Zaznacz stronę

Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

logo_power_3_5

Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

Główna strona główna projektu

Cele projektu:

Dostosowane toku studiów do aktualnych potrzeb społeczno-gospodarczych, poprzez modyfikację programów kształcenia oraz utworzenie nowych kierunków studiów i specjalności;

Wyposażenie studentów w dodatkowe kompetencje ułatwiające wejście na rynek pracy przez udział
w szkoleniach, zajęciach z pracodawcami i stażach;

Podniesienie kompetencji dydaktycznych wykładowców poprzez udział w szkoleniach i stażach zagranicznych;

Podniesienie kompetencji z obszaru zarządzania, finansów, prawa dla kadry zarządzającej uczelnią i pracowników administracyjnych poprzez udział w szkoleniach specjalistycznych;

Unowocześnienie infrastruktury informatycznej Uczelni.

 okres realizacji:  2018.09.01 – 2022.08.31

Całkowita wartość projektu:   39 187 505,98 PLN
Dofinansowanie z UE :  33 027 230,04 PLN

 

Działania prowadzone na Wydziale Zarządzania AGH

 1. Opracowanie systemu obsługującego proces dyplomowania
 2. Opracowanie zestawu arkuszy kalkulacyjnych (formularzy) do planowania i przygotowań sprawozdań z obciążenia dydaktycznego wydziałów i katedr
 3. Szkolenie „Komunikacja i formy wsparcia edukacyjnego studentów z zaburzeniami psychicznymi”
 4. Studia podyplomowe „Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji” dla kadry kierowniczej
 5. Opracowanie e-podręcznika: Zaawansowane metody planowania i sterowania w produkcji i logistyce
 6. Szkolenie z obsługi programów biurowych, Worda i Excela – poziom zaawansowany – dla pracowników administracyjnych
 7. Dodatkowe zadania praktyczne realizowane w formie projektowej „Komunikacja wizualna” – ćwiczenia
 8. Dodatkowe zadania praktyczne realizowane w formie projektowej „Projektowanie reklamy multimedialnej”
 9. Podniesienie kompetencji informatycznych – obsługa pakietu Adobe

Harmonogram działań

 1. W ramach zadania 6 wsparcia POWR.03.05.00-00-Z307/17-00 Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie jeden pracownik kadry administracyjnej zostanie wysłany na studia podyplomowe „Zarządzanie kapitałem ludzkim”, które będą realizowane w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Zajęcia rozpoczną się 17 listopada 2018 r
 2. Szkolenie: „Podniesienie kompetencji informatycznych z zakresu – obsługa pakietu Adobe”.Szkolenie obejmie techniki graficzne Adobe Photoshop, Corel Draw, Adobe InDesign, z wykorzystaniem publikacji interaktywnych i e-Publikacji, Adobe Creative Cloud (montaż video). Szkolenie będzie realizowane od 7 do 15 lutego. Rekrutacja trwa do 30 stycznia 2019. Informacje o rekrutacji na szkolenie znaleźć można poniżej.
 3. Szkolenie: „Szkolenie z obsługi programów biurowych, Worda i Excela”.Szkolenie będzie realizowane w semestrze letnim 2019 w dwóch grupach. Pierwsza, będzie mieć zajęcia przez cały semestr, we wtorki, w godzinach popołudniowych (od 11:30 lub 13:15), druga, tylko w drugiej  połowie semestru, cztery godziny lekcyjne tygodniowo. Zajęcia poprowadzi mgr inż. Radosław Puka z Katedry Informatyki Stosowanej. Rekrutacja trwa do 15 lutego 2019. Informacje o rekrutacji na szkolenie znaleźć można poniżej.

Rekrutacja na szkolenia pracowników

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o pobranie czterech poniższych załączników, wypełnienie i dostarczenie do Wydziałowego Biura Projektu:

mgr inż. Aneta Ochońska
budynek D-14, pokój nr 102
e-mail: aochonsk@zarz.agh.edu.pl
tel.: +48 12 617 39 92

albo

dr inż. Adam Ryś
budynek D-14, pokój nr 218
e-mail: arys@agh.edu.pl