Zaznacz stronę

Dziekanat studiów stacjonarnych

Systemy obsługi studiów

e-Rekrutacja
e-learning
Syllabus
poczta przez www

Aktualności

Konkurs wiedzy o CSR 2018

W dniu 6 czerwca 2018 r. Karolina Kosatka, studentka 2 roku studiów drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie, specjalności Zarządzanie finansami i przewodnicząca KN Kadra, reprezentowała Wydział oraz całą uczelnię na Konkursie wiedzy o CSR 2018 w Warszawie organizowanym przez Ligę Odpowiedzialnego Biznesu. Nasza studentka z prezentacją pt.: „Odpowiedzialność biznesu za środowisko – w czym się przejawia i jak wiarygodnie prowadzić działania CSR w tym obszarze?” zajęła 1 miejsce.

Przedłużanie ważności Elektronicznej Legitymacji Studenckiej

Przedłużanie ważności Elektronicznej Legitymacji Studenckiej odbywa się w Centrum Kart Elektronicznych AGH.  zlokalizowanym w paw. C-1, pok. 322B (III piętro, klatka przy wejściu do C-1).
Warunkiem przedłużenia legitymacji jest uzyskanie wpisu na kolejny semestr.
Szczegółowe informacje można przeczytać na stronie: http://www.cp.agh.edu.pl/

IX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej SIGMA MARATON

Przedstawiciele Koła Naukowego Audytor, działającego na Wydziale Zarządzania, przy Katedrze Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem – Marlena Pabian i Daniel Pauluk – zajęli II miejsce w IX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej SIGMA MARATON „Współczesna rachunkowość w praktyce – specyficzne sektory gospodarki, rozwiązania, kategorie” za wygłoszenie referatu pt.: „Kreowanie raportów CSR Uczelni wyższych”.

Dyplom_SIGMA

ADAPTER – program dla studentów pierwszego roku

Szczegółowe informacje na temat Programu dostępne są pod adresem:
https://www.adapter.agh.edu.pl/

Dyżury psychologów w ramach programu ADAPTER

Kalendarium

Program stypendialny dla polonii

Programy wymiany

Student pragnący wyjechać w ramach programów wymiany powinien złożyć podanie o przyznanie Indywidualnego Programu w tym Planu Studiów (IPS) na okres wyznaczony przez Dziekana.

Procedura wyjazdowa Erasmus na Wydziale Zarządzania (2018_06_04)

ERASMUS WZ - krok po kroku

Indywidualny plan studiów - podanie

Erasmus

Erasmus+

Od 1. stycznia 2014 roku w naszej AGH ruszył program Erasmus+ – nowy  program UE na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu.

Informacje o programie >>

Most

MOST

Program „MOST” to program mobilnośœci studentów i doktorantów, umożliwiający studiowanie przez semestr lub cały rok akademicki na jednym z dwudziestu dziewięciu polskich Uniwersytetów. Bywa nazywany „polskim Erasmusem” i skorzystało z niego już prawie 10 tysięcy osób.

Więcej informacji na stronie: www.most.amu.edu.pl

Regulamin (pdf)

PROGRAM MOST – KROK PO KROKU

KROK 1 – Zapoznaj się z ofertą miejsc na poszczególnych uczelniach ogłoszoną przez UKA (oferta ogłaszana 15 kwietnia, aktualizowana 30 października). Oferta dostępna jest pod adresem https://most.uka.uw.edu.pl/

KROK 2 – Jeżeli znajdziesz interesujący Cię kierunek studiów na wybranej uczelni – zarejestruj się w systemie IRK MOST (Internetowej Rejestracji Kandydatów MOST) – na stronie jak wyżej.

KROK 3 – Wydrukuj wypełniony w systemie IRK MOST wniosek o udział w Programie.

KROK 4 – Przedstaw wniosek Prodziekanowi wydziału macierzystego w celu jego zaopiniowania.

KROK 5 – Złóż pozytywnie zaopiniowany przez Prodziekana wniosek w Dziale Nauczania (u koordynatora programu MOST, pokój 112, pawilon C-1) – w odpowiednim terminie:

 • wyjazd na semestr zimowy lub cały rok akademicki – od 15 kwietnia do 15 maja

 • wyjazd na semestr letni – od 30 października do 30 listopada

Koordynator programu MOST przedstawi Twój wniosek do akceptacji Prorektora ds. Kształcenia. Po jej uzyskaniu wniosek zostanie wgrany przez koordynatora do systemu IRK MOST.

KROK 6 – Sprawdź na stronie UKA lub na swoim koncie w systemie, czy zostałeś zakwalifikowany do udziału w Programie (30 czerwca – wyjazdy na semestr zimowy lub cały rok akademicki; 30 grudnia – wyjazdy na semestr letni) lub oczekuj decyzji biura UKA, która wysłana zostanie do Ciebie pocztą na adres podany we wniosku.

KROK 7 – Przed rozpoczęciem studiów skontaktuj się z koordynatorem uczelni przyjmującej lub zapoznaj się z informacjami o Programie zamieszczonymi na stronie internetowej uczelni przyjmującej.

KROK 8 – Przygotuj i przedstaw Prodziekanowi wydziału macierzystego do akceptacji Porozumienie o programie zajęć (zwróć uwagę na przedmioty obligatoryjne!).

KROK 9 – W momencie podejmowania studiów dostarcz uczelni przyjmującej Porozumienie o programie zajęć – do akceptacji Dziekana lub Prodziekana tejże uczelni.

KROK 10 – Studiuj na wybranej uczelni, poszerzając swoją wiedzę.

KROK 11 – Wszelkie zmiany do Porozumieniu o programie zajęć muszę być wprowadzanie poprzez wypełnienie Aneksu do Porozumienia.

KROK 12 – Po zrealizowaniu wszystkich zajęć zadeklarowanych w Porozumieniu i zebraniu wpisów do Wykazu zaliczeń uzyskaj od Dziekana lub Prodziekana uczelni przyjmującej potwierdzenie ich zrealizowania (uzyskanych zaliczeń i ocen nie wpisujemy do indeksu).

KROK 13 – Odbierz wystawiony przez uczelnię przyjmującą CERTYFIKAT poświadczający Twój udział w Programie.

KROK 14 – Po powrocie z Programu przedstaw Prodziekanowi wydziału macierzystego Wykaz zaliczeń (stanowi on podstawę uzyskania wpisów do indeksu).

W trakcie odbywania studiów w ramach programu MOST przysługujące stypendia: socjalne, naukowe, MNiSW i inne wypłaca studentowi uczelnia macierzysta. Uczelnia przyjmującą w miarę możliwości powinna zapewnić studentowi miejsce w domu studenckim – na wniosek studenta.

Zasady rekrutacji

 

Rekrutacja na semestr zimowy 2019/20 trwa od 15 kwietnia br do 15 maja br

 Aby wziąć udział w rekrutacji należy zarejestrować się w systemie IRK MOST  (Internetowej Rejestracji Kandydatów MOST), która znajduje się na stronie www.most.uka.uw.edu.pl

Z oferty programu można wybrać maksymalnie cztery kierunki (doktoranci – jeden)

Rekrutacja opisana jest szczegółowo pod linkiem MOST KROK PO KROKU

Kontakt

Koordynator programu MOST na Wydziale Zarządzania AGH

dr inż. Katarzyna Klimkiewicz

Ul. Gramatyka 10, 30-067 Kraków

pok 122, I piętro,

tel. 12- 617-42-93

kklimkie@zarz.agh.edu.pl

 

Uczelniany koordynator programu MOST

mgr Małgorzata Bartyś

Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

pawilon C-1, I piętro, pok. 112

T: 12 617 27 12

E: mbartys@agh.edu.pl

 

MOSTECH

Szczegółowe informacje na temat programu MOSTECH znajdują się na stronie:

http://www.kaut.agh.edu.pl/mostech/

Uchwała Senatu

Uchwała nr 43 /2005

Senatu AGH z dnia 27 kwietnia 2005 r

Porozumienie Konferencji Rektorów Polskich

Uczelni Technicznych

w sprawie systemu mobilności studentów MOSTECH

Porozumienie polskich uczelni technicznych w sprawie systemu mobilności studentów MOSTECH ma na celu:

 • wdrożenie założeń Procesu Bolońskiego,

 • podnoszenie jakości kształcenia,

 • ułatwienie krajowej wymiany studentów.

§ 1

Założenia ogólne systemu MOSTECH

 1. Sygnatariusze Porozumienia stawiają sobie za cel umożliwienie studentom odbycie części studiów poza uczelnią macierzystą.

 2. System mobilności ma wspierać mechanizmy wzajemnego doskonalenia jakości kształcenia na kierunkach technicznych dla wszystkich poziomów kształcenia
  i systemów studiów.

 3. Wymiana jest dobrowolna i jest realizowana na wniosek studenta pozytywnie zaopiniowany przez dziekana jednostki macierzystej.

§ 2

Procedury wymiany

1. Sprawy formalne i organizacyjne systemu, wynikające z Porozumienia, za pośrednictwem KAUT, prowadzą: uczelnia zgłaszająca (uczelnia macierzysta studenta) i uczelnia przyjmująca.

2. W systemie MOSTECH obowiązują następujące procedury zgłaszania i przyjmowania studentów:

 1. do 30 marca uczelnie zgłaszają do Biura KAUT oferowaną liczbę miejsc na poszczególne kierunki studiów na następny rok akademicki,

 2. do 15 kwietnia Biuro KAUT ogłasza zbiorcze zestawienia miejsc,

 3. uczelnie przesyłają do KAUT listę kandydatów na studia, odpowiednio w terminie do 15 maja na semestr zimowy i w terminie do 30 listopada na semestr letni,

 1. KAUT koordynuje procedurę wymiany i przesyła uczelniom listę kandydatów na studia, odpowiednio na semestr zimowy w terminie do 15 czerwca i na semestr letni w terminie do 30 grudnia,

 2. studenci zgłaszający się do uczestnictwa w systemie MOSTECH mogą podać więcej niż jedną uczelnię, w której zamierzają odbyć część studiów,

 3. po zakończeniu semestru Biuro KAUT przekazuje informację do KRPUT o liczbie studentów i uczelniach uczestniczących w wymianie.

§ 3

Realizacja programu studiów i zasady zaliczania

 1. Studenci mogą realizować indywidualny program studiów lub program standardowy zgodny z planem na danym semestrze uczelni przyjmującej.
 2. Program nauki powinien zapewnić uzyskanie 30 punktów ECTS w ciągu semestru.
  W przypadku uzyskania mniejszej liczby punktów student jest zobowiązany do ich uzupełnienia w uczelni macierzystej.
 3. Wybrany przez studenta program musi uzyskać aprobatę dziekana jednostki macierzystej przed skierowaniem studenta do uczelni przyjmującej.
 4. Studenta w czasie odbywania studiów poza uczelnią macierzystą obowiązuje regulamin uczelni przyjmującej.
 5. Przedmioty (kursy) i semestr realizowany poza uczelnią macierzystą na podstawie ocen i punktów ECTS wpisanych do indeksu i na kartę egzaminacyjną przez prowadzących zajęcia w uczelni przyjmującej, zalicza dziekan jednostki macierzystej.
 6. Uzyskane przez studenta oceny oraz inne informacje niezbędne do zamieszczenia
  w suplemencie do dyplomu potwierdza dziekan jednostki przyjmującej, na zatwierdzonym przez KRPUT druku.

§ 4

Warunki uczestnictwa studentów w wymianie

 1. Studia w ramach systemu MOSTECH może podjąć student po zaliczeniu drugiego roku studiów.

 2. Dziekan jednostki macierzystej może wyrazić zgodę na odbycie studiów w innej uczelni, jeżeli student ma zaliczony bez braków bieżący semestr.

 3. W trakcie odbywania studiów w systemie MOSTECH, przysługujące stypendia wypłaca studentowi uczelnia macierzysta.

 4. Uczelnie przyjmujące studentów zapewniają odpłatnie, w miarę możliwości, miejsca w domu akademickim, zgodnie z własnym systemem opłat.

§ 5

Wzory pism dla uczelni kierującej studentów na studia i dla uczelni przyjmującej na studia oraz dodatkowe druki przygotowuje KAUT, zatwierdza KRPUT.

§ 6

Przystąpienie do Porozumienia wymaga akceptacji Senatu.

§ 7

Regulaminy studiów uczelni przystępujących do Porozumienia umożliwiają zaliczenie przedmiotów (kursów) w innych uczelniach.

§ 8

 1. Sygnatariusz Porozumienia może z niego wystąpić.

 2. Do Porozumienia może przystąpić uczelnia spoza grona Sygnatariuszy na warunkach
  i za zgodą KRPUT.

Podpisując Porozumienie zobowiązujemy się do czynnego uczestnictwa w realizacji misji
z niego wynikającej oraz respektowania przyjętych przez nie reguł działania.

Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie .....................................................................

Rektor Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni .........................................................................

Rektor Akademii Morskiej w Gdyni ............................................................................................

Rektor Akademii Morskiej w Szczecinie .....................................................................................

Rektor Akademii Techniczno-Humanistycznej ...........................................................................

Rektor Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy .............................................................

Rektor Politechniki Białostockiej ................................................................................................

Rektor Politechniki Częstochowskiej ..........................................................................................

Rektor Politechniki Gdańskiej .....................................................................................................

Rektor Politechniki Koszalińskiej ................................................................................................

Rektor Politechniki Krakowskiej .................................................................................................

Rektor Politechniki Lubelskiej .....................................................................................................

Rektor Politechniki Łódzkiej .......................................................................................................

Rektor Politechniki Opolskiej ......................................................................................................

Rektor Politechniki Poznańskiej ..................................................................................................

Rektor Politechniki Radomskiej ..................................................................................................

Rektor Politechniki Rzeszowskiej ...............................................................................................

Rektor Politechniki Szczecińskiej ................................................................................................

Rektor Politechniki Śląskiej .........................................................................................................

Rektor Politechniki Świętokrzyskiej ............................................................................................

Rektor Politechniki Warszawskiej ...............................................................................................

Rektor Politechniki Wrocławskiej ...............................................................................................

Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ......................................................

Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego .......................................................................................

Rektor Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie ............................................................

Wrocław, 26 luty 2005 r.

 

Praktyki

Komunikaty
Informacje dotyczące praktyk dyplomowych umieszczone są na stronie: www.praktyki.zarz.agh.edu.pl

Opłaty

Opłaty za usługi edukacyjne

Regulowane są Uchwałą Senatu AGH w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz Zarządzeniem Rektora w sprawie wysokości opłat za świadczenia usług edukacyjnych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Student studiów stacjonarnych ma obowiązek wnosić opłaty za:

 1. Powtarzanie określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce (powtarzanie przedmiotu) na zasadach określonych w §18 pkt. 7 Regulaminu studiów AGH
 1. Korzystanie z zajęć nieobjętych planem studiów, w tym zajęć uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku studiów
 1. Stawka za powtarzanie zajęć:
 • dla studentów rozpoczynających studia w r. ak. 2017/18 – 10 zł za każdą godzinę przedmiotu na Wydziale Zarządzania
 • dla studentów rozpoczynających studia w r. ak. 2016/17 i wcześniej – 7 zł za każdą  godzinę przedmiotu na Wydziale Zarządzania

Wpłaty należy dokonywać na konto:

Wydział Zarządzania AGH

Numer konta:   46 1240 2294 1111 0010 7135 0456

Dowody wpłat winny zawierać następujące dane: numer rachunku bankowego, wysokość wpłacanej kwoty

Termin dokonywania wpłat:

za przedmioty powtarzane w semestrze zimowym: 15 październik

za przedmioty powtarzane w semestrze letnim: 15 marzec

W opisie:

imię i nazwisko studenta, numer albumu, semestr, rodzaj studiów (np. inżynierskie, licencjackie, magisterskie)

Obsługa administracyjna studentów

Dziekanat

mgr Marta Wójs – stanowisko nr 1

Pawilon D-14, parter, pokój nr 4
tel.:12 617 39 51, 12 617 42 25
e-mail
: mwawszcz@zarz.agh.edu.pl

kierunek Informatyka i Ekonometria – studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, studenci obcokrajowcy

Dziekanat

mgr Iwona Porzucek – stanowisko nr 2

Pawilon D-14, parter, pokój nr 4
tel.:12 617 41 19, 12 617 42 25
e-mail:
iporzuce@zarz.agh.edu.pl

kierunek Zarządzanie – studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia

Dziekanat

mgr Edyta Próchniewicz – stanowisko nr 3

Pawilon D-14, parter, pokój nr 4
tel.:12 617 43 46, 12 617 42 25
e-mail:
e.prochniewicz@zarz.agh.edu.pl

kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji – studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia

Dział Kształcenia

Agnieszka Kuszlik – stanowisko nr 1, pokój nr 6

Pawilon D-14, parter, pokój nr 6
tel.: +48 12 617 43 07, fax: +48 12 617 44 72
e-mail: akuszlik@zarz.agh.edu.pl

reaktywacje, przeniesienia, urlopy, programy wymiany studenckiej, uznawanie efektów uczenia się (EUS)

Dział Kształcenia

Beata Dusza – stanowisko nr 2, pokój nr 6

Pawilon D-14, parter, pokój nr 6
tel.:+48 12 617 31 62
e-mail
: bdusza@zarz.agh.edu.pl

zgłaszanie tematów prac dyplomowych, indywidualizacja studiów (IPS), przeniesienia efektów kształcenia

Godziny przyjęć w dziekanacie (pok. 4):

W dniu 06.06.2019 (czwartek) dyżur dziekanatu będzie w godz. 8.00-9.30.

Poniedziałek: nieczynne
Wtorek: 08:00-11:00
Środa: 12:00-15:00
Czwartek: 08:00-11:00
Piątek: 12:00-15:00

Godziny przyjęć w dziale kształcenia (pok.6):

w dniach 30.04.2019r. oraz  2.05.2019r. Dział kształcenia będzie nieczynny

Poniedziałek: nieczynne
Wtorek: 08:00-11:00
Środa: 12:00-15:00
Czwartek: 08:00-11:00
Piątek: 13:00-15:00

 

Prodziekan ds. Kształcenia

Dr inż. Marek Dudek Pawilon D-14, parter, pokój nr 6a prd.ksztal@zarz.agh.edu.pl

Dyżur dla studentów
piątek 14.30 – 15.30

W dniu 24.05.2019 r. dyżur zostaje odwołany.

Prosimy o wcześniejsze składanie podań w Dziale Kształcenia (pok. 6, stanowisko – 1,2)

Zakres realizowanych zadań

indywidualizacja studiów (reaktywacje, przeniesienia), jakość kształcenia, mobilność studentów (programy wymiany), specjalności, uznawanie efektów kształcenia, uznawanie efektów uczenia się

Prodziekan ds. Studenckich

W dniu 19.04.2019 r. dyżur zostaje odwołany.

Dr inż. Antoni Korcyl
Pawilon D-14, parter, pokój nr 4a
prd.stud@zarz.agh.edu.pl

Dyżur dla studentów
piątek 15.00 – 16.00

Prosimy o wcześniejsze składanie podań w Dziekanacie

Zakres realizowanych zadań

egzaminy (dyplomowe, komisyjne), obrony, płatności, pomoc materialna (stypendia, akademiki), praktyki, rozliczenia dydaktyki, umowy

Godziny przyjęć w Dziale Stypendiów:
Poniedziałek: nieczynne - dzień wewnętrzny
Wtorek: 8:00 – 11:00
Środa: 12:00 – 15:00
Czwartek: 8:00 – 11:00
Piątek: 12:00 – 15:00 - studenci stacjonarni
Piątek dydaktyczny (w terminach zjazdów): 13:00 - 17:00 - studenci niestacjonarni

Dział Stypendiów Pawilon D-14,
parter, pokój nr 3

mgr inż. Agnieszka Skowron
Studenci stacjonarni I stopnia 2-4 rok oraz  wszyscy studenci stacjonarni II stopnia
e-mail: askowron@zarz.agh.edu.pl tel. +48 12 617 43 02
inż. Joanna Gola
Studenci stacjonarni I stopnia 1 roku oraz wszyscy studenci niestacjonarni
e-mail: jgola@zarz.agh.edu.pl tel. +48 12 617 42 03

Dział Stypendiów dnia 21.05.2019 roku (tj. wtorek) oraz 30.05.2019 roku (tj. czwartek) będzie NIECZYNNY z powodu szkolenia.

Wypłata stypendiów - semestr letni

Stypendia socjalne

Składanie wniosków o stypendium socjalne, mieszkaniowe na rok akademicki 2018/2019-semestr letni

Informuję, że można już składać wnioski o stypendium socjalne i stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2018/2019-semestr letni (dotyczy osób które nie składały wniosku w semestrze zimowym)

Wnioski są dostępne na Państwa kontach Wirtualnej Uczelni. Wypełniony wniosek należy następnie wydrukować, podpisać i dostarczyć do Działu Stypendiów wraz z kompletem wymaganych dokumentów najpóźniej do 27.02.2019 roku

Wykaz wymaganych dokumentów oraz wzory potrzebnych oświadczeń znajdą Państwo na stronie DSS AGH lub poniżej:

http://www.dss.agh.edu.pl/swiadczenia/stypendium-socjalne/

Przypominam, że dokumenty z części obligatoryjnej składają wszyscy.

Przykład: student nie uzyskał dochodu w 2017 r - potwierdza ten fakt stosownym zaświadczeniem z Urzędu Skarbowego.

Uprzejmie informujemy, że w roku akademickim 2018/19 obligatoryjną formą ubiegania się o stypendia socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogę jest wypełnienie elektronicznego wniosku w systemie Wirtualnej Uczelni.

Szczegółowe informacje, wykaz dokumentów oraz instrukcja wypełniania formularza i kalkulatora znajdują się:

Instrukcja "krok po kroku" ubiegania się o stypendium

Ogólne informacje o stypendiach

Studenci stacjonarni: Podstawową przesłanką do ubiegania się o przyznanie świadczenia socjalnego jest trudna sytuacja materialna studenta/rodziny studenta. Stypendium socjalne przyznawane jest na semestr dla wszystkich lat i rodzajów studiów. Od dnia 1 czerwca 2017 roku jedyną formą ubiegania się o stypendia na rok akademicki 2018/2019 jest wypełnienie wniosku w wersji elektronicznej w systemie Wirtualna Uczelnia. Usługa jest dostępna po zalogowaniu się studenta do indywidualnego konta w Wirtualnej Uczelni. Elektroniczna forma ubiegania się o stypendia nie zwalnia studentów z konieczności złożenia oryginału wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami. Rozpatrzenie wniosku następuje po złożeniu wniosku wraz z kompletem dokumentów, pozwalającymi określić aktualną sytuację dochodową studenta/rodziny studenta. Podstawą rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium socjalnego w przypadku studentów studiów stacjonarnych jest złożenie zaświadczenia o dochodach własnych, współmałżonka, dzieci, rodziców, opiekunów i rodzeństwa wraz z udokumentowaniem statusu tych osób, jeżeli pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym.

Zwiększenie stypendium socjalnego z tytułu zakwaterowania - TYLKO DLA STUDENTÓW STACJONARNYCH - w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki, może być przyznane znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej studentowi studiów stacjonarnych, pobierającemu stypendium socjalne, stale zamieszkałemu poza Krakowem, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do Uczelni uniemożliwiłby lub znacznie utrudniał studiowanie.

Studenci niestacjonarni: Podstawową przesłanką do ubiegania się o przyznanie świadczenia socjalnego jest trudna sytuacja materialna studenta/rodziny studenta. Stypendium socjalne przyznawane jest na okres semestru dla wszystkich lat i rodzajów studiów. Od dnia 1 czerwca 2017 roku jedyną formą ubiegania się o stypendia na rok akademicki 2018/2019 jest wypełnienie wniosku w wersji elektronicznej w systemie Wirtualna Uczelnia. Usługa jest dostępna po zalogowaniu się studenta do indywidualnego konta w Wirtualnej Uczelni. Elektroniczna forma ubiegania się o stypendia nie zwalnia studentów z konieczności złożenia oryginału wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami. Rozpatrzenie wniosku następuje po złożeniu wniosku wraz z kompletem dokumentów, pozwalającymi określić aktualną sytuację dochodową studenta/rodziny studenta. Podstawą rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium socjalnego w przypadku studentów studiów niestacjonarnych w wieku do 26 lat i pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z rodzicami i rodzeństwem jest złożenie zaświadczenia o dochodach własnych, współmałżonka, dzieci, rodziców, opiekunów i rodzeństwa wraz z dokumentowaniem statusu tych osób. W przypadku studentów posiadających własne rodziny, wymagane jest udokumentowanie statusu i dochodów własnych, współmałżonka i dzieci.

W przypadku wystąpienia trwałej zmiany sytuacji materialnej (utrata dochodu), student może złożyć wniosek o przyznanie świadczeń (jeśli student nie składał do tej pory wniosku o pomoc materialną) lub złożyć wniosek korygujący (w sytuacji utraty i nabycia dochodu oraz wcześniejszego złożenia wniosku) przedkładając aktualne dokumenty potwierdzające sytuację materialną.
Student korzystający z urlopu bez podania przyczyny nie może ubiegać się o stypendium socjalne.

Regulamin świadczeń pomocy materialnej AGH

Wirtualna Uczelnia - wnioski stypendialne - instrukcja

Dochód z gospodarstwa 2017 rok

Stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych

Składanie wniosków o stypendium  dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2018/2019
Informuję, że można składać wnioski o stypendium dla osób niepełnosprawnych na nowy rok akademicki 2018/2019. Od 1 czerwca 2017 roku, zgodnie z decyzją Pani Rektor, wszyscy studenci są zobowiązani do wypełnienia elektronicznego wniosku w systemie Wirtualna Uczelnia. Wypełniony wniosek należy następnie wydrukować, podpisać i dostarczyć do Działu Stypendiów wraz z aktualnym orzeczeniem stwierdzającym niepełnosprawność.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student legitymujący się orzeczeniem właściwego organu o stopniu niepełnosprawności lub innym równoważnym orzeczeniem stwierdzającym niepełnosprawność (np. orzeczenie ZUS). Od dnia 1 czerwca 2017 roku jedyną formą ubiegania się o stypendia na rok akademicki 2018/2019 jest wypełnienie wniosku w wersji elektronicznej w systemie Wirtualna Uczelnia. Usługa jest dostępna po zalogowaniu się studenta do indywidualnego konta w Wirtualnej Uczelni. Elektroniczna forma ubiegania się o stypendia nie zwalnia studentów z konieczności złożenia oryginału wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami (np. orzeczenie ZUS). Student ubiegający się o uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności w trakcie roku akademickiego tj. między październikiem a czerwcem, powinien złożyć w Dziale Stypendiów wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, który zostanie rozpatrzony po dostarczeniu orzeczenia, a wypłata świadczenia obejmie okres, od którego przyznano status osoby z określonym stopniem niepełnosprawności, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na okres całego roku akademickiego lub do daty ważności orzeczenia. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych wypłacane jest studentowi aktualnie kontynuującemu naukę albo korzystającemu z urlopu, za wyjątkiem urlopu bez podania przyczyny.

Regulamin świadczeń pomocy materialnej AGH

Wniosek - nowy druk

Stypendia Rektora dla najlepszych studentów
 1. Stypendium Rektora za wysoką średnią ocen. Informatyczny system obsługi dydaktyki generuje wykaz najlepszych studentów dla każdego z kierunków kształcenia na Wydziale spośród wszystkich studentów, którzy w terminie do zakończenia letniej sesji egzaminacyjnej uzyskali wszystkie zaliczenia i egzaminy z przedmiotów obowiązujących w poprzednim roku akademickim ze średnią ocen co najmniej 4,0.

 2. Stypendia Rektora dla najlepszych studentów za
  osiągnięcia naukowe są przyznawane studentom AGH, którzy w ubiegłym roku akademickim wykazali się szczególnymi efektami w działalności badawczej, byli autorami publikacji naukowych, osiągnęli sukcesy w krajowych i międzynarodowych konkursach o charakterze naukowym. Wnioski muszą posiadać rekomendację Pełnomocników Rektora ds. Kół Naukowych, którzy kierują wnioski studentów do Rektora.
 3. Stypendia Rektora za wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym są przyznawane studentom AGH którzy  uzyskali sukcesy indywidualne lub zespołowe w rywalizacji ligowej, międzyuczelnianej na poziomie ogólnopolskim lub międzynarodowym oraz nie posiadają deficytu punktów ECTS. Wnioski studentów muszą posiadać rekomendację Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego AGH, który kieruje wnioski studentów do Rektora na podstawie prowadzonego rankingu  osiągnięć.

 4. Stypendia Rektora za osiągnięcia artystyczne są przyznawane studentom AGH, którzy w minionym roku akademickim osiągnęli sukcesy w sferze kultury, sztuki, reprezentując AGH na poziomie co najmniej ogólnopolskim oraz nie posiadają deficytu punktów ECTS. Każde osiągniecie powinno być zgłoszone przez laureata do URSS AGH, a wniosek studenta musi posiadać jej rekomendację. Wnioski te są kierowane przez URSS AGH do Rektora. 

Regulamin świadczeń pomocy materialnej AGH

Wniosek - nowy druk

Pismo Pani Rektor o stypendiach na rok akademicki 2018/2019

Zasady przyznawania stypendiów rektora dla najlepszych studentów za osiągnięcia-proszę o zapoznanie się z pismem Pani Rektor poniżej:

Zasady przyznawania stypendiów rektora dla najlepszych studentów za osiągnięcia.pdf

Pismo Pani Rektor w sprawie stypendium Rektora za średnią ocen

Średnie studia stacjonarne

Średnie studia niestacjonarne

 

Stypendia Ministra za wybitne osiągnięcia

Student posiadający wybitne osiągnięcia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, może wystąpić o przyznanie stypendium Ministra. W tym celu należy w terminie do 1 października zgłosić swoją kandydaturę wraz z załącznikami potwierdzającymi uzyskane osiągnięcia. Wniosek musi uzyskać pozytywną opinię Rady Wydziału, po uzyskaniu której Rektor występuje do właściwego Ministra z wnioskiem o przyznanie stypendium za wybitne osiągnięcia. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-2018-2019.html

Zapomogi losowe

Zapomoga losowa może być przyznana przez Dziekana Wydziału studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej na podstawie złożonych wraz z wnioskiem (wg załącznika nr 4 do niniejszego Regulaminu) dokumentów (np. zaświadczenie lekarza, pomocy społecznej, orzeczenia sądowe, policyjne, itp.) lub pisemnego oświadczenia co najmniej 3 studentów, w tym członka Uczelnianej Rady Samorządu Studentów AGH. Student może otrzymać zapomogę losową nie więcej niż dwa razy w roku akademickim, tylko na jednym kierunku studiów. Wysokość zapomogi losowej uzależniona jest od sytuacji, w jakiej znalazł się student. Kwota zapomogi jednorazowo nie może przekroczyć kwoty najwyższego stypendium socjalnego.
Wnioski o przyznanie zapomóg wraz z dokumentami potwierdzającymi zaistniałą sytuację należy składać do 20stego dnia każdego miesiąca.

Regulamin pomocy materialnej AGH

Wniosek o zapomogę

Załącznik nr 7 do zapomogi (klauzura informacyjna studenta)

Załącznik nr 8 do zapomogi (Klauzura informacyjna członka rodziny)

Numer konta

Akademiki


Wszyscy studenci STACJONARNI AGH zainteresowani otrzymaniem miejsca w domu studenckim na dany rok akademicki  składają wyłącznie elektroniczny wniosek w systemie informatycznym – bez konieczności dokumentowania dochodu, drukowania wniosku z systemu, składania wniosku i dokumentów w Dziale Stypendiów.
Szczegółowe informacje dotyczące procedury rozdziału miejsc, zostaną opublikowane na stronie https://akademik.agh.edu.pl/.

Rozdział miejsc na MS AGH- Pismo Pani Rektor 15.05.2019 rok