Wydział Zarządzania Akademia Górniczo-Hutnicza

Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem

adiunkt dr Wojciech Pawnik.

WZ AGH

Adres
ul. Gramatyka 10, 30-067 Kraków
pok. 103, tel: 12 6174314

Dydaktyka

     Przykładowe tematy prac dyplomowych

   

Proponowana tematyka

Funkcja personalna

Rekrutacja, selekcja i dobór podwładnych

Rekrutacja i selekcja pracowników – studium przypadku

Rekrutacja i selekcja – tradycyjne i nowoczesne metody

Systemy motywacyjne

Materialne i niematerialne aspekty motywacji – studium przypadku

Motywacyjna rola szkoleń i konkursów wewnętrznych na przykładzie firmy

Materialne i niematerialne aspekty motywowania

Szkolenie i rozwój podwładnych

Szkolenie i doskonalenie kadr, jako element zarządzania zasobami ludzkimi

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych – szkolenie i rozwój pracownika

Rola szkoleń w procesie rozwoju pracowników na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa

Komunikowanie

Komunikowanie w organizacji

Zastosowanie NLP w budowaniu komunikacji w organizacji

Komunikowanie w organizacji na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa

Reklama, jako forma oddziaływania perswazyjnego

Wpływ reklamy na zachowania konsumenta

Reklama, jako narzędzie kształtowania oczekiwanych postaw konsumenckich

Otoczenie wewnętrzne organizacji

Procesy wewnątrz-organizacyjne

Grupy i zespoły w organizacji

Komunikowanie w organizacji

Przywództwo w organizacji

Partycypacja pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Kultura organizacyjna

Globalizacja a kultura organizacyjna

Funkcje kultury organizacyjnej

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa – mit, czy rzeczywistość?

Przywództwo w organizacji

Przywództwo w organizacji – analiza porównawcza

Przywództwo w organizacji – studium przypadku

Przywództwo w organizacji – budowanie pozycji lidera

Otoczenie organizacji

Rynek pracy a gospodarka wiedzy

Społeczne konsekwencje nierównowagi rynkowej

Rynek pracy a gospodarka wiedzy

Technologiczne uwarunkowania  współczesnego rynku pracy