Zaznacz stronę

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Studia pierwszego stopnia – inżynierskie 3,5-letnie

Inżynierski kierunek studiów przygotowujący kadry dla sfery działalności produkcyjnej przedsiębiorstw oraz procesów wspomagania produkcji tj. planowania, logistyki, zapewnienia jakości oraz nadzoru technologicznego. Studia oferują interesujące połączenie wiedzy i umiejętności z obszaru nauk technicznych i ekonomicznych zorientowane na rozwiązywanie praktycznych problemów zarządzania produkcją. Uzyskane kompetencje pozwalają swobodnie działać w otoczeniu nowoczesnych technologii produkcyjnych, efektywnie zarządzać przebiegiem ich wykorzystania oraz innowacyjnie poszukiwać kierunków ich rozwoju.

Zawód

 • inżynier procesów produkcyjnych
 • inżynier wsparcia produkcji
 • inżynier procesów logistycznych
 • inżynier zapewnienia jakości
 • inżynier procesów biznesowych

Perspektywy zatrudnienia

 • przedsiębiorstwa wysokich technologii
 • przedsiębiorstwa przemysłowe
 • jednostki badawczo-rozwojowe
 • centra innowacji
 • własna firma

Studia drugiego stopnia – 1,5-letnie

(podział na specjalności od 2 semestru – 1 semestr jest semestrem wspólnym dla wszystkich specjalności)

Specjalności:

 • Zarządzanie produkcją
 • Zarządzanie logistyczne
 • Zarządzanie jakością
Opis specjalności

Zarządzanie produkcją

Celem kształcenia jest zaznajomienie studentów z podstawowymi zagadnieniami działalności operacyjnej przedsiębiorstwa. Gwarantuje zdobycie umiejętności z zakresu analizy i oceny systemów produkcyjnych, projektowania nowych rozwiązań w zakresie zarządzania produkcją oraz koordynacji procesów w systemach produkcyjnych. Specjalność przygotowuje studentów do podejmowania podstawowych decyzji w dziedzinie organizacji i zarządzania produkcją oraz zapoznaje z metodami i narzędziami wspomagającymi proces decyzyjny, w burzliwie zmieniającym się otoczeniu.

Zarządzanie logistyczne

Kształci nowoczesne kadry logistyczne dobrze przygotowane do realizacji zadań związanych z zarządzaniem i sterowaniem przepływami wytwarzanych dóbr. Program tej specjalności zapewnia absolwentowi atrakcyjne wykształcenie przygotowujące go do operacyjno-taktycznego zarządzania systemami technicznymi i logistycznymi w obszarze zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji oraz recylkulacji dóbr fizycznych w gospodarce.

Zarządzanie jakością

Dostarczania klientom wyrobów dobrych jakościowo, czyli spełniających ich oczekiwania ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa użytkowania i bezpieczeństwa dla środowiska, jest sprawą priorytetową w państwach UE. Wytwarzanie wyrobów odpowiedniej jakości jest warunkiem przetrwania i rozwoju każdej organizacji. Opracowany program specjalności „Zarządzanie jakością” wychodzi naprzeciw tym potrzebom, dając absolwentowi atrakcyjne wykształcenie, przygotowujące go do pracy w służbach zapewnienia jakości organizacji wszelkich typów. Proces kształcenia na specjalności „Zarządzanie jakością” został przygotowany w oparciu o własne doświadczenia kadry dydaktycznej związane z projektowaniem wyrobów i procesów, wdrażaniem nowych technologii i kierowaniu projektami. Program jest skorelowany z programami kształcenia w zakresie zarządzania jakością, funkcjonującymi na innych uczelniach technicznych w kraju i Unii Europejskiej.

>Specjalność zostaje uruchomiona w przypadku zgłoszenia się co najmniej 30 osób.

Zawód

 • menedżer produkcji
 • menedżer wsparcia produkcji
 • menedżer logistyki
 • menedżer jakości
 • konsultant doboru technologii

Perspektywy zatrudnienia

 • przedsiębiorstwa wysokich technologii
 • przedsiębiorstwa przemysłowe
 • jednostki badawczo-rozwojowe
 • centra innowacji
 • własna firma

Studia doktoranckie z zakresu Zarządzania i Inżynierii Produkcji

Jednostka prowadząca studia: Wydział Zarządzania AGH
Poziom kształcenia: studia trzeciego stopnia, doktoranckie
Obszar wiedzy: nauki techniczne
Dziedzina nauki: nauki techniczne
Dyscyplina naukowa: inżynieria produkcji
Nadawany tytuł: doktor nauk technicznych w zakresie inżynierii produkcji
Czas trwania studiów: 4 lata akademickie (8 semestrów)
Tryb realizacji studiów: stacjonarny i niestacjonarny

Program studiów doktoranckich

Studia przygotowują do pracy dydaktycznej, naukowej i badawczo-rozwojowej, a także do pełnienia społecznej roli uczonego. Zapewniają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, z zakresu zarządzania i inżynierii produkcji, metodologii badań naukowych i dydaktyki akademickiej. Podczas studiów doktoranci angażowani są w procesy dydaktyczne i projekty naukowe prowadzone w katedrach Wydziału Zarządzania AGH.

Program studiów doktoranckich odpowiada 45 punktom ECTS  i obejmuje:

 1. badania naukowe, za które nie są przyznawane punkty ECTS,
 2. przedmioty podstawowe dla zarządzania i inżynierii produkcji na poziomie zaawansowanym, tj. metody gromadzenia, przetwarzania i statystycznej analizy danych, oraz metody modelowania i analizy systemóww, wymiarze 8 punktów ECTS,
 3. przedmioty specjalistyczne z zarządzania i inżynierii produkcji prezentujące najnowsze osiągnięcia nauki, w wymiarze 12 punktów ECTS,
 4. seminarium, na którym rozważane będą metody badań naukowych oraz zagadnienia zarządzania i inżynierii produkcji, w wymiarze 4 punktów ECTS,
 5. ekonomia, w ramach przygotowania do egzaminu doktorskiego, w wymiarze 4 punktów ECTS.
 6. przedmioty zawodowe przygotowujące do prowadzenia badań naukowych, niezależnie od uprawianej dziedziny nauki, w wymiarze 9 punktów ECTS,
 7. szkolenie  dydaktyczne, na którym doktorant pozna metody i techniki prowadzenia akademickich zajęć dydaktycznych, w wymiarze 4 punktów ECTS,
 8. praktyki dydaktyczne (zawodowe), w wymiarze 4 punktów ECTS.

Badania naukowe prowadzone są pod kierunkiem opiekuna naukowego, a po otwarciu przewodu doktorskiego pod kierunkiem promotora. Mają doprowadzić do przygotowania rozprawy doktorskiej i uzyskania stopnia naukowego doktora. Postępy badań naukowych doktoranta ocenia jego opiekun naukowy (promotor). Poczynając od drugiego roku studiów, doktorant zobowiązany jest publikować co roku co najmniej jeden artykuł naukowy.

Szczegółowa listę przedmiotów podstawowych i specjalistycznych przed każdym rokiem ogłasza kierownik studiów doktoranckich. Dokonany przez doktoranta wybór przedmiotów i formy ich zaliczenia musi zatwierdzić jego opiekun naukowy.

Przedmioty zawodowe, przygotowujące do prowadzenia badań naukowych, o łącznym wymiarze 9 punktów ECTS, obejmują:

 1. Metodykę pracy naukowej,
 2. English for Academics,
 3. Zarządzanie projektami badawczymi,
 4. Prawo patentowe i autorskie,
 5. Zarządzanie innowacjami.

Praktyki dydaktyczne (zawodowe) realizowane są przez doktoranta pod kierunkiem opiekuna naukowego, na studiach stacjonarnych w wymiarze co najmniej 60 godzin dydaktycznych rocznie, a na studiach niestacjonarnych w wymiarze co najmniej 30 godzin.

Zasady zaliczania kolejnych semestrów i lat studiów

Warunkiem zaliczenia kolejnego roku studiów jest:

 1. uzyskanie pozytywnej oceny pracy naukowej od opiekuna naukowego, w tym przedstawienie wymaganych publikacji naukowych,
 2. otwarcie przewodu doktorskiego przed końcem drugiego roku studiów,
 3. zaliczenie przedmiotów obowiązkowych zgodnie z  planem studiów,
 4. zaliczenie przedmiotów fakultatywnych o łącznej liczbie punktów ECTS niemniejszej od podanej w planie studiów.
Wysokość opłat za studia

Studia stacjonarne są bezpłatne. Opłata za studia niestacjonarne wynosi w pierwszych dwóch latach 4200 zł rocznie, a w kolejnych 2200 zł. Opłata ta obejmuje wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie toku studiów z wyłączeniem kosztów przeprowadzenia przewodu doktorskiego i towarzyszących mu egzaminów. Opłata roczna dla obcokrajowców wynosić będzie równowartość 3000 euro.

Limity przyjęć

Studia stacjonarne: 15 osób
Studia niestacjonarne: 15 osób

Studenckie koła naukowe na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Metody statystycznej analizy danych

Koło Naukowe „Menedżer Produkcji”

Zakres tematyczny działalności koła stanowią zarządzanie i inżynieria produkcji. Jest to pierwsze koło naukowe na Wydziale Zarządzania o takiej tematyce. Działalność koła stworzy więc możliwość rozwijania zainteresowań i poszerzania horyzontów wiedzy z wyżej wymienionego zakresu tematycznego studentom Wydziału Zarządzania, a przede wszystkim kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji.

Mediacje

Koło Naukowe „Menedżer Jakości”

Głównym celem koła jest rozbudzanie zainteresowań pracą naukową i badawczą, twórczą, samokształceniową i popularyzatorską w środowisku studenckim. Koło zajmuje się szeroko pojętą problematyką zarządzania jakością, kompleksowym zarządzaniem jakością, rozwojem zintegrowanych systemów zarządzania jakością − wychodząc naprzeciw dużym oczekiwaniom studentów i znacznym wzrostem zainteresowania menedżerskim podejściem do problemów jakościowych.

POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Koło naukowe SIMBUD

Przedmiotem działalności koła są systemy inteligentnego budownictwa oraz koncepcja Smart City. Koło zrzesza młodych, kreatywnych ludzi z kilku wydziałów AGH oraz prowadzi zarówno projekty naukowe jak i organizuje konferencje i wydarzenia związane z tematyką jego działalności. Jest miejscem gdzie inżynierowie i pasjonaci nowych technologii spotykają się z miłośnikami zarządzania.

Logistyczne Koło Naukowe „Transpeed”

Koło powstało w październiku 2007 roku. Zostało utworzone dla studentów, którzy zainteresowani są logistyką, wiążą z tą tematyką swoją przyszłość oraz chcą zapoznać się z nowościami w tej dziedzinie. Działalność koła oparta jest na poszerzaniu wiedzy z zakresu transportu, magazynowania, spedycji i ogólnie pojętej logistyki.

Menedżer Jakości

Koło naukowe „Witness”

Profil działalności Koła Naukowego Witness w głównej mierze opiera się na rozwoju umiejętności związanych z planowaniem, sterowaniem oraz optymalizacją procesów produkcyjnych z wykorzystaniem narzędzia do ich komputerowego wspomagania – programu symulacyjnego firmy Lanner – „Witness Optimizer”. Kluczowym aspektem funkcjonowania Koła jest współpraca z podmiotami gospodarczymi oraz działalność naukowo-badawcza, obejmująca warsztaty naukowe i seminaria oraz sesje naukowe, a także współpracę z innymi kołami naukowymi.