Zaznacz stronę

System zapewnienia jakości kształcenia

Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia

Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Zarządzania został zaprojektowany zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 2/2013 oraz  wytycznymi Rady Wydziału  z dnia 24.04.2014. Celem systemu jest stałe podnoszenie jakości kształcenia poprzez współpracę władz dziekańskich, pracowników i studentów. Za  doskonalenie procesu kształcenia  odpowiadają dwa zespoły utworzone decyzjami Rady Wydziału: Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia, powołany w obecnym składzie uchwałą RW 88/10/2016 z 20 października 2016 oraz Wydziałowy Zespół ds. Audytu Dydaktycznego,  powołany uchwałą RW 95/11/2016 z 17 listopada 2016.

Skład Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia w kadencji 2016-2020:

 1. inż. Ewa Beck-Krala
 2. stud. Szymon Bednarek (od 2018, wcześniej Karol Kubas)
 3. dr hab. inż.  Jerzy Feliks, prof. AGH
 4. mgr Paweł Jastrzębski
 5. dr hab. inż. Waldemar Kaczmarczyk, prof. AGH
 6. dr inż. Sebastian Kiluk
 7. stud. Oliwia Mól
 8. dr inż. Jacek Obrzud
 9. stud. Anna Ostrowska (od 2018, wcześniej Szymon Kajma)
 10. mgr inż. Anna Pietrzyk
 11. inż. Krzysztof Posłuszny – przewodniczący
 12. dr hab. Leszek Preisner, prof. AGH
 13. mgr Jerzy Sobczak
 14. dr inż. Anna Stronczek
 15. dr Jacek Wolak

Do zadań Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia należą m.in.:

 • opiniowanie, monitorowanie i okresowy przegląd programów kształcenia i ich efektów,
 • systematyczna weryfikacja aktualności informacji w systemie Syllabus,
 • prowadzenie akcji ankietowych dotyczących działalności dydaktycznej,
 • ustalanie zasad w zakresie oceniania studentów z uwzględnieniem konieczności publikowania i konsekwentnego stosowania kryteriów,
 • analiza i wykorzystywanie opinii absolwentów o przebiegu studiów,
 • formułowanie wniosków i rekomendacji dotyczących doskonalenia jakości kształcenia na wydziale.

Skład Wydziałowego Zespołu Audytu Dydaktycznego w kadencji 2016-2020:

 1. dr inż. Alicja Byrska-Rąpała
 2. stud. Urszula Kopacz (od 2018, wcześniej Paulina Deryło)
 3. dr inż. Marek Drożdż
 4. dr hab. inż. Marek Karkula – przewodniczący
 5. dr hab. inż. Mariusz Kudełko, prof. AGH
 6. dr hab. inż. Piotr Saługa, prof. AGH
 7. dr inż. Tomasz Wójtowicz

Do zadań Wydziałowego Zespołu Audytu Dydaktycznego należą m.in.

 • kontrola realizacji programów kształcenia, w szczególności weryfikacja zgodności treści zajęć z zawartością syllabusów,
 • ocena zgodności punktacji ECTS z rzeczywistym nakładem pracy studenta,
 • ocena stopnia osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia,
 • monitorowanie i przegląd infrastruktury,
 • identyfikacja nieprawidłowości i problemów utrudniających poprawną realizację procesu kształcenia.

Przedstawicielem Wydziału Zarządzania w Uczelnianym Zespole ds. Jakości Kształcenia jest dr inż. Krzysztof  Posłuszny.

Przedstawicielem Wydziału Zarządzania w Senackiej Komisji ds. Kształcenia i Spraw Studenckich jest dr inż. Marek Dudek, Prodziekan ds. Kształcenia.

Na wniosek WRSS WZ AGH, w ramach Zespołu ds. Jakości Kształcenia wyznaczeni zostali opiekunowie  poszczególnych kierunków studiów. Są nimi:

 • dla kierunku Zarządzanie – dr inż. Krzysztof Posłuszny (kposlusz@zarz.agh.edu.pl),
 • dla kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji dr hab. inż. Jerzy Feliks (jfeliks@zarz.agh.edu.pl)
 • dla kierunku Informatyka i Ekonometria dr Jacek Wolak (jwolak@agh.edu.pl).

Do opiekunów można zwracać się z problemami i sugestiami dotyczącymi  jakości kształcenia na Wydziale Zarządzania.

Wyniki ankiet oceny pracowników przez studentów

Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia prowadzi regularne badania ankietowe  dotyczące oceny prowadzących zajęcia przez studentów. W roku akademickim 2016/17 przeprowadzono około 4 tysięcy ankiet na 139 modułach zajęć.  Ankietami objęto około 70% pracowników.

Osoby najwyżej ocenione przez studentów w roku akademickim 2016/17 (średnia ocen co najmniej 4,75) które wyraziły zgodę na umieszczenie na liście  (porządek alfabetyczny):

 • Mgr inż. Czajka Kamil
 • Dr Dyduch Justyna
 • Dr inż. Duda Joanna
 • Mgr inż. Jurczyk Krzysztof
 • Dr inż. Kiluk Sebastian
 • Mgr Kowalik Wojciech
 • Dr inż. Kołodziej-Hajdo Marta
 • Dr Lach Łukasz
 • Dr inż. Sawik Bartosz
 • Dr inż. Sas Jan
 • Dr Wacławik Łukasz
 • Dr Wolak Jacek
 • Dr inż. Ziółkowski Sławomir

Raport samooceny Wydziału Zarządzania AGH

W ramach Uczelnianego Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia AGH wydział jest zobowiązany do przygotowania i publikowania corocznego raportu samooceny. Raport zawiera charakterystykę działalności wydziału w danym roku akademickim, w tym systemu zapewnienia jakości kształcenia. W oparciu o raporty samooceny wszystkich wydziałów opracowywany jest coroczny raport dotyczący jakości kształcenia w Akademii Górniczo-Hutniczej.

Raport samooceny Wydziału Zarządzania za rok akademicki 2016/17 dostępny jest w pliku PDF.