Kierunki studiów – informacje dla kandydatów

Zarządzanie

 • studia stacjonarne I stopnia,
 • studia stacjonarne II stopnia,
 • studia niestacjonarne I stopnia,
 • studia niestacjonarne II stopnia.

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

 • studia stacjonarne I stopnia,
 • studia stacjonarne II stopnia,
 • studia niestacjonarne I stopnia,
 • studia niestacjonarne II stopnia.

Informatyka i Ekonometria

 • studia stacjonarne I stopnia,
 • studia stacjonarne II stopnia,
 • studia niestacjonarne I stopnia,
 • studia niestacjonarne II stopnia.

Studia I stopnia

Zarządzanie

studia pierwszego stopnia – licencjackie 3-letnie

Uniwersalny kierunek studiów dający bardzo szerokie możliwości zatrudnienia, zarówno w biznesie, administracji, jak i w sferze non-profit. Studia oferują wiedzę i umiejętności niezbędne do operacyjnego zarządzania projektami, jednostkami organizacyjnymi oraz małymi i średnimi firmami. Uzyskane kompetencje pozwalają swobodnie działać w otoczeniu nowoczesnych technologii biznesowych, świadomie kreując własną karierę zawodową oraz odpowiedzialnie kształtując relacje z otoczeniem.

Zawód

 • menedżer projektu
 • menedżer średniego szczebla
 • specjalista wspomagania biznesu
 • założyciel START-UPu
 • właściciel firmy

Perspektywy zatrudnienia

 • przedsiębiorstwa wysokich technologii
 • przedsiębiorstwa przemysłowe
 • banki, urzędy i inne instytucje
 • handel, usługi biznesowe, turystyka
 • własna firma

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

 • studia pierwszego stopnia – inżynierskie 3.5-letnie
Inżynierski kierunek studiów przygotowujący kadry dla sfery działalności produkcyjnej przedsiębiorstw oraz procesów wspomagania produkcji tj. planowania, logistyki, zapewnienia jakości oraz nadzoru technologicznego. Studia oferują interesujące połączenie wiedzy i umiejętności z obszaru nauk technicznych i ekonomicznych zorientowane na rozwiązywanie praktycznych problemów zarządzania produkcją. Uzyskane kompetencje pozwalają swobodnie działać w otoczeniu nowoczesnych technologii produkcyjnych, efektywnie zarządzać przebiegiem ich wykorzystania oraz innowacyjnie poszukiwać kierunków ich rozwoju.

Zawód

 • inżynier procesów produkcyjnych
 • inżynier wsparcia produkcji
 • inżynier procesów logistycznych
 • inżynier zapewnienia jakości
 • inżynier procesów biznesowych

Perspektywy zatrudnienia

 • przedsiębiorstwa wysokich technologii
 • przedsiębiorstwa przemysłowe
 • jednostki badawczo-rozwojowe
 • centra innowacji
 • własna firma

Informatyka i Ekonometria

studia I stopnia – licencjackie 3-letnie

Kierunek przygotowuje studentów do wykonywania w przyszłości obowiązków analityka danych w organizacjach, w których stosuje się narzędzia informatyczne, matematyczne, statystyczne, ekonometryczne. Posiada on/ona umiejętności zarządzania sieciami, budowania prostych aplikacji w językach strukturalnych, obiektowych i skryptowych, budowania i identyfikacji modeli matematycznych, statystycznych i ekonometrycznych dla potrzeb analizy danych i prognozowania.

Zawód

 • analityk danych biznesowych
 • wdrożeniowiec systemów IT dla zarządzania
 • programista aplikacji biznesowych
 • informatyk systemów BI
 • specjalista modelowania ekonomicznego

Perspektywy zatrudnienia

 • firmy informatyczne
 • przedsiębiorstwa
 • banki, urzędy i inne instytucje
 • centra przetwarzania danych
 • własna firma

Studia II stopnia

Zarządzanie

studia drugiego stopnia – 2-letnie

(podział na ścieżki dyplomowania na 2 semestrze – 1 semestr jest semestrem wspólnym dla wszystkich ścieżek)

Ścieżki dyplomowania :

Zawód

 • menedżer przedsiębiorstwa
 • główny księgowy i analityk finansowy
 • specjalista PR i marketingu
 • specjalista z zakresu HR
 • konsultant biznesowy

Perspektywy zatrudnienia

 • przedsiębiorstwa
 • banki i centra finansowe
 • agencje, urzędy i instytucje
 • własna firma
 • korporacje międzynarodowe

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

studia drugiego stopnia – 1.5-letnie

(podział na ścieżki dyplomowania od 2 semestru – 1 semestr jest semestrem wspólnym dla wszystkich ścieżek)

Ścieżki dyplomowania:

 • Zarządzanie produkcją
 • Zarządzanie logistyczne
 • Zarządzanie jakością
Opis ścieżek dyplomowania

Zarządzanie produkcją

Celem kształcenia jest zaznajomienie studentów z podstawowymi zagadnieniami działalności operacyjnej przedsiębiorstwa. Gwarantuje zdobycie umiejętności z zakresu analizy i oceny systemów produkcyjnych, projektowania nowych rozwiązań w zakresie zarządzania produkcją oraz koordynacji procesów w systemach produkcyjnych. Ścieżka dyplomowania przygotowuje studentów do podejmowania podstawowych decyzji w dziedzinie organizacji i zarządzania produkcją oraz zapoznaje z metodami i narzędziami wspomagającymi proces decyzyjny, w burzliwie zmieniającym się otoczeniu.

Zarządzanie logistyczne

Kształci nowoczesne kadry logistyczne dobrze przygotowane do realizacji zadań związanych z zarządzaniem i sterowaniem przepływami wytwarzanych dóbr. Program tej ścieżki dyplomowania zapewnia absolwentowi atrakcyjne wykształcenie przygotowujące go do operacyjno-taktycznego zarządzania systemami technicznymi i logistycznymi w obszarze zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji oraz recylkulacji dóbr fizycznych w gospodarce.

Zarządzanie jakością

Dostarczanie klientom wyrobów dobrych jakościowo, czyli spełniających ich oczekiwania ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa użytkowania i bezpieczeństwa dla środowiska, jest sprawą priorytetową w państwach UE. Wytwarzanie wyrobów odpowiedniej jakości jest warunkiem przetrwania i rozwoju każdej organizacji. Opracowany program ścieżki dyplomowania „Zarządzanie jakością” wychodzi naprzeciw tym potrzebom, dając absolwentowi atrakcyjne wykształcenie, przygotowujące go do pracy w służbach zapewnienia jakości organizacji wszelkich typów. Proces kształcenia na specjalności „Zarządzanie jakością” został przygotowany w oparciu o własne doświadczenia kadry dydaktycznej związane z projektowaniem wyrobów i procesów, wdrażaniem nowych technologii i kierowaniu projektami. Program jest skorelowany z programami kształcenia w zakresie zarządzania jakością, funkcjonującymi na innych uczelniach technicznych w kraju i Unii Europejskiej.

Zawód

 • menedżer produkcji
 • menedżer wsparcia produkcji
 • menedżer logistyki
 • menedżer jakości
 • konsultant doboru technologii

Perspektywy zatrudnienia

 • przedsiębiorstwa wysokich technologii
 • przedsiębiorstwa przemysłowe
 • jednostki badawczo-rozwojowe
 • centra innowacji
 • własna firma

Informatyka i Ekonometria

studia II stopnia – studia magisterskie 2 letnie

Absolwent jest przygotowany do twórczego działania i rozwiązywania złożonych, interdyscyplinarnych problemów z zakresu ekonomii, gospodarki i zarządzania, z wykorzystaniem informatycznych technik wspomagania decyzji oraz metod i narzędzi matematycznych, statystycznych i ekonometrycznych. Uzyskane umiejętności, w tym prowadzenia działalności biznesowej w sektorze IT, umożliwiają podjęcie pracy w firmach informatycznych, doradczych, administracji oraz w gospodarce.
Opis programu kształcenia
Studia II stopnia na kierunku Informatyka i Ekonometria zakładają dużą elastyczność kształcenia ze względu na oczekiwane znaczące zróżnicowanie przygotowania i zainteresowań studentów. W programie kształcenia przewidziano 6 grup modułów obieralnych – w każdym z nich proponuje się co najmniej dwa przedmioty o profilu dostosowanym do specyfiki modułu. Specyfikę tę określono w taki sposób, aby student mógł uzyskać pogłębioną wiedzę bądź z analityki danych, bądź z e-biznesu z możliwością prowadzenia działalności gospodarczej IT, bądź z zarządzania projektami informatycznymi. Student ma możliwości dostosowania swojego profilu do jednej ze ścieżek według własnych kompetencji. Dodatkowo przewidziano moduły obieralne umożliwiające uzyskanie kompetencji w dziedzinie nauk o zarządzaniu (dla studentów kończących studia pierwszego stopnia o profilu informatycznym, oraz z podstaw programowania dla studentów będących absolwentami studiów ekonomicznych).

Zawód

 • specjalista analizy danych
 • projektant IT dla zarządzania
 • konsultant systemów IT
 • menedżer projektów IT
 • specjalista e-biznesu

Perspektywy zatrudnienia

 • firmy informatyczne
 • przedsiębiorstwa
 • banki, urzędy i inne instytucje
 • firmy doradcze
 • własna firma

Studia po angielsku

International Management

Program duration: 4 semesters 2 years

Graduates acquire broad knowledge of international management with a special emphasis put on the rules of the European single market. They are prepared to pursue a career in marketing as well as economic and financial divisions, and to supervise the production of both domestic enterprises and divisions of foreign companies operating in Poland. The programme is interesting and diverse, stimulating creativity, social maturity and cultural sensitivity of the students.

A student can also receive a double diplomma (from AGH University of Science and Technology and University of Messina) if he/she studies the first year in Italy and the second year in Poland.
Description of the specialty
Global problems and specific applications will be studied, not exclusively, within the following courses: Global Economy, Strategic Management, Quantitative Methods in Management, Leadership & Team Management, Management Accounting, International Project Management, Multicultural Management, International Marketing, Corporate Social Responsibility, Entrepreneurship & Innovation, Polish Language & Culture, Business Communication, Econometrics, Game Theory and Value-based Management Accounting. Classes, lead by the professional staff of AGH Faculty of Management, are very much interactive and rooted in practical experience and scientific knowledge.

Profession

 • manager
 • financial manager
 • PR & marketing manager
 • HR manager
 • business consultant

Employment prospects

 • international corporations
 • foreign companies
 • Polish companies
 • international institutions
 • non-profit organizations

Program stypendialny dla Polonii

Informuję, że działając na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (DZ. U. z 2017 r. poz. 1530, z późn. zm.) Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej ogłosił nabór wniosków o udział w Programie Stypendialnym dla Polonii:

 • studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie,
 • studia drugiego stopnia.

Program stypendialny dla Polonii wpisuje się w założenia „Rządowego programu współpracy z Polonią i Polakami za granicą” i ma na celu umożliwienie młodzieży polskiego pochodzenia odbycie  studiów wyższych w Polsce oraz poprawę znajomości języka polskiego i poziomu kwalifikacji w środowisku polonijnym. Program  oferuje możliwość odbycia studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz studiów drugiego stopnia w języku polskim w  uczelniach podległych MNiSW ze zwolnieniem z opłat za kształcenie oraz z comiesięcznym  stypendium NAWA na pokrycie kosztów utrzymania w regulaminowym okresie kształcenia w Polsce. Kandydaci do Programu mogą się starać o przyjęcie na wszystkie kierunki studiów prowadzone na uczelniach publicznych nadzorowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego poza kierunkami filologicznymi, tj. filologiami obcymi oraz lingwistyką stosowaną, z wyjątkiem filologii polskiej i klasycznej. Ponadto, Program umożliwia uczestnictwo ze stypendium NAWA w rocznym kursie przygotowawczym poprzedzającym studia w Polsce osobom, które nie kończyły szkoły średniej lub studiów pierwszego stopnia z wykładowym językiem polskim.

Uwagi:

Ogłoszony nabór na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie obejmuje również rekrutację na kierunki artystyczne w uczelniach publicznych podległych Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz na kierunki medyczne w uczelniach publicznych podległych Ministrowi Zdrowia. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Minister Zdrowia ustalają odrębne warunki i zasady realizacji Programu w odniesieniu do nadzorowanych przez siebie uczelni, w tym szczegółowe zasady przyjęć na te studia oraz wysokość stawek stypendialnych.

W odniesieniu do naboru do Programu na studia drugiego stopnia zwracam uwagę, że dotyczy on również kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunki studiów rozpoczynające się w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020. Osoby kończące studia pierwszego stopnia w semestrze zimowym 2019/2020, i pragnące kontynuować kształcenie na studiach drugiego stopnia od kolejnego semestru, tj. letniego 2019/2020, muszą aplikować w obecnym naborze. Ponowna możliwość ubiegania się o stypendium pojawi się dopiero za rok.

Ogłoszenie o naborze wniosków znajduje się na stronie internetowej NAWA www.nawa.gov.pl. Nabór wniosków w Programie stypendialnym dla Polonii jest prowadzony w terminie od 11 lutego do 31 marca 2019 r. do godz. 15:00 czasu środkowoeuropejskiego wyłącznie w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym NAWA, dostępnym pod adresem https://programs.nawa.gov.pl/login. Złożenie wniosku po tym terminie nie jest możliwe.