Wydziałowy zespół ds. rekrutacji

 


Rekrutacja letnia na studia rozpoczynające się od semestru zimowego w roku akademickim 2024/2025


W rekrutacji letniej na studia rozpoczynające się od semestru zimowego w roku akademickim 2024/2025 prowadzona będzie kwalifikacja na studia stacjonarne i niestacjonarne:
studia  I stopnia na kierunki:
1. Informatyka i Ekonometria
2. Zarządzanie
3. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
oraz
studia II stopnia na kierunki:
1. Informatyka i Ekonometria

2. Zarządzanie
3. International Management (NOWOŚĆ !! – studia w języku angielskim)

Rejestracja kandydatów i bieżąca obsługa procesu rekrutacji odbywa się w systemie e-Rekrutacja .

Proces rekrutacji obsługiwany jest przez Centrum Rekrutacji AGH  zgodnie z Kalendarzem Rekrutacji


Terminy egzaminów wstępnych na studia II stopnia 

    Studia stacjonarne:

I cykl rekrutacyjny: 19 lipca 2024 (godzina egzaminu zostanie podana w komunikacie z CR)

II cykl rekrutacyjny: 13 września 2024 (godzina egzaminu zostanie podana w komunikacie z CR)

    Studia niestacjonarne:

14 września 2024 (godzina egzaminu zostanie podana w komunikacie z CR)

 


 


Rekrutacja zimowa na studia drugiego stopnia rozpoczynające się od semestru letniego w roku akademickim 2024/2025

W  rekrutacji zimowej na studia rozpoczynające się od semestru letniego w roku akademickim 2024/2025 prowadzona będzie kwalifikacja na studia stacjonarne i niestacjonarne:

II stopnia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji.

Dostępne ścieżki kształcenia : zarządzanie produkcją, zarządzanie jakością i zarządzanie logistyczne  ZAPRASZAMY !

Rejestracja kandydatów i bieżąca obsługa procesu rekrutacji będzie odbywać się w systemie e-Rekrutacja od 8 stycznia 2025.

Proces rekrutacji obsługiwany jest przez Centrum Rekrutacji AGH  zgodnie z Kalendarzem Rekrutacji

 


Terminy egzaminów wstępnych na studia II stopnia:

 Studia stacjonarne:  (podane zostaną w styczniu 2025 )

Studia niestacjonarne: (podane zostaną w styczniu 2025 )

 


Informacje o kierunkach studiów:

Szczegółowe informacje o kierunkach studiów dostępne są na stronie Centrum Rekrutacji AGH: Kierunki
Szczegółowe informacje o kierunku Informatyka i Ekonometria dostępne są na stronie: IiE 
Szczegółowe informacje o kierunku Zarządzanie dostępne są na stronie: Zarz

Szczegółowe informacje o kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji dostępne są na stronie: ZIP

Szczegółowe informacje o kierunku International Management dostępne są na stronie: IM 


Studia stacjonarne

Zarządzanie (studia w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu i jakości)

Studia I stopnia – licencjackie 3-letnie.

Kryterium kwalifikacji: wskaźnik rekrutacji obliczany na podstawie wyników matury z matematyki poziomu rozszerzonego lub fizyki lub chemii lub informatyki lub biologii lub geografii lub języka obcego oraz poziomu podstawowego z matematyki.

Studia II stopnia – 2-letnie (studia w języku polskim z wyborem ścieżek dyplomowania lub studia w języku angielskim na specjalności International Management)

Kryterium kwalifikacji: wskaźnik rekrutacji obliczany na podstawie średniej ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich oraz egzaminu wstępnego.

Forma egzaminu: pisemny test jednokrotnego wyboru składający się z 25 pytań. Czas trwania egzaminu: 45 minut.

Ścieżki dyplomowania w języku polskim:

 • Zarządzanie finansami i innowacje biznesowe
 • Finanse publiczne w erze informacji
 • Zarządzanie Kapitałem Ludzkim
 • Marketing

Kryteria kwalifikacji na ścieżkę dyplomowania:

Wybór odbywa się poprzez wskazanie przez studenta ścieżki priorytetowej oraz rankingowanie ścieżek alternatywnych. Kryterium kwalifikacji na wybraną ścieżkę priorytetową jest wskaźnik rekrutacji. W przypadku braku kwalifikacji na ścieżkę priorytetową o kolejności przypisania do danej ścieżki decyduje uzyskany wskaźnik rekrutacji. Decyzję o kwalifikacji na daną ścieżkę podejmuje Dziekan.

Nowość !! Studia magisterskie (4 semestry) w języku angielskim na kierunku International Management

Studenci zdobywają szeroką wiedzę z zakresu zarządzania międzynarodowego ze szczególnym uwzględnieniem zasad jednolitego rynku europejskiego. Są przygotowywani do kariery w marketingu, działach ekonomiczno-finansowych oraz do nadzorowania produkcji zarówno krajowych przedsiębiorstw, jak i działów zagranicznych firm działających w Polsce. Program studiów jest ciekawy i różnorodny, pobudza kreatywność, dojrzałość społeczną i wrażliwość kulturową studentów.

Istnieje możliwość podjęcia studiów w ramach podwójnego dyplomowania, aktualnie z Uniwersytetem w Mesynie.

Program duration: 4 semesters 2 years

Graduates acquire broad knowledge of international management with a special emphasis put on the rules of the European single market. They are prepared to pursue a career in marketing as well as economic and financial divisions, and to supervise the production of both domestic enterprises and divisions of foreign companies operating in Poland. The programme is interesting and diverse, stimulating creativity, social maturity and cultural sensitivity of the students.

A student can also receive a double diplomma (from AGH University of Science and Technology and University of Messina) if he/she studies the first year in Italy and the second year in Poland.

Warunkiem dodatkowym kwalifikacji na kierunek International Management jest potwierdzona znajomość języka angielskiego na poziomie B2 (zgodnie z wymaganiami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego ESCKJ Rady Europy). Potwierdzenie znajomości języka może być dokonane na podstawie:

 • zaliczenia egzaminu z języka angielskiego na poziomie B2 na studiach I stopnia – na podstawie informacji z suplementu do dyplomu lub, jeżeli dyplom nie został wydany, na podstawie innego dokumentu potwierdzającego zdanie egzaminu,
 • dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego, wymienionego w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r.  w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz. U. Nr 218, poz. 1695), z tym że dokumentami potwierdzającymi znajomość języka obcego są również świadectwa, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające ukończenie studiów I stopnia prowadzonych w języku angielskim.

Uwaga: Dokumenty potwierdzające znajomość języka należy złożyć przy dokonywaniu wpisu na studia.

Zagadnienia do egzaminu wstępnego

Egzaminy wstępne obejmować będą sprawdzenie wybranych kierunkowych efektów kształcenia (EKK) w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych osiąganych na pierwszym stopniu studiów na kierunku Zarządzanie na Wydziale Zarządzania AGH.

Zagadnienia do egzaminu wstępnego na kierunek Zarządzanie opublikowane są tutaj.

Zagadnienia do egzaminu wstępnego na kierunek International Management opublikowane są tutaj.

                                                                                                                                                                                              

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (studia w dyscyplinie: Inżynieria Mechaniczna)

Studia I stopnia – inżynierskie 3,5-letnie. Kryterium kwalifikacji: wskaźnik rekrutacji obliczany na podstawie wyników matury z poziomu rozszerzonego z matematyki lub fizyki lub chemii lub informatyki lub biologii lub geografii lub języka obcego oraz  poziomu podstawowego z matematyki.

Studia II stopnia – 1,5-letnie (studia w języku polskim z wyborem ścieżek kształcenia)

Kryterium kwalifikacji: wskaźnik rekrutacji obliczany na podstawie średniej ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich oraz egzaminu wstępnego.

Forma egzaminu: pisemny test jednokrotnego wyboru składający się z 25 pytań. Czas trwania egzaminu: 45 minut.

Warunkiem formalnym przystąpienia do rekrutacji na studia II stopnia na ZiIP jest ukończenie studiów I stopnia dających tytuł zawodowy inżyniera (ukończony kierunek studiów I stopnia inżynierskich nie ma znaczenia).

Ścieżki dyplomowania:

 • Zarządzanie logistyczne
 • Zarządzanie produkcją
 • Zarządzanie jakością

Kryteria kwalifikacji na ścieżkę dyplomowania:

Wybór odbywa się poprzez wskazanie przez studenta ścieżki priorytetowej oraz rankingowanie ścieżek alternatywnych. Kryterium kwalifikacji na wybraną ścieżkę priorytetową jest wskaźnik rekrutacji. W przypadku braku kwalifikacji na ścieżkę priorytetową o kolejności przypisania do danej ścieżki decyduje uzyskany wskaźnik rekrutacji. Decyzję o kwalifikacji na daną ścieżkę podejmuje Dziekan.

Zagadnienia do egzaminu wstępnego

Egzaminy wstępne obejmować będą sprawdzenie wybranych kierunkowych efektów kształcenia (EKK) w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych osiąganych na pierwszym stopniu studiów na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji na Wydziale Zarządzania AGH. Zagadnienia do egzaminu wstępnego opublikowane są tutaj.

                                                                                                                                                                                                

Informatyka i Ekonometria (studia w dyscyplinie: Ekonomia i finanse)

Studia I stopnia – licencjackie 3-letnie. Kryterium kwalifikacji: wskaźnik rekrutacji obliczany na podstawie wyników matury z poziomu rozszerzonego z matematyki lub fizyki lub chemii lub informatyki lub biologii lub geografii lub języka obcego oraz  poziomu podstawowego z matematyki.

Studia II stopnia – 2-letnie (studia w języku polskim)

Kryterium kwalifikacji: wskaźnik rekrutacji obliczany na podstawie średniej ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich oraz egzaminu wstępnego.

Forma egzaminu: pisemny test jednokrotnego wyboru składający się z 25 pytań. Czas trwania egzaminu: 45 minut.

Zagadnienia do egzaminu wstępnego

Egzaminy wstępne obejmować będą sprawdzenie wybranych kierunkowych efektów kształcenia (EKK) w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych osiąganych na pierwszym stopniu studiów na kierunku Informatyka i Ekonometria na Wydziale Zarządzania AGH.  Zagadnienia do egzaminu są opublikowane tutaj.

 

Studia niestacjonarne

Zarządzanie (studia w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu i jakości)

Studia I stopnia – licencjackie 3-letnie.

Kryterium kwalifikacji: wskaźnik rekrutacji obliczany na podstawie wyników matury z poziomu rozszerzonego z matematyki lub fizyki lub chemii lub informatyki lub biologii lub geografii lub języka obcego oraz  poziomu podstawowego z matematyki.

Studia II stopnia – 2-letnie (studia z wyborem ścieżek dyplomowania)

Kryterium kwalifikacji: wskaźnik rekrutacji obliczany na podstawie średniej ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich oraz egzaminu wstępnego.

Forma egzaminu: pisemny test jednokrotnego wyboru składający się z 25 pytań. Czas trwania egzaminu: 45 minut.

Ścieżki dyplomowania:

 • Zarządzanie finansami i innowacje biznesowe
 • Finanse publiczne w erze informacji
 • Zarządzanie Kapitałem Ludzkim
 • Marketing

Kryteria kwalifikacji na ścieżkę dyplomowania:

Wybór odbywa się poprzez wskazanie przez studenta ścieżki priorytetowej oraz rankingowanie ścieżek alternatywnych. Kryterium kwalifikacji na wybraną ścieżkę priorytetową jest wskaźnik rekrutacji. W przypadku braku kwalifikacji na ścieżkę priorytetową o kolejności przypisania do danej ścieżki decyduje uzyskany wskaźnik rekrutacji. Decyzję o kwalifikacji na daną ścieżkę podejmuje Dziekan.

Zagadnienia do egzaminu wstępnego

Egzaminy wstępne obejmować będą sprawdzenie wybranych kierunkowych efektów kształcenia (EKK) w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych osiąganych na pierwszym stopniu studiów na kierunku Zarządzanie na Wydziale Zarządzania AGH.  Zagadnienia do egzaminu są opublikowane tutaj.

Opłaty za studia niestacjonarne na Wydziale Zarządzania AGH

                                                                                                                                                                

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (studia w dyscyplinie: Inżynieria Mechaniczna)

Studia I stopnia – inżynierskie 3,5-letnie. Kryterium kwalifikacji: wskaźnik rekrutacji obliczany na podstawie wyników matury z poziomu rozszerzonego z matematyki lub fizyki lub chemii lub informatyki lub biologii lub geografii lub języka obcego oraz  poziomu podstawowego z matematyki.

Studia II stopnia – 1,5-letnie (studia w języku polskim z wyborem ścieżek dyplomowania)

Kryterium kwalifikacji: wskaźnik rekrutacji obliczany na podstawie średniej ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich oraz egzaminu wstępnego.

Forma egzaminu: pisemny test jednokrotnego wyboru składający się z 25 pytań. Czas trwania egzaminu: 45 minut.

Warunkiem formalnym przystąpienia do rekrutacji na studia II stopnia na ZiIP jest ukończenie studiów I stopnia dających tytuł zawodowy inżyniera (ukończony kierunek studiów I stopnia inżynierskich nie ma znaczenia).

Ścieżki dyplomowania:

 • Zarządzanie logistyczne
 • Zarządzanie produkcją
 • Zarządzanie jakością

Kryteria kwalifikacji na ścieżkę dyplomowania:

Wybór odbywa się poprzez wskazanie przez studenta ścieżki priorytetowej oraz rankingowanie ścieżek alternatywnych. Kryterium kwalifikacji na wybraną ścieżkę priorytetową jest wskaźnik rekrutacji. W przypadku braku kwalifikacji na ścieżkę priorytetową o kolejności przypisania do danej ścieżki decyduje uzyskany wskaźnik rekrutacji. Decyzję o kwalifikacji na daną ścieżkę podejmuje Dziekan.

Zagadnienia do egzaminu wstępnego

Egzaminy wstępne obejmować będą sprawdzenie wybranych kierunkowych efektów kształcenia (EKK) w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych osiąganych na pierwszym stopniu studiów na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji na Wydziale Zarządzania AGH. Zagadnienia do egzaminu wstępnego opublikowane są tutaj.

Opłaty za studia niestacjonarne na Wydziale Zarządzania AGH

                                                                                                                                                               

Informatyka i Ekonometria (studia w dyscyplinie: Ekonomia i finanse)

Studia I stopnia – licencjackie 3-letnie. Kryterium kwalifikacji: wskaźnik rekrutacji obliczany na podstawie wyników matury z poziomu rozszerzonego z matematyki lub fizyki lub chemii lub informatyki lub biologii lub geografii lub języka obcego oraz  poziomu podstawowego z matematyki.

Studia II stopnia – 2-letnie

Kryterium kwalifikacji: wskaźnik rekrutacji obliczany na podstawie średniej ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich oraz egzaminu wstępnego.

Forma egzaminu: pisemny test jednokrotnego wyboru składający się z 25 pytań. Czas trwania egzaminu: 45 minut.

Zagadnienia do egzaminu wstępnego

Egzaminy wstępne obejmować będą sprawdzenie wybranych kierunkowych efektów kształcenia (EKK) w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych osiąganych na pierwszym stopniu studiów na kierunku Informatyka i Ekonometria na Wydziale Zarządzania AGH.  Zagadnienia do egzaminu są opublikowane tutaj.

Opłaty za studia niestacjonarne na Wydziale Zarządzania AGH

Odbiór dokumentów

Rekrutacja prowadzona od 2009 roku do 2017 roku (włącznie):

Dokumenty należy odbierać we właściwym dziekanacie (od 2009 r. na Wydziale Zarządzania przechowywane są tylko dokumenty kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani na studia i dokonali wpisu) lub w archiwum Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (w okresie dokonywania wpisów na studia, określonym kalendarzem rekrutacji na dany rok akademicki).


Rekrutacja prowadzona do 2008 roku (włącznie):

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna przechowała dokumenty tylko kandydatów nieprzyjętych lub niewpisanych na studia. Pozostałe dokumenty (kandydatów  wpisanych na studia) przechowywane są przez właściwe dziekanaty i tam należy zgłosić się po ich odbiór.

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna archiwizowała co najmniej 1 rok m.in. świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia szkoły, dyplomy ukończenia studiów wyższych oraz suplementy. Teczki niezawierające ww. dokumentów są niszczone po upływie 1 roku.

Forma odbioru dokumentów rekrutacyjnych:
 1. Należy skontaktować się z Wydziałowym zespołem ds. Rekrutacji i złożyć podanie o zwrot dokumentów: drogą elektroniczną lub osobiście (paw. D14 pok. 6). W podaniu należy umieścić następujące dane: imię i nazwisko, rok prowadzonej rekrutacji, kierunek studiów, stopień, rodzaj (stacjonarne/niestacjonarne). Należy podać dane kontaktowe: telefon, adres zamieszkania oraz adres e-mail. Konieczne jest także podanie informacji o statusie kandydata (przyjęty, nieprzyjęty, wpisany).
 2. Wydziałowy zespół ds. rekrutacji poinformuje drogą elektroniczną o trybie załatwienia sprawy (w tym szacowanym terminie).
 3. Odbiór dokumentów odbywa się w wyznaczonym terminie przez Wydziałowy zespół ds. rekrutacji

Uwaga:

 1. Wydziałowy zespół ds. rekrutacji  nie rozpatruje (nie przekierowuje) podań o zwrot dokumentów kandydatów, którzy dokonali wpisu na studia (dokumenty te należy odbierać w dziekanacie).
 2. Dowodem złożenia dokumentów na Wydziale Zarządzania AGH jest opieczętowane Zaświadczenie, wydawane w momencie składania dokumentów w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, na którym umieszczony jest m.in. numer rekrutacyjny kandydata.

Zagadnienia do egzaminu wstępnego

Zagadnienia do egzaminu wstępnego na studia II stopnia

Zagadnienia dla poszczególnych kierunków znajdziesz tutaj

Kontakt

Centrum Rekrutacji


Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
bud. U2 (Centrum Rekrutacji AGH, ul. Reymonta 7) pok. 205

E-mail: rekrutacja@agh.edu.pl 
Telefon: 
(12) 617-36-84

Godziny dyżurów:
Pon.-Pt. 9:00-15:00


 Zobacz na mapie:

Wydziałowy zespół ds. rekrutacji


Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Zarządzania
paw. D14 pok. 6, ul. Gramatyka 10, 30-067 Kraków

E-mail: wzrwz@agh.edu.pl