Zaznacz stronę

Nauka

Granty i badania naukowe

Zarządzanie, ekonomia, informatyka i ekonometria oraz inżynieria produkcji to główne obszary zainteresowań pracowników naukowych Wydziału Zarządzania AGH. Podejmowane tematy badawcze są ściśle skorelowane z kierunkami kształcenia realizowanymi na Wydziale: zarządzaniem, inżynierią produkcji, informatyką i ekonometrią. Cechą charakterystyczną zespołów badawczych realizujących projekty badawcze jest interdyscyplinarność, łącząca wąskie dyscypliny naukowych zainteresowań ich członków, a zarazem ich ogólne przygotowanie techniczne, ekonomiczne i humanistyczne.

Inteligentne systemy klasy UBMSS wspomagające procesy zarządzania przedsiębiorstwem.

UMO-2012/05/B/HS4/03625
Dr inż. Lidia Ogiela
Okres realizacji: 31.01.2013-31.01.2016

Wieloaspektowa analiza procesu przepływu informacji na GPW w Warszawie na tle giełdowych rynków akcji we Frankfurcie i Wiedniu

UMO-2012/05/B/HS4/00810
Prof. dr hab. Henryk Gurgul
Okres realizacji: 13.03.2013-12.03.2016

Zaawansowane techniki komputerowego podziału i zarządzania strategicznymi danymi.

UMO-2013/09/B/HS4/00501
Dr inż. Lidia Ogiela
Okres realizacji: 6.02.2014-5.02.2016

Problemy decyzyjne przy sterowaniu przepływami w globalnych sieciach dostaw produktów wysokiej technologii.

UMO-2013/11B/ST8/04458
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Sawik
Okres realizacji: 14.07.2014-13.07.2017

Sterowanie procesami wytwórczymi ze względu na niezawodność i jakość wyrobu z wykorzystaniem zmodyfikowanych metod SPC oraz MSA dla nieprecyzyjnych danych.
dr hab. inż. J.Feliks
Okres realizacji 2014-2016

Kompleksowe badania problemów funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw w różnych sektorach gospodarczych z uwzględnieniem efektów środowiskowych.
Dr hab. inż. Natalia Iwaszczuk z zespołem Katedry Zarządzania w Energetyce.
Okres realizacji 2014-2016

Algorytmy znaczeniowe analizy i rozumienia danych w procesach zarządzania.
Dr Lidia Ogiela
Okres realizacji 2015-2017

Wykorzystanie informacji z systemów rachunkowości do poprawy efektywności działalności organizacji gospodarczych.
Dr hab. Monika Łada, prof. nadzw. AGH
Okres realizacji 2015-2017

Społeczno-kulturowe, organizacyjne i prawne uwarunkowania zarządzania wiedzą w organizacjach.
Dr hab. Piotr Górski, prof. nadzw. AGH z zespołem Katedry Zarządzania Organizacjami, Kadrami i Prawa Gospodarczego
Okres realizacji 2015-2017

Uwarunkowania i instrumenty restrukturyzacji gospodarki Polski.
Dr hab. Leszek Preisner, prof. nadzw. AGH z zespołem Katedry Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem
Okres realizacji 2016 rok

Rozwój przedsiębiorczości w warunkach globalizacji.
Dr hab. inż. Mariusz Kudełko, prof. nadzw. AGH z zespołem Pracowni Zarządzania Organizacjami
Okres realizacji 2016-2018

Analiza możliwości poprawy efektywności działania inteligentnego budynku.
Dr hab. inż. Jerzy Mikulik, prof. nadzw.AGH z zespołem katedry Inżynierii Zarządzania
Okres realizacji 2016-2018

Wokół najważniejszych wartości zarządzania – innowacyjne i etyczne środowisko pracy.
dr hab D. Lewicka, prof. nadzw. AGH z zespołem Pracowni Zarządzania Kapitałem Ludzkim i Innowacyjności
Okres realizacji 2016-2018

Nowe modele decyzyjne do zarządzania ryzykiem w globalnych sieciach dostaw produktów wysokiej technologii.
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Sawik z zespołem Katedry Badań Operacyjnych i Technologii Informacyjnych
Okres realizacji 2016-2018

Metody ilościowe badania procesów ekonomicznych.
Prof. dr hab. Henryk Gurgul z zespołem Samodzielnej Pracowni Zastosowań Matematyki w Ekonomii
Okres realizacji 2016-2018

Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach kooperacji sektorowej – wybrane problemy inżynierii produkcji i marketingu.
Dr hab. inż. Wiesław Waszkielewicz z zespołem Pracowni Inżynierii Produkcji i Marketingu
Okres realizacji 2016-2018

Zastosowania metod matematycznych i narzędzi informatycznych do wspomagania zarządzania organizacjami.
Dr hab. inż Adam Stawowy z zespołem Katedry Informatyki Stosowanej
Okres realizacji 2016-2018

Organizacja sieciowego systemu wytwarzania w warunkach rozproszonych zasobów.
Mgr inż. Kamil Czajka
Okres realizacji: 2014-2016

Modele układania rozkładów jazdy sieci tramwajowej.
Mgr inż. Katarzyna Gdowska
Okres realizacji: 2014-2016

Strategiczna ewaluacja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw.
Dr Katarzyna Klimkiewicz
Okres realizacji: 2014-2016

Zarządzanie w kulturze a zmiana społeczna. Rola samorządowych instytucji kultury w budowaniu kapitału społecznego w społecznościach lokalnych.
Mgr Wojciech Kowalik
Okres realizacji: 2014-2016

Algorytmy heurystyczne planowania wielkości i szeregowania partii produkcyjnych na identycznych maszynach równoległych.
Mgr inż. Roger Książek
Okres realizacji: 2014-2016

Kompetencje psychologiczno – społeczne w kształceniu studentów kierunku zarządzania.
Mgr Marzena Staszkiewicz
Okres realizacji: 2014-2016

Badania zależności na rynkach finansowych.
Mgr inż. Artur Machno
Okres realizacji: 2014-2016

Elastyczność decyzyjna w procesie technologii zgazowania węgla.
Mgr inż. Paweł Grzesiak
Okres realizacji: 2014-2016

Ocena efektywności technologicznej zgazowania węgla z wykorzystaniem metody Data Envelopment Analysis.
Mgr inż. Radosław Kapłan
Okres realizacji: 2014-2016

Semantyczne znakowanie meta danych w eksploracji tekstów prawa polskiego.
Mgr inż. Piotr Potiopa
Okres realizacji: 2015-2017

Aplikacyjne zastosowanie układu do redukcji drgań urządzeń wirujących.
Mgr inż Rafał Rumin
Okres realizacji: 2015-2017

Optymalizacja rozmieszczenia znaków alfanumerycznych na klawiaturze komputera na przykładzie języka polskiego.
Mgr inż. Radosław Puka
Okres realizacji: 2015-2017

Wykorzystanie mediów społecznościowych w promocji profesjonalnych organizacji sportowych.
Mgr inż. Michał Nowak
Okres realizacji: 2015-2017

Sterowanie zapasami w wieloszczeblowych systemach dystrybucji.
mgr inż. Krzysztof Jurczyk
Okres realizacji: 2016-2017

GRANTY DOKTORANTÓW

Badanie potencjału intelektualnego krakowskich firm typu start-up w perspektywie kompetencyjnej.
mgr inż. Michał Adamczyk ( II rok)

Zarządzanie decyzjami inwestycyjnymi przedsiębiorstw w parkach technologicznych.
mgr Joanna Czyżowska (III rok)

Klastry zarządzania odpadami elementem strategii zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw.
mgr Beata Fraś (III rok)

Czasowa i przestrzenna komplementarność odnawialnych źródeł energii.
mgr inż. Jakub Jurasz (II rok)

System zarządzania jakością w procesie produkcyjnym puszki napojowej uwzględniający zaawansowany test przydatności taśmy na odkształcenia.
mgr inż. Magdalena Kurek (II rok)

Zarządzanie ryzykiem zmian cen ropy w sektorze rafineryjnym.
mgr Bartosz Łamasz (III rok)

Społecznie odpowiedzialna rachunkowość zarządcza- koncepcja, metody, zastosowania.
mgr inż. Anna Orchel-Szeląg (III rok)

Management of a firm’s business-to-business debt collection process.
mgr Małgorzata Wejer-Kudełko (I rok)

Ocena skuteczności metod zarządzania środowiskowego w łańcuchu wartości branży spożywczej wybranych przedsiębiorstw w Polsce.
mgr inż. Małgorzata Wernicka (II rok)

Zarządzanie ryzykiem pogodowym w przedsiębiorstwach energetyki cieplnej.
mgr Agata Wzorek (II rok)