Zaznacz stronę

Katedra Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem

Kierownik Katedry:

prof. AGH dr hab. Monika Łada

e-mail: mlada@zarz.agh.edu.pl
budynek D-14 pokój 214
tel. 012 617-43-03

Profil naukowy
Zainteresowania naukowe pracowników obejmują szeroko rozumianą problematykę czynników i uwarunkowań wzrostu i rozwoju gospodarczego o charakterze: ekonomicznym, finansowym i środowiskowym. Aktualnie badania są prowadzone w trzech obszarach: ekonomii, rachunkowości i finansów. W podejmowanych projektach badawczych szczególny nasick jest położony na nowe technologie informacyjne jako kluczowy czynnik zachodzących współczesnie zmian ekonomicznych oraz jako narzędzie prowadzenia innowacyjnych badań naukowych. Pracownicy Katedry Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem są autorami wielu książek i artykułów naukowych, opublikowanych w renomowanych wydawnictwach krajowych i zagranicznych. Wyniki badań naukowych są propagowane poprzez działalność naukową doktorantów i studentów oraz dydaktykę akademicką prowadzoną na wszystkich poziomach kształcenia. W Katedrze funkcjonują dwa koła naukowe: Audytor i Makler
Historia Katedry
Katedra Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem, utworzona na Wydziale Zarządzania AGH, powstała w wyniku połączenia w 2006 roku dwóch wcześniej funkcjonujących jednostek: Zakładu Ekonomii i Gospodarki Zasobami Przyrody oraz Katedry Zarządzania Finansami. Katedra Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem kontynuuje ponad 90-letnie tradycje w prowadzeniu dydaktyki w zakresie ekonomii, zapoczątkowane w 1922 roku w Akademii Górniczej przez utworzenie docentury z ekonomii.
Działalnośc dydaktyczna
Działalność dydaktyczna Katedry jest realizowana w obszarach poktywających się z działalnością badawczą. Przedmioty prowadzone w języku polskim i angielskim przez pracowników Katedry na studiach I, II i III stopnia  dotyczą zagadnień: ekonomii, zarządzania środowiskiem, zarządzania finansami, rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej oraz rachunkowości i podatków. Katedra prowadzi dwie popularne specjalności studiach II stopnia na kierunku Zarządzanie: Zarządzania finansami oraz International Management. Od wielu lat bardzo dużą popularnoscią cieszą się trzy kierunki studiów podyplomowych: RachunkowośćRachunkowość zarządcza i controlling oraz Rachunkowość miedzynarodowa / International Accounting.
Opis naszych specjalności

Zarządzanie finansami

Specjalność przygotowuje do pełnienia różnych funkcji: księgowego, dyrektora do spraw doradcy podatkowego, specjalisty w zakresie controlingu i finansów. Program obejmuje rachunkowość finansową i zarządczą, finanse nie tylko jednostek gospodarczych ale i zakładu ubezpieczeń, zarządzanie finansami przedsiębiorstw, system podatkowy, rozwiniętą analizę finansową, ekonomikę przedsiębiorstw. W ramach prowadzonych zajęć student otrzymuje najnowszą wiedzę z wymienionych obszarów opartą na zastosowaniach praktycznych. Zakres merytoryczny wymienionych przedmiotów gwarantuje rzetelne przygotowanie studentów do pełnienia wyżej wymienionych funkcji.

Specialization: International Management

Graduates acquire broad knowledge of international management with a special emphasis put on the rules of the European single market. They are prepared to pursue a career in marketing as well as economic and financial divisions, and to supervise the production of both domestic enterprises and divisions of foreign companies operating in Poland. The programme is interesting and diverse, stimulating creativity, social maturity and cultural sensitivity of the students. Classes, lead by the professional staff of AGH Faculty of Management, are very much interactive and rooted in practical experience and scientific knowledge. Requirements: BSc or BA, English level B2

Pracownicy Katedry

prof. AGH dr hab. inż. Bogusława Bek-Gaik

Pokój 113 (I piętro)

Budynek D14 (ul. Gramatyka 10)

Telefon +48 12 617 42 17

e-mail: bbek@zarz.agh.edu.pl

Publikacje:

https://www.bpp.agh.edu.pl/autor/bek-gaik-boguslawa-03327

ResearchGate:

https://www.researchgate.net/profile/Boguslawa_Bek-Gaik

dr hab. inż. Tadeusz Pindór

Pokój 111 (I piętro)

Budynek D-14 (ul. Gramatyka 10)

Telefon +48 12 617 42 30

e-mail: tpindor@zarz.agh.edu.pl

Prowadzone zajęcia:

 • ekologia i zarządzanie środowiskowe
 • restrukturyzacja przedsiębiorstw
 • reindustrializacja
 • ekonomia

Publikacje:

https://bpp.agh.edu.pl/autor/pindor-tadeusz-03323

dr hab. inż. Anna Surowiec

Pokój 312 (III piętro)

Budynek D-14 (ul. Gramatyka 10)

Telefon +48 12 617 43 04

e-mail: asurow2@zarz.agh.edu.pl

Publikacje:

https://www.bpp.agh.edu.pl/autor/surowiec-anna-03347

ResearchGate:

https://www.researchgate.net/profile/Anna_Surowiec

dr Małgorzata Białas

Pokój 312 (III piętro)

Budynek D-14 (ul. Gramatyka 10)

Telefon +48 12 617 43 04

e-mail: mbialas@zarz.agh.edu.pl

Obszar zainteresowań:

 • rachunkowość według krajowych i międzynarodowych standardów,
 • sprawozdawczość finansowa,
 • bankowość

Prowadzone zajęcia:

 • Rachunkowość i Finanse,
 • Rachunkowość zarządcza,
 • Produkty bankowe i ubezpieczeniowe,
 • Managerial Accounting

Publikacje:

http://bpp.agh.edu.pl/autor/bialas-malgorzata-05830

ResearchGate:

https://www.researchgate.net/profile/Malgorzata_Bialas

dr inż. Anna Dubel

Pokój 105 (I pietro)

Budynek D14 (ul. Gramatyka 10)

Telefon: +48 12 617 42 23

e-mail: adubel@zarz.agh.edu.pl

Anna Dubel (zd. Łasut) jest doktorem nauk ekonomicznych, w specjalizacji zarządzanie, adiunktem w Katedrze Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem Wydziału Zarządzania AGH w Krakowie. Specjalizuje się w badaniach dotyczących zarządzania środowiskowego, w szczególności w zakresie gospodarki wodnej, udziału społecznego w ochronie przyrody i adaptacji do zmian klimatu.

Publikacje:

https://www.bpp.agh.edu.pl/autor/dubel-anna-04687

ResearchGate:

https://www.researchgate.net/profile/Anna_Dubel2

Dodatkowe informacje:

https://www.linkedin.com/in/anna-dubel-łasut-4557441a/

dr Justyna Dyduch

Pokój 113 (I piętro)

Budynek D14 (ul. Gramatyka 10)

Telefon +48 12 617 42 17

e-mail: jdyduch@zarz.agh.edu.pl

Prowadzone zajęcia:

 • finanse

Publikacje:

https://www.bpp.agh.edu.pl/autor/dyduch-justyna-10065

ResearchGate:

https://www.researchgate.net/profile/Justyna_Dyduch

dr inż. Marta Kołodziej-Hajdo

Pokój 311 (III piętro)

Budynek D-14 (ul. Gramatyka 10)

Telefon +48 12 617 42 97

e-mail: mkolodz1@zarz.agh.edu.pl

Obszar zainteresowań:

 • Efektywność realizacji przedsięwzięć w partnerstwie publiczno-prywatnym
 • Fundusze UE
 • Budżet zadaniowy

Publikacje:

https://www.bpp.agh.edu.pl/autor/kolodziej-hajdo-marta-03333

ResearchGate:

https://www.researchgate.net/profile/Marta_Kolodziej-Hajdo

dr inż. Robert Lisowski

Pokój 313 (III piętro)

Budynek D-14 (ul. Gramatyka 10)

Telefon +48 12 617 42 40

e-mail: rlisowsk@zarz.agh.edu.pl

Prowadzone zajęcia:

 • mikroekonomia
 • makroekonomia
 • podstawy ekonomii
 • prawo podatkowe
 • komputerowe systemu finansowe
 • rachunkowość finansowa
 • ekonomika turystyki i rekreacji
 • zarządzanie Funduszami UE
 • fundusze międzynarodowe

Publikacje:

http://www.bpp.agh.edu.pl/autor/lisowski-robert-03321

ResearchGate:

https://www.researchgate.net/profile/Robert_Lisowski

dr inż. Elżbieta Marcinkowska

Pokój 311 (III piętro)

Budynek D-14 (ul. Gramatyka 10)

Telefon +48 12 617 42 97

e-mail: emarcink@zarz.agh.edu.pl

Obszar zainteresowań:

 • proces decyzyjny w outsourcingu,
 • teoretyczne uwarunkowania outsourcingu,
 • zarządzanie w służbie zdrowia

Publikacje:

https://www.bpp.agh.edu.pl/autor/marcinkowska-elzbieta-04511

ResearchGate:

https://www.researchgate.net/profile/Elzbieta_Marcinkowska2

dr inż. Krzysztof Posłuszny

Pokój 406 (IV piętro)

Budynek D-14 (ul. Gramatyka 10)

Telefon +48 12 617 42 59

e-mail: kposlusz@zarz.agh.edu.pl

Obszar zainteresowań:

Głównym obszarem zainteresowań naukowych są procesy globalizacyjne w sektorze rafineryjnym i petrochemicznym, a w szczególności wpływ fragmentacji łańcuchów dostaw na lokalizację inwestycji, dystrybucję wartości dodanej oraz skalę i strukturę geograficzną oddziaływań środowiskowych przedsiębiorstw. W procesach fragmentacji ujawniają się cechy współczesnych systemów podejmowania decyzji inwestycyjnych – lokalizowanie ich tam gdzie jest to optymalne z punktu widzenia całości łańcuchów tworzenia wartości – od surowców do produktów finalnych. Badania naukowe dotyczą metod oceny pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw sektora rafineryjnego i petrochemicznego, uwzględniających zarówno finansowe jak i pozafinansowe aspekty działalności, czynników determinujących skalę integracji wertykalnej w sektorach  oraz przemian strukturalnych zachodzących po stronie podaży i popytu.

Publikacje:

http://bpp.agh.edu.pl/autor/posluszny-krzysztof-03324

ResearchGate:

https://www.researchgate.net/profile/Krzysztof_Posluszny

Strona z materiałami dla studentów:

http://www.zarz.agh.edu.pl/kposlusz

dr inż. Joanna Sawicka

Pokój 302 (III piętro)

Budynek D-14 (ul. Gramatyka 10)

Telefon +48 12 617 43 03

e-mail: jsawicka@zarz.agh.edu.pl

Prowadzone zajęcia:

 • Standardy sprawozdawczości finansowej
 • Audyt wewnętrzny i rewizja finansowa

Publikacje:

https://www.bpp.agh.edu.pl/autor/sawicka-joanna-04325

ResearchGate:

https://www.researchgate.net/profile/Joanna_Sawicka2

dr inż. Anna Stronczek

Pokój 311 (III piętro)

Budynek D-14 (ul. Gramatyka 10)

Telefon +48 12 617 42 97

e-mail: astroncz@zarz.agh.edu.pl

Prowadzone zajęcia:

 • Rachunek kosztów dla inżynierów
 • Rachunkowość zarządcza
 • Rachunkowość
 • Rachunkowość i finanse
 • Finanse

Publikacje:

https://www.bpp.agh.edu.pl/autor/stronczek-anna-03346

ResearchGate:

https://www.researchgate.net/profile/Anna_Stronczek

dr inż. Mariusz Trela

Pokój 105 (I piętro)

Budynek D-14 (ul. Gramatyka 10)

Telefon +48 12 617 42 23

e-mail: mtrela@zarz.agh.edu.pl

Prowadzone zajęcia:

 • ekonomia,
 • makroekonomia,
 • mikroekonomia,
 • ekonomiczne instrumenty ochrony środowiska

Publikacje:

https://www.bpp.agh.edu.pl/autor/trela-mariusz-05977

ResearchGate:

https://www.researchgate.net/profile/Mariusz_Trela

dr inż. Stanisław Urbański

Pokój 308 (III piętro)

Budynek D-14 (ul. Gramatyka 10)

Telefon +48 12 617 42 16

e-mail: surbansk@zarz.agh.edu.pl

Publikacje:

https://www.bpp.agh.edu.pl/autor/urbanski-stanislaw-03704

dr Maciej Woźniak

Pokój 111 (I piętro)

Budynek D-14 (ul. Gramatyka 10)

Telefon +48 12 617 42 30

e-mail: mwozniak@zarz.agh.edu.pl

Maciej Woźniak ukończył studia na Wydziale Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Następnie obronił z wyróżnieniem doktorat na Wydziale Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, gdzie pracuje obecnie na stanowisku adiunkta.

Prowadzi zajęcia głównie z ekonomii, zarówno w języku polskim jak i angielskim. Wykładał także na zagranicznych uczelniach w ramach programu Erasmus – w Grecji i we Włoszech.

Jego badania obejmują zagadnienia związane z małymi i średnimi przedsiębiorstwami (MSP), w tym skierowanymi do nich instrumentami pomocy. Uczestniczył w wielu konferencjach naukowych oraz seminariach i warsztatach poświęconych tej tematyce. Odbył też staże w przedsiębiorstwach w Polsce i Wielkiej Brytanii.

Współpracował z zagranicznymi instytucjami pełniąc m.in. rolę koordynatora partnerów naukowych w międzynarodowym projekcie Difass. Projekt ten dotyczył rozwoju finansowych instrumentów wsparcia MSP w kilkunastu krajach Unii Europejskiej.

Pełni rolę członka rady programowej w dwóch zagranicznych czasopismach. Uczestniczy również w działaniu kilku międzynarodowych sieci współpracy.

Publikacje:

https://www.bpp.agh.edu.pl/autor/wozniak-maciej-04949

ResearchGate:

https://www.researchgate.net/profile/Maciej_Wozniak5

Emerytowani pracownicy Katedry

prof. AGH dr hab. Marta Czyż

Pokój 114 (I piętro)

Budynek D-14 (ul. Gramatyka 10)

Telefon +48 12 617 42 88

e-mail: mczyz@zarz.agh.edu.pl

Publikacje:

https://www.bpp.agh.edu.pl/autor/czyz-marta-05137

dr Alina Dyduch

Pokój 212 (II piętro)

Budynek D-14 (ul. Gramatyka 10)

Telefon +48 12 617 42 12

e-mail:

Publikacje:

https://bpp.agh.edu.pl/autor/dyduch-alina-03329

 

prof. AGH dr hab. Leszek Preisner

Pokój 106 (I piętro)

Budynek D-14 (ul. Gramatyka 10)

Telefon +48 12 617 42 36

e-mail: preisner@zarz.agh.edu.pl

Publikacje:

https://www.bpp.agh.edu.pl/autor/preisner-leszek-03325

ResearchGate:

https://www.bpp.agh.edu.pl/autor/preisner-leszek-03325

Podręczniki i materiały dydaktyczne

Rachunkowość zarządcza

Łada M. Rachunkowość zarządcza: od kosztów do wartości

Rachunek kosztów

Sawicka J., Stronczek A., Surowiec A., Marcinkowska E., Białas M.,
Rachunek kosztów. Wybrane zagadnienia w teorii i przykładach

Rachunkowość finansowa

Sawicka J., Stronczek A., Marcinkowska E.
Rachunkowość finansowa. Ewidencje i sprawozdawczość.

Rachunkowość finansowa

Sawicka J., Stronczek A., Rachunkowość finansowa. Podstawy i ewidencje szczegółowe

Finanse

Dyduch J., Finanse – testy i zadania z rozwiązaniami.

Ekonomia

Czyż M. (red.)
Ekonomia dla studentów studiów technicznych.