www.zarz.agh.edu.pl/rkusadr Rafał Kusa
Katedra Zarządzania i Inżynierii Systemów
Wydział Zarządzania AGH
TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCHRozwój konkurencyjności przedsiębiorstw
Analiza potencjału konkurencyjności przedsiebiorstw
Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw
Zarządzanie przedsiębiorstwem usługowym
Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym
Współpraca przedsiębiorstw
Klastry
Zarządzanie w organizacjach pozarządowychPrzykładowe tematy prac dyplomowych dla kierunku Zarządzanie
1.       Analiza potencjału konkurencyjności przedsiębiorstwa …
2.       Wpływ innowacyjności na pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa …
3.       Proces rozwoju kluczowych kompetencji na przykładzie …
4.       Wpływ współpracy przedsiębiorstw na ich konkurencyjność na przykładzie …
5.       Klaster a konkurencyjność przedsiębiorstw na przykładzie …
6.       Analiza efektów wykorzystania technologii informatycznych w przedsiębiorstwie …
7.       Outsourcing jako narzędzie optymalizacji struktury zasobów organizacji na przykładzie…
8.       Wykorzystanie benchmarkingu w procesie zarządzania na przykładzie …
9.       Wykorzystanie strategicznej karty wyników na przykładzie …
10.   Doskonalenie systemu zarządzania w administracji publicznej na przykładzie …
11.   Zarządzanie projektami jako kluczowa kompetencja organizacji non-profit – studium przypadku
12.   Rola funduszy strukturalnych w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw – studium przypadku

powrót

RK2007