Zaznacz stronę

Zarządzanie

Studia I stopnia

Uniwersalny kierunek studiów dający bardzo szerokie możliwości zatrudnienia, zarówno w biznesie, administracji, jak i w sferze non-profit. Studia oferują wiedzę i umiejętności niezbędne do operacyjnego zarządzania projektami, jednostkami organizacyjnymi oraz małymi i średnimi firmami. Uzyskane kompetencje pozwalają swobodnie działać w otoczeniu nowoczesnych technologii biznesowych, świadomie kreując własną karierę zawodową oraz odpowiedzialnie kształtując relacje z otoczeniem.

Zawód

 • menedżer projektu
 • menedżer średniego szczebla
 • specjalista wspomagania biznesu
 • założyciel START-UPu
 • właściciel firmy

Perspektywy zatrudnienia

 • przedsiębiorstwa wysokich technologii
 • przedsiębiorstwa przemysłowe
 • banki, urzędy i inne instytucje
 • handel, usługi biznesowe, turystyka
 • własna firma

Studia II stopnia

Specjalności:

 • Zarządzanie finansami
 • Zarządzanie kadrami
 • Marketing
 • International Management
Opis specjalności

Zarządzanie finansami

Przygotowuje do pełnienia różnych funkcji: księgowego, dyrektora do spraw doradcy podatkowego, specjalisty w zakresie controlingu i finansów. Obejmuje rachunkowość finansową i zarządczą, finanse nie tylko jednostek gospodarczych ale i zakładu ubezpieczeń, zarządzanie finansami przedsiębiorstw, system podatkowy, rozwiniętą analizę finansową, ekonomikę przedsiębiorstw. W ramach prowadzonych zajęć student otrzymuje najnowszą wiedzę z wymienionych obszarów opartą na zastosowaniach praktycznych. Zakres merytoryczny wymienionych przedmiotów gwarantuje rzetelne przygotowanie studentów do pełnienia wyżej wymienionych funkcji.

Zarządzanie kadrami

Celem specjalności jest przygotowanie do profesjonalnego podejmowania decyzji w problemach: zarządzanie sobą (zarządzanie emocjami), umiejętność pracy w zespole i współdziałania grupowego, wykorzystanie wiedzy negocjacyjnej do praktyki menedżerskiej, umiejętność wykorzystania wiedzy treningowej do prowadzenia aktywnej polityki personalnej. Studenci zdobywają nowoczesną wiedzę z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi. Preferowane są następujące zagadnienia: najnowsze metody i techniki pozyskiwania kadr, systemy motywowania, systemy ocen pracowniczych, wynagradzanie personelu, rozwój i doskonalenie, planowanie ścieżek kariery, tworzenie i organizowanie działu personalnego.

Marketing

Przygotowuje absolwentów do prowadzenia marketingu na rynkach zagranicznych i wewnętrznych. Studenci nabierają umiejętność dynamicznego traktowania podstawowych elementów marketingu na tych rynkach, tj.: produktu, ceny, promocji, dystrybucji i kwalifikacji pracowników, w warunkach stosowania zarządzania marketingowego w przedsiębiorstwie. Równocześnie specjalność przygotowuje absolwentów do wdrażania w przedsiębiorstwie profesjonalnych działań public relations jako elementu tworzenia o nim opinii na rynkach zbytu.

Specjalność zostaje uruchomiona w przypadku zgłoszenia się co najmniej 30 osób.

Specialization: International Management

Graduates acquire broad knowledge of international management with a special emphasis put on the rules of the European single market. They are prepared to pursue a career in marketing as well as economic and financial divisions, and to supervise the production of both domestic enterprises and divisions of foreign companies operating in Poland. The programme is interesting and diverse, stimulating creativity, social maturity and cultural sensitivity of the students. Classes, lead by the professional staff of AGH Faculty of Management, are very much interactive and rooted in practical experience and scientific knowledge.

Requirements: BSc or BA, English level B2

Specjalność zostaje uruchomiona w przypadku zgłoszenia się co najmniej 1 osoby.

A student can also receive a double diplomma (from AGH University of Science and Technology and University of Messina) if he/she studies the first year in Italy and the second year in Poland.

Zawód

 • menedżer przedsiębiorstwa
 • główny księgowy i analityk finansowy
 • specjalista PR i marketingu
 • specjalista z zakresu HR
 • konsultant biznesowy

Perspektywy zatrudnienia

 • przedsiębiorstwa
 • banki i centra finansowe
 • agencje, urzędy i instytucje
 • własna firma
 • korporacje międzynarodowe

Studia doktoranckie – informacja dla kandydatów

Studia doktoranckie z zakresu Zarządzania

Jednostka prowadząca studia: Wydział Zarządzania AGH
Poziom kształcenia: III stopień –  studia doktoranckie
Obszar wiedzy: nauki społeczne
Dziedzina nauki: nauki ekonomiczne
Dyscyplina naukowa: nauki o zarządzaniu
Nadawany tytuł: doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu
Czas trwania studiów: 4 lata (8 semestrów) realizowane w układzie pełnych lat akademickich

Plan studiów doktoranckich

Plan studiów doktoranckich obejmuje przedmioty obowiązkowe, fakultatywne oraz praktyki zawodowe. W całym toku studiów przewiduje się obciążenie doktorantów w łącznym wymiarze 45 ECTS. W pierwszych trzech latach studiów realizowane są przedmioty semestralne kończące się egzaminem. Dodatkowo w pierwszym roku studiów uczestnicy mogą dowolnie wybierać tematykę wykładów monograficznych i wskazać obieralne przedmioty specjalizujące. W całym cyklu studiów doktoranci są angażowani w procesy dydaktyczne i badania naukowe prowadzone w katedrach poprzez: proseminaria, seminaria oraz praktyki zawodowe. Plan studiów przewiduje realizację 20% godzin zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Studia stacjonarne i niestacjonarne różnią się wyłącznie zakresem praktyk dydaktycznych.

Doktoranci, którzy nie mają wykształcenia ekonomicznego są zobowiązani uzupełnić wymagane efekty kształcenia w pierwszym roku studiów poprzez zaliczenie dodatkowych zajęć wyrównawczych z zakresu dyscypliny nauki o zarządzaniu na II stopniu kształcenia wymiarze co najmniej 10 ECTS. W uzasadnionych przypadkach kierownik studiów może zaliczyć przedmioty z tego zakresu na podstawie zajęć realizowanych na innych kierunkach studiów II stopnia lub specjalistycznych studiach podyplomowych.

Zasady zaliczania kolejnych semestrów i lat studiów

Warunkiem zaliczenia semestru studiów i otrzymania wpisu na kolejny jest:

 • uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych odbywających się w danym semestrze,
 • uzyskanie zaliczeń z przedmiotów obieralnych w wymaganym wymiarze.

Warunkiem wpisu na kolejny rok studiów są:

 • zaliczenie semestru zimowego i letniego,
 • uzyskanie od opiekuna naukowego pozytywnej oceny postępów w pracy badawczej,
 • uzyskanie od opiekuna naukowego pozytywnej oceny praktyki zawodowej.

Weryfikacja postępów w sferze samodzielnej pracy badawczej jest dokonywana systematycznie przez opiekuna naukowego w ramach oceny z Seminarium. Uzyskanie pozytywnej oceny wymaga:

 • do końca I roku – ustalenia tematyki rozprawy doktorskiej i wyboru promotora,
 • do końca II roku – otworzenia przewodu doktorskiego,
 • w każdym roku studiów – alternatywnie jedno z wyszczególnionych: prezentacji wyników badań na otwartym seminarium naukowym, wygłoszenia referatu na konferencji naukowej, opublikowania co najmniej rozdziału w monografii naukowej, opublikowania artykułu w krajowym lub zagranicznym czasopiśmie naukowym lub popularno-naukowym.

Uczestników studiów obowiązują szczegółowe terminy zaliczeń i egzaminów przewidziane w kalendarzu danego roku akademickiego.

Wysokość opłat za studia

Studia stacjonarne są bezpłatne. Opłata za studia niestacjonarne wynosi w pierwszych dwóch latach 4200 zł rocznie, a w kolejnych latach 2200 zł. Opłata ta obejmuje wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie toku studiów, z wyłączeniem kosztów przeprowadzenia przewodu doktorskiego i towarzyszących mu egzaminów.  Opłata za studia stacjonarne i niestacjonarne dla doktorantów zagranicznych wynosi równowartość 3000 Euro rocznie.

Limity przyjęć

Studia stacjonarne: 15 osób
Studia niestacjonarne: 15 osób

Studenckie koła naukowe na kierunku Zarządzanie

Koło Naukowe Zarządzania Zasobami Ludzkimi „KADRA”

Koło naukowe Kadra, działające przy Wydziale Zarządzania AGH, wspiera studentów w doskonaleniu umiejętności z zarządzania zasobami ludzkimi, marketingu oraz umiejętności miękkich. Od kilku lat koło jest organizatorem Dni Otwartych Wydziału Zarządzania AGH.

Facility Menagement

Koło Naukowe Rachunkowości i Zarządzania Finansami „Audytor”

Celem spotkań koła jest poszerzanie wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości. Uczestnicy wspólnie przygotowują projekty, a następnie prezentują je podczas ogólnopolskich kół naukowych, rozwiązując przy tym różnego rodzaju zadania. Misją koła jest rozbudzenie zainteresowania pracą naukową i badawczą, samokształceniową i popularyzatorską w środowisku studenckim i nie tylko.

 Home Staging - zarządzanie powierzchnią i aranżacja wnętrz

Koło Naukowe „Makler”

Głównym celem działalności koła jest poszerzanie wiedzy z dziedziny rynku kapitałowego oraz bieżąca analiza zmian zachodzących na giełdach światowych oraz w Polsce.

Koło Naukowe „Mentor”

Głównym celem koła jest poszerzenie horyzontów myślowych wszystkich jego członków, a także rozwijanie ich zainteresowań w dziedzinach związanych z szeroko rozumianym pojęciem informatyki. Działalność Mentora obejmie również współpracę z przodującymi w dziedzinach rozwiązań informatycznych podmiotami gospodarczymi, która umożliwi odbycie członkom Koła praktyk, a w przyszłości zapewni podjęcie przez nich pracy w najlepszych, renomowanych firmach.

Pozostałe koła naukowe

Koło Naukowe „Segment”

Koło Naukowe „Integracja europejska”

Koło Naukowe Ekonomii