Zaznacz stronę

System zapewnienia jakości kształcenia

Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia

Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Zarządzania został zaprojektowany zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 2/2013 oraz  wytycznymi Rady Wydziału  z dnia 24.04.2014. Celem systemu jest stałe podnoszenie jakości kształcenia poprzez współpracę władz dziekańskich, pracowników i studentów. Za  doskonalenie procesu kształcenia  odpowiadają dwa zespoły utworzone decyzjami Rady Wydziału: Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia, powołany w obecnym składzie uchwałą RW 88/10/2016 z 20 października 2016 oraz Wydziałowy Zespół ds. Audytu Dydaktycznego,  powołany uchwałą RW 95/11/2016 z 17 listopada 2016.

Skład Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia w kadencji 2016-2020:

 1. inż. Ewa Beck-Krala
 2. dr hab. inż.  Jerzy Feliks, prof. AGH
 3. mgr Paweł Jastrzębski
 4. dr hab. inż. Waldemar Kaczmarczyk, prof. AGH
 5. stud. Szymon Kajma
 6. dr inż. Sebastian Kiluk
 7. stud. Karol Kubas
 8. stud. Oliwia Mól
 9. dr inż. Jacek Obrzud
 10. mgr inż. Anna Pietrzyk
 11. inż. Krzysztof Posłuszny – przewodniczący
 12. dr hab. Leszek Preisner, prof. AGH
 13. mgr Jerzy Sobczak
 14. dr inż. Anna Stronczek
 15. dr Jacek Wolak

Do zadań Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia należą m.in.:

 • opiniowanie, monitorowanie i okresowy przegląd programów kształcenia i ich efektów,
 • systematyczna aktualizacja informacji w systemie Syllabus,
 • prowadzenie akcji ankietowych dotyczących działalności dydaktycznej,
 • ustalanie zasad w zakresie oceniania studentów z uwzględnieniem konieczności publikowania i konsekwentnego stosowania kryteriów,
 • analiza i wykorzystywanie opinii absolwentów o przebiegu studiów,
 • formułowanie wniosków i rekomendacji dotyczących doskonalenia jakości kształcenia na wydziale.

Skład Wydziałowego Zespołu Audytu Dydaktycznego w kadencji 2016-2020:

 1. dr inż. Alicja Byrska-Rąpała
 2. stud. Paulina Deryło
 3. dr inż. Marek Drożdż
 4. dr hab. inż. Marek Karkula – przewodniczący
 5. dr hab. inż. Mariusz Kudełko, prof. AGH
 6. dr hab. inż. Piotr Saługa, prof. AGH
 7. dr inż. Tomasz Wójtowicz

Do zadań Wydziałowego Zespołu Audytu Dydaktycznego należą m.in.

 • kontrola realizacji programów kształcenia, w szczególności weryfikacja zgodności treści zajęć z zawartością syllabusów,
 • ocena zgodności punktacji ECTS z rzeczywistym nakładem pracy studenta,
 • ocena stopnia osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia,
 • monitorowanie i przegląd infrastruktury,
 • identyfikacja nieprawidłowości i problemów utrudniających poprawną realizację procesu kształcenia.

 

Przedstawicielem Wydziału Zarządzania w Uczelnianym Zespole ds. Jakości Kształcenia jest dr inż. Krzysztof Posłuszny.

Przedstawicielem Wydziału Zarządzania w Senackiej Komisja ds. Kształcenia i Spraw Studenckich jest dr inż. Marek Dudek, Prodziekan ds. Kształcenia.

Na wniosek WRSS WZ AGH, w ramach Zespołu ds. Jakości Kształcenia wyznaczeni zostali opiekunowie  poszczególnych kierunków studiów. Są nimi:

 

Do opiekunów można zwracać się z problemami i sugestiami dotyczącymi  jakości kształcenia na Wydziale Zarządzania.