Wydział Zarządzania Akademia Górniczo-Hutnicza

Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem

adiunkt dr Wojciech Pawnik.

WZ AGH

Adres
ul. Gramatyka 10, 30-067 Kraków
pok. 103, tel: 12 6174314

Konferencje

Wygłoszone referaty:

 1. 1998 - Przedsiębiorstwo w procesie transformacji-miejsce realizacji wartości kulturowych, czy merytokratycznych; referat wygłoszony na konferencji naukowej nt. Teoretyczne i praktyczne zagadnienia funkcjonowania służb personalnych w polskich firmach (Krynica 24-26 09. 1998); organizator konferencji: Wydział Zarządzania AGH, Zakład Zarządzania Kadrami.
 2. 2000 - Kapitalistyczny sposób produkcji i organizacji pracy w Katolickiej nauce Społecznej; referat wygłoszony na III Międzynarodowej Konferencji Socjologicznej  Społeczna gospodarka rynkowa. Model a rzeczywistość (Nałęczów 15-17 06. 2000); organizator konferencji: UMCS Lublin.
 3. 2000 - Społeczne podłoże procesów prywatyzacji; referat wygłoszony na III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Stan i perspektywy zarządzania zasobami ludzkimi u progu XXI wieku. (Krynica 24-26. 09. 2000); Wydział Zarządzania AGH, Zakład Zarządzania Kadrami.
 4. 2000 - Zmiana społeczna, czyli w stronę społeczeństwa quasi-rynkowego; referat wygłoszony na konferencji naukowej Socjologia gospodarki; Rynek, Instytucje, Zarządzanie (Łódź 13-14 10. 2000); organizator: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego,  Katedra Socjologii Przemysłu.
 5. 2001 - Zarządzanie wiedzą w warunkach redefinicji kategorii zawodu; referat wygłoszony na I Ogólnopolskim Zjeździe Katedr Zarządzania Zasobami Ludzkimi: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi wyzwania u progu XXI wieku (Toruń 4-5 09. 2001); organizator: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK, Katedra Gospodarowania Zasobami Pracy.
 6. 2001 - Strategie kształtowania kapitału intelektualnego w kontekście zmiany kultury organizacyjnej; referat wygłoszony na konferencji naukowej Kapitał intelektualny w gospodarce dylematy i wyzwania (Nowy Sącz 24-26 09. 2001); organizator: Wyższa Szkoła Biznesu National-Luis University, Katedra Zarządzania; Nowy Sącz.
 7. 2001 - Związek zawodowy element tożsamości kultury organizacyjnej polskich przedsiębiorstw; referat wygłoszony na konferencji naukowej Kultura organizacyjna. Implikacje teoretyczne dla ZZL (Krynica 08.-10. 10 2001); organizator: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, Katedra Socjologii Przemysłu.
 8. 2002 - "Społeczne konsekwencje demokracji proceduralnej - podmiotowość w procesie zmiany społecznej"; referat wygłoszony na Konferencji Naukowej "Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy" (Rzeszów 26-28 09. 2002); organizator: Wydział Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Katedra Teorii Ekonomii.
 9. 2003 - "Społeczeństwo polskie wobec paradygmatu gospodarki wiedzy"; referat wygłoszony na IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Organizacje przyszłości. Szanse i zagrożenia w kontekście integracji europejskiej" (Zakopane 05-07.06. 2003); organizator: Wydział Zarządzania AGH, Katedra Zarządzania Kadrami.
 10. 2003 - "Etos pracy w Polsce wobec wyzwań gospodarki rynkowej"; referat wygłoszony na II Ogólnopolskim Zjeździe Katedr Gospodarowania Zasobami Pracy: "Gospodarowanie Zasobami Pracy w perspektywie społeczeństwa informacyjnego"" (Toruń 8-10 09. 2003); organizator: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK, Katedra Gospodarowania Zasobami Pracy.
 11. 2003 - "Instytucjonalizacja zjawiska anomii społecznej"; referat wygłoszony na II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "W poszukiwaniu prowzrostowej strategii ograniczania nierówności" (Rzeszów 18-19 09. 2003); organizator: Wydział Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Katedra Teorii Ekonomii.
 12. 2004 - "Agresywne systemy wynagrodzeń w Polsce - niekonsekwencje wyboru porządku rynkowego"; referat wygłoszony na III Konferencji Naukowej "Metody wynagradzania za pracę - Polska i inne kraje" (Wrocław 11-12  02. 2004); organizator: Politechnika Wrocławska, Instytut Organizacji i Zarządzania; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania we Wrocławiu.
 13. 2004 - "Społeczeństwo obywatelskie w kontekście wyborów do Parlamentu Europejskiego"; referat wygłoszony podczas debaty: "Polscy przedstawiciele w Parlamencie Europejskim. Jak informować o integracji?" (Kraków 05.04.2004); organizator: Instytut Studiów Strategicznych, Katedra Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 14. 2004 - "Historyczne i kulturowe uwarunkowania etosu pracy w Polsce"; referat wygłoszony na V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. "Poszukiwanie tożsamości organizacyjnej w jednoczącej się Europie" (Zakopane 03-05 06. 2004); organizator: Wydział Zarządzania AGH, Katedra Zarządzania Kadrami.
 15. 2004 - "Język organizacyjny a podmiotowość pracownicza w Polsce okresu zmiany społecznej"; referat wygłoszony na XII Ogólnopolskim Zjeździe Socjologicznym˙ "Polska w Europie: uwarunkowania i perspektywy" (Poznań 15-18. 09. 2004); organizator: Polskie Towarzystwo Socjologiczne; Instytut Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 16. 2004 - "Pomiędzy uniwersalizmem a partykularyzmem - dylematy życia organizacyjnego okresu zmiany"; VII Konferencja Naukowa "Sukces w zarządzaniu kadrami. Perspektywa lokalna i globalna" (Szklarska Poręba 23-25 09. 2004); organizator: Katedra Zarządzania Kadrami, Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu; Instytut Psychologii, Uniwersytet Wrocławski.
 17. 2004 - "Problemy społecznej akceptacji strategii kierunków rozwoju gospodarki w Polsce - fakty i mity"; referat wygłoszony na Konferencji Naukowej pt.: "Zarządzanie organizacjami w świetle wyzwań XXI wieku. Od teorii do praktyki" (Łódź  25-26 10. 2004); organizator: Wyższa Szkoła Kupiecka w Łodzi;  Łódzki Klub Biznesu.
 18. 2004 - "Podmiotowość w organizacji a zarządzanie zasobami ludzkimi - uwagi krytyczne"; referat wygłoszony na Seminarium Naukowym pt.: "Wielowymiarowa przestrzeń wykorzystania możliwości ludzkich w organizacji" (Chorzów 18-19 11. 2004); organizator: Zakład Zachowań Organizacyjnych Szkoły Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; Katedra Zarządzania Kadrami, Wydział Zarządzania AGH.
 19. 2005 - "Aktor współczesnej organizacji utylitarnej - przedmiot, czy podmiot oddziaływań?"; referat wygłoszony w Krakowskim Oddziale Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (Kraków 10. 03. 2005); organizator: Krakowski Oddział Polskiego Towarzystwa Socjologicznego ( Instytut Socjologii UJ).
 20. 2005 - "W stronę instytucjonalizacji tożsamości aktorów organizacji utylitarnych"; referat wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Organizacja jako proces. Interpretatywna socjologia pracy i organizacji" (Łódź 06-08 10. 2005); organizator: Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania, Instytut Socjologii, Uniwersytet Łódzki.
 21. 2006 - "Globalny kontekst życia organizacyjnego"; referat wygłoszony na VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Nowa ekonomia a społeczeństwo" (Nałęczów 15-17 05 2006); organizator: Katedra Mikrostruktur Społecznych i Współczesnych Teorii Socjologicznych, Instytut Socjologii, KUL.
 22. 2006 - "Ponadnarodowe strategie personalne a problem kultury różnorodności"; referat wygłoszony na VI Konferencji Naukowej "Zarządzanie ludźmi w otoczeniu globalnym - pomiędzy "starym" a "nowym". Organizacje, ludzie, procesy, procedury" (Zakopane 1-3 czerwca 2006); organizator: Wydział Zarządzania AGH, Katedra Zarządzania Kadrami.
 23. 2007 - "Współczesne przywództwo - między socjotechniką a weberowską charyzmą"; referat wygłoszony na I Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Socjologiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania" (Poznań 22-23 03 2007); organizator: Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu.
 24. 2007 - "Mobilizacja zasobów organizacji a postulaty nowoczesności - paradoksy życia organizacyjnego"; referat wygłoszony na XIII Ogólnopolskim Zjeżdzie Socjologicznym "Co nas łączy - co nas dzieli" (Zielona Góra 13-15 09 2007); organizator: PTS, Instytut Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 25. 2008 - "Konflikty organizacyjne w warunkach gospodarki innowacyjnej"; referat wygłoszony na VII Konferencji Naukowej „Organizacje w gospodarce innowacyjnej – aspekty społeczne, prawne i psychologiczne"(Zakopane wrzesień 2008); organizator: Wydział Zarządzania AGH, Katedra Zarządzania Kadrami i Prawa Gospodarczego.
 26. 2009 - "Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa - socjotechnika technopolu na rynku lokalnym"; referat wygłoszony na II Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Socjologiczne, pedagogiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania" (Poznań 23-25 03 2009); organizator: Wyżswza Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu.
 27. 2009 - "Polak w świecie technopolu - między społecznym dziedzictwem erozji etosu pracy a innowacją organizacyjną Fredericka Winslowa Taylora"; referat wygłoszony na VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja gospodarki" (24-25 09 2009); organizator: Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Ekonomii Stosowanej.
 28. 2010 - uczestnictwo w dyskusji panelowej "Jak badać światy i konteksty społeczne? Teorie, metody, strategie", II Krakowskie Spotkania Socjologiczne "Światy i konteksty społeczne" (Kraków 14 01 2010); organizator: Zarząd Oddziału Krakowskiego PTS.
 29. 2010 - "Technopol a życie w organizacjach: podstawowe problemy"; referat wygłoszony VIII Konferencji Naukowej "Organizacje przyszłości - nowe wyzwania w warunkach konkurencyjnej gospodarki"; organizator: Wydział Zarządzania AGH, Katedra Zarządzania Kadrami i Prawa Gospodarczego, Zakopane 27-29 05 2010.
 30. 2010 - "Standaryzacja Lewiatana? Tożsamość w epoce dominacji techniki nad kulturą"; referat wygłoszony na Konferencji naukowej "Kim jestem? Kim jesteśmy? Antropologiczne i socjologiczne konteksty współczesnej tożsamości" (Kraków 28-29 04 2010); organizator: Uniwersytet Pedagogiczny im Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Filozofii i Socjologii, Katedra Socjologii.
 31. 2010 - "Etyczne dylematy świata technopolu - dlaczego są, lecz jakoby ich nie było?"; referat wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Religia i gospodarka - asocjacje i opozycje w świecie współczesnym (Warszawa 17-18 06 2010); organizator: Sekcja socjologii religii PTS, Katedra Socjologii, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 32. 2012 - "Społeczne nauczanie Jana Pawła II a ustrój gospodarczy w Polsce. Fakty i mity"; referat wygłoszony na Sympozjum Naukowym "Kultura polityczna w nauczaniu Jana Pawła II" (Kraków 16 03 2012); organizator: Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Wydział Zamiejscowy w Krakowie.
 33. 2012 - "Ucieczka od rzeczywistości, czy ucieczka od wolności? Społeczno-kulturowe implikacje świata wielkich organizacji"; referat wygłoszony na spotkaniu oddziału krakowskiego PTS (Kraków 24 05 2012); organizator: Zarząd oddział krakowskiego PTS.
 34. 2012 - "Dlaczego w Polsce państwo ucieka od wspierania sztuki i kultury, czyli klasyczny problem strukturalny"; referat wygłoszony na Konferencji Naukowej "Labirynt wolności" (Nowy Wiśnicz 16 06 2012); organizator: Pierwsza Pracownia Interdyscyplinarna, Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Urząd Miasta i Gminy Nowy Wiśnicz, Zakład Karny Nowy Wiśnicz, Zamek w Wiśniczu - Muzeum Ziemi Wiśnickiej.
 35. 2013 - "Emocje w świecie procedur. Ponowoczesność kontra modernizm"; referat wygłoszony na XV Ogólnopolskim Zjeżdzie PTS (Szczecin 11-14 09 2013); organizator: Polskie Towarzystwo Socjologiczne; Instytut Socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego.
 36. 2014 - "Realizacja paradygmatu ekonomizacji życia społecznego w Polsce na przykładzie migracji zarobkowych"; referat wygłoszony Konferencji naukowej "Obraz współczesnej rodziny. Przemiany, problemy, perspektywy" (Lublin 24-25 11 2014); organizator: Instytut Socjologii KUL, PTS.
 37. 2014 - "Oczekiwania pracodawców wobec kompetencji społeczno-psychologicznych potencjalnych pracobiorców w Polsce w świetle badań empirycznych"; referat wygłoszony na XVI Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Zarządzanie przedsiębiorstwem - teoria i praktyka" (Kraków 27-28 11 2014); organizator: Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie;
 38. 2015 - "Zaufanie społeczne - paradoks procesów modernizacyjnych"; referat wygłoszony na IV Międzynarodowej Konferencji naukowej "Gospodarka. Zmiany. Zarządzanie" (Sosnowiec 03 12 2015); organizator: Instytut Zarządzania i Ekonomii Wyższej Szkoły "Humanitas"; Instytut Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej.
 39. 2016 - "Człowiek jako podmiot i przedmiot zarządzania, czyli paradoksy organizacyjne świata politycznej poprawności"; referat wygłoszony na Konferencji naukowej "Zarządzanie potencjałem społecznym w nowoczesnych organizacjach" (Częstochowa 21 10 2016); organizator: Instytut Socjologii i Psychologii Zarządzania, Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej;
 40. 2017 - "Aktorzy życia organizacyjnego - pomiędzy unifikacją a zróżnicowaniem"; referat wygłoszony na III Ogólnopolskiej Konferencji naukowej "Zachowania organizacyjne. Heterogeniczność czy unifikacja - zachowania organizacyjne w XXI wieku" (Sulejów 23-25 11 2017); organizator: Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania.
 41. 2018 - "Problem kompetencji innowacyjnych w kontekście systemu edukacji w Polsce"; referat wygłoszony na Konferencji Naukowej "Gospodarka Polski 1918-2018. Od niepodległości do odpowiedzialnego rozwoju - jaka przyszłość?"(Kraków 05 - 06 06 2018); organizator: Katedra Ekonomii Stosowanej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 42. 2018 - "Społeczna odpowiedzialność biznesu - trudności z implementacją w Polsce"; referat wygłoszony na Konferencji naukowej "Społeczna odpowiedzialnośc biznesu - perspektywa zarządzania i ekonomii"(Szczecin 15-16 06 2018); organizator: Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński.
 43. 2018 - "Problem różnorodności w kontekście modernizacji"; referat wygłoszony na Konferencji naukowej "Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Teoria, polityka i praktyka wobec współczesnych kwestii społecznych" (Rzeszów 20-21 09 2018); organizator: Katedra Mikroekonomii, Wydział Ekonomii, Uniwersytet Rzeszowski; Katedra Ekonomii Stosowanej, Wydział Towaroznawstwa, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
 44. 2018 - "Pokolenie X, Y, Z - świat realny czy abstrakcyjna kategoryzacja?"; referat wygłoszony na Konferencji naukowej "Pokolenia wobec wartości i zagrożeń współczesnych gospodarek" (Łódź 28 09 2018); organizator: Katedra Pracy i Polityki Społecznej, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki.
 45. 2019 - "Między samozadowoleniem a ignorancją"; referat wygłoszony na IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Młodzież 25 minus - diagnozy i znaki zapytania (Przemyśl 30-31 05 2019); organizator: Instytut Socjologii Państwowej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Zakład Socjologiii Edukacji Uniwersytetu Wrocławskiego, Katedra Socjologii Szkoły Głównej Handlowej, Uniwersytet w Użhorodzie (Ukraina), PTS - Sekcja Socjologii Młodzieży i Edukacji.
 46. 2019 - "Wątpliwości wobec poznawczej i eksplanacyjnej mocy kategorii pokolenia X, Y, Z w warunkach polskich"; referat wygłoszony na XVII Ogólnopolskim Zjeździe Socjologicznym "Ja. My. Oni? Podmiotowość, tożsamość, przynależność" (Wrocław 11-14 09 2019); organizator: Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
 47. 2021 - "Społeczno-kulturowe konsekwencje pandemii w obszarze aktywności zawodowej w Polsce a strategie personalne"; referat - XI Zjazd katedr ZZL "Tożsamość ZZL w nowej przestrzeni fizycznej i społecznej” (Lublin 27-28 września 2021); organizator: Katedra Kapitału Intelektualnego i Jakości, Katedra Zarządzania, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej, Lublin.
 48. 2022 - "Kłamstwo rekrutacyjne a zaufanie w organizacji"; referat wygłoszony na IV Konferencji Naukowej "Kapitał ludzki w przedsiębiorstwie i gospodarce - perspektywa interdyscyplinarna" (Międzyzdroje 18-20 05 2022); organizator: Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim.
 49. 2023 - "Ukraińcy a polski rynek pracy - nadzieje, obawy, obojętność"; referat wygłoszony na Międzynarodowej konferencji "Wojna w Ukrainie i jej społeczne, psychologiczne oraz polityczne konsekwencje" (Krasiczyn 08-10 05 2023); organizator: Interdyscyplinarne Laboratorium Badań Wojny w Ukrainie, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Uczestnictwo w konferencjach, zjazdach, seminariach

 1. 1993 - uczestnictwo w Międzynarodowej Letniej Szkole Zarządzania (International Summer School of Management) Katowice 1993 (Katowice 14-17 06. 1993); organizator: Instytut Organizacji i Zarządzania Przedsiębiorstwem.
 2. 1993 - uczestnictwo w konferencji naukowej Strukturalizacja społeczeństwa polskiego: wyzwania teoretyczne (Kraków 5-6 11. 1993); organizator: Polskie Towarzystwo Socjologiczne Oddział Krakowski.
 3. 1994 - uczestnictwo w IX Ogólnopolskim Zjeździe Socjologicznym (Lublin 06.1994); organizator: Polskie Towarzystwo Socjologiczne;
 4. 1995 - uczestnictwo w Ogólnopolskiej Konferencji Techniczno-Szkoleniowej Zarządzanie procesami (Elbląg-Krynica Morska 14-16 09. 1995); organizator: ZM ABB Zamech Ltd; Elbląg.
 5. 1997 - uczestnictwo w X Ogólnopolskim Zjeździe Socjologicznym (Katowice 09.1997); organizator: Polskie Towarzystwo Socjologiczne;
 6. 1998 - uczestnictwo w na konferencji naukowej nt. Teoretyczne i praktyczne zagadnienia funkcjonowania służb personalnych w polskich firmach (Krynica 24-26 09. 1998); organizator konferencji: Wydział Zarządzania AGH, Zakład Zarządzania Kadrami.
 7. 2000 - uczestnictwo w III Międzynarodowej Konferencji Socjologicznej nt. Społeczna gospodarka rynkowa. Model a rzeczywistość (Nałęczów 15-17 06. 2000); organizator: UMCS Lublin.
 8. 2000 - członek Komitetu Organizacyjnego konferencji naukowej nt. Stan i perspektywy zarządzania zasobami ludzkimi u progu XXI wieku. III Ogólnopolska Konferencja Naukowa (Krynica 24-26. 09. 2000); organizator: Wydział Zarządzania AGH, Zakład Zarządzania Kadrami; Kraków.
 9. 2000 - uczestnictwo w III Międzynarodowej Konferencji Naukowej . Teoria i praktyka zarządzania (26-27 09. 2000); organizator: Wydział Zarządzania AGH; Kraków.
 10. 2000 - uczestnictwo w konferencji naukowej Socjologia gospodarki; Rynek, Instytucje, Zarządzanie (Łódź 13-14 10. 2000); organizator: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, Katedra Socjologii Przemysłu.
 11. 2001 - uczestnictwo w I Ogólnopolskim Zjeździe Katedr Zarządzania Zasobami Ludzkimi: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi wyzwania u progu XXI wieku (Toruń 4-5 09. 2001); organizator: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK, Katedra Gospodarowania Zasobami Pracy.
 12. 2001 - uczestnictwo w konferencji naukowej Kapitał intelektualny w gospodarce dylematy i wyzwania (Nowy Sącz 24-26 09. 2001); organizator: Wyższa Szkoła Biznesu National-Luis University, Katedra Zarządzania; Nowy Sącz.
 13. 2001 - uczestnictwo w IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej Teoria i Praktyka Zarządzania (26-27 09. 2001); organizator: Wydział Zarządzania AGH; Kraków;
 14. 2001 - uczestnictwo w konferencji naukowej Kultura organizacyjna. Implikacje teoretyczne dla ZZL (Krynica 08.-10.10. 2001); organizator: Wydział Socjologiczno-Ekonomiczny Uniwersytetu Łódzkiego, Katedra Socjologii Przemysłu.
 15. 2002 - uczestnictwo w Konferencji Naukowej nt. "Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy" (Rzeszów 26-28 09. 2002); organizator: Wydział Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Katedra Teorii Ekonomii.
 16. 2003 - uczestnictwo w IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Organizacje przyszłości. Szanse i zagrożenia w kontekście integracji europejskiej" (Zakopane 05-07 06. 2003); organizator: Wydział Zarządzania AGH, Katedra Zarządzania Kadrami.
 17. 2003 - uczestnictwo w II Ogólnopolskim Zjeździe Katedr Gospodarowania Zasobami Pracy: "Gospodarowanie Zasobami Pracy w perspektywie społeczeństwa informacyjnego" (Toruń 8-9 09. 2003); organizator: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK, Katedra Gospodarowania Zasobami Pracy.
 18. 2003 - uczestnictwo w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "W poszukiwaniu prowzrostowej strategii ograniczania nierówności" (Rzeszów 18-19 09. 2003); organizator: Wydział Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Katedra Teorii Ekonomii.
 19. 2004 - uczestnictwo w III Konferencji Naukowej "Metody wynagradzania za pracę - Polska i inne kraje" (Wrocław 11-12 02.2004); organizator: Politechnika Wrocławska, Instytut Organizacji i Zarządzania; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania we Wrocławiu.
 20. 2004 - uczestnictwo w debacie "Polscy przedstawiciele w Parlamencie Europejskim. Jak informować o integracji?" (Kraków 05.04. 2004); organizator: Instytut Studiów Strategicznych; Katedra Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 21. 2004 - uczestnictwo w V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. "Poszukiwanie tożsamości organizacyjnej w jednoczącej się Europie" (Zakopane 03-05 06. 2004); organizator: Wydział Zarządzania AGH, Katedra Zarządzania Kadrami.
 22. 2004 - uczestnictwo w XII Ogólnopolskim Zjeździe Socjologicznym "Polska w Europie: uwarunkowania i perspektywy" (Poznań 15-18. 09. 2004); organizator:Polskie Towarzystwo Socjologiczne; Instytut Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
 23. 2004 - uczestnictwo w VII Konferencji Naukowej "Sukces w zarządzaniu kadrami. Perspektywa lokalna i globalna" (Szklarska Poręba 23-25 09. 2004); organizator: Katedra Zarządzania Kadrami, Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu; Instytut Psychologii, Uniwersytet Wrocławski.
 24. 2004 - uczestnictwo w Konferencji Naukowej nt. "Zarządzanie organizacjami w świetle wyzwań XXI wieku. Od teorii do praktyki" (Łódź 25-26 10. 2004); organizator: Wyższa Szkoła Kupiecka w Łodzi; Łódzki Klub Biznesu;
 25. 2004 - uczestnictwo w Seminarium Naukowym pt.: "Wielowymiarowa przestrzeń wykorzystania możliwości ludzkich w organizacji" (Chorzów 18-19.11.2004); organizator: Zakład Zachowań Organizacyjnych Szkoły Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; Katedra Zarządzania Kadrami, Wydział Zarządzania AGH.
 26. 2005 - uczestnictwo w Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Organizacja jako proces. Interpretatywna socjologia pracy i organizacji"(Łódź 06-08 10. 2005); organizator: Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania, Instytut Socjologii, Uniwersytet Łódzki.
 27. 2006 - uczestnictwo w VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Nowa ekonomia a społeczeństwo" (Nałęczów 15-17 05 2006); organizator: Katedra Mikrostruktur Społecznych i Współczesnych Teorii Socjologicznych, Instytut Socjologii, KUL.
 28. 2006 - uczestnictwo w VI Konferencji Naukowej "Zarządzanie ludźmi w otoczeniu globalnym - pomiędzy "starym" a "nowym". Organizacje, ludzie, procesy, procedury" (Zakopane 1-3 czerwca 2006); organizator: Wydział Zarządzania AGH, Katedra Zarządzania Kadrami.
 29. 2007 - uczestnictwo w I Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Socjologiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania" (Poznań 22-23 03 2007); organizator: Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu;
 30. 2007 - uczestnictwo w XIII Ogólnopolskim Zjeżdzie Socjologicznym "Co nas łączy - co nas dzieli" (Zielona Góra 13-15 09 2007); organizator: PTS, Instytut Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego;współorganizator sesji specjalnej "Społeczne pułapki logiki życia korporacyjnego - pomiędzy akulturowym charakterem struktur, procesów i ról organizacyjnych a siłą kontekstu lokalnego".
 31. 2008 - członek Komitetu Organizacyjnego VII Konferencji Naukowej „Organizacje w gospodarce innowacyjnej – aspekty społeczne, prawne i psychologiczne"(Zakopane wrzesień 2008); organizator: Wydział Zarządzania AGH, Katedra Zarządzania Kadrami i Prawa Gospodarczego.
 32. 2009 - uczestnictwo w II Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Socjologiczne, pedagogiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania" (Poznań 23-25 03 2009); organizator: Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu.
 33. 2009 - uczestnictwo w Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Człowiek i praca w zmieniającym się przedsiębiorstwie" (Wrocław 23-24 04 2009); organizator: Katedra Pracy i Stosunków Przemysłowych, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny, Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu.
 34. 2009 - uczestnictwo w VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja gospodarki" (24-25 09 2009); organizator: Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Teorii i Stosunków Międzynarodowych; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Ekonomii Stosowanej;
 35. 2010 - uczestnictwo w Konferencji Naukowej "Kim jestem? Kim jesteśmy? Antropologiczne i socjologiczne konteksty współczesnej tożsamości" (Kraków 28-29 04 2010); organizator: Uniwersytet Pedagogiczny im Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Filozofii i Socjologii, Katedra Socjologii.
 36. 2010 - uczestnictwo w VIII Konferencji Naukowej "Organizacje przyszłości - nowe wyzwania w warunkach konkurencyjnej gospodarki" (Zakopane 27-29 05 2010); organizator: Katedra Zarządzania Kadrami i Prawa Gospodarczego, Wydział Zarządzania AGH.
 37. 2010 - uczestnictwo w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Religia i gospodarka - asocjacje i opozycje w świecie współczesnym" (Warszawa 17-18 06 2010); organizator: Sekcja socjologii religii PTS, Katedra Socjologii, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 38. 2011 - uczestnictwo w Konferencji Naukowej "Nauka dla zarządzania - u początków i współczesnie (Mąchocice Kapitulne 1-3 06 2011); organizator: Instytut Zarządzania Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
 39. 2012 - uczestnictwo w Sympozjum naukowym "Kultura polityczna w nauczaniu Jana Pawła II" (Kraków 16 03 2012); organizator: Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Wydział Zamiejscowy w Krakowie.
 40. 2012 - uczestnictwo w Konferencji Naukowej "Labirynt wolności" (Nowy Wiśnicz 16 06 2012); organizator: Pierwsza Pracownia Interdyscyplinarna, Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Urząd Miasta i Gminy Nowy Wiśnicz, Zakład Karny Nowy Wiśnicz, Zamek w Wiśniczu - Muzeum Ziemi Wiśnickiej.
 41. 2012 - uczestnictwo w dyskusji na temat projektu "Labirynt Wolności" (Kraków 13 12 2012); organizator: Pierwsza Pracownia Interdyscyplinarna, Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.
 42. 2013 - uczestnictwo w XV Ogólnopolskim Zjeżdzie Socjologicznym (Szczecin 11-14 09 2013); organizator: Polskie Towarzystwo Socjologiczne;Instytut Socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego).
 43. 2014 - uczestnictwo w Konferencji Naukowej "Obraz współczesnej rodziny. Przemiany, problemy, perspektywy (Lublin 24-25 11 2014); organizator: Instytut Socjologii KUL, PTS.
 44. 2014 - uczestnictwo w XVI Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Zarządzanie przedsiębiorstwem - teoria i praktyka" (Kraków 27-28 11 2014); organizator: Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.
 45. 2015 - uczestnictwo w IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Gospodarka. Zmiany. Zarządzanie" (Sosnowiec 03 12 2015); organizator: Instytut Zarządzania i Ekonomii Wyższej Szkoły "Humanitas"; Instytut Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej.
 46. 2016 - uczestnictwo w XVI Ogólnopolskim Zjeździe Socjologicznym (Gdańsk 14-17 09 2016).
 47. 2016 - uczestnictwo w Konferencji Naukowej "Zarządzanie potencjałem społecznym w nowoczesnych organizacjach" (Częstochowa 21 10 2016); organizator: Instytut Socjologii i Psychologii Zarządzania, Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.
 48. 2017 - uczestnictwo w III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Zachowania organizacyjne. Heterogeniczność czy unifikacja - zachowania organizacyjne w XXI wieku" (Sulejów 23-25 11 2017); organizator: Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania.
 49. 2018 - uczestnictwo w Konferencji Naukowej "Gospodarka Polski 1918-2018. Od niepodległości do odpowiedzialnego rozwoju - jaka przyszłość?"(Kraków 05 - 06 06 2018); organizator: Katedra Ekonomii Stosowanej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego;
 50. 2018 - uczestnictwo w Konferencji Naukowej "Społeczna odpowiedzialność biznesu - perspektywa zarządzania i ekonomii"(Szczecin 15-16 06 2018); organizator: Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński.
 51. 2018 - uczestnictwo w Konferencji Naukowej "Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Teoria, polityka i praktyka wobec współczesnych kwestii społecznych" (Rzeszów 20-21 09 2018); organizator: Katedra Mikroekonomii, Wydział Ekonomii, Uniwersytet Rzeszowski; Katedra Ekonomii Stosowanej, Wydział Towaroznawstwa, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
 52. 2018 - uczestnictwo w Konferencji Naukowej "Pokolenia wobec wartości i zagrożeń współczesnych gospodarek" (Łódź 28 09 2018); organizator: Katedra Pracy i Polityki Społecznej, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki.
 53. 2019 - uczestnictwo w IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Młodzież 25 minus - diagnozy i znaki zapytania (Przemyśl 30-31 05 2019); organizator: Instytut Socjologii Państwowej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Zakład Socjologiii Edukacji Uniwersytetu Wrocławskiego, Katedra Socjologii Szkoły Głównej Handlowej, Uniwersytet w Użhorodzie (Ukraina), PTS - Sekcja Socjologii Młodzieży i Edukacji.
 54. 2019 - uczestnictwo w XVII Ogólnopolskim Zjeździe Socjologicznym "Ja. My. Oni? Podmiotowość, tożsamość, przynależność" (Wrocław 11-14 09 2019); organizator: Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
 55. 2021 - uczestnictwo w XI Zjeździe Katedr ZZL "Tożsamość ZZL w nowej przestrzeni fizycznej i społecznej" (Lublin 27-28 09 2021); organizator: Katedra Kapitału Intelektualnego i Jakości, Katedra Zarządzania, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej.
 56. 2022 - uczestnictwo w IV Konferencji Naukowej"Kapitał Ludzki w przedsiębiorstwie i gospodarce - perspektywa interdyscyplinarna" (Międzyzdroje 18-20 05 2022); Uniwersytet Szczeciński, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim.
 57. 2023 - uczestnictwo w Międzynarodowej konferencji "Wojna w Ukrainie i jej społeczne, psychologiczne oraz polityczne konsekwencje" (Krasiczyn 08-10 05 2023); organizator: Interdyscyplinarne Laboratorium Badań Wojny w Ukrainie, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.