Zaznacz stronę

Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

logo_power_3_5

Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

Główna strona główna projektu

Cele projektu:

Dostosowane toku studiów do aktualnych potrzeb społeczno-gospodarczych, poprzez modyfikację programów kształcenia oraz utworzenie nowych kierunków studiów i specjalności;

Wyposażenie studentów w dodatkowe kompetencje ułatwiające wejście na rynek pracy przez udział
w szkoleniach, zajęciach z pracodawcami i stażach;

Podniesienie kompetencji dydaktycznych wykładowców poprzez udział w szkoleniach i stażach zagranicznych;

Podniesienie kompetencji z obszaru zarządzania, finansów, prawa dla kadry zarządzającej uczelnią i pracowników administracyjnych poprzez udział w szkoleniach specjalistycznych;

Unowocześnienie infrastruktury informatycznej Uczelni.

 okres realizacji:  2018.09.01 – 2022.08.31

Całkowita wartość projektu:   39 187 505,98 PLN
Dofinansowanie z UE :  33 027 230,04 PLN

 

Działania prowadzone na Wydziale Zarządzania AGH

  1. Opracowanie systemu obsługującego proces dyplomowania
  2. Opracowanie zestawu arkuszy kalkulacyjnych (formularzy) do planowania i przygotowań sprawozdań z obciążenia dydaktycznego wydziałów i katedr
  3. Szkolenie „Komunikacja i formy wsparcia edukacyjnego studentów z zaburzeniami psychicznymi”
  4. Studia podyplomowe „Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji” dla kadry kierowniczej
  5. Opracowanie e-podręcznika: Zaawansowane metody planowania i sterowania w produkcji i logistyce
  6. Szkolenie z obsługi programów biurowych, Worda i Excela – poziom zaawansowany – dla pracowników administracyjnych
  7. Dodatkowe zadania praktyczne realizowane w formie projektowej „Komunikacja wizualna” – ćwiczenia
  8. Dodatkowe zadania praktyczne realizowane w formie projektowej „Projektowanie reklamy multimedialnej”
  9. Podniesienie kompetencji informatycznych – obsługa pakietu Adobe

Harmonogram działań

  1. W ramach zadania 6 wsparcia POWR.03.05.00-00-Z307/17-00 Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie jeden pracownik kadry administracyjnej zostanie wysłany na studia podyplomowe „Zarządzanie kapitałem ludzkim”, które będą realizowane w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Zajęcia rozpoczną się 17 listopada 2018 r.