok. 222

   30-067 Kraków

   https://bpp.agh.edu.pl/autor/petryszyn-lyubomyr-05913

   https://www.researchgate.net/profile/Lubomyr_Petryshyn

   https://scholar.google.com/citations?hl=pl&user=q4tAaHkAAAAJ

    

   dr hab. Beata Tarczydło, prof. AGH

   ul. Gramatyka 10, II p., pok. 208

   30-067 Kraków

   https://bpp.agh.edu.pl/autor/tarczydlo-beata-03394

   https://www.researchgate.net/profile/Beata_Tarczydlo

   https://scholar.google.com/citations?hl=pl&user=zVaBVzUAAAAJ

    

   dr Murat Colak

   ul. Gramatyka 10, II p., pok. 217

   30-067 Kraków

   https://bpp.agh.edu.pl/autor/colak-murat-50588 

    

   dr hab. Roman Batko

   ul. Gramatyka 10, IV p., pok. 400B

   30-067 Kraków

   https://bpp.agh.edu.pl/autor/batko-roman-55009

    

    

   Adiunkci zatrudnieni w Katedrze Zarządzania Przedsiębiorstwem:

    dr inż. Dariusz Cichoń

   ul. Gramatyka 10, II p., pok. 215

   30-067 Kraków

   https://bpp.agh.edu.pl/autor/cichon-dariusz-04961

    

   dr inż. Paweł Filipowicz

   ul. Gramatyka 10, I p., pok. 103

   30-067 Kraków

   https://bpp.agh.edu.pl/autor/filipowicz-pawel-03402

   https://www.researchgate.net/profile/Pawel_Filipowicz

   https://scholar.google.com/citations?hl=pl&user=rnYQrDAAAAAJ

    

   dr inż. Andrzej Jamróz

   ul. Gramatyka 10, II p., pok. 211

   30-067 Kraków

   https://bpp.agh.edu.pl/autor/jamroz-andrzej-03382

    

   dr inż. Małgorzata Maternowska

   ul. Gramatyka 10, II p., pok. 209

   30-067 Kraków

   https://bpp.agh.edu.pl/autor/maternowska-malgorzata-03385

   https://www.researchgate.net/profile/Malgorzata_Maternowska

    

   dr inż. Jacek Obrzud

   ul. Gramatyka 10, II p., pok. 215

   30-067 Kraków

   https://bpp.agh.edu.pl/autor/obrzud-jacek-03389

    

   dr Wojciech Pawnik

   ul. Gramatyka 10, I p., pok. 103

   30-067 Kraków

   https://bpp.agh.edu.pl/autor/pawnik-wojciech-03399

   https://scholar.google.com/citations?hl=pl&user=ItOm5YUAAAAJ

   http://www.zarz.agh.edu.pl/wpawnik/

    

   dr inż. Anita Proszowska

   ul. Gramatyka 10, II p., pok. 209

   30-067 Kraków

   https://bpp.agh.edu.pl/autor/anita-proszowska-03692

   https://www.researchgate.net/profile/Anita_Proszowska

   https://scholar.google.com/citations?hl=pl&user=D2FM8sEAAAAJ

    

   dr inż. Ewa Prymon-Ryś

   ul. Gramatyka 10, II p., pok. 218

   30-067 Kraków

   https://bpp.agh.edu.pl/autor/prymon-rys-ewa-03550

    

   dr inż. Adam Ryś

   ul. Gramatyka 10, II p., pok. 218

   30-067 Kraków

   https://bpp.agh.edu.pl/autor/rys-adam-03693

    

   dr inż. Dariusz Sala

   ul. Gramatyka 10, II p., pok. 217

   30-067 Kraków

   https://bpp.agh.edu.pl/autor/sala-dariusz-04330

   https://www.researchgate.net/profile/Dariusz_Sala

    

    

   dr Maciej Woźniak

   ul. Gramatyka 10, I p., pok. 113

   30-067 Kraków

   https://bpp.agh.edu.pl/autor/wozniak-maciej-04949

   https://www.researchgate.net/profile/Maciej_Wozniak5

   https://scholar.google.com/citations?hl=pl&user=ejDHx1UAAAAJ

    

   Asystenci zatrudnieni w Katedrze Zarządzania Przedsiębiorstwem:

   mgr inż. Elżbieta Długosz – Truszkowska

   ul. Gramatyka 10, II p., pok. 208

   30-067 Kraków

   https://bpp.agh.edu.pl/autor/dlugosz-truszkowska-elzbieta-03395

    

   dr Anna Kondak

   kondak@agh.edu.pl

   ul. Gramatyka 10, III p., pok. 313

   30-067 Kraków

   https://bpp.agh.edu.pl/autor/kondak-anna-29634

   dr Aleksandra Wilk

   ul. Gramatyka 10, III p., pok. 313

   30-067 Kraków

   https://bpp.agh.edu.pl/autor/wilk-aleksandra-51524

    

   dr inż. Katarzyna Łyp-Wrońska

   ul. Gramatyka 10, II p., pok. 211

   30-067 Kraków

   Łyp-Wrońska Katarzyna – BaDAP AGH

   mgr inż. Kamil Czajka

   ul. Gramatyka 10, II p., pok. 203

   30-067 Kraków

   https://bpp.agh.edu.pl/autor/czajka-kamil-06227

    

   mgr Maciej Jamiński

   ul. Gramatyka 10, II p., pok. 215

   30-067 Kraków

    

    

    

   Pracownicy

    

   Pracownicy Pokój Telefon
   prof. dr hab. Dagmara Lewicka – kierownik katedry 115 4229
   prof. dr hab. inż. Petryszyn Lubomyr 222 4342
   dr hab. Roman Batko, prof. uczelni 400b 4324
   dr Murat Colak, prof. uczelni 217 4295
   dr hab Roman Dychkovskyi, prof. uczelni 217 4312
   dr hab. Beata Tarczydło, prof. uczelni 208 4234
   dr inż. Dariusz Cichoń, adiunkt 215 4296
   mgr inż. Elżbieta Długosz-Truszkowska, asystent dydaktyczny 208 4234
   dr inż. Paweł Filipowicz, adiunkt dydaktyczny 103 4314
   dr inż. Andrzej Jamróz, adiunkt 211 4298
   dr Anna Kondak, asystent 313 4228
   dr inż. Małgorzata Maternowska, adiunkt 209 4224
   dr inż. Jacek Obrzud, adiunkt dydaktyczny 215 4296
   dr Wojciech Pawnik, adiunkt 103 4314
   dr inż. Anita Proszowska, adiunkt 209 4224
   dr inż. Ewa Prymon-Ryś, adiunkt 218 4265
   dr inż. Adam Ryś, adiunkt dydaktyczny 218 4265
   dr inż. Dariusz Sala, adiunkt 217 4312
   dr Maciej Woźniak, adiunkt 113 4217
   dr Aleksandra Wilk, asystent 313 4240
   dr Alla Polyanska, prof. uczelni 400a 4323
   dr Yulija Pazynich, adiunkt badawczy 400a 4323
   dr inż. Katarzyna Łyp-Wrońska, adiunkt 211 4298
   mgr Maciej Jamiński, asystent 215 4296

    

   Katedra Zarządzania Strategicznego

   Kierownik:
   dr hab. inż. Piotr Łebkowski, prof. uczelni

   kontakt: pok. 212, tel: 12 617 4212

   e-mail: plebkows@agh.edu.pl 

   Realizowane badania

    

   W ramach pracy Katedry prowadzone są badania dotyczące następujących obszarów tematycznych:

   1. badania operacyjne, m.in: modele programowania całkowitoliczbowego mieszanego; algorytmy heurystyczne;

   wspomaganie decyzji i modelowanie procesów w warunkach niedoskonałej informacji;

   planowanie i sterowanie produkcją, a w szczególności: planowanie wielkości i szeregowanie partii produkcyjnych; harmonogramowanie produkcji;

   zarządzanie projektem;

   modele do oceny efektywności strategii zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19;

   2. zarządzanie ryzykiem;

   towarowe instrumenty pochodne;

   hedgingowe strategie opcyjne;

   rynki finansowe;

   3. zarządzanie w energetyce;

   modele biznesowe w sektorze energetycznym;

   zgazowanie węgla: uwarunkowania, efektywność i perspektywy rozwoju;

   4. gospodarka o obiegu zamkniętym;

   odnawialne źródła energii;

   zarządzanie gospodarką odpadową;

   narzędzia zarządzania środowiskowego;

   ekosystemy innowacji;

   ekonomiczne aspekty związane z energetyką odnawialną;

   koszty środowiskowe transportu drogowego;

   zmiany strategiczne w globalnych łańcuchach dostaw;

   5. zarządzanie jakością;

   badanie jakości towarów i materiałów;

   6. zarządzanie produktem;

   zarządzanie strategiczne turystyką;

   zarządzanie strategiczne uzdrowiskami;

   7. transfer i komercjalizacja wiedzy, kreowanie i rozwój startupu.

   Realizowane działania

   Pracownicy Katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem biorą udział w realizacji licznych grantów i projektów badawczych.

   Granty i projekty realizowane przez pracowników Katedry:

   Udział pracowników Katedry w grantach i projektach zewnętrznych

    

   • Development of competitive, next generation biofuels from municipal solid waste.. Umowa nr 818310 – BioRen – H2020-LC-SC3-2018-2019-2020/H2020-LC-SC3-2018-RES-SingleState;
   • Monitoring and evaluation of the Pilot Actions „Heritage on the plate” Activity A.T3.6 wdrażanego przez Gminę Miejską Kraków w ramach międzynarodowego projektu Slow Food CE (Program Interreg Central), Urząd Miasta w Krakowie;
   • NAWA International cooperation for Rational Use of Raw Materials and Circular Economy (COOPMIN) IGSMIE PAN  PPI/APM/2018/1/00003/;
   • NCBiR Gospostrateg1/387784/24/NCBR/2019 Opracowanie systemu wskaźników pomiarowych, umożliwiających ocenę postępu w transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym oraz wpływu gospodarki o obiegu zamkniętym na rozwój społeczno-gospodarczy na poziomie mezoekonomicznym (regionów) i makro-ekonomicznym (gospodarki narodowej) Akronim: oto-GOZ (IGSMiE PAN);
   • PackAlliance: European Alliance for innovation training & collaboration towards future packaging, projekt realizowany przez Akademię Górniczo-Hutniczą Task 3.6. Procedures for Level 5 EQF Accreditation;
   • Projekt międzynarodowy PackAlliance: Europejski Sojusz na rzecz szkolenia w zakresie innowacji i współpracy na rzecz opakowań. Realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej https://www.packall.eu/?lang=pl ;
   • The Raw Materials Manager course, EIT Raw Materials Academy, project finansowany ze środków UE https://eitrawmaterials.eu/;
   • Visegrád 4 Project WellSpaV4 (2020-2021) Project ID: 22010060, projekt badawczy nt. From Medical to Wellness: Challenges and Opportunities for Spas, realizowany przez:Technical University of Košice , AGH University of Science and Technology, University of Pardubice, Budapest Metropolitan University -(jednostka inicjująca).  https://www.infota.org/wellspav4konf/;
   • Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych. Projekt badawczy nr UMOWA POWR.02.12.00-00-0010/16 realizowany przez Instytut Turystyki w Krakowie.
   Współpraca

   Katedra prowadzi studia podyplomowe:

   W ramach katedry prowadzone są Koła Naukowe:

   Działalność pracowników
   • Doradcy Komisji Europejskiej w Programie Horyzont 2020 – Grupa V Działania na rzecz klimatu, środowisko, efektywne wykorzystanie zasobów i surowców;
   • Dyrektor Biura Instytutu Autostrada Technologii i Innowacji pl;
   • Europejska Platforma Gospodarki o Obiegu Zamkniętym;
   • Grupa ekspertów UNEP Resource Panel ONZ;
   • Grupa Operacyjna EIP Raw Materials Komisji Europejskiej; 
   • Członkowie oraz Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin PolVal; 
   • Hot Springs Initiative- Global Wellness Institute;
   • Instytut Turystyki sp. z o.o.;
   • Komisja do spraw technologii i analityki w działalności geologiczno- górniczej;
   • Komitet Inżynierii Produkcji PAN;
   • Komitet Metalurgii PAN;
   • Komitet Nauki o Materiałach PAN;
   • Komitet Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa;
   • Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk;
   • Państwowa Rada Ochrony Środowiska;
   • Partners Council of AeroNet;
   • Polskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych;
   • Polskie Towarzystw Materiałoznawcze;
   • Pracownicy Katedry biorą aktywny udział w licznych regionalnych, krajowych oraz międzynarodowych ciałach doradczych, a także licznych organizacjach, stowarzyszeniach i towarzystwach naukowych, w szczególności;
   • Prezes Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu Krajowego Klastra Kluczowego;
   • Prezes Krakowskiego Towarzystwa Technicznego  net.pl
   • Prezydium Polskiego Towarzystwa Badań Naukowych;
   • Przewodnicząca Komitetu Sterującego Programu Sektorowego Innowacyjny Recykling NCBiR (2016-2019);
   • Rada ds. Eko-Małopolski;
   • Rada Geologiczno-Górniczej, Ministerstwo Środowiska;
   • Rada Naukowa IGSMiE PAN;
   • Rada Naukowa Instytutu Budowlanych Obiektów Antropogenicznych przy Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego w Warszawie;
   • Rada Naukowa Państwowego Instytutu Geologicznego;
   • Sekcja „Nanomateriały” Komitetu Nauki o Materiałach PAN;
   • Sekcja Mikroskopii Komitetu Nauki o Materiałach PAN;
   • Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii PAN;
   • Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP;
   • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych;
   • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce (SITPH);
   • Vice przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Inżynierii Stomatologicznej;
   • Zespół ds. terytorialnego planu sprawiedliwej transformacji w Małopolsce;
   • Zespół Zadaniowy ds. opracowania Krakowskiego Programu Wspierania Biznesu i Innowacji na lata 2021 – 2025;
   Doświadczenie zespołu

   Najważniejsze artykuły pracowników Katedry o zasięgu międzynarodowym:

   • Bielecka A. , Kulczycka J.: Coal combustion products management toward a circular economy — a case study of the coal power plant sector in Poland, Energies,2020, vol. 13 iss. 14 art. no. 3603, 1-15.
   • CZAPLICKA-KOTAS A., Kulczycka J., IWASZCZUK N.: Energy clusters as a new urban symbiosis concept for increasing renewable energy production-a case study of Zakopane city / Sustainability 2020 vol. 12 iss. 14 art. no. 5634, s. 1–15.
   • Dryglas D., and Lubowiecki-Vikuk A. (2019). The attractiveness of Poland as a medical tourism destination from the perspective of German and British consumers. Entrepreneurial Business and Economics Review7(2): 45-62,
   • Dryglas, D., Różycki, P. (2017). Profile of tourists visiting European spa resorts: a case study of Poland, Journal of Policy Research in Tourism, Leisure and Events, 9(3), 298-317.
   • Dryglas, D., Salamaga, M. (2017). Applying destination attribute segmentation to health tourists: A case study of Polish spa resorts. Journal of Travel and Tourism Marketing34 (4), 503-514.
   • Dryglas, D., Salamaga, M. (2018). Segmentation by push motives in health tourism destinations: A case study of Polish spa resorts. Journal of Destination Marketing and Management9 , 234–246.
   • Hubicki R., Richert M., Wiewióra M.: An experimental study of temperature influence on properties of nitriding layers on X37CrMoV51 tool steel using in extrusion aluminium industry, Materials, 2020, 13(10), 2311.
   • Iwaszczuk N., Trela M.: Analysis of the impact of the assumed moment of meeting total energy demand on the profitability of photovoltaic installations for households in Poland. Energies. 2021 vol. 14 iss. 6 art. no. 1637, s. 1-15.
   • Kaczmarczyk W.: Valid inequalities for proportional lot-sizing and scheduling problem with fictitious microperiods, International Journal of Production Economics, 2020, 219, pp. 236‑247.
   • Kapłan R., Kopacz M.: Economic conditions for developing hydrogen production based on coal gasification with carbon capture and storage in Poland Energies, 2020 vol. 13 iss. 19 art. no. 5074, s. 1-20.
   • Klimek M., Łebkowski P.: Financial optimisation of the scheduling for the multi-stage project. Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences, 2017,  65,  no. 6, s. 899–908.
   • Łamasz B., Iwaszczuk N.: Crude oil option market parameters and their impact on the cost of hedging by long strap strategy International Journal of Energy Economics and Policy. 2020 vol. 10 iss. 1, s. 471–480.
   • Łamasz B., Iwaszczuk N.: The impact of implied volatility fluctuations on vertical spread option strategies: the case of WTI crude oil market Energies 2020 vol. 13 iss. 20 art. no. 5323, s. 1-23.
   • LESZCZYŃSKA-MADEJ B., RICHERT M., WĄSIK A., Szafron A.: Analysis of the microstructure and selected properties of the aluminium alloys used in automotive air-conditioning systems, Metals 2018 vol. 8 iss. 1 art. no. 10, s. 1–15.
   • Modeling of the impact of construction solutions on operating parameters of the internal heat exchanger with refrigerant R744. Janus J., Skotniczny P. J., RICHERT M.: Archives of Thermodynamics. 2019 vol. 40 no. 1, s. 145–160.
   • Optimization of thermal parameters of the coke oven battery by modified methodology of temperature measurement in heating flues as the management tool in the cokemaking industry. Kosyrczyk L.,, Stelmach S., Gąska K., Generowicz A., IWASZCZUK N., Kardaś D.: Energies 2021 vol. 14 iss. 4 art. no. 904, s. 1–13.
   • PETROV O., IWASZCZUK N., Kharebava T., Bejanidze I., Pohrebennyk V., Nakashidze N., PetrovA.: Neutralization of industrial water by electrodialysis, Membranes, 2021 vol. 11 iss. 2 art. no. 101, s. 1–12.
   • Puka R., Łamasz B.: Using artificial neural networks to find buy signals for WTI crude oil call.Energies 2020  13 iss. 17 art. no. 4359s. 1–20.
   • Sawik T.: A two-period model for selection of resilient multi-tier supply portfolio. International Journal of Production Research,  2020 vol. 58 no. 19, s. 6043-6060.
   • Sawik T.: Disruption mitigation and recovery in supply chains using portfolio approach,  Omega: the International Journal of Management Science; 2019 vol. 84, s. 232–248.
   • Sawik T.: Selection of a dynamic supply portfolio under delay and disruption risks, International Journal of Production Research; 2018 vol. 56, no. 1–2, s. 760–782.
   • Sawik T.: Stochastic versus deterministic approach to coordinated supply chain scheduling,  Mathematical Problems in Engineering; 2017 art. no. 3460721, s. 1–15.
   • Sawik T.: Two-period vs. multi-period model for supply chain disruption management, International Journal of Production Research; 2019 vol. 57 no. 14, s. 4502–4518.
   • Sawik T.: A portfolio approach to supply chain disruption management, International Journal of Production Research; 2017 vol. 55 no. 7, s. 1970–1991.
   • Smol M. , Kulczycka J., Lelek Ł., Gorazda K., Wzorek Z.:Life Cycle Assessment (LCA) of the integrated technology for the phosphorus recovery from sewage sludge ash (SSA) and fertilizers production, Archives of Environmental Protection, 2020, vol. 46 no. 2, 42–52,
   • Smol M., Avdiushchenko A., Kulczycka J., Nowaczek A.:Public awareness of circular economy in southern Poland: Case of the Malopolska region, Journal of Cleaner Production, 2018, nr 197, 1035-1045

   Najważniejsze monografie pracowników:

   • Decyzje podmiotów gospodarczych w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Red. N. IWASZCZUK. Kraków, Wydawnictwa AGH, 2020.
   • DRYGLAS D., Golba J.: Determinanty funkcjonowania i rozwoju uzdrowisk w Europie: studium przypadku Polski, PWN, Warszawa, 2017.
   • DRYGLAS D.: Designing a health tourism product structure model in the process of marketing management. PWN, Warsaw.
   • Gospodarka o obiegu zamkniętym w polityce i badaniach naukowych, Wskaźniki monitorowania gospodarki o obiegu zamkniętym. Red. J. KULCZYCKA,  Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków, 2019.
   • Innowacyjność w działalności gospodarczej. Red. N. IWASZCZUK. Kraków: Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2019.
   • IWASZCZUK N., MUWEIS J.: Ropa naftowa i jej rola we współczesnej gospodarce. Kraków, Wydawnictwa AGH, 2014.
   • Klimek M., ŁEBKOWSKI P.: Harmonogramowanie projektu rozliczanego etapowo. Kraków. Wydawnictwa AGH, 2015.
   • Kost G., ŁEBKOWSKI P., Węsierski Ł.N.: Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych. Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2013.
   • Kowal B., KARKULA M., KOWAL D.: Wybrane aspekty realizacji strategii przedsiębiorstwa górniczego węgla kamiennego z wykorzystaniem Balanced Scorecard, Wydawnictwa AGH, Kraków, 2016.
   • KUBIŃSKI W., NIEKURZAK M., KUBIŃSKA-JABCOŃ E. (2017), Badanie towarów przemysłowych. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
   • KULCZYCKA J.,Ekoefektywność projektów inwestycyjnych z wykorzystaniem koncepcji cyklu życia produktu, Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków, 2011.
   • MICHALSKIi M.: Optymalizacja decyzji inwestycyjnych w elektroenergetyce. Wydawnictwa AGH, Kraków, 2019.
   • Ryzyko i bezpieczeństwo w działalności gospodarczej. Red. N. IWASZCZUK. Kraków: Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2019.
   • SAS J., KWAŚNIEWSKI K., GRZESIAK P., KAPŁAN R.: Metan – paliwo gazowe do pojazdów: technologia CNG Kraków, Wydawnictwa AGH, 2017.
   • SAWIK T.: Supply chain disruption management using stochastic mixed integer programming. Springer International Publishing, 2018.
   • SOLIŃSKI B.: Zarządzanie hybrydowymi systemami wytwarzania energii elektrycznej wykorzystującymi odnawialne źródła energii. Kraków, Wydawnictwa AGH, 2016.
   • Wskaźniki monitorowania gospodarki o obiegu zamkniętym. Red. J. KULCZYCKA, Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków, 2020.
   • Zgazowanie węgla: uwarunkowania, efektywność i perspektywy rozwoju. Red. KWAŚNIEWSI, M. Kopacz: Kraków, Wydawnictwa AGH, 2015.

   Informacje na temat dorobku naukowego pracowników Katedry można znaleźć na stronie Biblioteki Głównej AGH: https://bpp.agh.edu.pl/

   Oferta

   Katedra umożliwia realizację zagranicznych staży oraz praktyk dydaktycznych i naukowych,

   • dr hab. Wioletta Bajdur, Politechnika Częstochowska;
   • dr Natalia Antoniuk, Riwne;
   • dr Tetiana Solar, Lwów;
   • Nishanth Bejjanki, Università di Roma Sapienza;
   • Angela Cassano Universidad Pública de Navarra;
   • David de la Corte Matthews Universidad de Burgos;
   • Inés Roldán Solano  Universidad de Cantabria;
   • Giacomo Ferrara Università di Napoli Federico II;
   Kontakt i skład osobowy Katedry

    

   Kierownik Katedry Zarządzania Strategicznego:

   dr hab. inż. Piotr Łebkowski, prof. AGH

   plebkows@agh.edu.pl

   1. Gramatyka 10, II p., pok. 212, tel. 606995322

   30-067 Kraków

    

   Zastępca Kierownika Katedry Zarządzania Strategicznego:

   dr inż. Krzysztof Posłuszny

   1. Gramatyka 10, IV p., pok. 406, tel. 12 617 42 59

   30-067 Kraków

    

   Profesorowie zatrudnieni w Katedrze: 

   prof. dr hab. inż. Maria Richert,

   mrichert@agh.edu.pl

   1. Gramatyka 10, I p., pok. 101, tel. 617 42-42

   30-067 Kraków

    

   dr hab. Diana Dryglas, prof. AGH

   ddryglas@agh.edu.pl

   1. Gramatyka 10, III p., pok. 303

   30-067 Kraków

   https://bpp.agh.edu.pl/autor/dryglas-diana-08490

   https://www.researchgate.net/profile/Diana-Dryglas/

   https://scholar.google.pl/citations?user=hZcnd3oAAAAJ&hl=en

   https://publons.com/researcher/1844981/diana-dryglas/

    

   dr hab. inż. Grzegorz Ginda, prof. AGH

   1. Gramatyka 10, III p., pok. 322

   30-067 Kraków

   https://bpp.agh.edu.pl/autor/ginda-grzegorz-10601

   https://www.researchgate.net/profile/Grzegorz-Ginda

   https://www.linkedin.com/in/grzegorz-ginda-89446b19/

   https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Grzegorz+Ginda&btnG=

    

   dr hab. Natalia Iwaszczuk, prof. AGH

   1. Gramatyka 10, I p., pok. 112

   30-067 Kraków

    

   dr hab. inż. Waldemar Kaczmarczyk, prof. AGH

   strona: home.agh.edu.pl/waldek

   e-mail: waldek@agh.edu.pl 

   1. Gramatyka 10, II p., pok. 216

   30-067 Kraków

    

   dr hab. Joanna Kulczycka, prof. AGH

   1. Gramatyka 10, I p., pok. 110

   30-067 Kraków

    

   dr hab. inż. Piotr Łebkowski, prof. AGH

   plebkows@agh.edu.pl 

   1. Gramatyka 10, II p., pok. 212

   30-067 Kraków

    

    

   Adiunkci zatrudnieni w Katedrze

    

   dr inż. Katarzyna Gdowska

   1. Gramatyka 10, II p., pok. 223

   30-067 Kraków

    

   dr inż. Marek Drożdż

   1. Gramatyka 10, III p., pok. 310

   30-067 Kraków

    

   dr inż. Paweł Jastrzębski

   1. Gramatyka 10, III p., pok. 322

   30-067 Kraków

    

   dr inż. Radosław Kapłan

   1. Gramatyka 10, III p., pok. 301

   30-067 Kraków

   https://bpp.agh.edu.pl/autor/kaplan-radoslaw-06733

    

   dr inż. Antoni Korcyl

   1. Gramatyka 10, II p., pok. 223

   30-067 Kraków

    

   dr inż. Dominik Kowal

   Gramatyka 10, IV p., pok. 405

   30-067 Kraków

   https://bpp.agh.edu.pl/autor/kowal-dominik-04956

   https://www.researchgate.net/profile/Dominik-Kowal-3

    

   dr inż. Roger Książek

   1. Gramatyka 10, II p., pok. 223

   30-067 Kraków

    

   dr Bartosz Łamasz

   1. Gramatyka 10, I p., pok. 109

   30-067 Kraków

   https://bpp.agh.edu.pl/autor/lamasz-bartosz-10665

   https://www.researchgate.net/profile/Bartosz-Lamasz

    

   dr inż. Marek Michalski

   1. Gramatyka 10, I p., pok. 109

   30-067 Kraków

   https://bpp.agh.edu.pl/autor/michalski-marek-l-06178

   https://scholar.google.com/citations?user=EOyCQV4AAAAJ

    

   dr Justyna Ostrowska

   1. Gramatyka 10, III p., pok. 310

   30-067 Kraków

    

   dr inż. Krzysztof Posłuszny

   1. Gramatyka 10, IV p., pok. 406;  tel. 12 617 42 59

   30-067 Kraków

   https://bpp.agh.edu.pl/autor/ posluszny-krzysztof-03324

   https://www.researchgate.net/profile/Krzysztof-Posluszny

    

   dr inż. Bartosz Soliński

   1. Gramatyka 10, III p., pok. 301

   30-067 Kraków

   https://bpp.agh.edu.pl/autor/solinski-bartosz-04067

    

   dr inż. Marta Szyba

   1. Gramatyka 10, III p., pok. 301

   30-067 Kraków

   https://bpp.agh.edu.pl/autor/?idA=16510&idform=1&afi=1&fodR=0&fdoR=2020&fagTP=0 

    

   dr inż. Mariusz Trela

   Gramatyka 10, I p., pok. 105

   30-067 Kraków

    

   dr Robert Uberman

   Gramatyka 10, I p., pok. 109

   30-067 Kraków

    

   mgr inż. Agnieszka Czaplicka-Kotas

   Gramatyka 10, I p., pok. 101

   30-067 Kraków

    

   Stale współpracują:

    prof. Tadeusz Sawik

   dr hab. inż. Wiktor Kubiński, prof. AGH

   dr inż. Krzysztof Kwaśniewski

   dr inż. Jan Sas

   Pracownicy

    

   Pracownicy Pokój Telefon
   prof. dr hab. inż. Maria Richert 101 4242
   dr hab. Diana Dryglas, prof. uczelni 303 3994
   dr hab. inż. Grzegorz Ginda, prof. uczelni 322 4255
   dr hab. inż. Natalia Iwaszczuk, prof. uczelni 112 4290
   dr hab. inż. Waldemar Kaczmarczyk, prof. uczelni 216 3984
   dr hab. Joanna Kulczycka, prof. uczelni 110 4291
   dr hab. inż. Piotr Łebkowski, prof. uczelni – kierownik Katedry 212 4212
   dr Robert Uberman, adiunkt 109 4292
   dr inż. Marek Drożdż, adiunkt 310 3991
   dr inż. Katarzyna Gdowska, adiunkt 223 4334
   dr inż. Paweł Jastrzębski, adiunkt 322 4255
   dr inż. Radosław Kapłan, adiunkt 301 4282
   dr inż. Antoni Korcyl, adiunkt 223 4334
   dr inż. Dominik Kowal, adiunkt 405 4306
   dr inż. Roger Książek, adiunkt 223 4334
   dr inż. Krzysztof Posłuszny, adiunkt – z-ca kierownika Katedry 406 4259
   dr Bartosz Łamasz, adiunkt 109 4292
   dr inż. Marek Michalski, adiunkt 109 4292
   dr Justyna Ostrowska, adiunkt 310 3991
   dr inż. Marta Szyba, adiunkt 301 4282
   dr inż. Bartosz Soliński, adiunkt 301 4282
   dr inż. Mariusz Trela, adiunkt 105 4223
   mgr inż. Agnieszka Czaplicka-Kotas, asystent 101 4242

   Katedra Informatyki Biznesowej i Inżynierii Zarządzania

   Kierownik:
   dr hab. inż. Andrzej Paliński, prof. uczelni

   kontakt: pok. 309, tel. 12 617 4326

   e-mail: palinski@agh.edu.pl

   Realizowane badania

   Zakres i obszar tematyczny badań

   Katedra stanowi interdyscyplinarny zespół naukowy grupujący specjalistów z zakresu inżynierii zarządzania oraz zaawansowanego przetwarzania danych w systemach informatycznych. Jej działalność naukowa koncentruje się na:

   • zastosowaniu podejścia systemowego w zarządzaniu przedsiębiorstwem,
   • rozwijaniu narzędzi komputerowego wspomagania decyzji w zarządzaniu,
   • modelowaniu niepewności oraz rozwijaniu teorii gier korporacyjnych,
   • opracowywaniu nowych sposobów wizualizacji danych,
   • wykorzystaniu metod sztucznej inteligencji, w tym inteligencji obliczeniowej i uczenia maszynowego, do rozwiązywania problemów decyzyjnych,
   • inżynierskim projektowaniu procesów technicznych z wykorzystaniem komputerowego wspomagania procesów logistycznych,
   • wykorzystaniu metod ilościowych w analizie innowacyjnych modeli biznesowych przedsiębiorstwa.
   Realizowane działania

   Realizowane obecnie granty/projekty krajowe i zagraniczne + linki do stron projektów

   Grant NCBiR, projekt nr POIR.01.01.01-00-2008/15-00: „oBEMS (Office Building Energy Management System) inteligentna nakładka sprzętowo-programowa na systemy automatyki budynków, nowa metoda zarządzania komfortem oraz energią elektryczną, ciepłem, optymalizująca na bieżąco wentylację, ogrzewanie, chłodzenie (HVAC) z wykorzystaniem multisensorycznej mapy komfortu, w ramach Działania Projekty B+R przedsiębiorstw.

   Poddziałanie: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego.

    Grant NCBiR, projekt nr Gospostrateg1/387144/27/NCBR/2019: „Potencjał rozwoju i wdrażania w Polsce technologii kolei próżniowej w kontekście społecznym, technicznym, ekonomicznym i prawnym„;

   ; W ramach I konkursu na projekty otwarte w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i Gospodarczy Rozwój Polski W Warunkach Globalizujących Się Rynków”– GOSPOSTRATEG realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

    Projekt nr POIR.01.01.01-00-0458/18: „Platforma zintegrowanego zarządzania, planowania i sterowania procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie produkcyjnym z wykorzystaniem cyber-fizycznych systemów”, w ramach „Rozwój TMS nowej generacji: sterowanie procesami transportowymi i dystrybucyjnymi oraz współdzielenie danych w chmurze z użyciem metod SI”, Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,  https://www.walstead-ce.com/en/home/eufunds/

    Research Grant, Spain # PID2019-111100RB-C22: “Sustainable Models and Transport Analytics in Smart Cities”.

    Projekt nr POWR.03.05.00-00-Z309/18: „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)„.

    

   Współpraca

   Prowadzona współpraca społeczno-gospodarcza.

   Oferta studiów podyplomowych, kursów, konferencji, szkoleń, webinarów

   Studia podyplomowe:

   Cyberbezpieczeństwo i zarzadzanie bezpieczeństwem informacji”, kierownik studiów: prof. Jerzy Mikulik.

   Facility Management – zarządzanie inteligentnym budynkiem”, kierownik studiów: prof. Jerzy Mikulik.

    Szkolenia „Inżynieria i wizualizacja danych” (w ramach programu POWER).

   Działalność pracowników

   Udział pracowników w regionalnych, krajowych i międzynarodowych ciałach doradczych itp.

   I. Skalna – członkini w grupie roboczej Working Group for Interval Arithmetic jako ekspert w dziedzinie obliczeń przedziałowych – aktywny udział w opracowaniu standardu dla arytmetyki przedziałowej: IEEE 1788TM-2015 Standard for Interval Arithmetic.

    J. Mikulik – kierownik Komitetu Technicznego KT315 Facility Management (Polski Komitet Normalizacyjny).

    I. Stach – członkini Rady konferencji SING European Meeting on Game Theory.

    A. Palinski – ekspert w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko, 2007-2013 i 2014-2020.

    B. Sawik -: NCBiR – POIR, ekspert i ekspert wiodący, 2017-2021.

   Oferta

   Realizacja stażów i praktyk dla studentów i doktorantów AGH, krajowych i zagranicznych

   Opieka (I. Skalna) nad stażem studenta Sergio Pertierre do Monte w ramach współpracy z Ecole d’ingéniuer et centre de recherche (l’ENSTA Bretagne, Brest, Francja).

   Doświadczenie zespołu

    

   • 10 najlepszych artykułów w czasopismach o zasięgu światowym

    New methods of probabilistic and possibilistic interactive data processing / Bogdan RĘBIASZ // Journal of Intelligent & Fuzzy Systems ; ISSN 1064-1246. — 2016 vol. 30 iss. 5s. 2639–2656.

    A new algorithm for Chebyshev minimum-error multiplication of reduced affine forms / Iwona SKALNA, Milan Hladík // Numerical Algorithms ; ISSN 1017-1398. — 2017 vol. 76 iss. 4s. 1131–1152. — Bibliogr. s. 1151–1152, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-03-06. — tekst: https://goo.gl/3g4i6i

    Integrating photovoltaics into energy systems by using a run-off-river power plant with pondage to smooth energy exchange with the power gird / Jakub JURASZ, Bartłomiej Ciapała // Applied Energy ; ISSN 0306-2619. — 2017 vol. 198s. 21–35. — Bibliogr. s. 34–35, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-04-26. — tekst: https://goo.gl/930gRI

    Knowledge-based methods for cost estimation of metal casts / A. MACIOŁ // International Journal of Advanced Manufacturing Technology ; ISSN 0268-3768. — 2017 vol. 91 iss. 1s. 641–656. — Bibliogr. s. 655–656, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-11-25. — tekst: https://goo.gl/8jhLxg

    Design of large-scale logistics systems using computer simulation hierarchic structure / Straka M., Lenort R., Khouri S., FELIKS J. // International Journal of Simulation Modelling ; ISSN 1726-4529. — 2018 vol. 17 iss. 1s. 105–118. — Bibliogr. s. 116–118, Abstr.. — tekst: http://www.ijsimm.com/Full_Papers/Fulltext2018/text17-1_105-118.pdf

    Energy demand patterns in an office building: a case study in Kraków (Southern Poland) / Jerzy MIKULIK // Sustainability [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2071-1050. — 2018 vol. 10 iss. 8 art. no. 2901, s. 1–16. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Biblior. s. 16, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2018-08-16. — tekst: http://www-1mdpi-1com-12vzsev1v0031.wbg2.bg.agh.edu.pl/2071-1050/10/8/2901/pdf

    A concept of integration of a vactrain underground station with the Solidarity Transport Hub Poland / Olena STRYHUNIVSKA, Katarzyna GDOWSKA, Rafał RUMIN // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2020 vol. 13 iss. 21 art. no. 5737, s. 1–23. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 19–23, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-11-02. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/13/21/5737/pdf

    Electricity portfolio optimization for large consumers: Iberian electricity market case study / Emanuel Canelas, Tânia Pinto-Varela, Bartosz SAWIK // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2020 vol. 13 iss. 9 art. no. 2249s. 1–21. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 19–21, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-05-04. — B. Sawik – dod. afiliacja: University of California at Berkeley. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/13/9/2249/htm

    One Row Keyboard: The Concept of Designing a Common Layout for Physical and Virtual Keyboards. Radosław PUKA, Piotr ŁEBKOWSKI, Jerzy DUDA.  Electronics 2021, 10, 663.

    Decision rules-based method for dynamic adjustment of Min-Max ordering, levels, Radosław PUKA, Iwona SKALNA, Adam STAWOWY, Jerzy DUDA, Marek KARKULA, Applied Soft Computing, Vol. 107, 2021,

   https://doi.org/10.1016/j.asoc.2021.107370.

    N-NEH+ algorithm for solving permutation flow shop problems, Radosław PUKA, Jerzy DUDA, Adam STAWOWY, Iwona SKALNA, Computers & Operations Research, Vol. 132, 2021, https://doi.org/10.1016/j.cor.2021.105296.

    

   5 najlepszych monografii:

    Advances in fuzzy decision making : theory and practice / Iwona SKALNA, Bogdan RĘBIASZ, Bartłomiej GAWEŁ, Beata BASIURA, Jerzy DUDA, Janusz OPIŁA, Tomasz PEŁECH-PILICHOWSKI. — Cham ; [etc.] : Springercop. 2015. — [XII], 151 s.. — (Studies in Fuzziness and Soft Computing ; vol. 333). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-3-319-26492-9 ; e-ISBN: 978-3-319-26494-3)

    Inteligentne budynki – informacja i bezpieczeństwo — [Intelligent buildings – information, safety and security] / AUGUSTYN Grzegorz, [et al.], JURCZYK Krzysztof, KRZYWDA Magdalena, MATUSIK Mateusz, MIKULIK Jerzy, [et al.], PAWLIK Marcin, RUMIN Rafał, [et al.], SOLIŃSKI Ireneusz, SOLIŃSKI Bartłomiej, TUROŃ Kinga, WOŹNIAK Wojciech ; pod red. Jerzego MIKULIKA. — Kraków : Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohnercop. 2016. — 201 s.. — Bibliogr. przy rodz.. — ISBN: 978-83-65148-85-8.

    Parametric interval algebraic systems / Iwona SKALNA. — Cham : Springer International Publishing AGcop. 2018. — XXIV, 191 s.. — (Studies in Computational Intelligence ; ISSN 1860-949X ; vol. 766). — Bibliogr. s. 177–188, Summ., Index. — ISBN: 978-3-319-75186-3 ; e-ISBN: 978-3-319-75187-0

    Introduction to data mining / Oleksandr PETROV, Oleksandr Shumeyko, Beata BASIURA, Anton Petrov. — Kraków : Wydawnictwa AGH2019. — 362, [1] s.. — Bibliogr. s. 347–[363]. — ISBN: 978-83-66364-25-7

   Katedra Zarządzania Organizacjami i Kapitałem Społecznym

   Kierownik:
   dr hab. inż. Joanna Duda, prof. Uczelni

   kontakt: pok. 413, tel. 12 617 43 29

   e-mail: joduda@agh.edu.pl 

   Realizowane badania

   Pracownicy Katedry realizują badania z wielu obszarów nauk o Zarządzaniu i Jakości

    

   • Badania z zakresy zarządzania przedsiębiorstwem, w tym:
    • Rozwój przedsiębiorczości w warunkach globalizacji
    • Zarządzanie projektami
    • Zarządzanie strategiczne
    • Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw
    • Optymalizacja długoterminowego rozwoju krajowego sektora energetycznego
   • Badania z zakresu Zarządzania Kapitałem ludzkim, w tym:
    • zrównoważone zarządzanie kapitałem ludzkim
    • efektywne motywowanie i wynagradzanie pracowników
    • nowe koncepcje i kierunki w wynagrodzeniach pracowniczych (Green rewards, kompleksowe badanie efektywności wynagrodzeń)
    • analiza i projektowanie profilów kompetencyjnych dla stanowisk związanych z transferem i komercjalizacją wiedzy
    • analityka w HR i employer branding
    • metodologia Living Lab i design thinking
   Realizowane działania

   Granty i projekty realizowane przez pracowników Katedry:

     „Interdyscyplinarny wymiar kompetencji w krajowych inteligentnych specjalizacjach” finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w konkursie nr 2/PRK/POWER/3.1/2016, Program Rozwoju Kompetencji w ramach Działania 3.1 „Kompetencje w szkolnictwie wyższym” w Oś III PO WER (https://iwkwkis.zarz.agh.edu.pl/)

   – Perspektywy metodologiczne w badaniach kultury organizacji

   – Międzynarodowy projekt ARTCademy Akademia Sztuki i Rzemiosł Tradycyjnych na Polskę, realizowany w ramach Strategicznego Partnerstwa w międzynarodowym konsorcjum (Partner Wiodący – University of Malaga), finansowany ze środków UE (nr 2018-1-ES01-KA202-0505142018-2020) – projekt skierowany do sektora MSP przedsiębiorstw rzemieślniczych (Strony projektu: www.artcademy.eu; https://www.facebook.com/ArtCademy/)

   – projekt pod kierownictwem prof. Fryderyka Zolla, UJ pt.  „Homo consumens, Homo ecologicus – test ekologicznej efektywności nowej dyrektywy w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów”, https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=452403

   – projekt: „E-innowacje w rozwoju jednostek administracji publicznej wobec wyzwań współczesnej gospodarki” realizowany w ramach programu „Społeczno-gospodarcze konsekwencje czwartej rewolucji przemysłowej” (koordynowany przez Małopolską Szkołę Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; finansowany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego; więcej o projekcie: www.rev4.uek.krakow.pl)

   – Projekt „D I A L O G – Działanie Innowacje Aktywność Ludzie Otwartość Gotowość”. Projekt realizowany w ramach programu „HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020. http://dialogkrynica.pl/

   – Projekt „ENTRANCES – ENergy TRANsitions from Coal and carbon: Effects on Societies”. Projekt finansowany ze środków programu ramowego Komisji Europejskiej „Horyzont 2020” (Identyfikator umowy o grant: 883947). https://entrancesproject.eu/

   Konkurs Inkubator Innowacyjności 4.0 (w trakcie), planowana komercjalizacja i spółka spin off

   Współpraca

   Katedra posiada szeroką ofertę studiów podyplomowych z zakresu 

    Pracownicy Katedry działają bardzo aktywnie w otoczeniu społeczno-gospodarczym, współpracują z:

   • Małopolskim Instytutem Kultury w ramach projektów badawczo-rozwojowych (od 2009 roku)
   • Związkiem Lustracyjnym Spółdzielni Pracy w Krakowie
   • Stowarzyszeniem Małych i Średnich przedsiębiorstw „Krak-Business” w Krakowie

    Efektem współpracą są organizowanego każdego roku Konferencje Naukowe: 

   1. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Nauka i Biznes – wspólne wyzwania
   2. Współpraca ze Związkiem Lustracyjnym Spółdzielni Pracy w Krakowie
   3. Współpraca ze Stowarzyszeniem Małych i Średnich przedsiębiorstw „Krak-Business” w Krakowie

   oraz webinaria i szkolenia:

   • Webinaria z zakresu Leadership and Team Management a także Communication w ramach projektu UE RMS Manager (EIT Raw Materials Academy – EU Project – kierownik projektu Prof. J. Kulczycka)

   Szkolenia z zakresu szeroko pojętego Zarządzania Kapitałem Ludzkim, motywowania i wynagradzania pracowników, doskonalenia kompetencji społecznych, np. komunikacji, prezentacji, negocjacji itp.

   Działalność pracowników

   Udział pracowników w regionalnych, krajowych i międzynarodowych ciałach doradczych itp.

   Oferta

   Realizowane prace doktorskie:

   Magdalena Chowaniec, Wpływ  innowacji na proces internacjonalizacji polskich małych i średnich przedsiębiorstw

   Natalia Krawczyk., Wykorzystanie benchmarkingu w zarządzaniu podmiotami leczniczymi w Polsce

   Doktoraty wdrożeniowe

   Dorota Król, Systemy zarządzania operacyjnego w medycynie. Wykorzystanie innowacyjnych metod  badań genomowych  w  przypadkach  niestandardowych

   Doświadczenie zespołu
   • Smol M., Marcinek P., Duda J., Szołdrowska D., (2020), Importance of sustainable mineral resource management in implementing the circular economy (CE) model and the European Green Deal , Resources, vol. 9 iss. 5 art. no. 55, s. 1–21.
   • Gródek-Szostak Z., Suder M., Kusa R., Szeląg-Sikora A., Duda J., Niemiec M., (2020), Renewable energy promotion instruments used by innovation brokers in a technology transfer network : case study of the Enterprise Europe Network, Energies, vol. 13 iss. 21 art. no. 5752, s. 1-13.
   • Duda J., (2017), Internacjonalizacja polskich mikro-i małych przedsiębiorstw w procesie integracji europejskiej i globalizacji, Warszawa, Wydawnictwo Difin.
   • Wolak-Tuzimek A., Duda J., (2021), The concept of corporate social responsibility as a source of an enterprise’s competitive advantage, [w:] Sławomir I. Bukowski, Alina Hyz, Marzanna B. Lament (red.) Competitiveness and economic development in Europe : prospects and challenges, New York, Routledge.  (https://www.taylorfrancis.com/chapters/concept-corporate-social-responsibility-source-enterprise-competitive-advantage-anna-barbara-wolak-tuzimek-joanna-duda/e/10.4324/9781003095361-28?context=ubx&refId=9b8580f9-3e07-4e86-8999-b7b8c044c694)
   • Łada M., Kozarkiewicz A., Haslam J., (2020) Contending institutional logics, illegitimacy risk and management accounting: a case study analysis of study programme calculations in a Polish public university, Accounting, Auditing & Accountability Journal, vol. 33 no. 4, s. 795–824.
   • Kozarkiewicz A., Kabalska A., (2017), Management of creative projects: challenges and paradoxes, PM World Journal, vol. 6 iss. 7, s. 1–15.
   • Paterek P, Kozarkiewicz A., (2020), Zwinne zarządzanie zespołami projektowymi : praktyki zwinne w tworzeniu wartości dla interesariuszy projektów wytwarzania oprogramowania, Warszawa,  H. Beck.
   • Beck-Krala E., (2017), Badanie efektywności wynagrodzeń. Od kontroli kosztów do aktywizowania pracowników, Seria: Rozprawy i monografie, Kraków, Wydawnictwa AGH.
   • Beck-Krala E., Klimkiewicz K., (2016), Occupational safety and health as an element of a complex compensation system evaluation within an organization, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, DOI: 10.1080/10803548.21183338.
   • Scott D., Beck-Krala E., (2019), Evaluating reward strategies, programmes and policies:research and practice, [w:]  Stephen J. Perkins (red.) The routledge companion to reward management, London, New York, Taylor & Francis Group: Routledge.
   • Beck-Krala E., (2013), Wynagrodzenia pracowników w organizacji. Teoria i praktyka, Kraków, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH. https://www.zarz.agh.edu.pl/wp-content/uploads/2021/02/Beck_Krala_E_Wynagrodzenia-1.pdf
   • Juroszek Z., Kudełko M., (2016), A model of optimization for local energy infrastructure development, Energy, vol. 96, s. 625–643.
   • Kudełko M., (2021), Modeling of Polish energy sector – tool specification and results, Energy, vol. 215 Pt. A art. no. 119149, s. 1–13.
   • Kudełko M., Jankowski R. (2019), Metodyka i szacunki współczynników elastyczności cenowej i dochodowej dla wybranych nośników energetycznych, Rynek Energii, nr 2, s. 11–16.
   • Tormo-Carbó G., Oltra V., Klimkiewicz K., Seguí-Mas, E., (2019), “Don’t try to teach me, I got nothing to learn”: Management s,tudents’ perceptions of business ethics teaching, Business Ethics: A European Review, 28 (4), s. 506-528.
   • Beck-Krala E., Scott D., Klimkiewicz K., (2018), Socially responsible and sustainable rewards programmes. The new frontier, Stephen J. Perkins (red.), The Routledge Companion to Reward Management, Londyn, Routledge.
   • Klimkiewicz, K., and Oltra, V., (2017), Does CSR Enhance Employer Attractiveness? The Role of Millennial Job Seekers’ Attitudes. Corp. Responsib. Environ. Mgmt., 24, s. 449–463. doi: 10.1002/csr.1419.
   • Kusa, R., Palacios Marques, D. & Ribeiro Navarrete, B., (2019), External cooperation and entrepreneurial orientation in industrial clusters, Entrepreneurship & Regional Development, 31:1-2, s. 119-132. DOI: 10.1080/08985626.2018.1537151
   • Kusa, R., Dębkowska, K., (2020), Identyfying Internationalization Profiles of Social Entrepreneurs Utilizing Multidimensional Statistical Analysis, Journal of Social Entrepreneurship. In print. DOI: 10.1080/19420676.2020.1751246
   • Kozarkiewicz A., Kabalska A., Kompetencje organizacyjne w otwartej gospodarce cyfrowej’’ (w recenzji).
   • Kozarkiewicz A., Kabalska A., (2020), The evolution of business models of Polish health resort enterprises, Journal of Economics and Management, 39(1), s. 62-81.
   • Peszko A., (2020), Collaboration of Polish enterprises in feld of innovative activities, [w:] Duda J., Bernat T. (red.), Business, economics and science: common challenges, Bologna, Filodiritto Editore, s. 134-135. http://www.b2b.zarz.agh.edu.pl/publikacje/E-BOOK_CY29_Monograph.pdf
   • Peszko A., (2019), Istota i znaczenie zespołu projektowego w zarządzaniu projektami, (w:] Gawron I., Myjak T. (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim: wybrane zagadnienia w teorii i praktyce, Nowy Sącz: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, s. 135–136. tekst: http://wydawnictwo.pwsz-ns.edu.pl/images/pdf/2019/Zarzadzanie_kapitalem_ludzkim_2019.pdf
   Pracownicy

    

   Pracownicy Pokój Telefon
   dr hab. inż. Ewa Beck-Krala, prof. uczelni – z-ca kierownika Katedry 411 4672
   dr hab. inż. Joanna Duda, prof. uczelni – kierownik Katedry 413 4329
   dr hab. Piotr Górski, prof. uczelni 120 4248
   dr hab. inż. Alina Kozarkiewicz, prof. uczelni 121 4274
   dr hab. inż. Mariusz Kudełko, prof. uczelni 210 4278
   dr hab Oksana Povstyn, prof. uczelni 401B 4322
   dr Michał Brożyna, adiunkt 316 4272
   dr Mateusz Codogni, adiunkt 401A 4321
   dr inż. Agnieszka Kabalska, adiunkt 408 4306
   dr inż. Katarzyna Klimkiewicz, adiunkt 122 4293
   dr inż. Sławomir Ziółkowski, adiunkt 408 4306
   dr Rafał Kusa, adiunkt 412 4671
   dr Agnieszka Peszko, adiunkt 408 4306
   dr Marzena Staszkiewicz, adiunkt 122 4308
   dr Łukasz Wacławik, adiunkt 401A 4321
   dr inż. Jerzy Wąchol, adiunkt 415 4328
   dr Agnieszka Zielińska, adiunkt 316 4272
   mgr inż. Tomasz Dziubiński, asystent dyd 120 4248
   mgr inż. Stanisława Guca, asystent dyd. 401B 4322
   dr hab. Iryna Bashynska, prof. uczelni 400a 4323

    

   Katedra Finansów i Rachunkowości

   Kierownik:
   dr hab. inż. Bek-Gaik Bogusława, prof. uczelni

   kontakt: pok. 114, tel. 12 617 42 88

   e-mail: bekgaik@agh.edu.pl

   Historia

   Katedra Finansów i Rachunkowości jest bezpośrednim następcą jednostek organizacyjnych Wydziału Zarządzania AGH, które prowadziły badania z zakresu zarządzania finansami:

   • Katedry Ekonomiki i Zarządzania Finansami (1992-2000),
   • Katedry Zarządzania Finansami (2000-2006),
   • Katedry Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem (2006-2020).
   Realizowane badania

   W Katedra Finansów i Rachunkowości prowadzone są badania z zakresu dwóch dyscyplin naukowych: nauk o zarządzaniu i jakości oraz ekonomii i finansów. Praca Katedry skupia się na szerokim spektrum obszarów tematycznych, które obejmują:

   • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw – gdzie analizowane są strategie i metody zarządzania finansami w kontekście prowadzenia biznesu. Badania koncentrują się na optymalizacji struktur kapitałowych, zarządzaniu ryzykiem finansowym i inwestycjami.
   • Finanse publiczne – zajmują się analizą funkcjonowania systemów finansowych w sektorze publicznym. Badania dotyczą planowania i monitorowania budżetów, polityki fiskalnej oraz oceny efektywności wydatków publicznych.
   • Ekonomia i zarządzanie środowiskiem – a w szczególności analizowane oddziaływania działalności gospodarczej na środowisko oraz opracowane strategii zarządzania zrównoważonym rozwojem.
   • Rynek kapitałowy i wycena przedsiębiorstwa – wycena firm, instrumenty finansowe, ocena ryzyka inwestycyjnego.
   • Modelowanie międzynarodowych inwestycji finansowych.
   • Rachunkowość finansowa i zarządcza oraz sprawozdawczość organizacji, gdzie badacze analizują metody i standardy rachunkowości, sporządzanie sprawozdań finansowych oraz ich interpretację w celu podejmowania decyzji biznesowych.
   • Ubezpieczenia społeczne i systemy emerytalne – gdzie dokonywana jest analiza różnych modeli systemów emerytalnych oraz ubezpieczeń społecznych.
   • Zastosowania statystyki w ekonomii i finansach – badania z zakresu ekonomii i finansów prowadzone z wykorzystaniem narzędzi statystyki.
   • Komputerowe systemy finansowo-księgowe – badania obejmujące zastosowanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych w rachunkowości i zarządzaniu finansami.
   • Zarządzanie produkcją i usługami, gdzie skupia się na efektywności i organizacji procesów produkcyjnych. Badania obejmują zarządzanie jakością, planowanie produkcji, logistykę oraz projektowanie systemów produkcyjnych.
   • Systemy zarządzania – koncentrują się na analizie struktur organizacyjnych, zarządzaniu projektami, innowacyjności i zarządzaniu zmianą. Badania dotyczą również metodyk zarządzania jakością, zarządzania ryzykiem oraz zarządzania wiedzą.
   • Prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej – skupiają się na analizie przepisów prawa dotyczących prowadzenia biznesu, umów prawa handlowego, ochrony własności intelektualnej, prawa podatkowego i zagadnień regulacyjnych.
   Realizowane działania

   Pracownicy Katedry Finansów i Rachunkowości aktywnie uczestniczą w licznych grantach i projektach badawczych, m.in.:

    

   • dr hab. inż. Anna Surowiec (wykonawca) – Horizon Europe project: Overcoming Digital Divide in Europe and Southeast Asia, 1 December 2022 – 30 November 2026, HORIZON.1.2 – Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA), Grant agreement ID: 101086381, DOI 10.3030/101086381, https://cordis.europa.eu/project/rcn/242186/en;
   • dr hab. inż. Anna Stronczek (wykonawca) – grant współfinansowany przez NCBIR „Innowacyjny Kompleksowy System Zbiórki i Recyklingu Odpadów”, POIR.01.01.01-00-1206/19;
   • dr inż. Anna Dubel (wykonawca) – „Homo consumens, Homo ecologicus – test ekologicznej efektywności nowej dyrektywy w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów”, 2019/34/A/HS5/00124, https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=452403;
   • dr hab. inż. Stanisław Urbański (kierownik) – grant NCN „Modeling of new ICAPM applications for estimating the capital cost of companies listed on the Warsaw Stock Exchange – the impact of penny stocks and speculation stocks”, 2015/19/B/HS4/01294, https://projekty.ncn.gov.pl/en/index.php?projekt_id=316195;
   • dr Małgorzata Białas oraz dr inż. Anna Dubel (wykonawcy) – „Sustainable and green rail systems RAIL4EARTH”, finansowanego na podstawie umowy  nr Project 101101917 — FP4 – Rail4EARTH. Realizacja działań w ramach FP4 WP9 – Interoperable Hydrogen Refueling Station, Interoperacyjna stacja tankowania wodoru.
    Współpraca

    Katedra Finansów i Rachunkowości oferuje studia podyplomowe z zakresu rachunkowości oraz zarządzania finansami. Obecnie prowadzone są studia podyplomowe:

    Katedra Finansów i Rachunkowości wspiera działalność młodych naukowców i ruch studencki.

    W ramach katedry prowadzone są Koła Naukowe:

    Działalność pracowników

    Pracownicy Katedry Finansów i Rachunkowości aktywnie uczestniczą w wielu regionalnych, krajowych i międzynarodowych ciałach doradczych, a także licznych organizacjach, stowarzyszeniach i towarzystwach naukowych. W szczególności, są zaangażowani w:

    • Członkostwo w sieci Entrepreneurship Research and Education Network of Central European Universities (ERENET), http://www.erenet.org/;
    • Doradztwo CSR Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, https://www.parp.gov.pl/csr;
    • Sekretarz naukowy Komitetu Gospodarki Wodnej Polskiej Akademii Nauk, http://www.kgw.pan.pl/;
    • Członkostwo w Towarzystwie Naukowym Organizacji i Kierownictwa (TNOiK), Oddział Kraków;
    • Członkostwo w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym (PTE), Odział Kraków;
    • Członkostwo w Związku Nauczycielstwa Polskiego,
    • Członkostwo w European Accounting Association,
    • Członkostwo w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce,
    • Członkostwo w Polskiej Izbie Biegłych Rewidentów,
    • Członkostwo w Okręgowej Izbie Radców Prawnych.
    Oferta

    Katedra Finansów i Rachunkowości promuje rozwój młodych naukowców, studentów i doktorantów umożliwiając realizację zagranicznych staży oraz praktyk dydaktycznych i naukowych, m.in. w ramach programu Erasmus+, CEEPUS-RAMSIS oraz umów bilateralnych z uczelniami partnerskimi.

    Koordynatorzy Umów międzyinstytucjonalnych Erassmus 2022-2027:

    Dr inż. Anna Dubel – Universidade do Minho (Portugalia, P BRAGA01).

     

     

     

    Doświadczenie zespołu

    Najważniejsze artykuły pracowników Katedry Finansów i Rachunkowości o zasięgu międzynarodowym:

    1. Bek-Gaik, B., & Surowiec, A. (2021). Forward-looking disclosures in integrated reporting: Evidence from Poland. European Research Studies Journal, 24(4B), 952-981. doi: 10.35808/ersj/2824
    2. Bek-Gaik, B., & Surowiec, A. (2022). The quality of business model disclosure in integrated reporting: Evidence from Poland. European Research Studies Journal, 25(1), 3-26. doi: 10.35808/ersj/2826
    3. Białas M. (2022). The use of estimated values to implement the „big bath” strategy during the Covid-19 pandemic on the example of selected enterprise. Central European Review of Economics & Finance, 36(1), 5–20. https://doi.org/10.24136/ceref.2022.001
    4. Dobija, D., Arena, C., Kozłowski, Ł., Krasodomska, J., & Godawska, J. (2023). Towards sustainable development: The role of directors’ international orientation and their diversity for non-financial disclosure. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 30(1), 66–90. doi: 10.1002/csr.2339
    5. Ginda, G., Iwaszczuk, N., & Dudek, M. (2022). Supporting multi-attribute, non-compensating selection of the right heat pump device for a residential building, considering the limited availability of the necessary resources. Energies, 15(15), Article 5478. doi: 10.3390/en15155478
    6. Godawska, J. (2020). Framing effect and public support for the environmental policy — Efekt ramowania a poparcie publiczne dla polityki środowiskowej. Ekonomia i Środowisko: Economics and Environment, 1(72), 24–39. Retrieved from https://www.ekonomiaisrodowisko.pl/uploads/ekonomiaisrodowisko72/eis72.pdf
    7. Godawska, J., & Wyrobek, J. (2021). The impact of environmental policy stringency on renewable energy production in the Visegrad Group countries. Energies, 14(19), Article 6225. doi: 10.3390/en14196225
    8. Godyń, I., & Dubel, A. (2021). Evolution of hydropower support schemes in Poland and their assessment using the LCOE method. Energies, 14(24), Article 8473. doi: 10.3390/en14248473
    9. Lisowski, R., Mamcarczyk, M., Proszowska, A., & Soler-Porta, M. (2022). Pro-environmental attitudes and behaviours of young adults in shaping the market offer in the international dimension. International Entrepreneurship Review, 8(4), 57–69. Retrieved from https://ier.uek.krakow.pl/index.php/pm/article/download/2106/2192/
    10. Nesterak, J., Kołodziej-Hajdo, M., & Kowalski, M. J. (2023). Controlling in the process of development of the energy and heating sector based on research of enterprises operating in Poland. Energies, 16(2), Article 773. doi: 10.3390/en16020773
    11. Sawicka, J., & Marcinkowska, E. (2022). The effect of CSR environmental initiatives on purchase decisions — A cross-regional study in Poland and Ukraine. Sustainability, 14(5), Article 2590. doi: 10.3390/su14052590
    12. Sawicka, J., & Marcinkowska, E. (2022). The effect of CSR environmental initiatives on purchase decisions — A cross-regional study in Poland and Ukraine. Sustainability, 14(5), Article 2590. doi: 10.3390/su14052590
    13. Stronczek, A. (2021). Managerial effectiveness in the implementation of Quick Response Manufacturing (QRM) to increase business agility. European Research Studies Journal, 24(3B), 47–60. Retrieved from https://www.ersj.eu/journal/2451/download
    14. Stronczek, A., & Waksmundzki, Ł. (2020). MSGO-EcoTech System as a tool to support enterprises in the implementation of Extended Producer Responsibility (EPR) — MSGO-EcoTech System jako narzędzie wsparcia przedsiębiorstw w realizacji Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta (ROP). Ekonomia i Środowisko: Economics and Environment, 1(72), 126–138. Retrieved from https://www.ekonomiaisrodowisko.pl/uploads/ekonomiaisrodowisko72/eis72.pdf
    15. Trela, M., & Dubel, A. (2022). Net-metering vs. net-billing from the investors perspective — impacts of changes in RES financing in Poland on the profitability of a joint photovoltaic panels and heat pump system. Energies, 15(1), Article 227. doi: 10.3390/en15010227
    16. Urbański S., Zarzecki D. (2022). The Fama-French model for estimating the cost of equity capital: the impact of real options of investment projects. Economic Systems. 46(1), Article 100874, 1–25. https://doi.org/10.1016/j.ecosys.2021.100874
    17. Walczykiewicz, T., & Dubel, A. (2019). Towards better risk estimation for the integrated water resources management. Ekonomia i Środowisko: Economics and Environment, 2(69), 91–102. Retrieved from https://www.ekonomiaisrodowisko.pl/uploads/ekonomiaisrodowisko69/06%20walczykiewicz.pdf
    18. Woźniak, M., Lisowski, R., & Dudek, M. (2021). Relationships between macroeconomic indicators and investments of enterprises: Evidence from Poland. European Research Studies Journal, 24(2B), 555–567. Retrieved from https://ersj.eu/journal/2251/download
    19. Wyciślik Ł., Marcinkowska E. (2020). Tracking of clinical documentation based on the blockchain technology – a Polish case study. Sustainability, 12(22), Article 9517. https://doi.org/10.3390/su12229517

    Najważniejsze monografie pracowników Katedry Finansów i Rachunkowości:

    1. Bek-Gaik, B., & Surowiec, A. (2021). Narzędzia rachunkowości zarządczej w raportowaniu zintegrowanym [Management accounting tools in integrated reporting]. Warszawa: CeDeWu.
    2. Bek-Gaik, B., & Surowiec, A. (2020). Informacje niefinansowe w sprawozdawczości organizacji [Nonfinancial information in organizations’ reporting]. Warszawa: CeDeWu.
    3. Bek-Gaik, B., & Surowiec, A. (2019). Polityka informacyjna spółek giełdowych w dobie zrównoważonego rozwoju: raportowanie zintegrowane [Information policy of listed companies in the era of sustainable development: integrated reporting]. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.
    4. Cygler, M., & Dubel, A. (2022). Analiza kosztów i korzyści działań adaptacyjnych jako wsparcie w procesie podejmowania decyzji [Cost-benefit analysis of adaptation measures as support in the decision-making process] [Dokument elektroniczny]. Warszawa: Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy. Pobrane z https://klimada2.ios.gov.pl/files/2023/Analiza%20kosztow%20i%20korzysci%20dzialan%20adaptacyjnych%20jako%20wsparcie%20w%20procesie%20podejmowania%20decyzji.pdf
    5. Dubel, A. (2019). Instrumenty transferu ryzyka powodzi [Flood risk transfer instruments]. Kraków: Wydawnictwa AGH.
    6. Dubel, A. (2019). Ewaluacja wybranych instrumentów zarządzania ryzykiem katastrof naturalnych [Evaluation of selected risk management instruments regarding natural disasters]. Kraków: Wydawnictwa AGH.
    7. Dudek, M. (2019). Struktura organizacji wytwarzania w systemach klasy światowej: paradoks szczupłości i elastyczności operacyjnej [Structure of manufacturing organization in world class manufacturing systems: the paradox of leanness and operational flexibility]. Kraków: Wydawnictwa AGH.
    8. Godawska, J. (2021). Użyteczność informacji środowiskowych dla inwestorów [Usefulness of environmental information for investors]. Kraków: Wydawnictwa AGH.
    9. Sawicka, J., Stronczek, A., & Marcinkowska, E. (2020). Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa: zgodnie z ustawą o rachunkowości [Company financial statement: according to the regulations of the accounting act]. Warszawa: CeDeWu Sp. z o. o.
    10. Sawicka, J., Stronczek, A., & Marcinkowska, E. (2018). Rachunkowość finansowa: ewidencje i sprawozdawczość [Financial accounting: evidence and reporting]. Warszawa: CeDeWu.
    11. Stronczek, A. (2022). Szczupła rachunkowość zarządcza w polskich przedsiębiorstwach produkcyjnych [Lean management accounting in Polish manufacturing companies]. Kraków: Wydawnictwa AGH.
    12. Urbański S. (2011). Modelowanie równowagi na rynku kapitałowym – weryfikacja empiryczna na przykładzie akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie [Modelling of equilibrium on capital market – empirical revision on the basis of shares listed on the Warsaw Stock Exchange]. Katowice. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.

    Szczegółowe informacje na temat dorobku naukowego pracowników Katedry Finansów i Rachunkowości można znaleźć na stronie Biblioteki Głównej AGH: https://bpp.agh.edu.pl/

         Kontakt i skład osobowy Katedry

         Kierownik Katedry

         dr hab. inż. Bogusława Bek-Gaik, prof. Uczelni

         bekgaik@agh.edu.pl

         1. Gramatyka 10, I p., pok. 114

         30-067 Kraków

         https://bpp.agh.edu.pl/autor/bek-gaik-boguslawa-03327

         https://www.researchgate.net/profile/Boguslawa_Bek-Gaik

         https://scholar.google.com/citations?hl=pl&user=woyOI2wAAAAJ

          

         Zastępca Kierownika Katedry

         dr hab. inż. Anna Surowiec, prof. Uczelni

         surowiec@agh.edu.pl

         1. Gramatyka 10, III p., pok. 312

         30-067 Kraków

         https://bpp.agh.edu.pl/autor/surowiec-anna-03347

         https://www.researchgate.net/profile/Anna_Surowiec

          

         Profesorowie zatrudnieni w Katedrze

         dr hab. inż. Marek Dudek, prof. Uczelni – Dziekan Wydziału Zarządzania

         madudek@agh.edu.pl

         1. Gramatyka 10, II p., pok. 211

         30-067 Kraków

         https://bpp.agh.edu.pl/autor/dudek-marek-03380

         https://www.researchgate.net/profile/Marek_Dudek

         https://scholar.google.com/citations?hl=pl&user=wH38SoYAAAAJ

          

         dr hab. Justyna Godawska, prof. Uczelni

         godawska@agh.edu.pl

         1. Gramatyka 10, I p., pok. 113

         30-067 Kraków

         https://bpp.agh.edu.pl/autor/godawska-justyna-10065

         https://www.researchgate.net/profile/Justyna_Dyduch

         https://scholar.google.com/citations?hl=pl&user=H3jUjtoAAAAJ

          

         dr hab. inż. Stanisław Urbański, prof. Uczelni

         urbanagh@agh.edu.pl

         1. Gramatyka 10, III p., pok. 308

         30-067 Kraków

         https://bpp.agh.edu.pl/autor/urbanski-stanislaw-03704

         https://scholar.google.com/citations?hl=pl&user=7MetgGoAAAAJ

          

         dr hab. inż. Anna Stronczek, prof. Uczelni

         stroncz@agh.edu.pl

         1. Gramatyka 10, III p., pok. 311

         30-067 Kraków

         https://bpp.agh.edu.pl/autor/stronczek-anna-03346

         https://www.researchgate.net/profile/Anna_Stronczek

          

         Adiunkci zatrudnieni w Katedrze

         dr Małgorzata Białas

         mbialas@agh.edu.pl

         1. Gramatyka 10, III p., pok. 312

         30-067 Kraków

         https://bpp.agh.edu.pl/autor/bialas-malgorzata-05830

         https://www.researchgate.net/profile/Malgorzata_Bialas

          

         dr inż. Anna Dubel

         adubel@agh.edu.pl

         1. Gramatyka 10, I p., pok. 105

         30-067 Kraków

         https://bpp.agh.edu.pl/autor/dubel-anna-04687

         https://www.researchgate.net/profile/Anna_Dubel2

         https://scholar.google.com/citations?hl=pl&user=GCTBGcEAAAAJ

          

         dr inż. Marta Kołodziej-Hajdo

         mhajdo@agh.edu.pl

         1. Gramatyka 10, III, 311

         30-067 Kraków

         https://bpp.agh.edu.pl/autor/kolodziej-hajdo-marta-03333

         https://www.researchgate.net/profile/Marta_Kolodziej-Hajdo

          

         dr inż. Robert Lisowski

         rli@agh.edu.pl

         1. Gramatyka 10, III p., pok. 313

         30-067 Kraków

         https://bpp.agh.edu.pl/autor/lisowski-robert-03321

         https://www.researchgate.net/profile/Robert_Lisowski

          

         dr inż. Elżbieta Marcinkowska

         emarcin@agh.edu.pl

         1. Gramatyka 10, III, pok. 311

         30-067 Kraków

         https://bpp.agh.edu.pl/autor/marcinkowska-elzbieta-04511

         https://www.researchgate.net/profile/Elzbieta_Marcinkowska2

         https://scholar.google.com/citations?hl=pl&user=dPwV-C4AAAAJ

          

         dr Bartosz Rymkiewicz, r.pr.

         brymkiew@agh.edu.pl

         1. Gramatyka 10, I p., pok. 114

         30-067 Kraków

         https://bpp.agh.edu.pl/autor/rymkiewicz-bartosz-13229

         https://www.researchgate.net/profile/Bartosz_Rymkiewicz

         https://scholar.google.com/citations?hl=pl&user=lzY9pRkAAAAJ

          

         dr inż. Joanna Sawicka

         sawicka@agh.edu.pl

         1. Gramatyka 10, III p., pok. 302

         30-067 Kraków

         https://bpp.agh.edu.pl/autor/sawicka-joanna-04325

         https://www.researchgate.net/profile/Joanna_Sawicka2

          

         Pracownicy

          

         Pracownicy Pokój Telefon
         dr hab. inż. Bogusława Bek-Gaik, prof. uczelni – kierownik Katedry 114 4288
         dr hab. inż. Anna Surowiec, prof. uczelni 312 4304
         dr hab. inż. Marek Dudek, prof. uczelni 211 4298
         dr hab. inż. Anna Stronczek, prof. uczelni 311 4297
         dr hab. inż. Stanisław Urbański, prof. uczelni 308 4216
         dr hab. Justyna Godawska, prof. uczelni 113 4217
         dr Małgorzata Białas, adiunkt 312 4304
         dr inż. Anna Dubel, adiunkt 105 4223
         dr inż. Marta Kołodziej-Hajdo, adiunkt 311 4297
         dr inż. Robert Lisowski, adiunkt 313 4240
         dr inż. Elżbieta Marcinkowska, adiunkt 311 4297
         dr Bartosz Rymkiewicz, adiunkt 114 4288
         dr inż. Joanna Sawicka, adiunkt 302 4277
         dr hab. Anna Kniazevych, prof. uczelni 420 4589

          

         Samodzielna Pracownia Zastosowań Matematyki w Ekonomii

          

         Kierownik:
         dr hab. Tomasz Wójtowicz, prof. Uczelni

         kontakt: IVp., 4.3, tel. 12 617 4311

         e-mail:

          

         Profil naukowy

         Samodzielna Pracownia Zastosowań  Matematyki w Ekonomii jest jednostką  naukowo-dydaktyczną Wydziału Zarządzania, której pracownicy zajmują się  działalnością  naukową i dydaktyczną  w zakresie zastosowań matematyki w ekonomii i  zarządzaniu. Zainteresowania naukowe  pracowników dotyczą zarówno zagadnień teoretycznych, jak i zastosowań metod ilościowych w ekonomii, finansach i zarządzaniu, w tym  analizy rynków finansowych, metod wyceny przedsiębiorstw, problematyki  powstawania i upadłości przedsiębiorstw, metod input-output, teorii wzrostu gospodarczego. Znaczna część publikacji pracowników została wydrukowana w zagranicznych ekonomicznych  czasopismach naukowych, w tym z Master Journal List. Pracownicy są  autorami  uznanych w Polsce podręczników akademickich z zakresu zastosowań metod matematycznych w ekonomii i zarządzaniu. Pracownia utrzymuje współpracę naukową  i dydaktyczną z uniwersytetami z Austrii, Niemiec, Włoch, Słowenii i Hiszpanii.

         Pracownicy
         Pracownicy Pokój Telefon
         prof. dr hab. inż. Henryk Gurgul 416 4506
         dr hab. Anna Czapkiewicz, prof. uczelni 4.4 4270
         dr hab. Łukasz Lach, prof. uczelni 416 4506
         dr Marcin Suder, adiunkt 4.2 4218
         dr Milena Suliga, adiunkt 4.3 4311
         dr Jacek Wolak, adiunkt 4.1 4310
         dr hab. Tomasz Wójtowicz, prof. uczelni – kierownik Pracowni 4.3 4311
         dr Paweł Zając, adiunkt 4.2 4218
         mgr Krzysztof Brania, asystent 4.5 4315
         dr Artur Machno, adiunkt badawczo-dyd. 4.5 4315
         mgr Agnieszka Choszczyńska, asystent 4.4 4270
         mgr Kamil Wiktor, asystent dydaktyczny 4.5 4315
         mgr Justyna Tora, asystent 4.1 4310