Wybory

Komunikaty

Klub absolwenta

Komunika nr 31 (14.06.2024)

Szanowni Państwo,

 

W dniu 14.06.2024 r. w Okręgu Wyborczym nr 12 Wydział Zarządzania odbyła się III tura wyborów do Kolegium Wydziału Zarządzania z grupy pozostałych nauczycieli akademickich.

Zgodnie z §6 ust. 5-8 Załącznika nr 1 do Statutu AGH:

 1. Do ważności głosowania wymagana jest obecność więcej niż połowy liczby elektorów. Obliczanie wyników głosowania oraz ich podanie do wiadomości wspólnoty Uczelni odbywa się bezpośrednio po zakończeniu głosowania. Tryb ogłoszenia wyników wyborczych określa Uczelniana Komisja Wyborcza.
 2. W wyniku głosowania wybrani zostają kandydaci którzy otrzymali więcej niż 50% ważnie oddanych głosów.

(…)

 1. W przypadku gdy druga tura wyborów nie przyniesie rozstrzygnięcia, przeprowadza się głosowanie w trzeciej turze, w której bierze udział liczba kandydatów ograniczona do liczby mandatów nieobsadzonych, powiększonej o 1.

Zgodnie z §6 ust. 5 zd. 2 Załącznika nr 1 do Statutu AGH Okręgowa Komisja Wyborcza nr 12 podaje do wiadomości wspólnoty Uczelni wyniki wyborów do Kolegium Wydziału Zarządzania w grupie pozostałych pracowników akademickich:

 1. b) Liczba oddanych głosów 7, 63,64%
 2. c) Liczba oddanych głosów ważnych 7
 3. d) Liczba oddanych głosów nieważnych 0
 4. e) Liczba miejsc do obsadzenia 1

Poszczególni kandydaci uzyskali w kolejności następujące liczby głosów:

Lp.

Imię i nazwisko

liczba oddanych na kandydata głosów

% uprawnionych do głosowania

% oddanych głosów ważnych**)

1.

Marta Kołodziej-Hajdo

5

45,45%

71,43%

2.

Elżbieta Marcinkowska

2

18,18%

28,57%

W wyniku głosowania zostali wybrani:

 1. Marta Kołodziej-Hajdo

Nie obsadzonych zostało jeszcze 0 miejsc.

W wyniku I, II i III tury wyborów członków Kolegium Wydziału Zarządzania w Okręgu Wyborczym nr 12 Wydział Zarządzania wybrani zostali:

A.w grupie profesorów i profesorów uczelni:

 1. Bogusława Bek-Gaik
 2. Anna Surowiec
 3. Iwona Skalna
 4. Andrzej Paliński
 5. Joanna Duda
 6. Natalia Iwaszczuk
 7. Anna Czapkiewicz
 8. Jerzy Feliks
 9. Joanna Kulczycka
 10. Beata Tarczydło
 11. Anna Stronczek
 12. Dagmara Lewicka

B.w grupie pozostałych nauczycieli akademickich:

 1. Dariusz Sala
 2. Jacek Obrzud
 3. Bartosz Rymkiewicz
 4. Anita Proszowska
 5. Marta Kołodziej-Hajdo

C.w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

 1. Justyna Wojna
 2. Monika Zaleska-Ulatowska

 

Z wyrazami szacunku,

Bartosz Rymkiewicz

Komunikat nr 30 (13.06.2024)

Szanowni Państwo,

 

Trzecia tura wyborów do Kolegium Wydziału Zarządzania w grupie pozostałych nauczycieli akademickich (1 mandat) odbędzie się w dniu 14.06.2024 r. (piątek) o godz. 12:00 w sali 107.

 

Szczegółowe informacje dotyczące wyborów:

 • §3 Załącznika nr 1 do Statutu AGH:

(…)

 1. Wszystkie głosowania są tajne i odbywają się przez oddanie głosu do urny lub w inny równoważny sposób, określony przez Uczelnianą Komisję Wyborczą. Wybory Rektora odbywają się obligatoryjnie na zebraniu wyborczym przez oddanie głosu do urny.
 2. Karty do głosowania winny zawierać nazwiska wszystkich kandydatów w porządku alfabetycznym, a wybór odbywa się przez skreślenie osób, na które nie jest oddawany głos.
  W przypadku zgłoszenia tylko jednej kandydatury na miejsce jednomandatowe karty wyborcze powinny zawierać do wyboru opcje TAK i NIE.
 3. Czas i miejsce przeprowadzenia wyborów podaje się do wiadomości wspólnoty Uczelni
  w taki sposób, aby zachowane zostały okresy wymagane dla zgłoszenia kandydatów oraz każdy uprawniony do głosowania miał możliwość wzięcia udziału w wyborach.
 • §6 Załącznika nr 1 do Statutu AGH:
 1. Okręgowe kolegia elektorów wybierają członków Uczelnianego Kolegium Elektorów
  i członków Senatu w liczbie równej liczbie miejsc do obsadzenia, określonej dla okręgu w uchwale wyborczej. Wybory przedstawicieli grup społeczności Uczelni wymienionych w §14 Statutu, ust. 1 pkt 2-3, wybierani są przez przedstawicieli tych grup wchodzących w skład okręgowych kolegiów elektorów, na specjalnych zebraniach wyborczych.

(…)

 1. Do ważności głosowania wymagana jest obecność więcej niż połowy liczby elektorów. Obliczanie wyników głosowania oraz ich podanie do wiadomości wspólnoty Uczelni odbywa się bezpośrednio po zakończeniu głosowania. Tryb ogłoszenia wyników wyborczych określa Uczelniana Komisja Wyborcza.
 2. W wyniku głosowania wybrani zostają kandydaci którzy otrzymali więcej niż 50% ważnie oddanych głosów.
 3. Jeżeli w pierwszej turze wyborów nie obsadzono wszystkich mandatów lub gdy dwóch lub więcej kandydatów uzyska jednakową liczbę głosów stanowiących o wyborze, a liczba mandatów jest zbyt mała, ażeby wszyscy zostali wybrani, przeprowadza się dodatkowe głosowanie w drugiej turze wyborów, przy zachowaniu następujących zasad:

1) liczba kandydatów jest ograniczona do liczby nie większej niż 1,5 – krotna liczba mandatów nieobsadzonych (przy czym przy nie obsadzonym 1 mandacie wynosi ona 2 kandydatów), według kolejności liczby głosów uzyskanych w turze poprzedniej;

2) nie eliminuje się kandydatów, którzy uzyskali tę samą liczbę głosów, jeżeli ograniczenie ich liczby spowodowałoby eliminację tylko części z nich.

 1. W przypadku gdy druga tura wyborów nie przyniesie rozstrzygnięcia, przeprowadza się głosowanie w trzeciej turze, w której bierze udział liczba kandydatów ograniczona do liczby mandatów nieobsadzonych, powiększonej o 1.
 2. Jeżeli trzy tury głosowania nie przyniosą rozstrzygnięcia, powtarza się procedurę wyborczą, poczynając od ponownego zgłaszania kandydatów; w przypadku organów kolegialnych procedurę wyborczą powtarza się jednokrotnie;
 3. Jeżeli w pierwszej turze wyborczej na miejsce jednomandatowe zgłoszono jednego kandydata i nie uzyskał on wymaganej liczby głosów, nie przeprowadza się dalszych tur wyborów i procedurę wyborczą powtarza się od ponownego zgłaszania kandydatów.
 • §16 Załącznika nr 1 do Statutu AGH:

(…)

 1. Wybory przedstawicieli grup społeczności wydziału do kolegium wydziału dokonywane są przez przedstawicieli tych grup wchodzących w skład okręgowych kolegiów elektorów, na specjalnych zebraniach wyborczych.

(…)

Lista kandydatów w III turze wyborów do Kolegium Wydziału Zarządzania w grupie pozostałych nauczycieli akademickich (1 mandat):

 1. Marta Kołodziej-Hajdo
 2. Elżbieta Marcinkowska

 

Z wyrazami szacunku,

Bartosz Rymkiewicz

Komunika nr 29 (13.06.2024)

Szanowni Państwo,

 

W dniu 13.06.2024 r. w Okręgu Wyborczym nr 12 Wydział Zarządzania odbyła się II tura wyborów do:

– Kolegium Wydziału Zarządzania z grup nauczycieli akademickich, tj. grupy profesorów i profesorów uczelni oraz grupy pozostałych nauczycieli akademickich;

– Senatu, z grupy pozostałych nauczycieli akademickich.

Zgodnie z §6 ust. 5-8 Załącznika nr 1 do Statutu AGH:

 1. Do ważności głosowania wymagana jest obecność więcej niż połowy liczby elektorów. Obliczanie wyników głosowania oraz ich podanie do wiadomości wspólnoty Uczelni odbywa się bezpośrednio po zakończeniu głosowania. Tryb ogłoszenia wyników wyborczych określa Uczelniana Komisja Wyborcza.
 2. W wyniku głosowania wybrani zostają kandydaci którzy otrzymali więcej niż 50% ważnie oddanych głosów.
 3. Jeżeli w pierwszej turze wyborów nie obsadzono wszystkich mandatów lub gdy dwóch lub więcej kandydatów uzyska jednakową liczbę głosów stanowiących o wyborze, a liczba mandatów jest zbyt mała, ażeby wszyscy zostali wybrani, przeprowadza się dodatkowe głosowanie w drugiej turze wyborów, przy zachowaniu następujących zasad:

1) liczba kandydatów jest ograniczona do liczby nie większej niż 1,5 – krotna liczba mandatów nieobsadzonych (przy czym przy nie obsadzonym 1 mandacie wynosi ona 2 kandydatów), według kolejności liczby głosów uzyskanych w turze poprzedniej;

2) nie eliminuje się kandydatów, którzy uzyskali tę samą liczbę głosów, jeżeli ograniczenie ich liczby spowodowałoby eliminację tylko części z nich.

 1. W przypadku gdy druga tura wyborów nie przyniesie rozstrzygnięcia, przeprowadza się głosowanie w trzeciej turze, w której bierze udział liczba kandydatów ograniczona do liczby mandatów nieobsadzonych, powiększonej o 1.

Zgodnie z §6 ust. 5 zd. 2 Załącznika nr 1 do Statutu AGH Okręgowa Komisja Wyborcza nr 12 podaje do wiadomości wspólnoty Uczelni wyniki wyborów:

A.Wyniki wyborów do Senatu w grupie pozostałych pracowników akademickich:

 1. a) Liczba uprawnionych do głosowania 11
 2. b) Liczba oddanych głosów 10, tj. 90,91%
 3. c) Liczba oddanych głosów ważnych 10
 4. d) Liczba oddanych głosów nieważnych 0
 5. e) Liczba miejsc do obsadzenia 1

Poszczególni kandydaci uzyskali w kolejności następujące liczby głosów:

Lp.

Imię i nazwisko

liczba oddanych na kandydata głosów

% uprawnionych do głosowania

% oddanych głosów ważnych**)

1.

Andrzej   Jamróz

8

72,73%

80,00%

2.

Jacek  Wolak

2

18,18%

20,00%

W wyniku głosowania zostali wybrani:

 1. Andrzej Jamróz

Wszystkie miejsca zostały obsadzone.

 

B.Wyniki wyborów do Kolegium Wydziału Zarządzania w grupie profesorów i profesorów uczelni:

 1. a) Liczba uprawnionych do głosowania 25
 2. b) Liczba oddanych głosów 17, 68,00%
 3. c) Liczba oddanych głosów ważnych 17
 4. d) Liczba oddanych głosów nieważnych 0
 5. e) Liczba miejsc do obsadzenia 5

Poszczególni kandydaci uzyskali w kolejności następujące liczby głosów:

Lp.

Imię i nazwisko

liczba oddanych na kandydata głosów

% uprawnionych do głosowania

% oddanych głosów ważnych**)

1.

Jerzy Feliks

15

60,00%

88,24%

2.

Joanna Kulczycka

12

48,00%

70,59%

3.

Beata Tarczydło

12

48,00%

70,59%

4.

Anna Stronczek

10

40,00%

58,82%

5.

Dagmara Lewicka

9

36,00%

52,94%

6.

Iryna Bashynska

7

28,00%

41,18%

7.

Roman Batko

6

24,00%

35,29%

W wyniku głosowania zostali wybrani:

 1. Jerzy Feliks
 2. Joanna Kulczycka
 3. Beata Tarczydło
 4. Anna Stronczek
 5. Dagmara Lewicka

Wszystkie miejsca zostały obsadzone.

 

C.Wyniki wyborów do Kolegium Wydziału Zarządzania w grupie pozostałych pracowników akademickich:

 1. a) Liczba uprawnionych do głosowania 11
 2. b) Liczba oddanych głosów 10, 90,91%
 3. c) Liczba oddanych głosów ważnych 10
 4. d) Liczba oddanych głosów nieważnych 0
 5. e) Liczba miejsc do obsadzenia 2

Poszczególni kandydaci uzyskali w kolejności następujące liczby głosów:

Lp.

Imię i nazwisko

liczba oddanych na kandydata głosów

% uprawnionych do głosowania

% oddanych głosów ważnych**)

1.

Anita Proszowska

8

72,73%

80,00%

2.

Marta Kołodziej-Hajdo

4

36,36%

40,00%

3.

Elżbieta Marcinkowska

4

36,36%

40,00%

4.

Dominik Kowal

3

27,27%

30,00%

W wyniku głosowania zostali wybrani:

 1. Anita Proszowska

Nie obsadzonych zostało jeszcze 1 miejsc.

Do następnej tury głosowania przechodzą (w kolejności liczby głosów uzyskanych w turze poprzedniej)

 1. Marta Kołodziej-Hajdo
 2. Elżbieta Marcinkowska

 

W wyniku I i II tury wyborów członków Senatu w grupach profesorów i profesorów uczelni w Okręgu Wyborczym nr 12 Wydział Zarządzania wybrani zostali:

A.w grupie profesorów i profesorów uczelni:

 1. Natalia Iwaszczuk
 2. Joanna Kulczycka

B.w grupie pozostałych nauczycieli akademickich:

 1. Andrzej Jamróz

W wyniku I i II tury wyborów członków Kolegium Wydziału Zarządzania w grupach profesorów i profesorów uczelni w Okręgu Wyborczym nr 12 Wydział Zarządzania wybrani zostali:

A.w grupie profesorów i profesorów uczelni:

 1. Bogusława Bek-Gaik
 2. Anna Surowiec
 3. Iwona Skalna
 4. Andrzej Paliński
 5. Joanna Duda
 6. Natalia Iwaszczuk
 7. Anna Czapkiewicz
 8. Jerzy Feliks
 9. Joanna Kulczycka
 10. Beata Tarczydło
 11. Anna Stronczek
 12. Dagmara Lewicka

B.w grupie pozostałych nauczycieli akademickich:

 1. Dariusz Sala
 2. Jacek Obrzud
 3. Bartosz Rymkiewicz
 4. Anita Proszowska
 5. (1 mandat nieobsadzony)

C.w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

 1. Justyna Wojna
 2. Monika Zaleska-Ulatowska

 

W związku z nieobsadzeniem wszystkich mandatów konieczne jest przeprowadzenie III tury wyborów, w przypadku:

– wyborów do Kolegium Wydziału Zarządzania w grupie pozostałych nauczycieli akademickich (1 mandaty).

Trzecia tura wyborów odbędzie się 14.06.2024 r. (piątek) o godz. 12:00 w sali 107.

 

Z wyrazami szacunku,

Bartosz Rymkiewicz

Komunikat nr 28 (6.06.2024)

Szanowni Państwo,

 

Druga tura wyborów do:

 • Senatu w grupie pozostałych nauczycieli akademickich (1 mandat);
 • Kolegium Wydziału Zarządzania w grupie profesorów i profesorów uczelni
  (5 mandatów);
 • Kolegium Wydziału Zarządzania w grupie pozostałych nauczycieli akademickich
  (2 mandaty).

odbędzie się w dniu 13.06.2024 r. (czwartek) o godz. 13:00 w sali 107.

 

Szczegółowe informacje dotyczące wyborów:

 • §3 Załącznika nr 1 do Statutu AGH:

(…)

 1. Wszystkie głosowania są tajne i odbywają się przez oddanie głosu do urny lub w inny równoważny sposób, określony przez Uczelnianą Komisję Wyborczą. Wybory Rektora odbywają się obligatoryjnie na zebraniu wyborczym przez oddanie głosu do urny.
 2. Karty do głosowania winny zawierać nazwiska wszystkich kandydatów w porządku alfabetycznym, a wybór odbywa się przez skreślenie osób, na które nie jest oddawany głos.
  W przypadku zgłoszenia tylko jednej kandydatury na miejsce jednomandatowe karty wyborcze powinny zawierać do wyboru opcje TAK i NIE.
 3. Czas i miejsce przeprowadzenia wyborów podaje się do wiadomości wspólnoty Uczelni
  w taki sposób, aby zachowane zostały okresy wymagane dla zgłoszenia kandydatów oraz każdy uprawniony do głosowania miał możliwość wzięcia udziału w wyborach.
 • §6 Załącznika nr 1 do Statutu AGH:
 1. Okręgowe kolegia elektorów wybierają członków Uczelnianego Kolegium Elektorów
  i członków Senatu w liczbie równej liczbie miejsc do obsadzenia, określonej dla okręgu w uchwale wyborczej. Wybory przedstawicieli grup społeczności Uczelni wymienionych w §14 Statutu, ust. 1 pkt 2-3, wybierani są przez przedstawicieli tych grup wchodzących w skład okręgowych kolegiów elektorów, na specjalnych zebraniach wyborczych.

(…)

 1. Do ważności głosowania wymagana jest obecność więcej niż połowy liczby elektorów. Obliczanie wyników głosowania oraz ich podanie do wiadomości wspólnoty Uczelni odbywa się bezpośrednio po zakończeniu głosowania. Tryb ogłoszenia wyników wyborczych określa Uczelniana Komisja Wyborcza.
 2. W wyniku głosowania wybrani zostają kandydaci którzy otrzymali więcej niż 50% ważnie oddanych głosów.
 3. Jeżeli w pierwszej turze wyborów nie obsadzono wszystkich mandatów lub gdy dwóch lub więcej kandydatów uzyska jednakową liczbę głosów stanowiących o wyborze, a liczba mandatów jest zbyt mała, ażeby wszyscy zostali wybrani, przeprowadza się dodatkowe głosowanie w drugiej turze wyborów, przy zachowaniu następujących zasad:

1) liczba kandydatów jest ograniczona do liczby nie większej niż 1,5 – krotna liczba mandatów nieobsadzonych (przy czym przy nie obsadzonym 1 mandacie wynosi ona 2 kandydatów), według kolejności liczby głosów uzyskanych w turze poprzedniej;

2) nie eliminuje się kandydatów, którzy uzyskali tę samą liczbę głosów, jeżeli ograniczenie ich liczby spowodowałoby eliminację tylko części z nich.

 1. W przypadku gdy druga tura wyborów nie przyniesie rozstrzygnięcia, przeprowadza się głosowanie w trzeciej turze, w której bierze udział liczba kandydatów ograniczona do liczby mandatów nieobsadzonych, powiększonej o 1.
 2. Jeżeli trzy tury głosowania nie przyniosą rozstrzygnięcia, powtarza się procedurę wyborczą, poczynając od ponownego zgłaszania kandydatów; w przypadku organów kolegialnych procedurę wyborczą powtarza się jednokrotnie;
 3. Jeżeli w pierwszej turze wyborczej na miejsce jednomandatowe zgłoszono jednego kandydata i nie uzyskał on wymaganej liczby głosów, nie przeprowadza się dalszych tur wyborów i procedurę wyborczą powtarza się od ponownego zgłaszania kandydatów.
 • §16 Załącznika nr 1 do Statutu AGH:

(…)

 1. Wybory przedstawicieli grup społeczności wydziału do kolegium wydziału dokonywane są przez przedstawicieli tych grup wchodzących w skład okręgowych kolegiów elektorów, na specjalnych zebraniach wyborczych.

(…)

Listy kandydatów (kolejność wg liczby głosów uzyskanych w I turze):

A.Lista kandydatów w II turze wyborów do Senatu w grupie pozostałych nauczycieli akademickich (1 mandat):

 1. Andrzej Jamróz
 2. Jacek Wolak

B.Lista kandydatów w II turze wyborów do Kolegium Wydziału Zarządzania w grupie profesorów i profesorów uczelni (5 mandatów):

 1. Jerzy Feliks
 2. Anna Stronczek
 3. Joanna Kulczycka
 4. Beata Tarczydło
 5. Dagmara Lewicka
 6. Iryna Bashynska
 7. Roman Batko

C.Lista kandydatów w II turze wyborów do Kolegium Wydziału Zarządzania w grupie pozostałych nauczycieli akademickich (2 mandaty):

 1. Marta Kołodziej-Hajdo
 2. Elżbieta Marcinkowska
 3. Dominik Kowal
 4. Anita Proszowska

 

Z wyrazami szacunku,

Bartosz Rymkiewicz

Komunika nr 27 (6.06.2024)

Szanowni Państwo,

 

W dniu 6.06.2024 r. w Okręgu Wyborczym nr 12 Wydział Zarządzania odbyła się I tura wyborów do:

– Kolegium Wydziału Zarządzania (wszystkie grupy pracowników);

– Senatu, z grup nauczycieli akademickich (grupa profesorów i profesorów uczelni oraz grupa pozostałych nauczycieli akademickich).

Zgodnie z §6 ust. 5-7 Załącznika nr 1 do Statutu AGH:

 1. Do ważności głosowania wymagana jest obecność więcej niż połowy liczby elektorów. Obliczanie wyników głosowania oraz ich podanie do wiadomości wspólnoty Uczelni odbywa się bezpośrednio po zakończeniu głosowania. Tryb ogłoszenia wyników wyborczych określa Uczelniana Komisja Wyborcza.
 2. W wyniku głosowania wybrani zostają kandydaci którzy otrzymali więcej niż 50% ważnie oddanych głosów.
 3. Jeżeli w pierwszej turze wyborów nie obsadzono wszystkich mandatów lub gdy dwóch lub więcej kandydatów uzyska jednakową liczbę głosów stanowiących o wyborze, a liczba mandatów jest zbyt mała, ażeby wszyscy zostali wybrani, przeprowadza się dodatkowe głosowanie w drugiej turze wyborów, przy zachowaniu następujących zasad:

1) liczba kandydatów jest ograniczona do liczby nie większej niż 1,5 – krotna liczba mandatów nieobsadzonych (przy czym przy nie obsadzonym 1 mandacie wynosi ona 2 kandydatów), według kolejności liczby głosów uzyskanych w turze poprzedniej;

2) nie eliminuje się kandydatów, którzy uzyskali tę samą liczbę głosów, jeżeli ograniczenie ich liczby spowodowałoby eliminację tylko części z nich.

Zgodnie z §6 ust. 5 zd. 2 Załącznika nr 1 do Statutu AGH Okręgowa Komisja Wyborcza nr 12 podaje do wiadomości wspólnoty Uczelni wyniki wyborów:

A.Wyniki wyborów do Senatu w grupie profesorów i profesorów uczelni:

 1. a) Liczba uprawnionych do głosowania 25
 2. b) Liczba oddanych głosów 19, 76,00%
 3. c) Liczba oddanych głosów ważnych 18
 4. d) Liczba oddanych głosów nieważnych 1
 5. e) Liczba miejsc do obsadzenia 2

Poszczególni kandydaci uzyskali w kolejności następujące liczby głosów:

Lp.

Imię i nazwisko

liczba oddanych na kandydata głosów

% uprawnionych do głosowania

% oddanych głosów ważnych**)

1.

Joanna  Kulczycka

13

52,00%

72,22%

2.

Natalia  Iwaszczuk

11

44,00%

61,11%

3.

Anna Stronczek

10

40,00%

55,56%

W wyniku głosowania zostali wybrani:

 1. Joanna Kulczycka
 2. Natalia Iwaszczuk

Nie obsadzonych zostało jeszcze 0 miejsc.

B.Wyniki wyborów do Senatu w grupie pozostałych pracowników akademickich:

 1. a) Liczba uprawnionych do głosowania 11
 2. b) Liczba oddanych głosów 10, 90,91%
 3. c) Liczba oddanych głosów ważnych 10
 4. d) Liczba oddanych głosów nieważnych 0
 5. e) Liczba miejsc do obsadzenia 1

Poszczególni kandydaci uzyskali w kolejności następujące liczby głosów:

Lp.

Imię i nazwisko

liczba oddanych na kandydata głosów

% uprawnionych do głosowania

% oddanych głosów ważnych**)

1.

Andrzej Jamróz

5

45,45%

50,00%

2.

Jacek Wolak

5

45,45%

50,00%

Nie uzyskano rozstrzygnięcia

Nie obsadzonych zostało jeszcze 1 miejsce.

Do następnej tury głosowania przechodzą (w kolejności liczby głosów uzyskanych w turze poprzedniej)

 1. Andrzej Jamróz
 2. Jacek Wolak

C.Wyniki wyborów do Kolegium Wydziału Zarządzania w grupie profesorów
i profesorów uczelni:

 1. a) Liczba uprawnionych do głosowania 25
 2. b) Liczba oddanych głosów 19, tj. 76,00%
 3. c) Liczba oddanych głosów ważnych 18
 4. d) Liczba oddanych głosów nieważnych 1
 5. e) Liczba miejsc do obsadzenia 12

Poszczególni kandydaci uzyskali w kolejności następujące liczby głosów:

Lp.

Imię i nazwisko

liczba oddanych na kandydata głosów

% uprawnionych do głosowania

% oddanych głosów ważnych**)

1.

Bogusława Bek-Gaik

16

64,00%

88,89%

2.

Anna Surowiec

15

60,00%

83,33%

3.

Iwona Skalna

14

56,00%

77,78%

4.

Andrzej Paliński

13

52,00%

72,22%

5.

Joanna Duda

12

48,00%

66,67%

6.

Natalia Iwaszczuk

11

44,00%

61,11%

7.

Anna Czapkiewicz

10

40,00%

55,56%

8.

Jerzy Feliks

9

36,00%

50,00%

9.

Anna Stronczek

9

36,00%

50,00%

10.

Joanna Kulczycka

8

32,00%

44,44%

11.

Beata Tarczydło

7

28,00%

38,89%

12.

Dagmara Lewicka

6

24,00%

33,33%

13.

Iryna Bashynska

4

16,00%

22,22%

14.

Roman Batko

3

12,00%

16,67%

15.

Oksana Povstyn

2

8,00%

11,11%

W wyniku głosowania zostali wybrani:

 1. Bogusława Bek-Gaik
 2. Anna Surowiec
 3. Iwona Skalna
 4. Andrzej Paliński
 5. Joanna Duda
 6. Natalia Iwaszczuk
 7. Anna Czapkiewicz

Nie obsadzonych zostało jeszcze 5 miejsc.

Do następnej tury głosowania przechodzą (w kolejności liczby głosów uzyskanych w turze poprzedniej)

 1. Jerzy Feliks
 2. Anna Stronczek
 3. Joanna Kulczycka
 4. Beata Tarczydło
 5. Dagmara Lewicka
 6. Iryna Bashynska
 7. Roman Batko

D.Wyniki wyborów do Kolegium Wydziału Zarządzania w grupie pozostałych pracowników akademickich:

 1. a) Liczba uprawnionych do głosowania 11
 2. b) Liczba oddanych głosów 10, 90,91%
 3. c) Liczba oddanych głosów ważnych 10
 4. d) Liczba oddanych głosów nieważnych 0
 5. e) Liczba miejsc do obsadzenia 5

Poszczególni kandydaci uzyskali w kolejności następujące liczby głosów:

Lp.

Imię i nazwisko

liczba oddanych na kandydata głosów

% uprawnionych do głosowania

% oddanych głosów ważnych**)

1.

Dariusz Sala

9

81,82%

90,00%

2.

Jacek Obrzud

7

63,64%

70,00%

3.

Bartosz Rymkiewicz

6

54,55%

60,00%

4.

Marta Kołodziej-Hajdo

5

45,45%

50,00%

5.

Elżbieta Marcinkowska

5

45,45%

50,00%

6.

Dominik Kowal

3

27,27%

30,00%

7.

Anita Proszowska

3

27,27%

30,00%

W wyniku głosowania zostali wybrani:

 1. Dariusz Sala
 2. Jacek Obrzud
 3. Bartosz Rymkiewicz

Nie obsadzonych zostało jeszcze 2 miejsca.

Do następnej tury głosowania przechodzą (w kolejności liczby głosów uzyskanych w turze poprzedniej)

 1. Marta Kołodziej-Hajdo
 2. Elżbieta Marcinkowska
 3. Dominik Kowal
 4. Anita Proszowska

E.Wyniki wyborów do Kolegium Wydziału Zarządzania w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

 1. a) Liczba uprawnionych do głosowania 3
 2. b) Liczba oddanych głosów 3, 100,00%
 3. c) Liczba oddanych głosów ważnych 3
 4. d) Liczba oddanych głosów nieważnych 0
 5. e) Liczba miejsc do obsadzenia 2

Poszczególni kandydaci uzyskali w kolejności następujące liczby głosów:

Lp.

Imię i nazwisko

liczba oddanych na kandydata głosów

% uprawnionych do głosowania

% oddanych głosów ważnych**)

1.

Justyna  Wojna

3

100,00%

100,00%

2.

Monika  Zaleska-Ulatowska

2

66,67%

66,67%

3.

Karina  Czerska

1

33,33%

33,33%

W wyniku głosowania zostali wybrani:

 1. Justyna Wojna
 2. Monika Zaleska-Ulatowska

Nie obsadzonych zostało jeszcze 0 miejsc.

 

 

W związku z nieobsadzeniem wszystkich mandatów konieczne jest przeprowadzenie
II tury wyborów, w przypadku:

– wyborów do Senatu w grupie pozostałych nauczycieli akademickich (1 mandat);

– wyborów do Kolegium Wydziału Zarządzania w grupie profesorów i profesorów uczelni (5 mandatów);

– wyborów do Kolegium Wydziału Zarządzania w grupie pozostałych nauczycieli akademickich (2 mandaty).

Druga tura wyborów odbędzie się 13.06.2024 r. (czwartek) o godz. 13:00 w sali 107.

Z wyrazami szacunku,

Bartosz Rymkiewicz

Komunikat nr 26 (28.05.2024)

Szanowni Państwo,

Zgodnie z §6 ust. 2 zd. 2 Załącznika nr 1 do Statutu AGH Okręgowa Komisja Wyborcza nr 12 Wydział Zarządzania podaje do  ogólnej wiadomości listy kandydatów na członków Senatu:

A) w grupie profesorów i profesorów uczelni:

 1. Iwaszczuk Natalia
 2. Kulczycka Joanna
 3. Stronczek Anna

B) w grupie pozostałych nauczycieli akademickich:

 1. Jamróz Andrzej
 2. Wolak Jacek

 

Zgodnie z §16 ust. 4 zd. 2 Załącznika nr 1 do Statutu AGH Okręgowa Komisja Wyborcza nr 12 Wydział Zarządzania podaje do  ogólnej wiadomości listy kandydatów na członków Kolegium Wydziału Zarządzania:

 1. w grupie profesorów i profesorów uczelni:
  1. Bashynska Iryna
  2. Batko Roman
  3. Bek-Gaik Bogusława
  4. Czapkiewicz Anna
  5. Duda Joanna
  6. Feliks Jerzy
  7. Iwaszczuk Natalia
  8. Kulczycka Joanna
  9. Lewicka Dagmara
  10. Paliński Andrzej
  11. Povstyn Oksana
  12. Skalna Iwona
  13. Stronczek Anna
  14. Surowiec Anna
  15. Tarczydło Beata
 2. w grupie pozostałych nauczycieli akademickich:
  1. Kołodziej-Hajdo Marta
  2. Kowal Dominik
  3. Marcinkowska Elżbieta
  4. Obrzud Jacek
  5. Proszowska Anita
  6. Rymkiewicz Bartosz
  7. Sala Dariusz
 3. w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:
  1. Czerska Karina
  2. Wojna Justyna
  3. Zaleska-Ulatowska Monika

 

Przewodniczący OKW nr 12

Dr Bartosz Rymkiewicz

 

Komunikat nr 25 (27.05.2024)

Szanowni Państwo,

W dniu 6.06.2024 r. (czwartek) o godz. 12:00 w sali 107, budynek D14 (Wydział Zarządzania) odbędzie się Zebranie Okręgowego Kolegium Elektorów w okręgu wyborczym nr 12 Wydział Zarządzania, w ramach którego przeprowadzone zostaną wybory (I tura) do:

– Kolegium Wydziału Zarządzania (wszystkie grupy pracowników);

– Senatu, z grup nauczycieli akademickich (grupa profesorów i profesorów uczelni oraz grupa pozostałych nauczycieli akademickich).

Wybory do Kolegium Wydziału Zarządzania:

Liczba mandatów:

– grupa profesorów i profesorów uczelni: 12

– grupa pozostałych nauczycieli akademickich: 5

– grupa pracowników niebędących nauczycielami akademickimi: 2

– grupa studentów i doktorantów: 5

 §5 Załącznika nr 1 do Statutu AGH:

 1. Okręgowe kolegia elektorów wybierają członków Uczelnianego Kolegium Elektorów, członków Senatu i wybieralnych członków kolegiów jednostek podstawowych w okręgach oraz wyłaniają kandydatów na dziekana w przypadku wydziałów.
 • §16 Załącznika nr 1 do Statutu AGH:
 1. Wybierani członkowie kolegium wydziału reprezentują poszczególne grupy społeczności akademickiej wydziału, według następujących proporcji:

1) profesorowie i profesorowie uczelni, którzy stanowią nie mniej niż 50% składu;

2) pozostali nauczyciele akademiccy, którzy stanowią nie mniej niż 20% składu;

3) pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi, którzy stanowią nie mniej niż 5% składu;

4) studenci i doktoranci, którzy stanowią nie mniej niż 20% składu; przy czym liczbę studentów i doktorantów ustala się proporcjonalnie do liczebności obu tych grup, z tym że każda z tych grup jest reprezentowana przez co najmniej jednego przedstawiciela.

 1. Liczby wybieranych członków kolegium wydziału – przedstawicieli grup społeczności wydziału, określa uchwała wyborcza, zgodnie z proporcjami wynikającymi z ust. 1.
 2. Wybory przedstawicieli grup społeczności wydziału do kolegium wydziału dokonywane są przez przedstawicieli tych grup wchodzących w skład okręgowych kolegiów elektorów, na specjalnych zebraniach wyborczych.
 3. Kandydatów na wybieralnych członków kolegium wydziału z danego okręgu może zgłosić co najmniej 3 przedstawicieli danej grupy uprawnionych do głosowania w tym okręgu. Lista kandydatów winna być podana do ogólnej wiadomości co najmniej na 3 dni przed dniem wyborów.

Wybory do Senatu:

Liczba mandatów:

– grupa profesorów i profesorów uczelni: 2

– grupa pozostałych nauczycieli akademickich: 1 

 • §5 Załącznika nr 1 do Statutu AGH:
 1. Okręgowe kolegia elektorów wybierają członków Uczelnianego Kolegium Elektorów, członków Senatu i wybieralnych członków kolegiów jednostek podstawowych w okręgach oraz wyłaniają kandydatów na dziekana w przypadku wydziałów.
 • §6 Załącznika nr 1 do Statutu AGH
 1. Okręgowe kolegia elektorów wybierają członków Uczelnianego Kolegium Elektorów i członków Senatu w liczbie równej liczbie miejsc do obsadzenia, określonej dla okręgu w uchwale wyborczej. (…)
 2. Kandydatów na członków Uczelnianego Kolegium Elektorów i członków Senatu z danego okręgu może zgłosić co najmniej 5 przedstawicieli danej grupy uprawnionych do głosowania w tym okręgu. Lista kandydatów winna być podana do ogólnej wiadomości co najmniej na 3 dni przed dniem wyborów.

(…)

 1. Do ważności głosowania wymagana jest obecność więcej niż połowy liczby elektorów. Obliczanie wyników głosowania oraz ich podanie do wiadomości wspólnoty Uczelni odbywa się bezpośrednio po zakończeniu głosowania. Tryb ogłoszenia wyników wyborczych określa Uczelniana Komisja Wyborcza.
 2. W wyniku głosowania wybrani zostają kandydaci którzy otrzymali więcej niż 50% ważnie oddanych głosów.
 3. Jeżeli w pierwszej turze wyborów nie obsadzono wszystkich mandatów lub gdy dwóch lub więcej kandydatów uzyska jednakową liczbę głosów stanowiących o wyborze, a liczba mandatów jest zbyt mała, ażeby wszyscy zostali wybrani, przeprowadza się dodatkowe głosowanie w drugiej turze wyborów, przy zachowaniu następujących zasad:

1) liczba kandydatów jest ograniczona do liczby nie większej niż 1,5 – krotna liczba mandatów nieobsadzonych (przy czym przy nie obsadzonym 1 mandacie wynosi ona 2 kandydatów), według kolejności liczby głosów uzyskanych w turze poprzedniej;

2) nie eliminuje się kandydatów, którzy uzyskali tę samą liczbę głosów, jeżeli ograniczenie ich liczby spowodowałoby eliminację tylko części z nich.

 1. W przypadku gdy druga tura wyborów nie przyniesie rozstrzygnięcia, przeprowadza się głosowanie w trzeciej turze, w której bierze udział liczba kandydatów ograniczona do liczby mandatów nieobsadzonych, powiększonej o 1.
 2. Jeżeli trzy tury głosowania nie przyniosą rozstrzygnięcia, powtarza się procedurę wyborczą, poczynając od ponownego zgłaszania kandydatów; w przypadku organów kolegialnych procedurę wyborczą powtarza się jednokrotnie;
 3. Jeżeli w pierwszej turze wyborczej na miejsce jednomandatowe zgłoszono jednego kandydata i nie uzyskał on wymaganej liczby głosów, nie przeprowadza się dalszych tur wyborów i procedurę wyborczą powtarza się od ponownego zgłaszania kandydatów.

Przewodniczący OKW nr 12

Dr Bartosz Rymkiewicz

Komunikat nr 24 (20.05.2024)

 Szanowni Państwo,

W dniach 23.05.2024 – 27.05.2024 nastąpi przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do:

– Kolegium Wydziału Zarządzania (wszystkie grupy pracowników);

– Senatu, z grup nauczycieli akademickich (grupa profesorów i profesorów uczelni oraz grupa pozostałych nauczycieli akademickich).

Zgłoszenia prosimy składać w pokoju 102 (budynek Wydziału Zarządzania I piętro) w godzinach 8.30-15.00. Nie ma możliwości przyjmowania formy elektronicznej zgłoszenia. Listy zgłoszonych kandydatów zostaną ogłoszone w dniu 28.05.2024 r. (wtorek).

Karty zgłoszeniowe zostały Państwu przesłane w złączniku do maila, a także dostępne są na stronie internetowej https://www.zarz.agh.edu.pl/index.php/wybory/ (Karta zgłoszenia kandydata do Senatu AGH oraz Karta zgłoszenia do Kolegium Wydziału) oraz w pokoju 102. Dla Karty zgłoszenia kandydata do Senatu AGH obowiązuje druk dwustronny pod rygorem nieważności.

Zgłoszenia do Kolegium Wydziału Zarządzania:

Do zgłoszenia kandydata do Kolegium Wydziału Zarządzania wymagana jest liczba 3 zgłaszających będących przedstawicielami danej grupy uprawnionych do głosowania w okręgu wyborczym nr 12 Wydział Zarządzania. Przez zgłoszenie kandydata należy rozumieć zgłoszenie do właściwej komisji wyborczej jego imienia, nazwiska, tytułu i stopni naukowych oraz tytułów zawodowych, stanowiska oraz jednostki organizacyjnej, w której jest zatrudniony wraz z pisemną zgodą zainteresowanego na kandydowanie w danych wyborach. Zgłoszenie winno zawierać imiona i nazwiska osób zgłaszających i ich podpisy.

Liczba mandatów:

– grupa profesorów i profesorów uczelni: 12

– grupa pozostałych nauczycieli akademickich: 5

– grupa pracowników niebędących nauczycielami akademickimi: 2

– grupa studentów i doktorantów: 5

 • §16 Załącznika nr 1 do Statutu AGH:
 1. Wybierani członkowie kolegium wydziału reprezentują poszczególne grupy społeczności akademickiej wydziału, według następujących proporcji:

1) profesorowie i profesorowie uczelni, którzy stanowią nie mniej niż 50% składu;

2) pozostali nauczyciele akademiccy, którzy stanowią nie mniej niż 20% składu;

3) pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi, którzy stanowią nie mniej niż 5% składu;

4) studenci i doktoranci, którzy stanowią nie mniej niż 20% składu; przy czym liczbę studentów i doktorantów ustala się proporcjonalnie do liczebności obu tych grup, z tym że każda z tych grup jest reprezentowana przez co najmniej jednego przedstawiciela.

 1. Liczby wybieranych członków kolegium wydziału – przedstawicieli grup społeczności wydziału, określa uchwała wyborcza, zgodnie z proporcjami wynikającymi z ust. 1.
 2. Wybory przedstawicieli grup społeczności wydziału do kolegium wydziału dokonywane są przez przedstawicieli tych grup wchodzących w skład okręgowych kolegiów elektorów, na specjalnych zebraniach wyborczych.
 3. Kandydatów na wybieralnych członków kolegium wydziału z danego okręgu może zgłosić co najmniej 3 przedstawicieli danej grupy uprawnionych do głosowania w tym okręgu. Lista kandydatów winna być podana do ogólnej wiadomości co najmniej na 3 dni przed dniem wyborów.
 • §18 Załącznika nr 1 do Statutu AGH:
 1. Przez zgłoszenie kandydata należy rozumieć zgłoszenie do właściwej komisji wyborczej jego imienia, nazwiska, tytułu i stopni naukowych oraz tytułów zawodowych, stanowiska oraz jednostki organizacyjnej, w której jest zatrudniony wraz z pisemną zgodą zainteresowanego na kandydowanie w danych wyborach. Zgłoszenie winno zawierać imiona i nazwiska osób zgłaszających i ich podpisy.
 2. Przez podanie kandydata do ogólnej wiadomości należy rozumieć ogłoszenie jego imienia i nazwiska przez właściwą komisję wyborczą na liście kandydatów w danych wyborach w taki sposób, że lista ta jest udostępniona całej wspólnocie Uczelni.

Zgłoszenia do Senatu:

Do zgłoszenia kandydata do Senatu wymagana jest liczba 5 zgłaszających będących przedstawicielami danej grupy uprawnionych do głosowania w okręgu wyborczym nr 12 Wydział Zarządzania. Przez zgłoszenie kandydata należy rozumieć zgłoszenie do właściwej komisji wyborczej jego imienia, nazwiska, tytułu i stopni naukowych oraz tytułów zawodowych, stanowiska oraz jednostki organizacyjnej, w której jest zatrudniony wraz z pisemną zgodą zainteresowanego na kandydowanie w danych wyborach. Zgłoszenie winno zawierać imiona i nazwiska osób zgłaszających i ich podpisy.

Liczba mandatów:

– grupa profesorów i profesorów uczelni: 2

– grupa pozostałych nauczycieli akademickich: 1

 

 • §6 Załącznika nr 1 do Statutu AGH
 1. Okręgowe kolegia elektorów wybierają członków Uczelnianego Kolegium Elektorów i członków Senatu w liczbie równej liczbie miejsc do obsadzenia, określonej dla okręgu w uchwale wyborczej. (…)
 2. Kandydatów na członków Uczelnianego Kolegium Elektorów i członków Senatu z danego okręgu może zgłosić co najmniej 5 przedstawicieli danej grupy uprawnionych do głosowania w tym okręgu. Lista kandydatów winna być podana do ogólnej wiadomości co najmniej na 3 dni przed dniem wyborów.

(…)

 1. Do ważności głosowania wymagana jest obecność więcej niż połowy liczby elektorów. Obliczanie wyników głosowania oraz ich podanie do wiadomości wspólnoty Uczelni odbywa się bezpośrednio po zakończeniu głosowania. Tryb ogłoszenia wyników wyborczych określa Uczelniana Komisja Wyborcza.
 2. W wyniku głosowania wybrani zostają kandydaci którzy otrzymali więcej niż 50% ważnie oddanych głosów.
 3. Jeżeli w pierwszej turze wyborów nie obsadzono wszystkich mandatów lub gdy dwóch lub więcej kandydatów uzyska jednakową liczbę głosów stanowiących o wyborze, a liczba mandatów jest zbyt mała, ażeby wszyscy zostali wybrani, przeprowadza się dodatkowe głosowanie w drugiej turze wyborów, przy zachowaniu następujących zasad:

1) liczba kandydatów jest ograniczona do liczby nie większej niż 1,5 – krotna liczba mandatów nieobsadzonych (przy czym przy nie obsadzonym 1 mandacie wynosi ona 2 kandydatów), według kolejności liczby głosów uzyskanych w turze poprzedniej;

2) nie eliminuje się kandydatów, którzy uzyskali tę samą liczbę głosów, jeżeli ograniczenie ich liczby spowodowałoby eliminację tylko części z nich.

 1. W przypadku gdy druga tura wyborów nie przyniesie rozstrzygnięcia, przeprowadza się głosowanie w trzeciej turze, w której bierze udział liczba kandydatów ograniczona do liczby mandatów nieobsadzonych, powiększonej o 1.
 2. Jeżeli trzy tury głosowania nie przyniosą rozstrzygnięcia, powtarza się procedurę wyborczą, poczynając od ponownego zgłaszania kandydatów; w przypadku organów kolegialnych procedurę wyborczą powtarza się jednokrotnie;
 3. Jeżeli w pierwszej turze wyborczej na miejsce jednomandatowe zgłoszono jednego kandydata i nie uzyskał on wymaganej liczby głosów, nie przeprowadza się dalszych tur wyborów i procedurę wyborczą powtarza się od ponownego zgłaszania kandydatów.
 • §18 Załącznika nr 1 do Statutu AGH:
 1. Przez zgłoszenie kandydata należy rozumieć zgłoszenie do właściwej komisji wyborczej jego imienia, nazwiska, tytułu i stopni naukowych oraz tytułów zawodowych, stanowiska oraz jednostki organizacyjnej, w której jest zatrudniony wraz z pisemną zgodą zainteresowanego na kandydowanie w danych wyborach. Zgłoszenie winno zawierać imiona i nazwiska osób zgłaszających i ich podpisy.
 2. Przez podanie kandydata do ogólnej wiadomości należy rozumieć ogłoszenie jego imienia i nazwiska przez właściwą komisję wyborczą na liście kandydatów w danych wyborach w taki sposób, że lista ta jest udostępniona całej wspólnocie Uczelni.

Przewodniczący OKW nr 12

Dr Bartosz Rymkiewicz

Komunikat nr 23 (09.05.2024)

Szanowni Państwo,

 

W dniu 9 maja 2024 r. odbyło się zebranie Okręgowego Kolegium Elektorów, w ramach którego Elektorzy zgłaszali kandydatów na Dziekana Wydziału Zarządzania.

Liczba elektorów OKE: 50

Liczba obecnych 41, co stanowi 82% członków Kolegium

a) Liczba oddanych głosów: 41

b) Liczba oddanych głosów ważnych: 41

c) Liczba oddanych głosów nieważnych: 0

Wyniki wyłaniania kandydatów na Dziekana:

Lp.

Imię i nazwisko

liczba oddanych  głosów

1.

Marek Dudek

40

2.

Jerzy Feliks

1

 

Szczegółowe informacje na temat wyłaniania kandydatów na dziekana:

12 Załącznika nr 1 do Statutu AGH

 1. Wyłanianie kandydatów na dziekana odbywa się na zebraniu okręgowego kolegium elektorów. Każdy z elektorów obecny na zebraniu zobowiązany jest w sposób tajny zgłosić swojego kandydata (bez konieczności uzyskania jego zgody na kandydowanie). Zgłaszany kandydat winien spełniać wymogi Ustawy i Statutu i mieć co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego.

(…)

 1. Przewodniczący okręgowego kolegium elektorów przekazuje do wiadomości Rektorowi Elektowi listę 3 osób, które uzyskały największą liczbę głosów na kandydatów na dziekana.
 2. Spośród osób, o których mowa w ust. 2 Rektor-Elekt wskazuje tę, która obejmie funkcję dziekana od dnia 1 września roku, w którym przeprowadzane są wybory. Wskazanie poprzedzone jest wyrażeniem zgody na pełnienie funkcji dziekana przez wskazywanego kandydata.

 

Przewodniczący OKW nr 12

Dr Bartosz Rymkiewicz

Komunikat nr 22 (18.04.2024)

Szanowni Państwo,

 W dniu 9 maja 2024 r. o godz. 12:00 w sali 107, w budynku D14 (Wydział Zarządzania), odbędzie się zebranie Okręgowego Kolegium Elektorów, na którym przeprowadzona zostanie debata nad strategią rozwoju wydziału oraz – w jej ramach – prezentacje propozycji programowych osób potencjalnie zainteresowanych pełnieniem funkcji dziekana, po czym o godz. 13:00 w sali 107 nastąpi tajne zgłaszanie swoich kandydatów przez elektorów. Debata nad strategią rozwoju jest debatą otwartą dla publiczności.

Osoby chętne do zaprezentowania propozycji programowych proszone są o zgłoszenie tego faktu do piątku, 26 kwietnia 2024 drogą mailową na adres ochonska@agh.edu.pl.

 

Szczegółowe informacje na temat wyłaniania kandydatów na dziekana:

§12 Załącznika nr 1 do Statutu AGH

 1. Wyłanianie kandydatów na dziekana odbywa się na zebraniu okręgowego kolegium elektorów. Każdy z elektorów obecny na zebraniu zobowiązany jest w sposób tajny zgłosić swojego kandydata (bez konieczności uzyskania jego zgody na kandydowanie). Zgłaszany kandydat winien spełniać wymogi Ustawy i Statutu i mieć co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego.

(…)

 1. Przewodniczący okręgowego kolegium elektorów przekazuje do wiadomości Rektorowi Elektowi listę 3 osób, które uzyskały największą liczbę głosów na kandydatów na dziekana.
 2. Spośród osób, o których mowa w ust. 2 Rektor-Elekt wskazuje tę, która obejmie funkcję dziekana od dnia 1 września roku, w którym przeprowadzane są wybory. Wskazanie poprzedzone jest wyrażeniem zgody na pełnienie funkcji dziekana przez wskazywanego kandydata.

Przewodniczący OKW nr 12

Dr Bartosz Rymkiewicz

 

Komunikat nr 20 (8.04.2024)

Szanowni Państwo,

 

Okręgowa Komisja Wyborcza nr 12 ogłasza wyniki wyborów członków Uczelnianego Kolegium Elektorów w grupach: 1) profesorów i profesorów uczelni, 2) pozostałych nauczycieli akademickich.

 

1) Grupa profesorów i profesorów uczelni:

 1. a) Liczba uprawnionych do głosowania 25
 2. b) Liczba oddanych głosów 18, tj. 72%
 3. c) Liczba oddanych głosów ważnych 18
 4. d) Liczba oddanych głosów nieważnych 0
 5. e) Liczba miejsc do obsadzenia 6

Lp.

Imię i nazwisko

liczba oddanych na kandydata głosów

% uprawnionych do głosowania

% oddanych głosów ważnych**)

1.

Iryna Bashynska

17

68%

94,44%

2.

Marek Dudek

18

72%

100%

3.

Jerzy Feliks

18

72%

100%

4.

Andrzej Paliński

18

72%

100%

5.

Anna Stronczek

18

72%

100%

6.

Anna Surowiec

18

72%

100%

 

W wyniku głosowania zostali wybrani:

 1. Iryna Bashynska
 2. Marek Dudek
 3. Jerzy Feliks
 4. Andrzej Paliński
 5. Anna Stronczek
 6. Anna Surowiec

Nie obsadzone zostały jeszcze 0 miejsca.

 

2) Grupa pozostałych nauczycieli akademickich:

 1. a) Liczba uprawnionych do głosowania 11
 2. b) Liczba oddanych głosów 11, tj. 100%
 3. c) Liczba oddanych głosów ważnych 11
 4. d) Liczba oddanych głosów nieważnych 0
 5. e) Liczba miejsc do obsadzenia 3

Lp.

Imię i nazwisko

liczba oddanych na kandydata głosów

% uprawnionych do głosowania

% oddanych głosów ważnych**)

1.

Dominik Kowal

9

81,82%

81,82%

2.

Dariusz Sala

10

90,91%

90,91%

3.

Jacek Wolak

10

90,91%

90,91%

 

W wyniku głosowania zostali wybrani:

 1. Dominik Kowal
 2. Dariusz Sala
 3. Jacek Wolak

Nie obsadzone zostały jeszcze 0 miejsca.

 

Przewodniczący OKW nr 12

Dr Bartosz Rymkiewicz

 

Komunikat nr 19 (4.04.2024)

Szanowni Państwo,

Pierwsze zebranie Okręgowego Kolokwium Elektorów (OKE) okręgu wyborczego nr 12 Wydział Zarządzania odbędzie się w dniu 8.04.2024 r. o godzinie 10:00 w Sali 107, budynek D14, Wydział Zarządzania. Zgodnie z §5 ust. 5 Załącznika nr 1 do Statutu AGH Okręgowe kolegium elektorów wybiera spośród swoich członków na pierwszym zebraniu kolegium zwołanym przez Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej przewodniczącego kolegium i jego zastępcę, którzy zachowują swoje mandaty na cały okres kadencji kolegium.

Wybory członków Uczelnianego Kolegium Elektorów w grupach 1) profesorów i profesorów uczelni oraz 2) pozostałych nauczycieli akademickich odbędą się na zebraniu OKE w dniu 8.04.2024 r. o godzinie 11:00 w salach 107 (grupa profesorów i profesorów uczelni) oraz 106 (grupa pozostałych nauczycieli akademickich).

Zmiana terminów względem harmonogramu wskazanego w komunikacie nr 14 z dnia 27.03.2024 r. wynika ze zwołania w dniu 8.04.2024 r. o godzinie 11:00 zebrania OKE w okręgu wyborczym nr 18, w którym uczestniczą przedstawiciele grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi z okręgów wyborczych 1-18.

 

Zasady wyboru członków Uczelnianego Kolegium Elektorów:

§6 Załącznika nr 1 do Statutu AGH: (…)

 1. Do ważności głosowania wymagana jest obecność więcej niż połowy liczby elektorów. Obliczanie wyników głosowania oraz ich podanie do wiadomości wspólnoty Uczelni odbywa się bezpośrednio po zakończeniu głosowania. Tryb ogłoszenia wyników wyborczych określa Uczelniana Komisja Wyborcza.
 2. W wyniku głosowania wybrani zostają kandydaci którzy otrzymali więcej niż 50% ważnie oddanych głosów.
 3. Jeżeli w pierwszej turze wyborów nie obsadzono wszystkich mandatów lub gdy dwóch lub więcej kandydatów uzyska jednakową liczbę głosów stanowiących o wyborze, a liczba mandatów jest zbyt mała, ażeby wszyscy zostali wybrani, przeprowadza się dodatkowe głosowanie w drugiej turze wyborów, przy zachowaniu następujących zasad:

1) liczba kandydatów jest ograniczona do liczby nie większej niż 1,5 – krotna liczba mandatów nieobsadzonych (przy czym przy nie obsadzonym 1 mandacie wynosi ona 2 kandydatów), według kolejności liczby głosów uzyskanych w turze poprzedniej;

2) nie eliminuje się kandydatów, którzy uzyskali tę samą liczbę głosów, jeżeli ograniczenie ich liczby spowodowałoby eliminację tylko części z nich.

 1. W przypadku gdy druga tura wyborów nie przyniesie rozstrzygnięcia, przeprowadza się głosowanie w trzeciej turze, w której bierze udział liczba kandydatów ograniczona do liczby mandatów nieobsadzonych, powiększonej o 1.
 2. Jeżeli trzy tury głosowania nie przyniosą rozstrzygnięcia, powtarza się procedurę wyborczą, poczynając od ponownego zgłaszania kandydatów; w przypadku organów kolegialnych procedurę wyborczą powtarza się jednokrotnie;
 3. Jeżeli w pierwszej turze wyborczej na miejsce jednomandatowe zgłoszono jednego kandydata i nie uzyskał on wymaganej liczby głosów, nie przeprowadza się dalszych tur wyborów i procedurę wyborczą powtarza się od ponownego zgłaszania kandydatów.

Przewodniczący OKW nr 12

Dr Bartosz Rymkiewicz

Komunikat nr 18 (4.04.2024)

Szanowni Państwo,

 

Okręgowa Komisja Wyborcza nr 12 ogłasza wyniki II tury wyborów członków Okręgowego Kolegium Elektorów w grupie: profesorów i profesorów uczelni. Zgodnie z §4 ust. 3 Załącznika nr 1 do Statutu AGH w przypadku nie obsadzenia wszystkich miejsc przeprowadzana jest druga tura, w której nie obowiązuje wymóg 50% frekwencji wyborczej, a mandaty pozostałe do obsadzenia uzyskują kandydaci, którzy otrzymali największe liczby głosów.

 

Grupa profesorów i profesorów uczelni:

 1. a) Liczba uprawnionych do głosowania 39
 2. b) Liczba oddanych głosów 25, tj. 64,10%
 3. c) Liczba oddanych głosów ważnych 25
 4. d) Liczba oddanych głosów nieważnych 0
 5. e) Liczba miejsc do obsadzenia 4

Lp.

Imię i nazwisko

liczba oddanych na kandydata głosów

% uprawnionych do głosowania

% oddanych głosów ważnych**)

1.

Oksana Povstyn

18

46,15%

72,00%

2.

Anna Kniazevych

15

38,46%

60,00%

3.

Iryna Bashynska

10

25,64%

40,00%

4.

Roman Dychkovskyi

10

25,64%

40,00%

5.

Alla Polyanska

9

23,08%

36,00%

6.

Roman Batko

8

20,51%

32,00%

 

W wyniku głosowania zostali wybrani:

 1. Oksana Povstyn
 2. Anna Kniazevych
 3. Iryna Bashynska
 4. Roman Dychkovskyi

Nie obsadzone zostały jeszcze 0 miejsca.

 

W związku z powyższym członkami Okręgowego Kolegium Elektorów w grupie profesorów i profesorów Uczelni zostali:

 1. Anna Surowiec
 2. Marek Dudek
 3. Ewa Beck-Krala
 4. Bogusława Bek-Gaik
 5. Jerzy Duda
 6. Andrzej Paliński
 7. Iwona Skalna
 8. Joanna Duda
 9. Jerzy Feliks
 10. Marek Karkula
 11. Anna Czapkiewicz
 12. Adam Stawowy
 13. Beata Tarczydło
 14. Justyna Godawska
 15. Tomasz Wójtowicz
 16. Joanna Kulczycka
 17. Łukasz Lach
 18. Anna Stronczek
 19. Natalia Iwaszczuk
 20. Dagmara Lewicka
 21. Lubomyr Petryszyn
 22. Oksana Povstyn
 23. Anna Kniazevych
 24. Iryna Bashynska
 25. Roman Dychkovskyi

 

 

Przewodniczący OKW nr 12

Dr Bartosz Rymkiewicz

 

Komunikat nr 17 (3.04.2024)

Szanowni Państwo,

 

Okręgowa Komisja Wyborcza nr 12 ogłasza wyniki I tury wyborów członków Okręgowego Kolegium Elektorów w grupie: profesorów i profesorów uczelni. Zgodnie z §4 ust. 2 Załącznika nr 1 do Statutu AGH w pierwszej turze wybrani zostają kandydaci w liczbie nie większej niż liczba miejsc do obsadzenia, którzy otrzymali największe liczby głosów, ale większe niż 50% ważnie oddanych głosów, przy frekwencji wyborczej większej niż 50% osób uprawnionych do głosowania.

Grupa profesorów i profesorów uczelni:

 1. a) Liczba uprawnionych do głosowania 39
 2. b) Liczba oddanych głosów 31, tj. 79,49%
 3. c) Liczba oddanych głosów ważnych 31
 4. d) Liczba oddanych głosów nieważnych 0
 5. e) Liczba miejsc do obsadzenia 25

Lp.

Imię i nazwisko

liczba oddanych na kandydata głosów

% uprawnionych do głosowania

% oddanych głosów ważnych**)

1.

Anna Surowiec

28

71,79%

90,32%

2.

Marek Dudek

27

69,23%

87,10%

3.

Ewa Beck-Krala

26

66,67%

83,87%

4.

Bogusława Bek-Gaik

26

66,67%

83,87%

5.

Jerzy Duda

26

66,67%

83,87%

6.

Andrzej Paliński

26

66,67%

83,87%

7.

Iwona Skalna

26

66,67%

83,87%

8.

Joanna Duda

24

61,54%

77,42%

9.

Jerzy Feliks

24

61,54%

77,42%

10.

Marek Karkula

23

58,97%

74,19%

11.

Anna Czapkiewicz

22

56,41%

70,97%

12.

Adam Stawowy

21

53,85%

67,74%

13.

Beata Tarczydło

21

53,85%

67,74%

14.

Justyna Godawska

20

51,28%

64,52%

15.

Tomasz Wójtowicz

20

51,28%

64,52%

16.

Joanna Kulczycka

19

48,72%

61,29%

17.

Łukasz Lach

19

48,72%

61,29%

18.

Anna Stronczek

18

46,15%

58,06%

19.

Natalia Iwaszczuk

17

43,59%

54,84%

20.

Dagmara Lewicka

16

41,03%

51,61%

21.

Lubomyr Petryszyn

16

41,03%

51,61%

22.

Roman Batko

15

38,46%

48,39%

23.

Iryna Bashynska

12

30,77%

38,71%

24.

Anna Kniazevych

12

30,77%

38,71%

25.

Oksana Povstyn

12

30,77%

38,71%

26.

Alla Polyanska

11

28,21%

35,48%

27.

Roman Dychkovskyi

10

25,64%

32,26%

 

W wyniku głosowania zostali wybrani:

 1. Anna Surowiec
 2. Marek Dudek
 3. Ewa Beck-Krala
 4. Bogusława Bek-Gaik
 5. Jerzy Duda
 6. Andrzej Paliński
 7. Iwona Skalna
 8. Joanna Duda
 9. Jerzy Feliks
 10. Marek Karkula
 11. Anna Czapkiewicz
 12. Adam Stawowy
 13. Beata Tarczydło
 14. Justyna Godawska
 15. Tomasz Wójtowicz
 16. Joanna Kulczycka
 17. Łukasz Lach
 18. Anna Stronczek
 19. Natalia Iwaszczuk
 20. Dagmara Lewicka
 21. Lubomyr Petryszyn

Nie obsadzone zostały jeszcze 4 miejsca.

Do następnej tury głosowania przechodzą (w kolejności liczby głosów uzyskanych w turze poprzedniej):

 1. Roman Batko
 2. Iryna Bashynska
 3. Anna Kniazevych
 4. Oksana Povstyn
 5. Alla Polyanska
 6. Roman Dychkovskyi

 

Druga tura wyborów do Okręgowego Kolegium Elektorów w grupie profesorów i profesorów uczelni, odbędzie się w dniu 4.04.2024 r. (czwartek) w godzinach 10:00-14:00 w sali 106 w budynku D14 (budynek Wydziału Zarządzania I piętro).

Zgodnie z §4 ust. 3 Załącznika nr 1 do Statutu AGH w przypadku nie obsadzenia wszystkich miejsc przeprowadzana jest druga tura, w której nie obowiązuje wymóg 50% frekwencji wyborczej, a mandaty pozostałe do obsadzenia uzyskują kandydaci, którzy otrzymali największe liczby głosów.

Ogłoszenie wyników drugiej tury wyborów do Okręgowego Kolegium Elektorów w grupie pozostałych nauczycieli akademickich nastąpi w dniu 4.04.2024 r.

 

Przewodniczący OKW nr 12

Dr Bartosz Rymkiewicz

 

Komunikat nr 16 (28.03.2024)

Szanowni Państwo,

 

Zgodnie z §5 ust. 4 Załącznika nr 1 do Statutu AGH Okręgowa Komisja Wyborcza nr 12 Wydział Zarządzania podaje do ogólnej wiadomości listę kandydatów do Okręgowego Kolegium Elektorów w Okręgu Wyborczym nr 12 Wydział Zarządzania w grupie profesorów i profesorów uczelni:

 1. Bashynska Iryna
 2. Batko Roman
 3. Beck-Krala Ewa
 4. Bek-Gaik Bogusława
 5. Czapkiewicz Anna
 6. Duda Jerzy
 7. Duda Joanna
 8. Dudek Marek
 9. Dychkovskyi Roman
 10. Feliks Jerzy
 11. Godawska Justyna
 12. Iwaszczuk Natalia
 13. Karkula Marek
 14. Kniazevych Anna
 15. Kulczycka Joanna
 16. Lach Łukasz
 17. Lewicka Dagmara
 18. Paliński Andrzej
 19. Petryszyn Lubomyr
 20. Polyanska Alla
 21. Povstyn Oksana
 22. Skalna Iwona
 23. Stawowy Adam
 24. Stronczek Anna
 25. Surowiec Anna
 26. Tarczydło Beata
 27. Wójtowicz Tomasz

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały nr 34/2024 Senatu AGH z dnia 27 marca 2024 r. liczba członków Okręgowego Kolegium Elektorów w Okręgu Wyborczym nr 12, w grupie profesorów i profesorów uczelni wynosi 25.

 

Pierwsza tura wyborów do Okręgowego Kolegium Elektorów w grupie profesorów i profesorów uczelni odbędzie się w dniu 3.04.2024 r. (środa) w godzinach 10:00-14:00 w Sali 107, budynek D14 (budynek Wydziału Zarządzania I piętro).

Ogłoszenie wyników pierwszej tury wyborów nastąpi w dniu 3.04.2024 r.

Ewentualna druga tura wyborów odbędzie się w dniu 4.04.2024 r. (czwartek) w godzinach 10:00-14:00 w Sali 106, budynek D14 (budynek Wydziału Zarządzania I piętro).

W przypadku konieczności przeprowadzenia drugiej tury wyborów ogłoszenie jej wyników nastąpi w dniu 4.04.2024 r.

  

Szczegółowe informacje na temat wyborów do Okręgowego Kolegium Elektorów:

Wybory na członków okręgowych kolegiów elektorów dokonywane są w trybie bezpośrednim.

Wszystkie głosowania są tajne i odbywają się przez oddanie głosu do urny lub w inny równoważny sposób, określony przez Uczelnianą Komisję Wyborczą. Ze względu na nieobowiązywanie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub stanu nadzwyczajnego, którego skutkiem jest ograniczenie możliwości przemieszczania się osób, ich osobistego komunikowania się, zakaz zgromadzeń lub inne ograniczenia, które uniemożliwiają lub znacznie utrudniają przeprowadzenie czynności procedury wyborczej w Uczelni w sposób określony w Załączniku nr 1 do Statutu AGH niedopuszczalne jest prowadzenie czynności procedury wyborczej (w tym głosowania) w formie zdalnej z wykorzystaniem technologii informatycznych.

Karty do głosowania winny zawierać nazwiska wszystkich kandydatów w porządku alfabetycznym, a wybór odbywa się przez skreślenie osób, na które nie jest oddawany głos. Aby głos był ważny, na karcie może pozostać co najwyżej 25 nie skreślonych nazwisk.

Wybory członków okręgowych kolegiów elektorów przeprowadzane są co najwyżej w dwóch turach.

W pierwszej turze wybrani zostają kandydaci w liczbie nie większej niż liczba miejsc do obsadzenia (25), którzy otrzymali największe liczby głosów, ale większe niż 50% ważnie oddanych głosów, przy frekwencji wyborczej większej niż 50% osób uprawnionych do głosowania.

W przypadku nie obsadzenia wszystkich miejsc przeprowadzana jest druga tura, w której nie obowiązuje wymóg 50% frekwencji wyborczej, a mandaty pozostałe do obsadzenia uzyskują kandydaci, którzy otrzymali największe liczby głosów.

W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów uzyska jednakową liczbę głosów stanowiących o wyborze, a liczba mandatów jest zbyt mała, aby wszyscy zostali wybrani, o obsadzeniu mandatu decyduje losowanie, które przeprowadza okręgowa komisja wyborcza.

W skład okręgowego kolegium elektorów wchodzą wybrani przedstawiciele profesorów i profesorów uczelni, którzy stanowią nie mniej niż 50% składu (25 elektorów).

 

Przewodniczący OKW nr 12

Dr Bartosz Rymkiewicz

 

Komunikat nr 15 (27.03.2024)

Szanowni Państwo,

 

Pragnę poinformować, iż w komunikacie nr 13 z dnia 27.03.2024 r. znalazło się błędne stwierdzenie „W związku z powyższym unieważnione zostały wybory w grupie profesorów i profesorów uczelni, które miały miejsce w dniu 13.03.2024 r.”. Unieważnienie wyborów w grupie profesorów i profesorów uczelni, które miały miejsce w dnia 13.03.2024 r. będzie wymagało powzięcia uchwały przez Uczelnianą Komisję Wyborczą. W pozostałym zakresie komunikat pozostaje w mocy.

 

Przewodniczący OKW nr 12

Dr Bartosz Rymkiewicz

Komunikat nr 14 (27.03.2024)

Szanowni Państwo,

 

Harmonogram czynności wyborczych w Okręgu Wyborczym nr 12:

Do 28.03.2024 r., g. 15:00 – zgłaszanie kandydatów do OKE w grupie profesorów i profesorów uczelni.

28.03.2024 r. – ogłoszenie listy kandydatów do OKE w grupie profesorów i profesorów uczelni.

3.04.2024 r., g. 10:00-14:00 – pierwsza tura wyborów do OKE w grupie profesorów i profesorów uczelni.

3.04.2024 r. – ogłoszenie wyników pierwszej tury wyborów do OKE w grupie profesorów i profesorów uczelni.

4.04.2024 r., g. 10:00-14:00 – ewentualna druga tura wyborów do OKE w grupie profesorów i profesorów uczelni.

4.04.2024 r. – ogłoszenie wyników drugiej tury wyborów do OKE w grupie profesorów i profesorów uczelni.

8.04.2024 r., g. 11:00 – pierwsze zebranie OKE (wszystkie grupy) – wybór przewodniczącego i zastępców.

8.04.2024 r., g. 12:00 – zebrania OKE (osobno w grupach profesorów i profesorów uczelni oraz pozostałych nauczycieli akademickich) – wybory do UKE – tury 1 i ewentualnie 2 i 3.

8.04.2024 r. – ogłoszenie wyników wyborów do UKE w grupach profesorów i profesorów uczelni oraz pozostałych nauczycieli akademickich.

10.04.2024 r., g. 12:00 (Aula A-0) zebranie UKE – ukonstytuowanie UKE, wybór Przewodniczącego UKE i jego zastępcy, wybór Komisji Skrutacyjnej UKE.

11.04.2024 r., g. 12:00 (Aula A-0)zebranie UKE – wyłanianie kandydatów na Rektora.

 

Przewodniczący OKW nr 12

Dr Bartosz Rymkiewicz

Komunikat nr 13 (27.03.2024)

Szanowni Państwo,

 

Zgodnie z § 3. Uchwały Senatu AGH z dnia 27.03.2024 r.

 1. Stwierdza się konieczność unieważnienia wyborów przedstawicieli do Okręgowego Kolegium Elektorów, w grupie profesorów i profesorów uczelni w okręgu wyborczym nr 12.
 2. Stwierdza się konieczność powtórzenia wyborów przedstawicieli Okręgowego Kolegium Elektorów, w grupie profesorów i profesorów uczelni w okręgu wyborczym nr 12.

W związku z powyższym unieważnione zostały wybory w grupie profesorów i profesorów uczelni, które miały miejsce w dniu 13.03.2024 r.

Na mocy wskazanej Uchwały obniżona została liczba elektorów do Okręgowego Kolegium Elektorów, w grupie profesorów i profesorów uczelni z 27 do 25.

Przedłużona została również możliwość zgłaszania kandydatów do Okręgowego Kolegium Elektorów, w grupie profesorów i profesorów uczelni do dnia 28.03.2024 r. (czwartek). Zgłoszenia prosimy składać w pokoju 102 (budynek Wydziału Zarządzania I piętro) w godzinach 8.30-15.00. Nie ma możliwości przyjmowania formy elektronicznej zgłoszenia. Karty zgłoszeniowe zostały Państwu przesłane w złączniku do maila, a także dostępne są na stronie internetowej https://www.zarz.agh.edu.pl/index.php/wybory/ (Karta zgłoszenia kandydata do Okręgowego Kolegium Elektorów) oraz w pokoju 102. Dla tego dokumentu obowiązuje druk dwustronny pod rygorem nieważności. Do zgłoszenia kandydata do Okręgowego Kolegium Elektorów wymagana jest liczba 3 zgłaszających uprawnionych do głosowania z danego okręgu i grupy.

Zachowują ważność zgłoszenia dokonane w dniach 4-7.03.2024 r.

Lista kandydatów zostanie ogłoszona w dniu 28.03.2024 r. (czwartek).

 

Pierwsza tura wyborów do Okręgowego Kolegium Elektorów w grupie profesorów i profesorów uczelni odbędzie się w dniu 3.04.2024 r. (środa) w godzinach 10:00-14:00.

Ewentualna druga tura wyborów odbędzie się w dniu 4.04.2024 r. (czwartek) w godzinach 10:00-14:00.

 

Przewodniczący OKW nr 12

Dr Bartosz Rymkiewicz

Komunikat nr 12 (20.03.2024)

Szanowni Państwo,

 

Okręgowa Komisja Wyborcza nr 12 ogłasza wyniki II tury wyborów członków Okręgowego Kolegium Elektorów w grupie pozostałych nauczycieli akademickich Zgodnie z §4 ust. 3 Załącznika nr 1 do Statutu w drugiej turze nie obowiązuje wymóg 50% frekwencji wyborczej, a mandaty pozostałe do obsadzenia uzyskują kandydaci, którzy otrzymali największe liczby głosów. Zgodnie zaś z §4 ust. 3 Załącznika nr 1 do Statutu w przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów uzyska jednakową liczbę głosów stanowiących o wyborze, a liczba mandatów jest zbyt mała, aby wszyscy zostali wybrani, o obsadzeniu mandatu decyduje losowanie, które przeprowadza okręgowa komisja wyborcza.

Grupa pozostałych nauczycieli akademickich:

 1. a) Liczba uprawnionych do głosowania: 86
 2. b) Liczba oddanych głosów: 33, tj. 38,37 %
 3. c) Liczba oddanych głosów ważnych: 32
 4. d) Liczba oddanych głosów nieważnych: 1
 5. e) Liczba miejsc do obsadzenia 11

Lp.

Imię i nazwisko

liczba oddanych na kandydata głosów

% uprawnionych do głosowania

% oddanych głosów ważnych

1.

Dariusz Sala

24

27,91%

75,00%

2.

Adam Ryś

23

26,74%

71,88%

3.

Andrzej Jamróz

22

25,58%

68,75%

4.

Antoni Korcyl

21

24,42%

65,63%

5.

Bartosz Rymkiewicz

21

24,42%

65,63%

6.

Jacek Wolak

19

22,09%

59,38%

7.

Jacek Obrzud

18

20,93%

56,25%

8.

Izabella Stach

15

17,44%

46,88%

9.

Maciej Woźniak

14

16,28%

43,75%

10.

Bartłomiej Gaweł

13

15,12%

40,63%

11.

Anna Kondak

13

15,12%

40,63%

12.

Elżbieta Marcinkowska

12

13,95%

37,50%

13.

Marta Kołodziej-Hajdo

11

12,79%

34,38%

14.

Anita Proszowska

11

12,79%

34,38%

15.

Joanna Sawicka

9

10,47%

28,13%

16.

Maciej Jamiński

7

8,14%

21,88%

17.

Wojciech Pawnik

6

6,98%

18,75%

W wyniku głosowania zostali wybrani:

 1. Dariusz Sala
 2. Adam Ryś
 3. Andrzej Jamróz
 4. Antoni Korcyl
 5. Bartosz Rymkiewicz
 6. Jacek Wolak
 7. Jacek Obrzud
 8. Izabella Stach
 9. Maciej Woźniak
 10. Bartłomiej Gaweł
 11. Anna Kondak

Wszystkie miejsca w grupie pozostałych nauczycieli akademickich zostały obsadzone.

 

Przewodniczący OKW nr 12

Dr Bartosz Rymkiewicz, r.pr.

 

 

Komunikat nr 11 (18.03.2024)

Szanowni Państwo,

 

Na prośbę OKW nr 18 przekazuję informację dotyczącą list kandydatów do Uczelnianego Kolegium Elektorów oraz Senatu w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

 

UKE:

 1. Kamil Czajka, WZ
  2. Anna Filip, WIMiC
  3. Małgorzata Gacek, WIMiR
  4. Richard Gaweł, WIMiC
  5. Marta Januś, WIMiC
  6. Małgorzata Kwiecień, WIMiR
  7. Barbara Machniewicz, WIMiR
  8. Monika Migdalska, WIMiC
  9. Łukasz Ostrowski, WILiGZ
  10. Maria Potrawka-Haczek, WGGiIŚ
  11. Beata Ryczek, WFiIS
  12. Stanisław Skórka, BG
  13. Elżbieta Sura, WILiGZ
  14. Jarosław Szaraniec, WIMiC
  15. Monika Szczygieł, WGGiOŚ
  16. Wioletta Więcław, WEiP
  17. Anna Wilk, WILiGZ
  18. Łukasz Wojnar, WIMiR
  19. Małgorzata Zaremba, WILiGZ

 

Senat:

 1. Richard Gaweł, WIMiC
  2. Marta Januś, WIMiC
  3. Monika Migdalska, WIMiC
  4. Katarzyna Niziołek-Jarominek, WI
  5. Joanna Rams-Pietraszewska, WGGiOŚ
  6. Beata Ryczek, WFiIS
  7. Stanisław Skórka, BG
  8. Elżbieta Sura, WILiGZ
  9. Jarosław Szaraniec, WIMiC
  10. Dariusz Szlachetka, WILiGZ
  11. Wioletta Więcław, WEiP

 

Listy i inne informacje wyborcze umieszczane są na stronie internetowej OKW 18: https://acmin.agh.edu.pl/akcja-wyborcza-2024

 

Przewodniczący OKW nr 12

Dr Bartosz Rymkiewicz, r.pr.

Komunikat nr 10 (15.03.2024)

Szanowni Państwo,

 

Zgodnie z §6 ust. 2 Załącznika nr 1 do Statutu AGH oraz Załącznikiem nr 6 Uchwały nr 22/2024 Senatu AGH Okręgowa Komisja Wyborcza nr 12 Wydział Zarządzania podaje do ogólnej wiadomości listę kandydatów do Uczelnianego Kolegium Elektorów w Okręgu Wyborczym nr 12 Wydział Zarządzania wg grup przedstawicieli społeczności Uczelni:

 1. profesorów i profesorów uczelni:
  1. Iryna Bashynska
  2. Marek Dudek
  3. Jerzy Feliks
  4. Andrzej Paliński
  5. Anna Stronczek
  6. Anna Surowiec
 2. pozostałych nauczycieli akademickich:
  1. Dominik Kowal
  2. Dariusz Sala
  3. Jacek Wolak

 

Przewodniczący OKW nr 12

Dr Bartosz Rymkiewicz, r.pr.

 

Komunikat nr 9 (14.03.2024)

Szanowni Państwo,

 

Okręgowa Komisja Wyborcza nr 12 ogłasza wyniki I tury wyborów członków Okręgowego Kolegium Elektorów w grupach: 1) pozostałych nauczycieli akademickich oraz 2) pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. Zgodnie z §4 ust. 2 Załącznika nr 1 do Statutu AGH w pierwszej turze wybrani zostają kandydaci w liczbie nie większej niż liczba miejsc do obsadzenia, którzy otrzymali największe liczby głosów, ale większe niż 50% ważnie oddanych głosów, przy frekwencji wyborczej większej niż 50% osób uprawnionych do głosowania.

1) Grupa pozostałych nauczycieli akademickich:

a) Liczba uprawnionych do głosowania 86

b) Liczba oddanych głosów 41, tj. 47,67%

c) Liczba oddanych głosów ważnych 41

d) Liczba oddanych głosów nieważnych 0

e) Liczba miejsc do obsadzenia 11

Lp.

Imię i nazwisko

liczba oddanych na kandydata głosów

% uprawnionych do głosowania

% oddanych głosów ważnych

1.

Adam Ryś

33

38,37%

80,49%

2.

Antoni Korcyl

30

34,88%

73,17%

3.

Andrzej Jamróz

28

32,56%

68,29%

4.

Dariusz Sala

26

30,23%

63,41%

5.

Jacek Wolak

26

30,23%

63,41%

6.

Marta Kołodziej-Hajdo

25

29,07%

60,98%

7.

Bartosz Rymkiewicz

25

29,07%

60,98%

8.

Elżbieta Marcinkowska

24

27,91%

58,54%

9.

Jacek Obrzud

23

26,74%

56,10%

10.

Anita Proszowska

21

24,42%

51,22%

11.

Izabella Stach

20

23,26%

48,78%

12.

Anna Kondak

19

22,09%

46,34%

13.

Bartłomiej Gaweł

18

20,93%

43,90%

14.

Joanna Sawicka

15

17,44%

36,59%

15.

Maciej Woźniak

15

17,44%

36,59%

16.

Wojciech Pawnik

10

11,63%

24,39%

17.

Maciej Jamiński

7

8,14%

17,07%

Żaden z kandydatów nie spełnił warunku wynikającego z §4 ust. 2 Załącznika nr 1 do Statutu AGH w związku z powyższym pozostaje 11 nieobsadzonych miejsc.

Do następnej tury głosowania przechodzą (w kolejności liczby głosów uzyskanych w I turze):

 1. Adam Ryś
 2. Antoni Korcyl
 3. Andrzej Jamróz
 4. Dariusz Sala
 5. Jacek Wolak
 6. Marta Kołodziej-Hajdo
 7. Bartosz Rymkiewicz
 8. Elżbieta Marcinkowska
 9. Jacek Obrzud
 10. Anita Proszowska
 11. Izabella Stach
 12. Anna Kondak
 13. Bartłomiej Gaweł
 14. Joanna Sawicka
 15. Maciej Woźniak
 16. Wojciech Pawnik
 17. Maciej Jamiński

 

Druga tura wyborów do Okręgowego Kolegium Elektorów w grupie pozostałych nauczycieli akademickich, odbędzie się w dniu 20.03.2024 r. (środa) w godzinach 10:00-14:00 w sali 107 w budynku D14 (budynek Wydziału Zarządzania I piętro).

Zgodnie z §4 ust. 3 Załącznika nr 1 do Statutu AGH w przypadku nie obsadzenia wszystkich miejsc przeprowadzana jest druga tura, w której nie obowiązuje wymóg 50% frekwencji wyborczej, a mandaty pozostałe do obsadzenia uzyskują kandydaci, którzy otrzymali największe liczby głosów.

Ogłoszenie wyników drugiej tury wyborów do Okręgowego Kolegium Elektorów w grupie pozostałych nauczycieli akademickich nastąpi do dnia 21.03.2024 r.

2)  Grupa pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

a) Liczba uprawnionych do głosowania 31

b) Liczba oddanych głosów 20, tj. 64,5%

c) Liczba oddanych głosów ważnych 18

d) Liczba oddanych głosów nieważnych 2

e) Liczba miejsc do obsadzenia 3

Lp.

Imię i nazwisko

liczba oddanych na kandydata głosów

% uprawnionych do głosowania

% oddanych głosów ważnych

1.

Kamil Czajka

11

35,48%

61,11%

2.

Karina Czerska

7

22,58%

38,89%

3.

Agnieszka Kuszlik

5

16,13%

27,78%

4.

Aneta Ochońska

13

41,94%

72,22%

5.

Małgorzata Szumlak

12

38,71%

66,67%

W wyniku głosowania zostali wybrani:

 1. Kamil Czajka
 2. Aneta Ochońska
 3. Małgorzata Szumlak

Wszystkie miejsca zostały obsadzone, w związku z powyższym nie przeprowadza się drugiej tury wyborów członków Okręgowego Kolegium Elektorów w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

 

Przewodniczący OKW nr 12

Dr Bartosz Rymkiewicz, r.pr.

Komunikat nr 8 (14.03.2024)

Szanowni Państwo,

 

Na prośbę OKW nr 18 przekazuję informację, iż w dalszym ciągu będą przyjmowane zgłoszenia do Uczelnianego Kolegium Elektorów i Senatu w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, tj. do dnia 15.03.2024 r. (w przypadku Wydziału Zarządzania do godziny 14:30, pokój 102, budynek D14). Jednakże ze względu na Decyzję Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie z dnia 13 marca 2024 r. w sprawie częściowego zawieszenia wykonania uchwały Senatu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie nr 22/2024 z dnia 28 lutego 2024 roku w sprawie wyborów organów Uczelni na kadencję 2024-2028 oraz Uchwały Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 13 marca 2024 w sprawie wstrzymania niektórych czynności wyborczych nie zostanie ogłoszona lista kandydatów w terminie wskazanym w harmonogramie akcji wyborczej (załącznik nr 6 do Uchwały Senatu nr 22/2024), ze względu na prawdopodobieństwo jej uzupełnienia po wznowieniu tej części akcji wyborczej.

Komunikat ten stanowi korektę Komunikatu nr 7 zamieszczonego na stronie internetowej Wydziału Zarządzania (https://www.zarz.agh.edu.pl/index.php/wybory/) oraz zamieszczonego w gablocie przy pokoju 201.

 

Przewodniczący OKW nr 12

Dr Bartosz Rymkiewicz, r.pr.

Komunikat nr 7 (14.03.2024)

Szanowni Państwo,

 

Na prośbę OKW nr 18 przekazuję informację, iż ze względu na Decyzję Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie z dnia 13 marca 2024 r. w sprawie częściowego zawieszenia wykonania uchwały Senatu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie nr 22/2024 z dnia 28 lutego 2024 roku w sprawie wyborów organów Uczelni na kadencję 2024-2028 oraz Uchwały Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 13 marca 2024 w sprawie wstrzymania niektórych czynności wyborczych wstrzymane zostaje zbieranie kandydatur do Uczelnianego Kolegium Elektorów i Senatu w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

 

Przewodniczący OKW nr 12

Dr Bartosz Rymkiewicz, r.pr.

Komunikat nr 6 (13.03.2024)

Szanowni Państwo,

Informuję, iż zgodnie z Decyzją Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie z dnia 13 marca 2024 r. w sprawie częściowego zawieszenia wykonania uchwały Senatu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie nr 22/2024 z dnia 28 lutego 2024 roku w sprawie wyborów organów Uczelni na kadencję 2024-2028 (link) zawieszone zostaje wykonanie uchwały nr 22/2024 Senatu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 28 lutego 2024 roku w części dotyczącej następujących czynności wyborczych przewidzianych Harmonogramem akcji wyborczej do organów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie na kadencję 2024-2028 (załącznik nr 6 ww. uchwały):

– wybory przedstawicieli Okręgowych Kolegiów Elektorów w grupie profesorów i profesorów uczelni w okręgach wyborczych nr 3, 6, 9, 12, 13, a w konsekwencji wybory członków Uczelnianego Kolegium Elektorów i członków Senatu w tych okręgach,

– wybory członków Uczelnianego Kolegium Elektorów i członków Senatu w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w okręgach wyborczych nr 1-18, organizowanych przez OKW nr 18,

z uwagi na fakt niedoboru kandydatów w grupie profesorów i profesorów uczelni w okręgach wyborczych nr 3, 6, 9, 12, 13, co może skutkować nieprawidłowym wyborem elektorów w tych okręgach, co narusza ważny interes Uczelni.

Ponowne rozpatrzenie części zawieszonej uchwały odbędzie się na najbliższym posiedzeniu Senatu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, które przewidziane jest na dzień 27 marca 2024 r.

 

W związku z powyższym wybory przedstawicieli Okręgowych Kolegiów Elektorów w grupie profesorów i profesorów uczelni w okręgu wyborczym nr 12 Wydział Zarządzania zostają zawieszone. Decyzja Rektora AGH nie ma wpływu na wybory przedstawicieli Okręgowych Kolegiów Elektorów w pozostałych grupach, tj. 1) pozostałych nauczycieli akademickich oraz 2) pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, które odbywają się bez zmian (13-14.03.2024 r., godz. 10:00-14:00, sala 107, D14).

 

Przewodniczący OKW nr 12

Dr Bartosz Rymkiewicz, r.pr.

 

 

 

Komunikat nr 5 (11.03.2024)

Szanowni Państwo,

 Informuję, iż zgodnie z załącznikami nr 3 i 4 do Uchwały nr 22/2024 Senatu AGH z dnia 28 lutego 2024 r. wybory członków Uczelnianego Kolegium Elektorów oraz Senatu w grupie pracowniczej pracowników niebędących nauczycielami akademickimi dla okręgów wyborczych 1-18 przeprowadzane są w Okręgu Wyborczym nr 18 (https://acmin.agh.edu.pl/akcja-wyborcza-2024).

Zgłoszenia pracowników z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi do Uczelnianego Kolegium Elektorów oraz Senatu przyjmowane będą zgodnie z harmonogramem akcji wyborczej (załącznik nr 6 do Uchwały nr 22/2024 Senatu AGH) w dniach 12-15.03.2024 r. Zgodnie z §6 ust. 2 zd. 1 Załącznika nr 1 do Statutu AGH Kandydatów na członków Uczelnianego Kolegium Elektorów i członków Senatu z danego okręgu może zgłosić co najmniej 5 przedstawicieli danej grupy uprawnionych do głosowania w tym okręgu.

Na prośbę Okręgowej Komisji Wyborczej nr 18 zgłoszenia pracowników z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych na Wydziale Zarządzania do Uczelnianego Kolegium Elektorów oraz Senatu będą przyjmowane w dniach 12.03.2024 r. (wtorek) do 15.03.2024 r. (piątek) w godzinach 8.30-14.30 w pokoju 102 (budynek Wydziału Zarządzania I piętro).

Karty zgłoszeniowe zostały Państwu przesłane w złączniku do maila. Dla tego dokumentu obowiązuje druk dwustronny pod rygorem nieważności.

Karty będą dostępne również w pokoju 102 oraz do pobrania na stronie internetowej https://www.zarz.agh.edu.pl/index.php/wybory/.

 

Przewodniczący OKW nr 12

Dr Bartosz Rymkiewicz, r.pr.

 

 

 

Komunikat nr 4 (08.03.2024)

Szanowni Państwo,

 Zgodnie z §5 ust. 4 Załącznika nr 1 do Statutu AGH Okręgowa Komisja Wyborcza nr 12 Wydział Zarządzania podaje do ogólnej wiadomości listę kandydatów do Okręgowego Kolegium Elektorów w Okręgu Wyborczym nr 12 Wydział Zarządzania wg grup pracowniczych:

 1. profesorów i profesorów uczelni:
  1. Bashynska Iryna
  2. Batko Roman
  3. Bek-Gaik Bogusława
  4. Czapkiewicz Anna
  5. Duda Jerzy
  6. Duda Joanna
  7. Dudek Marek
  8. Dychkovskyi Roman
  9. Feliks Jerzy
  10. Iwaszczuk Natalia
  11. Kulczycka Joanna
  12. Lach Łukasz
  13. Lewicka Dagmara
  14. Paliński Andrzej
  15. Petryszyn Lubomyr
  16. Skalna Iwona
  17. Stronczek Anna
  18. Surowiec Anna
  19. Tarczydło Beata
  20. Wójtowicz Tomasz
 2. pozostałych nauczycieli akademickich:
  1. Gaweł Bartłomiej
  2. Jamiński Maciej
  3. Jamróz Andrzej
  4. Kołodziej-Hajdo Marta
  5. Kondak Anna
  6. Korcyl Antoni
  7. Marcinkowska Elżbieta
  8. Obrzud Jacek
  9. Pawnik Wojciech
  10. Proszowska Anita
  11. Rymkiewicz Bartosz
  12. Ryś Adam
  13. Sala Dariusz
  14. Sawicka Joanna
  15. Stach Izabella
  16. Wolak Jacek
  17. Woźniak Maciej
 3. pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:
  1. Czajka Kamil
  2. Czerska Karina
  3. Kuszlik Agnieszka
  4. Ochońska Aneta
  5. Szumlak Małgorzata

 

Przewodniczący OKW nr 12

Dr Bartosz Rymkiewicz, r.pr.

 

Komunikat nr 3 (06.03.2024)

Szanowni Państwo,

Pierwsza tura wyborów do Okręgowego Kolegium Elektorów odbędzie się w dniach 13.03.2024 r. (środa) i 14.03.2024 r. (czwartek) w godzinach 10:00-14:00 w sali 107 w budynku D14 (budynek Wydziału Zarządzania I piętro).

Ogłoszenie wyników pierwszej tury wyborów nastąpi do dnia 15.03.2024 r.

W przypadku konieczności przeprowadzenia drugiej tury wyborów do Okręgowego Kolegium Elektorów, odbędzie się ona w dniu 20.03.2024 r. (środa) w godzinach 10:00-14:00 w sali 107 w budynku D14 (budynek Wydziału Zarządzania I piętro).

Ogłoszenie wyników drugiej tury wyborów nastąpi do dnia 21.03.2024 r.

 

Szczegółowe informacje na temat wyborów do Okręgowego Kolegium Elektorów:

Wybory na członków okręgowych kolegiów elektorów dokonywane są w trybie bezpośrednim.

Wszystkie głosowania są tajne i odbywają się przez oddanie głosu do urny lub w inny równoważny sposób, określony przez Uczelnianą Komisję Wyborczą. Ze względu na nieobowiązywanie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub stanu nadzwyczajnego, którego skutkiem jest ograniczenie możliwości przemieszczania się osób, ich osobistego komunikowania się, zakaz zgromadzeń lub inne ograniczenia, które uniemożliwiają lub znacznie utrudniają przeprowadzenie czynności procedury wyborczej w Uczelni w sposób określony w Załączniku nr 1 do Statutu AGH niedopuszczalne jest prowadzenie czynności procedury wyborczej (w tym głosowania) w formie zdalnej z wykorzystaniem technologii informatycznych.

Karty do głosowania winny zawierać nazwiska wszystkich kandydatów w porządku alfabetycznym, a wybór odbywa się przez skreślenie osób, na które nie jest oddawany głos.

Wybory członków okręgowych kolegiów elektorów przeprowadzane są co najwyżej w dwóch turach.

W pierwszej turze wybrani zostają kandydaci w liczbie nie większej niż liczba miejsc do obsadzenia, którzy otrzymali największe liczby głosów, ale większe niż 50% ważnie oddanych głosów, przy frekwencji wyborczej większej niż 50% osób uprawnionych do głosowania.

W przypadku nie obsadzenia wszystkich miejsc przeprowadzana jest druga tura, w której nie obowiązuje wymóg 50% frekwencji wyborczej, a mandaty pozostałe do obsadzenia uzyskują kandydaci, którzy otrzymali największe liczby głosów.

W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów uzyska jednakową liczbę głosów stanowiących o wyborze, a liczba mandatów jest zbyt mała, aby wszyscy zostali wybrani, o obsadzeniu mandatu decyduje losowanie, które przeprowadza okręgowa komisja wyborcza.

W skład okręgowego kolegium elektorów wchodzą wybrani przedstawiciele:

1) profesorów i profesorów uczelni, którzy stanowią nie mniej niż 50% składu (27 elektorów);

2) pozostałych nauczycieli akademickich, którzy stanowią nie mniej niż 20% składu (11 elektorów);

3) studentów i doktorantów, którzy stanowią nie mniej niż 20% składu; przy czym liczbę studentów i doktorantów ustala się proporcjonalnie do liczebności obu tych grup, z tym że każda z tych grup jest reprezentowana przez co najmniej jednego przedstawiciela (11 elektorów) [Tryb wyboru przedstawicieli studentów i doktorantów określają odpowiednio: Regulamin samorządu studenckiego i Regulamin samorządu doktorantów];

4) pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, którzy stanowią nie mniej niż 5% składu (3 elektorów).

 

Przewodniczący OKW nr 12

Dr Bartosz Rymkiewicz, r.pr.

Komunikat nr 2 (06.03.2024)

Szanowni Państwo,

W dniach 12.03.2024 – 15.03.2024 nastąpi przyjmowanie zgłoszeń do Uczelnianego Kolegium Elektorów.

Zgłoszenia prosimy składać w pokoju 102 (budynek Wydziału Zarządzania I piętro) w godzinach 8.30-14.30. Nie ma możliwości przyjmowania formy elektronicznej zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata do Uczelnianego Kolegium Elektorów wymagana jest liczba 5 zgłaszających będących przedstawicielami danej grupy uprawnionych do głosowania w okręgu wyborczym nr 12 Wydział Zarządzania.

W dniach 15-18.03.2024 r. zostaną ogłoszone listy kandydatów.

Karty zgłoszeniowe zostały Państwu przesłane w złączniku do maila. Dla tego dokumentu obowiązuje druk dwustronny pod rygorem nieważności.

Karty będą dostępne również w pokoju 102 oraz do pobrania na stronie internetowej https://www.zarz.agh.edu.pl/index.php/wybory/.

 

Przewodniczący OKW nr 12

Dr Bartosz Rymkiewicz, r.pr.

Komunikat nr 1 (01.03.2024)

Szanowni Państwo,

Okręgowa Komisja Wyborcza nr 12 działając zgodnie z Uchwałą Senatu AGH z dnia 28 lutego 2024 r (nr 22/2024) informuje o rozpoczęciu w dniu 4 marca 2024 roku akcji wyborczej do organów Uczelni na kadencję 2024 – 2028, kolegiów wydziałowych, oraz wyłaniania kandydatów do objęcia funkcji kierowniczych na wydziałach.

W dniach 04.03.2024 – 07.03.2024 nastąpi przyjmowanie zgłoszeń do Okręgowego Kolegium Elektorów.

Zgłoszenia prosimy składać w pokoju 102 (budynek Wydziału Zarządzania I piętro) w godzinach 8.30-14.30. Nie ma możliwości przyjmowania formy elektronicznej zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata do Okręgowego Kolegium Elektorów wymagana jest liczba 3 zgłaszających uprawnionych do głosowania z danego okręgu i grupy.

W dniach 08-11.03.2024 r. zostaną ogłoszone listy kandydatów.

Od dnia 4.03.2024 r. na tablicy znajdującej się obok pokoju 201 (budynek Wydziału Zarządzania II piętro) będą zamieszczane najważniejsze informacje dotyczące akcji wyborczej.

Karty zgłoszeniowe zostały Państwu przesłane w złączniku do maila. Dla tego dokumentu obowiązuje druk dwustronny pod rygorem nieważności.

Karty będą dostępne, także w pokoju 102.

 

Przewodniczący OKW nr 12

Dr Bartosz Rymkiewicz, r.pr.

 

 

Dokumenty

Oświadczenia lustracyjne

Klub absolwenta

System informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego prowadzony przez Instytut Pamięci Narodowej dostępny jest pod adresem:

https://data-oswiadczenia.ipn.gov.pl/

Właściwą  – z uwagi na niejawność informacji – jest wyłącznie forma pisemna w zamkniętej kopercie a miejscem złożenia Biuro Pełnomocnika Rektora ds. ochrony informacji niejawnych – paw C-1 pok. 421. Obowiązują też wzory druków:

https://ipn.gov.pl/pl/lustracja/oswiadczenia/24221,Oswiadczenie-lustracyjne-wzor-w-formacie-pdf.html

https://ipn.gov.pl/pl/lustracja/oswiadczenia/24222,Informacja-o-zlozeniu-oswiadczenia-lustracyjnego-wzor-w-formacie-pdf.html

Jeżeli ktoś kiedykolwiek wcześniej złożył stosowne oświadczenie na ręce rektora AGH (co można sprawdzić używając portalu IPN) bez ponownego składania żadnych dokumentów po prostu zaznacza na formularzu i potwierdza podpisem – złożyłem oświadczenie/informację.

 

Źródła prawa i wzory dokumentów:

Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów

PISMO OKÓLNE NR 3/2019 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 9 października 2019 r. w sprawie zasad postępowania w przedmiocie składania oświadczeń lustracyjnych przez pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

 

Źródła prawa

Skład Okręgowej Komisji Wyborczej nr 12 Wydział Zarządzania

Klub absolwenta

1. dr Rymkiewicz Bartosz (Przewodniczący)

2. dr Łamasz Bartosz (Z-ca Przewodniczącego)

3. mgr inż. Ochońska Aneta (Sekretarz)

4. dr hab. Skalna Iwona, profesor Uczelni

5. dr Brożyna Michał

6. dr Machno Artur

7. dr Wilk Aleksandra

8. Kamola Kinga

9. Kula Aniela

10. Marczak Krzysztof

11. Udaliszczew Jan