Zaznacz stronę

Nauka

Granty i badania naukowe

Zarządzanie, ekonomia, informatyka i ekonometria oraz inżynieria produkcji to główne obszary zainteresowań pracowników naukowych Wydziału Zarządzania AGH. Podejmowane tematy badawcze są ściśle skorelowane z kierunkami kształcenia realizowanymi na Wydziale: zarządzaniem, inżynierią produkcji, informatyką i ekonometrią. Cechą charakterystyczną zespołów badawczych realizujących projekty badawcze jest interdyscyplinarność, łącząca wąskie dyscypliny naukowych zainteresowań ich członków, a zarazem ich ogólne przygotowanie techniczne, ekonomiczne i humanistyczne.

Inteligentne systemy klasy UBMSS wspomagające procesy zarządzania przedsiębiorstwem. UMO-2012/05/B/HS4/03625 Dr inż. Lidia Ogiela Okres realizacji: 31.01.2013-31.01.2016 Wieloaspektowa analiza procesu przepływu informacji na GPW w Warszawie na tle giełdowych rynków akcji we Frankfurcie i Wiedniu UMO-2012/05/B/HS4/00810 Prof. dr hab. Henryk Gurgul Okres realizacji: 13.03.2013-12.03.2016 Zaawansowane techniki komputerowego podziału i zarządzania strategicznymi danymi. UMO-2013/09/B/HS4/00501 Dr inż. Lidia Ogiela Okres realizacji: 6.02.2014-5.02.2016 Problemy decyzyjne przy sterowaniu przepływami w globalnych sieciach dostaw produktów wysokiej technologii. UMO-2013/11B/ST8/04458 Prof. dr hab. inż. Tadeusz Sawik Okres realizacji: 14.07.2014-13.07.2017
Sterowanie procesami wytwórczymi ze względu na niezawodność i jakość wyrobu z wykorzystaniem zmodyfikowanych metod SPC oraz MSA dla nieprecyzyjnych danych. dr hab. inż. J.Feliks Okres realizacji 2014-2016 Kompleksowe badania problemów funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw w różnych sektorach gospodarczych z uwzględnieniem efektów środowiskowych. Dr hab. inż. Natalia Iwaszczuk z zespołem Katedry Zarządzania w Energetyce. Okres realizacji 2014-2016 Algorytmy znaczeniowe analizy i rozumienia danych w procesach zarządzania. Dr Lidia Ogiela Okres realizacji 2015-2017 Wykorzystanie informacji z systemów rachunkowości do poprawy efektywności działalności organizacji gospodarczych. Dr hab. Monika Łada, prof. nadzw. AGH Okres realizacji 2015-2017 Społeczno-kulturowe, organizacyjne i prawne uwarunkowania zarządzania wiedzą w organizacjach. Dr hab. Piotr Górski, prof. nadzw. AGH z zespołem Katedry Zarządzania Organizacjami, Kadrami i Prawa Gospodarczego Okres realizacji 2015-2017 Uwarunkowania i instrumenty restrukturyzacji gospodarki Polski. Dr hab. Leszek Preisner, prof. nadzw. AGH z zespołem Katedry Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem Okres realizacji 2016 rok Rozwój przedsiębiorczości w warunkach globalizacji. Dr hab. inż. Mariusz Kudełko, prof. nadzw. AGH z zespołem Pracowni Zarządzania Organizacjami Okres realizacji 2016-2018 Analiza możliwości poprawy efektywności działania inteligentnego budynku. Dr hab. inż. Jerzy Mikulik, prof. nadzw.AGH z zespołem katedry Inżynierii Zarządzania Okres realizacji 2016-2018 Wokół najważniejszych wartości zarządzania – innowacyjne i etyczne środowisko pracy. dr hab D. Lewicka, prof. nadzw. AGH z zespołem Pracowni Zarządzania Kapitałem Ludzkim i Innowacyjności Okres realizacji 2016-2018 Nowe modele decyzyjne do zarządzania ryzykiem w globalnych sieciach dostaw produktów wysokiej technologii. Prof. dr hab. inż. Tadeusz Sawik z zespołem Katedry Badań Operacyjnych i Technologii Informacyjnych Okres realizacji 2016-2018 Metody ilościowe badania procesów ekonomicznych. Prof. dr hab. Henryk Gurgul z zespołem Samodzielnej Pracowni Zastosowań Matematyki w Ekonomii Okres realizacji 2016-2018 Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach kooperacji sektorowej – wybrane problemy inżynierii produkcji i marketingu. Dr hab. inż. Wiesław Waszkielewicz z zespołem Pracowni Inżynierii Produkcji i Marketingu Okres realizacji 2016-2018 Zastosowania metod matematycznych i narzędzi informatycznych do wspomagania zarządzania organizacjami. Dr hab. inż Adam Stawowy z zespołem Katedry Informatyki Stosowanej Okres realizacji 2016-2018
Organizacja sieciowego systemu wytwarzania w warunkach rozproszonych zasobów. Mgr inż. Kamil Czajka Okres realizacji: 2014-2016 Modele układania rozkładów jazdy sieci tramwajowej. Mgr inż. Katarzyna Gdowska Okres realizacji: 2014-2016 Strategiczna ewaluacja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Dr Katarzyna Klimkiewicz Okres realizacji: 2014-2016 Zarządzanie w kulturze a zmiana społeczna. Rola samorządowych instytucji kultury w budowaniu kapitału społecznego w społecznościach lokalnych. Mgr Wojciech Kowalik Okres realizacji: 2014-2016 Algorytmy heurystyczne planowania wielkości i szeregowania partii produkcyjnych na identycznych maszynach równoległych. Mgr inż. Roger Książek Okres realizacji: 2014-2016 Kompetencje psychologiczno – społeczne w kształceniu studentów kierunku zarządzania. Mgr Marzena Staszkiewicz Okres realizacji: 2014-2016 Badania zależności na rynkach finansowych. Mgr inż. Artur Machno Okres realizacji: 2014-2016 Elastyczność decyzyjna w procesie technologii zgazowania węgla. Mgr inż. Paweł Grzesiak Okres realizacji: 2014-2016 Ocena efektywności technologicznej zgazowania węgla z wykorzystaniem metody Data Envelopment Analysis. Mgr inż. Radosław Kapłan Okres realizacji: 2014-2016 Semantyczne znakowanie meta danych w eksploracji tekstów prawa polskiego. Mgr inż. Piotr Potiopa Okres realizacji: 2015-2017 Aplikacyjne zastosowanie układu do redukcji drgań urządzeń wirujących. Mgr inż Rafał Rumin Okres realizacji: 2015-2017 Optymalizacja rozmieszczenia znaków alfanumerycznych na klawiaturze komputera na przykładzie języka polskiego. Mgr inż. Radosław Puka Okres realizacji: 2015-2017 Wykorzystanie mediów społecznościowych w promocji profesjonalnych organizacji sportowych. Mgr inż. Michał Nowak Okres realizacji: 2015-2017 Sterowanie zapasami w wieloszczeblowych systemach dystrybucji. mgr inż. Krzysztof Jurczyk Okres realizacji: 2016-2017 GRANTY DOKTORANTÓW Badanie potencjału intelektualnego krakowskich firm typu start-up w perspektywie kompetencyjnej. mgr inż. Michał Adamczyk ( II rok) Zarządzanie decyzjami inwestycyjnymi przedsiębiorstw w parkach technologicznych. mgr Joanna Czyżowska (III rok) Klastry zarządzania odpadami elementem strategii zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw. mgr Beata Fraś (III rok) Czasowa i przestrzenna komplementarność odnawialnych źródeł energii. mgr inż. Jakub Jurasz (II rok) System zarządzania jakością w procesie produkcyjnym puszki napojowej uwzględniający zaawansowany test przydatności taśmy na odkształcenia. mgr inż. Magdalena Kurek (II rok) Zarządzanie ryzykiem zmian cen ropy w sektorze rafineryjnym. mgr Bartosz Łamasz (III rok) Społecznie odpowiedzialna rachunkowość zarządcza- koncepcja, metody, zastosowania. mgr inż. Anna Orchel-Szeląg (III rok) Management of a firm’s business-to-business debt collection process. mgr Małgorzata Wejer-Kudełko (I rok) Ocena skuteczności metod zarządzania środowiskowego w łańcuchu wartości branży spożywczej wybranych przedsiębiorstw w Polsce. mgr inż. Małgorzata Wernicka (II rok) Zarządzanie ryzykiem pogodowym w przedsiębiorstwach energetyki cieplnej. mgr Agata Wzorek (II rok)