Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

logo_power_3_5

Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

Główna strona główna projektu

Cele projektu:

Dostosowane toku studiów do aktualnych potrzeb społeczno-gospodarczych, poprzez modyfikację programów kształcenia oraz utworzenie nowych kierunków studiów i specjalności;

Wyposażenie studentów w dodatkowe kompetencje ułatwiające wejście na rynek pracy przez udział
w szkoleniach, zajęciach z pracodawcami i stażach;

Podniesienie kompetencji dydaktycznych wykładowców poprzez udział w szkoleniach i stażach zagranicznych;

Podniesienie kompetencji z obszaru zarządzania, finansów, prawa dla kadry zarządzającej uczelnią i pracowników administracyjnych poprzez udział w szkoleniach specjalistycznych;

Unowocześnienie infrastruktury informatycznej Uczelni.

 okres realizacji:  2018.09.01 – 2022.08.31

Całkowita wartość projektu:   39 187 505,98 PLN
Dofinansowanie z UE :  33 027 230,04 PLN

Działania prowadzone na Wydziale Zarządzania AGH

 1. Opracowanie systemu obsługującego proces dyplomowania
 2. Opracowanie zestawu arkuszy kalkulacyjnych (formularzy) do planowania i przygotowań sprawozdań z obciążenia dydaktycznego wydziałów i katedr
 3. Szkolenie „Komunikacja i formy wsparcia edukacyjnego studentów z zaburzeniami psychicznymi”
 4. Studia podyplomowe „Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji” dla kadry kierowniczej
 5. Opracowanie e-podręcznika: Zaawansowane metody planowania i sterowania w produkcji i logistyce
 6. Szkolenie z obsługi programów biurowych, Worda i Excela – poziom zaawansowany – dla pracowników administracyjnych
 7. Dodatkowe zadania praktyczne realizowane w formie projektowej „Komunikacja wizualna” – ćwiczenia
 8. Dodatkowe zadania praktyczne realizowane w formie projektowej „Projektowanie reklamy multimedialnej”
 9. Podniesienie kompetencji informatycznych – obsługa pakietu Adobe

Harmonogram działań

W ramach zadania 6 wsparcia POWR.03.05.00-00-Z307/17-00 Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie jeden pracownik kadry administracyjnej zostanie wysłany na studia podyplomowe „Zarządzanie kapitałem ludzkim”, które będą realizowane w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Zajęcia rozpoczną się 17 listopada 2018 r

Szkolenie: „Podniesienie kompetencji informatycznych z zakresu – obsługa pakietu Adobe”.Szkolenie obejmie techniki graficzne Adobe Photoshop, Corel Draw, Adobe InDesign, z wykorzystaniem publikacji interaktywnych i e-Publikacji, Adobe Creative Cloud (montaż video). Szkolenie będzie realizowane od 7 do 15 lutego. Rekrutacja trwa do 30 stycznia 2019. Informacje o rekrutacji na szkolenie znaleźć można poniżej.

Szkolenie: „Szkolenie z obsługi programów biurowych, Worda i Excela”.Szkolenie będzie realizowane w semestrze letnim 2019 w dwóch grupach. Pierwsza, będzie mieć zajęcia przez cały semestr, we wtorki, w godzinach popołudniowych (od 11:30 lub 13:15), druga, tylko w drugiej  połowie semestru, cztery godziny lekcyjne tygodniowo. Zajęcia poprowadzi mgr inż. Radosław Puka z Katedry Informatyki Stosowanej. Rekrutacja trwa do 15 lutego 2019. Informacje o rekrutacji na szkolenie znaleźć można poniżej.

Szkolenie „Komunikacja i formy wsparcia edukacyjnego studentów z zaburzeniami psychicznymi. W szkoleniu mogą wziąć udział pracownicy wszystkich jednostek AGH, administracyjni, zwłaszcza ci, którzy mają kontakty ze studentami, oraz dydaktyczni, o ile pełnią jakąś funkcję kierowniczą. Szkolenie ma przygotować pracowników uczelni do ułatwiania studiów studentom z zaburzeniami psychicznymi, do dostosowania metod edukacyjnych do ich potrzeb, a także do informowania studentów o możliwości uzyskania pomocy od uczelni oraz o sposobach dbania o własny dobrostan w trudnych sytuacjach. W ramach szkolenia omówione zostaną różne zaburzenia psychiczne, sposoby radzenia sobie z sytuacjami trudnymi (interwencja kryzysowa), autodiagnoza i wzmocnienie osobistych możliwości. Szkolenie trwa 15 godzin. Zostało zaplanowane na dwa dni od 8:00 do 15:00, z przerwami. Więcej szczegółów można znaleźć w programie szkolenia. Odbędzie się ono w czterech grupach:

 1. grupa wtorki 05 i 12 XI, (D-14, s. 107, ul. Gramatyka 10)
 2. grupa środy 06 i 13 XI, (D-14, s. 107, ul. Gramatyka 10)
 3. grupa środy 20 i 27 XI, (Centrum e-Learningu AGH, ul. Czarnowiejska 50b, piętro II, lok. 5)
 4. grupa czwartki 21 i 28 XI (Centrum e-Learningu AGH, ul. Czarnowiejska 50b, piętro II, lok. 5).

Rekrutacja na szkolenia pracowników

 1. Osoby, które chcą wziąć udział w szkoleniu, prosimy o wypełnienie trzech formularzy stanowiących załączniki 1, 2. i 3., do Regulaminu odbywania szkoleń dla pracowników w ramach projektu POWER 3.5 (dostępne poniżej). Po wydrukowaniu i podpisaniu należy je przesłać do Wydziałowego Biura Projektu: mgr inż. Aneta Ochońska, Wydział Zarządzania, budynek D-14, pokój nr 102.
 2. Formularz Excela z danymi uczestnika: Aby ukryć komentarze trzeba w menu „Recenzja” odhaczyć „Pokaż wszystkie komentarze”. Proszę wypełnić wszystkie szare pola. Po wypełnieniu proszę wydrukować go bez komentarzy, a wersję elektroniczną wysłać na adres e-mail: aochonsk@zarz.agh.edu.pl.
 3. W e-mailu proszę wskazać, do której grupy chcecie Państwo się zapisać. Można wskazać kilka grup, opisać preferencje. O kwalifikacji na szkolenie i do konkretnej grupy decyduje kolejność zgłoszeń.
 4. Rekrutacja zaczyna się 14 października, a potrwa do 29 października do grup 1. i 2., oraz do 13 listopada a do grup 3. i 4.

Wydziałowe Biuro Projektu:
mgr inż. Aneta Ochońska
budynek D-14, pokój nr 102
e-mail: aochonsk@zarz.agh.edu.pl
tel.: +48 12 617 39 92

 

Szkolenie z obsługi eyetrackera (Oprogramowanie Gazepoint)

Dwudniowe szkolenie odbędzie się w dniach 24.11 i 1.12.2021. Liczba miejsc: 5

Zakres szkolenia obejmuje zaprojektowanie badania, przeprowadzenie rejestracji oraz generowanie i podstawową analizę wyników.

Ogólne wiadomości na temat eyetrackingu, podstawy fizjologiczne metody, możliwości analizy i podstawowe narzędzia, typologia badań eyetrackingowych, projektowanie badania, założenia, dobór próby, tworzenie projektu badawczego z użyciem oprogramowania, zasady prowadzenia rejestracji eye trackingowej, rejestracja, omówienie narzędzi, analiza wyników. 

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników badawczo-dydaktycznych lub dydaktycznych. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest wykorzystanie nabytej wiedzy podczas zajęć dydaktycznych ze studentami w następnym możliwym semestrze następującym po ukończeniu szkolenia (konieczna adnotacja w sylabusie o wzbogaceniu treści kształcenia).

Wypełnione dokumenty z załącznikami trzeba składać w pokoju 102 u p. Anety Ochońskiej w terminie do 23.11. 2021 W przypadku większej ilości zgłoszeń, decyduje kolejność złożenia dokumentów.

Wydziałowe Biuro Projektu:
mgr inż. Aneta Ochońska
budynek D-14, pokój nr 102
e-mail: aochonsk@zarz.agh.edu.pl
tel.: +48 12 617 39 92

Rekrutacja na szkolenia dla studentów

W ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju w AGH ogłasza się nabór na szkolenie przeznaczone dla studentów AGH. – Certyfikowane szkolenia dla studentów z obsługi oprogramowania do symulacji procesów FlexSim 3D Simulation Software.

Szkolenie będzie odbywać się na Wydziale Zarządzania w wymiarze 32 godzin lekcyjnych. Szkolenia odbędą się w maju 2023.

Zapraszamy studentów wyłącznie z ostatnich 4 semestrów studiów danego stopnia. W ramach szkoleń kursanci otrzymają możliwość uzyskania dwóch certyfikatów, potwierdzających umiejętności.

Chęć udziału w kursie proszę zgłosić do Wydziałowego Koordynatora Projektu na adres mailowy arys@agh.edu.pl z adresu z domeny @student.agh.edu.pl

Do rekrutacji niezbędne będzie również wypełnienie testu kompetencji (link zostanie wysłany na adres użyty przy rejestracji) oraz wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych.

 

W ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju w AGH ogłasza się nabór na dwa szkolenia przeznaczone dla studentów WZ AGH:

640 Komunikacja wizualna

646 Projektowanie reklamy multimedialnej

Szkolenie będzie odbywać się na Wydziale Zarządzania w wymiarze 38 godzin (każde ze szkoleń)

Można zgłosić się na jedno ze szkoleń, można na oba.

 

640 Komunikacja wizualna

Zajęcia przeznaczone są dla studentów zainteresowanych zdobywaniem kompetencji w zakresie grafiki komputerowej i poszerzaniem możliwości przyszłego zatrudnienia w przyszłościowym zawodzie grafika komputerowego. Uczestnicy kursu zapoznają się z teorią projektowania reklamy graficznej (wektorowej i rastrowej), a następnie wykonują własne projekty w programach Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign  jej. Podczas zajęć studenci realizują zadania cząstkowe, a także większe projekty będące gotowymi elementami komunikacji wizualnej (np. ulotka, plakat, projekt strony www)

646 Projektowanie reklamy multimedialnej

Zajęcia warsztatowe przeznaczone są dla studentów wiążących swoją przyszłość przede wszystkim z projektowaniem reklamy video. Ukończenie kursu pozwoli na uzyskanie kompetencji potrzebnych do samodzielnego wykonania reklamy multimedialnej poprzez umiejętność posługiwania się aparatem/kamerą cyfrową, obróbki uzyskanych materiałów, umiejętność montażu poszczególnych sekwencji filmu a także poznanie zasad tworzenia przekazu reklamowego w sferze video. Zajęcia mogą być również bardzo przydatne dla osób pracujących w marketingu, w celu zrozumienia pracy zawodowych filmowców i ułatwienia komunikacji pomiędzy projektującym reklamę video i jej wykonawcą.

 

W Szkoleniach mogą uczestniczyć studenci/tki Wydziału, którzy spełniają łącznie poniższe warunki:

 1. do zakończenia kształcenia pozostają im maksymalnie 4 semestry,
 2. przewidywana data obrony pracy dyplomowej jest wcześniejsza, niż 30 października 2023 r.
 3. posiadają aktualny wpis na rok akademicki
 4. poddali/-ły się początkowemu bilansowi kompetencji

 

Rekrutacja na szkolenia będzie przebiegać w dwu etapach:

 1. Zgłoszenie się do wydziałowego przedstawiciela Wydziałowego Biura Projektów (D-14 pok. 218) i wpisanie się na listę wraz z podaniem kontaktowego adresu mailowego. Na podany adres mailowy zostaną przysłane linki do testu, który kandydat powinien wypełnić.

Zgłoszenie można również wysłać mailowo na adres arys@agh.edu.pl

 

2. Wysłanie do Wydziałowego Biura Projektów Power 3.5 na adres: arys@agh.edu.pl

 • Skanu pobranych z tej strony załączników, wypełnionych i podpisanych
 • Wyniku przeprowadzonego testu
 • Dokumenty należy przesłać w jednym pliku .pdf który należy nazwać wg wzoru:

WZ_Nazwisko_Imię_640 – dla kursu Komunikacja wizualna

WZ_Nazwisko_Imię_646 – dla kursu projektowanie reklamy multimedialnej

Do dokumentów należy dołączyć podpisane oświadczenie (miejsce znajduje się w załączniku 1-2) w którym powinny być zawarte następujące informacje:

W roku akademickim 2020/21 uzyskałem (-łam) średnią ocen …..
Uczestniczę  w pracy Studenckich Kół Naukowych …………….(nazwa koła)
Opublikowałem (-łam) artykuły w czasopismach naukowych…………………. (tytuł, wydawnictwo)
Uczestniczyłem (-łam) w następujących Konferencjach Naukowych……(podać nazwę i rok konferencji)

W załączniku nr 1-2 wypełniamy stronę 1. Stronę 2. wypełniamy tylko jeśli dotyczy (sytuacja niepełnosprawności)

W załączniku należy również wypełnić preferowany termin kursu oraz możliwe terminy alternatywne.

Grupa I – Komunikacja wizualna – poniedziałek
– godziny zajęć – 16:00 – 18:25
– terminy zajęć – 21 III, 28 III, 4 IV, 11 IV, 25 IV, 9 V, 16 V, 23 V, 30 V, 6 VI, 13 VI, 20 VI
Grupa II – Projektowanie Reklamy Multimedialnej – poniedziałek 
– godziny zajęć – 18:30 – 20:50
– terminy zajęć – 21 III, 28 III, 4 IV, 11 IV, 25 IV, 9 V, 16 V, 23 V, 30 V, 6 VI, 13 VI, 20 VI
Grupa III – Projektowanie Reklamy Multimedialnej – środa
– godziny zajęć – 16:00 – 18:25
– terminy zajęć – 23 III, 30 III, 6 IV, 13 IV, 20 IV, 27 IV, 11 V, 25 V, 1 VI, 8 VI, 15 VI, 22 VI
Grupa IV – Komunikacja wizualna – środa
– godziny zajęć – 18:30 – 20:50
– terminy zajęć – 23 III, 30 III, 6 IV, 13 IV, 20 IV, 27 IV, 11 V, 25 V, 1 VI, 8 VI, 15 VI, 22 VI

 

Termin zgłoszenia do Wydziałowego biura projektów : do 12.03.2022

Termin wysłania dokumentów do: 16.03.2022

Wyniki kwalifikacji zostaną przekazane droga mailową do 19.03.2022

Szkolenia rozpoczną się prawdopodobnie od 21.03.2022

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o pobranie poniższych załączników, wypełnienie i dostarczenie do Wydziałowego Biura Projektu:

mgr inż. Aneta Ochońska
budynek D-14, pokój nr 102
e-mail: aochonsk@zarz.agh.edu.pl
tel.: +48 12 617 39 92

albo

dr inż. Adam Ryś
budynek D-14, pokój nr 218
e-mail: arys@agh.edu.pl

 

 

Płatne staże studenckie

Drodzy Studenci,

W ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Nr umowy: POWR.03.05.00-00-Z307/17 (tzw. Power 3.5) organizowane są staże studenckie dla studentów WZ AGH

Do staży może przystąpić każdy student AGH I i II stopnia z ostatnich 4 semestrów studiów

Staże są płatne ale nie można ich łączyć z praktykami studenckimi!

W ramach projektu finansowane są staże zawodowe dla studentów u Pracodawców krajowych. W ramach miesięcznych staży w wymiarze 120 godzin student otrzymuje wynagrodzenie stażowe w formie stypendium w wysokości 1728 zł netto.

Ponadto w ramach projektu jest możliwa refundacja środków finansowych dla studenta za zakwaterowanie podczas stażu do 1200 zł za miesiąc (jeśli odległość od miejsca stałego zamieszkania do miejsca odbywania stażu przekracza 50 km) oraz zwrot środków za dojazd na staż.

Jeśli staż odbywa się w Krakowie student ma pokrywany koszt zakwaterowania w akademiku AGH.

Jeśli Pracodawca wymaga przeprowadzenia badań lekarskich przed rozpoczęciem stażu możliwa jest pokrycie ich kosztu z projektu do określonej kwoty (100 zł) w wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość zwiększenia kwoty na badania. Badania muszą się odbyć w przychodni wskazanej przez AGH.

Gdy Pracodawca wymaga wykonania przez Stażystę specjalistycznych, niestandardowych badań istnieje możliwość wykonania badań w przychodni wskazanej przez Pracodawcę, z którą ma podpisaną umowę lub inną formę współpracy.

W ramach projektu jest zawierana na czas odbywania staży zbiorcza polisa ubezpieczeniowa dzięki której każdy Stażysta jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 

Firmy współpracujące z WZ AGH przy programie stażowym:

 1. Kelvin Sp. z o. o. Bielsko-Biała, ul. Sobieskiego 413 (4 osoby – 3 IiE, 1 Zarządzanie)
 2. Yabimo z o. o, ul. Rozwojowa 28, 33-100 Tarnów–  4 osoby (1-Zarz, 1-ZiIP, 2-IiE)
 3. Maspex Sp. z o. o. 34-100 Wadowice, Fryderyka Chopina 10, – 4 osoby
 4. Alfa Laval Polska Sp.z o. o., Zawiła 56, Kraków – 4 osoby (preferowany ZiIP – konieczna znajomość Autocad)
 5. MPEC S.A. Kraków, Jana Pawła II 188,

Lista firm gotowych na przyjęcie studentów-stażystów będzie się powiększać w miarę podpisywania zgód z przedsiębiorstwami.

Przed przystąpieniem do rekrutacji należy zapoznać się z dokumentami.

Kolejność działań w przypadku chęci wzięcia udziału w stażu:

 1. Kontakt z Wydziałowym Koordynatorem Power 3.5 dr inż. Adamem Rysiem poprzez mail arys@agh.edu.pl  lub platformę MS Teams i zarezerwowanie miejsca stażowego.
 2. Złożenie w Wydziałowym Biurze Projektu Budynek D-14 Pok. 102 następujących wypełnionych dokumentów:
  1. Załączniki_nr_1_2 do Regulaminu
  2. Zalączniki_nr_5_6_do_Regulaminu
  3. Zalączniki_nr_3-4_do_Regulaminu

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o pobranie poniższych załączników, wypełnienie i dostarczenie do Wydziałowego Biura Projektu:

mgr inż. Aneta Ochońska
budynek D-14, pokój nr 102
e-mail: aochonsk@zarz.agh.edu.pl
tel.: +48 12 617 39 92

albo

dr inż. Adam Ryś
budynek D-14, pokój nr 218
e-mail: arys@agh.edu.pl

 

 

Dokumenty do pobrania dla studentów

2.Rekrutacja na szkolenia dla studentów

 

W ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju w AGH ogłasza się nabór na szkolenie przeznaczone dla studentów AGH. – Certyfikowane szkolenie z obsługi oprogramowania do symulacji procesów Plant Simulation Training. Szkolenie będzie odbywać się na Wydziale Zarządzania w wymiarze 40 godzin lekcyjnych. Szkolenia odbędą się w listopadzie 2023. Zapraszamy studentów wyłącznie z ostatnich 4 semestrów studiów danego stopnia. W ramach szkoleń kursanci otrzymają możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego umiejętności. Chęć udziału w kursie proszę zgłosić do Wydziałowego Koordynatora Projektu na adres mailowy arys@agh.edu.pl z adresu z domeny @student.agh.edu.pl

Do rekrutacji niezbędne będzie również wypełnienie testu kompetencji (link zostanie wysłany na adres użyty przy rejestracji) oraz wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych.

 

Rekrutacja na szkolenia dla dydaktyków

W ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju w AGH ogłasza się nabór na szkolenie przeznaczone dla pracowników dydaktycznych AGH. – Certyfikowane szkolenie z obsługi oprogramowania do symulacji procesów Plant Simulation Training. Szkolenie będzie odbywać się na Wydziale Zarządzania w wymiarze 40 godzin lekcyjnych. Szkolenia odbędą się w listopadzie 2023.

Chęć udziału w kursie proszę zgłosić do Wydziałowego Koordynatora Projektu na adres mailowy arys@agh.edu.pl z adresu z domeny @agh.edu.pl Konieczne będzie również wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych.

W ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju w AGH ogłasza się nabór na szkolenie przeznaczone dla pracowników dydaktycznych AGH. – Certyfikowane tematyczne szkolenie z obsługi oprogramowania do symulacji procesów FlexSim 3D Simulation Software dla kadry naukowo-dydaktycznej.

Szkolenie będzie odbywać się na Wydziale Zarządzania we wrześniu 2023

 Chęć udziału w kursie proszę zgłosić do Wydziałowego Koordynatora Projektu na adres mailowy arys@agh.edu.pl z adresu z domeny @agh.edu.pl Konieczne będzie również wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych.

 

 

Dokumenty do pobrania dla studentów