Zaznacz stronę

Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

logo_power_3_5

Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

Główna strona główna projektu

Cele projektu:

Dostosowane toku studiów do aktualnych potrzeb społeczno-gospodarczych, poprzez modyfikację programów kształcenia oraz utworzenie nowych kierunków studiów i specjalności;

Wyposażenie studentów w dodatkowe kompetencje ułatwiające wejście na rynek pracy przez udział
w szkoleniach, zajęciach z pracodawcami i stażach;

Podniesienie kompetencji dydaktycznych wykładowców poprzez udział w szkoleniach i stażach zagranicznych;

Podniesienie kompetencji z obszaru zarządzania, finansów, prawa dla kadry zarządzającej uczelnią i pracowników administracyjnych poprzez udział w szkoleniach specjalistycznych;

Unowocześnienie infrastruktury informatycznej Uczelni.

 okres realizacji:  2018.09.01 – 2022.08.31

Całkowita wartość projektu:   39 187 505,98 PLN
Dofinansowanie z UE :  33 027 230,04 PLN

Działania prowadzone na Wydziale Zarządzania AGH

 1. Opracowanie systemu obsługującego proces dyplomowania
 2. Opracowanie zestawu arkuszy kalkulacyjnych (formularzy) do planowania i przygotowań sprawozdań z obciążenia dydaktycznego wydziałów i katedr
 3. Szkolenie „Komunikacja i formy wsparcia edukacyjnego studentów z zaburzeniami psychicznymi”
 4. Studia podyplomowe „Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji” dla kadry kierowniczej
 5. Opracowanie e-podręcznika: Zaawansowane metody planowania i sterowania w produkcji i logistyce
 6. Szkolenie z obsługi programów biurowych, Worda i Excela – poziom zaawansowany – dla pracowników administracyjnych
 7. Dodatkowe zadania praktyczne realizowane w formie projektowej „Komunikacja wizualna” – ćwiczenia
 8. Dodatkowe zadania praktyczne realizowane w formie projektowej „Projektowanie reklamy multimedialnej”
 9. Podniesienie kompetencji informatycznych – obsługa pakietu Adobe

Harmonogram działań

W ramach zadania 6 wsparcia POWR.03.05.00-00-Z307/17-00 Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie jeden pracownik kadry administracyjnej zostanie wysłany na studia podyplomowe „Zarządzanie kapitałem ludzkim”, które będą realizowane w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Zajęcia rozpoczną się 17 listopada 2018 r

Szkolenie: „Podniesienie kompetencji informatycznych z zakresu – obsługa pakietu Adobe„.Szkolenie obejmie techniki graficzne Adobe Photoshop, Corel Draw, Adobe InDesign, z wykorzystaniem publikacji interaktywnych i e-Publikacji, Adobe Creative Cloud (montaż video). Szkolenie będzie realizowane od 7 do 15 lutego. Rekrutacja trwa do 30 stycznia 2019. Informacje o rekrutacji na szkolenie znaleźć można poniżej.

Szkolenie: „Szkolenie z obsługi programów biurowych, Worda i Excela„.Szkolenie będzie realizowane w semestrze letnim 2019 w dwóch grupach. Pierwsza, będzie mieć zajęcia przez cały semestr, we wtorki, w godzinach popołudniowych (od 11:30 lub 13:15), druga, tylko w drugiej  połowie semestru, cztery godziny lekcyjne tygodniowo. Zajęcia poprowadzi mgr inż. Radosław Puka z Katedry Informatyki Stosowanej. Rekrutacja trwa do 15 lutego 2019. Informacje o rekrutacji na szkolenie znaleźć można poniżej.

Rekrutacja na szkolenia pracowników

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o pobranie czterech poniższych załączników, wypełnienie i dostarczenie do Wydziałowego Biura Projektu:

mgr inż. Aneta Ochońska
budynek D-14, pokój nr 102
e-mail: aochonsk@zarz.agh.edu.pl
tel.: +48 12 617 39 92

albo

dr inż. Adam Ryś
budynek D-14, pokój nr 218
e-mail: arys@agh.edu.pl

Rekrutacja na szkolenia dla studentów

W ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju w AGH ogłasza się nabór na dwa szkolenia przeznaczone dla studentów WZ AGH 640 Komunikacja wizualna 646 Projektowanie reklamy multimedialnej. Szkolenia będą odbywać się na Wydziale Zarządzania.  Każde z nich trawa 38 godzin. Ten sam student może uczestniczyć w obu szkoleniach. Warunkiem formalnym udziału w szkoleniu „Komunikacja wizualna” oraz „Projektowanie reklamy multimedialnej” jest posiadanie tego szkolenia na liście proponowanych w ramach projektu kursów i zajęć w oparciu o zdiagnozowane w trakcie badania luki kompetencyjne. W przypadku wolnych miejsc udział w szkoleniu mogą wziąć dodatkowo osoby u których procentowy poziom kompetencji „marketing” ustalony w trakcie badania wyniósł nie więcej niż 75%.

Harmonogram działań

Szkolenie Komunikacja wizualna (poz 640) Zajęcia przeznaczone są dla studentów zainteresowanych zdobywaniem kompetencji w zakresie grafiki komputerowej i poszerzaniem możliwości przyszłego zatrudnienia w przyszłościowym zawodzie grafika komputerowego.Zajęcia mogą być również bardzo przydatne dla osób pracujących w marketingu, w celu zrozumienia pracy zawodowych grafików i ułatwienia komunikacji pomiędzy projektującym reklamę graficzną i jej wykonawcą. Zajęcia warsztatowe umiejscowią również obszar kreacji reklamy graficznej w szerszym aspekcie tworzenia całego procesu marketingowego.

Zajęcia będą miały charakter warsztatowy – odbywać się będą w laboratorium komputerowym wyposażonym w stacje robocze na których zainstalowane będzie pakiet oprogramowania graficznego (domyślnie Adobe Creative Cloud). Studenci będą wstępnie zapoznawani z teorią projektowania reklamy graficznej (wektorowej i rastrowej) a następnie będą poznawać praktyczne narzędzia do projektowania jej. Podczas zajęć studenci będą realizować zadania cząstkowe a także większe projekty będące gotowymi elementami komunikacji wizualnej (np. ulotka, plakat, projekt strony WWW

Szkolenie Projektowanie reklamy multimedialnej (646) . Zajęcia warsztatowe przeznaczone są dla studentów wiążących swoją przyszłość przede wszystkim z projektowaniem reklamy video. Ukończenie kursu pozwoli na uzyskanie kompetencji potrzebnych do samodzielnego wykonania reklamy multimedialnej poprzez umiejętność posługiwania się aparatem/kamerą cyfrową, obróbki uzyskanych materiałów, umiejętność montażu poszczególnych sekwencji filmu a także poznanie zasad tworzenia przekazu reklamowego w sferze video. Zajęcia mogą być również bardzo przydatne dla osób pracujących w marketingu, w celu zrozumienia pracy zawodowych filmowców i ułatwienia komunikacji pomiędzy projektującym reklamę video i jej wykonawcą.

Zajęcia będą miały charakter warsztatowy – odbywać się będą w laboratorium komputerowym wyposażonym w stacje robocze na których zainstalowane będzie pakiet oprogramowania do obróbki video (domyślnie Adobe Creative Cloud). Studenci mogą również pracować w terenie, filmując materiały video które następnie będą podlegały obróbce w laboratorium komputerowym. Studenci będą również zapoznawani z teorią videomarketingu a następnie będą poznawać praktyczne narzędzia do projektowania jej. Podczas zajęć studenci będą realizować zadania cząstkowe a także większe projekty będące gotowymi elementami videomarketingu (np. reklama, reportaż, videoblog).

Rekrutacja na szkolenia będzie przebiegać w dwu etapach:

 1. Zgłoszenie się do wydziałowego przedstawiciela Wydziałowego Biura Projektów i wpisanie się na listę wraz z podaniem kontaktowego adresu mailowego. Na podany adres mailowy zostaną przysłane linki do testu, który kandydat powinien wypełnić
 2. Wysłanie do Wydziałowego Biura Projektów Power 3.5 na adres: arys@agh.edu.pl
 • Skanu pobranych z tej strony załączników, wypełnionych i podpisanych
 • Wyniku przeprowadzonego testu
 • Dokumenty należy przesłać w jednym pliku .pdf który należy nazwać wg wzoru:

WZ_Nazwisko_Imię_640  w przypadku szkolenia  „Komunikacja wizualna” lub

WZ_Nazwisko_Imię_646 w przypadku szkolenia „Projektowanie reklamy multimedialnej

W przypadku uczestnictwa w dwu szkoleniach trzeba przysłać dwa pliki z dokumentami.

Do dokumentów należy dołączyć podpisane oświadczenie (miejsce znajduje się w załączniku 1-2) w którym powinny być zawarte następujące informacje:

W roku akademickim 2017/18 uzyskałem (-łam) średnią ocen …..
Uczestniczę  w pracy Studenckich Kół Naukowych …………….(nazwa koła)
Opublikowałem (-łam) artykuły w czasopismach naukowych…………………. (tytuł, wydawnictwo)
Uczestniczyłem (-łam) w następujących Konferencjach Naukowych……(podać nazwę i rok konferencji)

W załączniku nr 1-2 wypełniamy stronę 1. Stronę 2. wypełniamy tylko jeśli dotyczy (sytuacja niepełnosprawności) Jako „termin szkolenia” wpisujemy  – semestr letni 2019 Załącznik 4 znajduje się w Regulaminie odbywania szkoleń

Termin zgłoszenia do Wydziałowego biura projektów do 7.03.2019. Termin wysłania dokumentów do 15.03.2019. Wyniki kwalifikacji zostaną przekazane drogą mailową do 18.03.2019. Szkolenia rozpoczną się prawdopodobnie od 25.03.2019.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o pobranie poniższych załączników, wypełnienie i dostarczenie do Wydziałowego Biura Projektu:

mgr inż. Aneta Ochońska
budynek D-14, pokój nr 102
e-mail: aochonsk@zarz.agh.edu.pl
tel.: +48 12 617 39 92

albo

dr inż. Adam Ryś
budynek D-14, pokój nr 218
e-mail: arys@agh.edu.pl