Zaznacz stronę

Dziekanat studiów niestacjonarnych

Systemy obsługi studiów

Aktualności

Przedłużanie ważności Elektronicznej Legitymacji Studenckiej

Przedłużanie ważności Elektronicznej Legitymacji Studenckiej odbywa się w Centrum Kart Elektronicznych AGH.  zlokalizowanym w paw. C-1, pok. 322B (III piętro, klatka przy wejściu do C-1).
Warunkiem przedłużenia legitymacji jest uzyskanie wpisu na kolejny semestr.
Szczegółowe informacje można przeczytać na stronie: http://www.cp.agh.edu.pl/

SPIn-UP

Na serwerze AGH zostało uruchomione nowe wirtualne narzędzie (komunikator) służące interaktywnemu uzgadnianiu tematów prac studenckich w obszarach istotnych dla rozwoju województwa małopolskiego. Jest to Studencki Portal Innowacji – Urzędy i Przedsiębiorstwa (w skrócie SPIn-UP) i ma służyć udostępnianiu przez ww. urzędy problematyki, która może być przedmiotem prac dyplomowych lub badań w ramach działalności kół naukowych AGH.

SPIn-UP funkcjonuje pod adresami:
http://spin-up.agh.edu.pl  oraz http://spinup.agh.edu.pl i jest skierowany tylko do studentów i pracowników AGH. Aktywne korzystanie z niego jest możliwe jedynie poprzez logowanie do systemu, czyli podanie swojego adresu e-mail wpisanego w Dziekanat.XP oraz hasła, którym jest nr PESEL.
Szczegółowy opis projektu SPIn-UP i jego założenia zamieszczony jest na stronie WZ – studia niestacjonarne- pliki do pobrania.

Kalendarium

Organizacja roku akademickiego studia niestacjonarne

Programy wymiany

Student pragnący wyjechać w ramach programów wymiany powinien złożyć podanie o przyznanie Indywidualnego Programu w tym Planu Studiów (IPS) na okres wyznaczony przez Dziekana.

Indywidualny plan studiów - podanie

Indywidualny plan studiów - procedura

Erasmus

Erasmus+

Od 1. stycznia 2014 roku w naszej AGH ruszył program Erasmus+ – nowy  program UE na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu.

Informacje o programie >>

Most

MOST

Program „MOST” to program mobilnośœci studentów i doktorantów, umożliwiający studiowanie przez semestr lub cały rok akademicki na jednym z dwudziestu dziewięciu polskich Uniwersytetów. Bywa nazywany „polskim Erasmusem” i skorzystało z niego już prawie 10 tysięcy osób.

Więcej informacji na stronie: www.most.amu.edu.pl

Regulamin (pdf)

PROGRAM MOST – KROK PO KROKU

KROK 1 – Zapoznaj się z ofertą miejsc na poszczególnych uczelniach ogłoszoną przez UKA (oferta ogłaszana 15 kwietnia, aktualizowana 30 października). Oferta dostępna jest pod adresem https://most.uka.uw.edu.pl/

KROK 2 – Jeżeli znajdziesz interesujący Cię kierunek studiów na wybranej uczelni – zarejestruj się w systemie IRK MOST (Internetowej Rejestracji Kandydatów MOST) – na stronie jak wyżej.

KROK 3 – Wydrukuj wypełniony w systemie IRK MOST wniosek o udział w Programie.

KROK 4 – Przedstaw wniosek Prodziekanowi wydziału macierzystego w celu jego zaopiniowania.

KROK 5 – Złóż pozytywnie zaopiniowany przez Prodziekana wniosek w Dziale Nauczania (u koordynatora programu MOST, pokój 112, pawilon C-1) – w odpowiednim terminie:

 • wyjazd na semestr zimowy lub cały rok akademicki – od 15 kwietnia do 15 maja

 • wyjazd na semestr letni – od 30 października do 30 listopada

Koordynator programu MOST przedstawi Twój wniosek do akceptacji Prorektora ds. Kształcenia. Po jej uzyskaniu wniosek zostanie wgrany przez koordynatora do systemu IRK MOST.

KROK 6 – Sprawdź na stronie UKA lub na swoim koncie w systemie, czy zostałeś zakwalifikowany do udziału w Programie (30 czerwca – wyjazdy na semestr zimowy lub cały rok akademicki; 30 grudnia – wyjazdy na semestr letni) lub oczekuj decyzji biura UKA, która wysłana zostanie do Ciebie pocztą na adres podany we wniosku.

KROK 7 – Przed rozpoczęciem studiów skontaktuj się z koordynatorem uczelni przyjmującej lub zapoznaj się z informacjami o Programie zamieszczonymi na stronie internetowej uczelni przyjmującej.

KROK 8 – Przygotuj i przedstaw Prodziekanowi wydziału macierzystego do akceptacji Porozumienie o programie zajęć (zwróć uwagę na przedmioty obligatoryjne!).

KROK 9 – W momencie podejmowania studiów dostarcz uczelni przyjmującej Porozumienie o programie zajęć – do akceptacji Dziekana lub Prodziekana tejże uczelni.

KROK 10 – Studiuj na wybranej uczelni, poszerzając swoją wiedzę.

KROK 11 – Wszelkie zmiany do Porozumieniu o programie zajęć muszę być wprowadzanie poprzez wypełnienie Aneksu do Porozumienia.

KROK 12 – Po zrealizowaniu wszystkich zajęć zadeklarowanych w Porozumieniu i zebraniu wpisów do Wykazu zaliczeń uzyskaj od Dziekana lub Prodziekana uczelni przyjmującej potwierdzenie ich zrealizowania (uzyskanych zaliczeń i ocen nie wpisujemy do indeksu).

KROK 13 – Odbierz wystawiony przez uczelnię przyjmującą CERTYFIKAT poświadczający Twój udział w Programie.

KROK 14 – Po powrocie z Programu przedstaw Prodziekanowi wydziału macierzystego Wykaz zaliczeń (stanowi on podstawę uzyskania wpisów do indeksu).

W trakcie odbywania studiów w ramach programu MOST przysługujące stypendia: socjalne, naukowe, MNiSW i inne wypłaca studentowi uczelnia macierzysta. Uczelnia przyjmującą w miarę możliwości powinna zapewnić studentowi miejsce w domu studenckim – na wniosek studenta.

Zasady rekrutacji

 

Rekrutacja na semestr letni 2017/18 trwa od 31 października br do 30 listopada br

 Aby wziąć udział w rekrutacji należy zarejestrować się w systemie IRK MOST  (Internetowej Rejestracji Kandydatów MOST), która znajduje się na stronie www.most.uka.uw.edu.pl

Z oferty programu można wybrać maksymalnie cztery kierunki (doktoranci – jeden)

Rekrutacja opisana jest szczegółowo pod linkiem MOST KROK PO KROKU

Kontakt

Koordynator programu MOST na Wydziale Zarządzania AGH

dr inż. Katarzyna Klimkiewicz

Ul. Gramatyka 10, 30-067 Kraków

pok 122, I piętro,

tel. 12- 617-42-93

kklimkie@zarz.agh.edu.pl

 

Uczelniany koordynator programu MOST

mgr Małgorzata Bartyś

Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

pawilon C-1, I piętro, pok. 112

T: 12 617 27 12

E: mbartys@agh.edu.pl

 

MOSTECH

Szczegółowe informacje na temat programu MOSTECH znajdują się na stronie:

http://www.kaut.agh.edu.pl/mostech/

Uchwała Senatu

Uchwała nr 43 /2005

Senatu AGH z dnia 27 kwietnia 2005 r

Porozumienie Konferencji Rektorów Polskich

Uczelni Technicznych

w sprawie systemu mobilności studentów MOSTECH

Porozumienie polskich uczelni technicznych w sprawie systemu mobilności studentów MOSTECH ma na celu:

 • wdrożenie założeń Procesu Bolońskiego,

 • podnoszenie jakości kształcenia,

 • ułatwienie krajowej wymiany studentów.

§ 1

Założenia ogólne systemu MOSTECH

 1. Sygnatariusze Porozumienia stawiają sobie za cel umożliwienie studentom odbycie części studiów poza uczelnią macierzystą.

 2. System mobilności ma wspierać mechanizmy wzajemnego doskonalenia jakości kształcenia na kierunkach technicznych dla wszystkich poziomów kształcenia
  i systemów studiów.

 3. Wymiana jest dobrowolna i jest realizowana na wniosek studenta pozytywnie zaopiniowany przez dziekana jednostki macierzystej.

§ 2

Procedury wymiany

1. Sprawy formalne i organizacyjne systemu, wynikające z Porozumienia, za pośrednictwem KAUT, prowadzą: uczelnia zgłaszająca (uczelnia macierzysta studenta) i uczelnia przyjmująca.

2. W systemie MOSTECH obowiązują następujące procedury zgłaszania i przyjmowania studentów:

 1. do 30 marca uczelnie zgłaszają do Biura KAUT oferowaną liczbę miejsc na poszczególne kierunki studiów na następny rok akademicki,

 2. do 15 kwietnia Biuro KAUT ogłasza zbiorcze zestawienia miejsc,

 3. uczelnie przesyłają do KAUT listę kandydatów na studia, odpowiednio w terminie do 15 maja na semestr zimowy i w terminie do 30 listopada na semestr letni,

 1. KAUT koordynuje procedurę wymiany i przesyła uczelniom listę kandydatów na studia, odpowiednio na semestr zimowy w terminie do 15 czerwca i na semestr letni w terminie do 30 grudnia,

 2. studenci zgłaszający się do uczestnictwa w systemie MOSTECH mogą podać więcej niż jedną uczelnię, w której zamierzają odbyć część studiów,

 3. po zakończeniu semestru Biuro KAUT przekazuje informację do KRPUT o liczbie studentów i uczelniach uczestniczących w wymianie.

§ 3

Realizacja programu studiów i zasady zaliczania

 1. Studenci mogą realizować indywidualny program studiów lub program standardowy zgodny z planem na danym semestrze uczelni przyjmującej.
 2. Program nauki powinien zapewnić uzyskanie 30 punktów ECTS w ciągu semestru.
  W przypadku uzyskania mniejszej liczby punktów student jest zobowiązany do ich uzupełnienia w uczelni macierzystej.
 3. Wybrany przez studenta program musi uzyskać aprobatę dziekana jednostki macierzystej przed skierowaniem studenta do uczelni przyjmującej.
 4. Studenta w czasie odbywania studiów poza uczelnią macierzystą obowiązuje regulamin uczelni przyjmującej.
 5. Przedmioty (kursy) i semestr realizowany poza uczelnią macierzystą na podstawie ocen i punktów ECTS wpisanych do indeksu i na kartę egzaminacyjną przez prowadzących zajęcia w uczelni przyjmującej, zalicza dziekan jednostki macierzystej.
 6. Uzyskane przez studenta oceny oraz inne informacje niezbędne do zamieszczenia
  w suplemencie do dyplomu potwierdza dziekan jednostki przyjmującej, na zatwierdzonym przez KRPUT druku.

§ 4

Warunki uczestnictwa studentów w wymianie

 1. Studia w ramach systemu MOSTECH może podjąć student po zaliczeniu drugiego roku studiów.

 2. Dziekan jednostki macierzystej może wyrazić zgodę na odbycie studiów w innej uczelni, jeżeli student ma zaliczony bez braków bieżący semestr.

 3. W trakcie odbywania studiów w systemie MOSTECH, przysługujące stypendia wypłaca studentowi uczelnia macierzysta.

 4. Uczelnie przyjmujące studentów zapewniają odpłatnie, w miarę możliwości, miejsca w domu akademickim, zgodnie z własnym systemem opłat.

§ 5

Wzory pism dla uczelni kierującej studentów na studia i dla uczelni przyjmującej na studia oraz dodatkowe druki przygotowuje KAUT, zatwierdza KRPUT.

§ 6

Przystąpienie do Porozumienia wymaga akceptacji Senatu.

§ 7

Regulaminy studiów uczelni przystępujących do Porozumienia umożliwiają zaliczenie przedmiotów (kursów) w innych uczelniach.

§ 8

 1. Sygnatariusz Porozumienia może z niego wystąpić.

 2. Do Porozumienia może przystąpić uczelnia spoza grona Sygnatariuszy na warunkach
  i za zgodą KRPUT.

Podpisując Porozumienie zobowiązujemy się do czynnego uczestnictwa w realizacji misji
z niego wynikającej oraz respektowania przyjętych przez nie reguł działania.

Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie .....................................................................

Rektor Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni .........................................................................

Rektor Akademii Morskiej w Gdyni ............................................................................................

Rektor Akademii Morskiej w Szczecinie .....................................................................................

Rektor Akademii Techniczno-Humanistycznej ...........................................................................

Rektor Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy .............................................................

Rektor Politechniki Białostockiej ................................................................................................

Rektor Politechniki Częstochowskiej ..........................................................................................

Rektor Politechniki Gdańskiej .....................................................................................................

Rektor Politechniki Koszalińskiej ................................................................................................

Rektor Politechniki Krakowskiej .................................................................................................

Rektor Politechniki Lubelskiej .....................................................................................................

Rektor Politechniki Łódzkiej .......................................................................................................

Rektor Politechniki Opolskiej ......................................................................................................

Rektor Politechniki Poznańskiej ..................................................................................................

Rektor Politechniki Radomskiej ..................................................................................................

Rektor Politechniki Rzeszowskiej ...............................................................................................

Rektor Politechniki Szczecińskiej ................................................................................................

Rektor Politechniki Śląskiej .........................................................................................................

Rektor Politechniki Świętokrzyskiej ............................................................................................

Rektor Politechniki Warszawskiej ...............................................................................................

Rektor Politechniki Wrocławskiej ...............................................................................................

Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ......................................................

Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego .......................................................................................

Rektor Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie ............................................................

Wrocław, 26 luty 2005 r.

 

Opłaty

Opłaty za usługi edukacyjne

OPŁATY ZA USŁUGI EDUKACYJNE W ROKU AK. 2017/18

1. TERMINY I ZASADY WNOSZENIA OPŁAT

Czesne na studiach niestacjonarnych opłaca się semestralnie.
Wysokość opłat:

 • studia pierwszego stopnia Z, IiE, ZiIP: 1850 zł za semestr
 • studia drugiego stopnia:
  • dla kierunku: Zarządzanie – 1950 zł za semestr
  • dla kierunku: Zarządzanie i inżynieria produkcji – 2150 zł za semestr
  • dla kierunku Informatyka i ekonometria – 2150 zł za semestr

Studenci zobowiązani są do wniesienia opłaty czesnego w terminach:

 • za semestr zimowy do 30 września danego roku
 • za semestr letni do 15 marca danego roku
 • za pierwszy semestr opłatę należy wnieść do 15 października danego roku.

Opłatę za powtarzanie przedmiotów, różnice programowe oraz przedmioty nieobjęte planem studiów należy wnieść do:

 • za semestr zimowy do 15 października danego roku
 • za semestr letni do 15 marca danego roku

na rachunek bankowy nr : 60 1240 4722 1111 0000 4850 1314 (Bank Pekao S.A.)
z dopiskiem subkonto: 720 200 9500
Za datę uiszczenia opłaty uważa się datę wpływu kwoty na konto bankowe. Każdorazowe opóźnienie w opłatach za zajęcia dydaktyczne lub dokonanie ich w niepełnej kwocie skutkuje naliczeniem odsetek ustawowych.

Wnioski w sprawach zwrotu opłaty, rozłożenia na raty albo zwolnienia z opłat należy adresować do Prodziekana Wydziału Zarządzania (druk w plikach do pobrania) i składać w dziekanacie przed upływem ww terminów.

UWAGA:

 • przed złożeniem wniosku należy koniecznie zapoznać się szczegółowo z Uchwałą nr 113/2014 Senatu AGH z dnia 29 października 2014 r. w sprawie: zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat na studiach wyższych;
 • wniosek powinien zawierać dokładny opis sytuacji studenta wraz z właściwymi dokumentami (w zależności od przyczyny, dla której student ubiega się o zwolnienie) potwierdzającymi zasadność wniosku;
 • wniosek o zwolnienie z opłaty winien być należycie udokumentowany, przy czym trudną sytuację materialną studenta dokumentuje się poprzez złożenie kompletu aktualnych dokumentów niezbędnych do wyliczenia dochodu na jednego członka rodziny, potwierdzających sytuację materialną, zgodnie z wymogami obowiązującymi w zakresie przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom, określonymi w odrębnych przepisach bądź innych dokumentów potwierdzających istotne pogorszenie sytuacji materialnej;
 • zwolnienie z opłaty oraz rozłożenie czesnego na raty za pierwszy semestr studiów nie jest dopuszczalne.

2. POWTARZANIE PRZEDMIOTU, SEMESTRU

 • Stawkę za 1 godzinę zajęć dydaktycznych powtarzanych z powodu niezadowalających wyników w nauce na studiach niestacjonarnych oblicza się dzieląc wysokość opłaty semestralnej przez liczbę godzin zajęć dydaktycznych w danym semestrze.
 • Wysokość opłaty za powtarzane przedmioty ustala się mnożąc stawkę za jedną godzinę zajęć dydaktycznych przez liczbę godzin zajęć dydaktycznych, w których student winien ponownie uczestniczyć.
 • W przypadku powtarzania semestru na studiach niestacjonarnych, student wnosi opłatę semestralną obowiązującą w danym semestrze.

3.  RÓŻNICE PROGRAMOWE

Na podstawie Uchwały 113/2014 Senatu AGH z dnia 29 października 2014 r. ustala się co następuje:
W przypadku konieczności uzupełnienia różnic programowych, powstałych w wyniku zmiany uczelni, wydziału, kierunku lub formy studiów bądź reaktywacji na studia student studiów niestacjonarnych ma obowiązek wniesienia opłaty proporcjonalnie do wysokości opłaty semestralnej, obowiązującej w roku akademickim, w którym realizowane są różnice programowe oraz liczby godzin zajęć dydaktycznych stanowiących różnice programowe.

4.  FAKTURA ZA STUDIA

Studenci, którym zakład pracy pokrywa opłatę czesnego w całości lub części proszeni są
o dostarczenie do Dziekanatu następujących danych potrzebnych do wystawienia faktury VAT:
– nazwa firmy
– adres
– numer NIP

Faktury indywidualne wystawiane są tylko na wcześniejszą prośbę studenta.

Obsługa administracyjna studentów

Kierownik Sekcji Obsługi Dydaktyki

mgr inż. Anna Pietrzyk

Pawilon D-14, parter, pokój nr 2
tel.: +48 12 617 43 59
e-mail: apietrzy@zarz.agh.edu.pl

Dziekanat

kierunek Zarządzanie – studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia,
kierunek Informatyka i ekonometria – studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia

mgr inż. Monika Zaleska-Ulatowska
Pawilon D-14, parter, pokój nr 6
tel.: +48 12 617 43 53, fax: +48 12 617 44 72
e-mail: zaleska@zarz.agh.edu.pl

Dziekanat

kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji – studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia

mgr Halina Początek
Pawilon D-14, parter, pokój nr 6
tel.: +48 12 617 42 94, fax: +48 12 617 44 72
e-mail: hmista@zarz.agh.edu.pl

Dział Kształcenia

Agnieszka Kuszlik

Pawilon D-14, parter, pokój nr 6
tel.: +48 12 617 43 07, fax: +48 12 617 44 72
e-mail: akuszlik@zarz.agh.edu.pl

Godziny przyjęć w dziekanacie:

Poniedziałek: nieczynne
Wtorek: 08:00-11:00
Środa: 12:00-15:00
Czwartek: 08:00-11:00
Piątek: 13:00-15:00

Piątek dydaktyczny (w terminach zjazdów): 13:00-17:00
Sobota dydaktyczna (w terminach zjazdów): 09:00-14:00

W dniach 22 grudnia 2017 r. – 02 stycznia 2018 r. dziekanat będzie nieczynny.

Dział kształcenia (pok.6) dyżury:

Godziny przyjęć od poniedziałku do piątku jak w Dziekanacie

Prodziekan ds. Kształcenia

Dr inż. Marek Dudek
Pawilon D-14, parter, pokój nr 6a
prd.ksztal@zarz.agh.edu.pl

Dyżur dla studentów w styczniu:

w soboty, 20 i 27 stycznia br,  w godz. 13.15 – 14.45

Zakres realizowanych zadań

indywidualizacja studiów (reaktywacje, przeniesienia), jakość kształcenia, mobilność studentów (programy wymiany), specjalności, uznawanie efektów kształcenia, uznawanie efektów uczenia się

Prodziekan ds. Studenckich

Dr inż. Antoni Korcyl
Pawilon D-14, parter, pokój nr 4a
prd.stud@zarz.agh.edu.pl

Dyżur Prodziekana: piątek w godz. 14.30 – 15.30

W dniach 22 grudnia 2017 r. – 02 stycznia 2018 r. dziekanat będzie nieczynny.

Zakres realizowanych zadań

egzaminy (dyplomowe, komisyjne), obrony, płatności, pomoc materialna (stypendia, akademiki), praktyki, rozliczenia dydaktyki, umowy

Godziny przyjęć w Dziale Stypendiów:
Poniedziałek: nieczynne - dzień wewnętrzny
Wtorek: 8:00 – 11:00
Środa: 12:00 – 15:00
Czwartek: 8:00 – 11:00
Piątek: 12:00 – 15:00 - studenci stacjonarni
Piątek dydaktyczny (w terminach zjazdów): 13:00 - 17:00 - studenci niestacjonarni

Wysokości świadczeń pomocy materialnej w sem. zimowym 2017/2018

Kontakt:

Dział Stypendiów Pawilon D-14,
parter, pokój nr 3

mgr inż. Agnieszka Skowron
Studenci stacjonarni I stopnia 2-4 rok oraz  wszyscy studenci stacjonarni II stopnia
e-mail: askowron@zarz.agh.edu.pl tel. +48 12 617 43 02
inż. Joanna Gola
Studenci stacjonarni I stopnia 1 roku oraz wszyscy studenci niestacjonarni
e-mail: jgola@zarz.agh.edu.pl tel. +48 12 617 42 03

Stypendia socjalne

Wykaz dokumentów oraz wzory potrzebnych oświadczeń  znajdą się na stronie:
http://www.dss.agh.edu.pl/wazne-informacje/
Bardzo prosimy o niepozostawianie składania wniosków na ostatnią chwilę oraz rzetelne kompletowanie dokumentów!

Instrukcja "krok po kroku" ubiegania się o stypendium

Ogólne informacje o stypendiach

Studenci stacjonarni: Podstawową przesłanką do ubiegania się o przyznanie świadczenia socjalnego jest trudna sytuacja materialna studenta/rodziny studenta. Stypendium socjalne przyznawane jest na semestr dla wszystkich lat i rodzajów studiów. Od dnia 1 czerwca 2017 roku jedyną formą ubiegania się o stypendia na rok akademicki 2017/2018 jest wypełnienie wniosku w wersji elektronicznej w systemie Wirtualna Uczelnia. Usługa jest dostępna po zalogowaniu się studenta do indywidualnego konta w Wirtualnej Uczelni. Elektroniczna forma ubiegania się o stypendia nie zwalnia studentów z konieczności złożenia oryginału wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami. Rozpatrzenie wniosku następuje po złożeniu wniosku wraz z kompletem dokumentów, pozwalającymi określić aktualną sytuację dochodową studenta/rodziny studenta. Podstawą rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium socjalnego w przypadku studentów studiów stacjonarnych jest złożenie zaświadczenia o dochodach własnych, współmałżonka, dzieci, rodziców, opiekunów i rodzeństwa wraz z udokumentowaniem statusu tych osób, jeżeli pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym.

Zwiększenie stypendium socjalnego z tytułu zakwaterowania - TYLKO DLA STUDENTÓW STACJONARNYCH - w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki, może być przyznane znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej studentowi studiów stacjonarnych, pobierającemu stypendium socjalne, stale zamieszkałemu poza Krakowem, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do Uczelni uniemożliwiłby lub znacznie utrudniał studiowanie.

Studenci niestacjonarni: Podstawową przesłanką do ubiegania się o przyznanie świadczenia socjalnego jest trudna sytuacja materialna studenta/rodziny studenta. Stypendium socjalne przyznawane jest na okres semestru dla wszystkich lat i rodzajów studiów. Od dnia 1 czerwca 2017 roku jedyną formą ubiegania się o stypendia na rok akademicki 2017/2018 jest wypełnienie wniosku w wersji elektronicznej w systemie Wirtualna Uczelnia. Usługa jest dostępna po zalogowaniu się studenta do indywidualnego konta w Wirtualnej Uczelni. Elektroniczna forma ubiegania się o stypendia nie zwalnia studentów z konieczności złożenia oryginału wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami. Rozpatrzenie wniosku następuje po złożeniu wniosku wraz z kompletem dokumentów, pozwalającymi określić aktualną sytuację dochodową studenta/rodziny studenta. Podstawą rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium socjalnego w przypadku studentów studiów niestacjonarnych w wieku do 26 lat i pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z rodzicami i rodzeństwem jest złożenie zaświadczenia o dochodach własnych, współmałżonka, dzieci, rodziców, opiekunów i rodzeństwa wraz z dokumentowaniem statusu tych osób. W przypadku studentów posiadających własne rodziny, wymagane jest udokumentowanie statusu i dochodów własnych, współmałżonka i dzieci.

W przypadku wystąpienia trwałej zmiany sytuacji materialnej (utrata dochodu), student może złożyć wniosek o przyznanie świadczeń (jeśli student nie składał do tej pory wniosku o pomoc materialną) lub złożyć wniosek korygujący (w sytuacji utraty i nabycia dochodu oraz wcześniejszego złożenia wniosku) przedkładając aktualne dokumenty potwierdzające sytuację materialną.
Student korzystający z urlopu bez podania przyczyny nie może ubiegać się o stypendium socjalne.

Regulamin

Wirtualna Uczelnia - wnioski stypendialne - instrukcja

Dochód z gospodarstwa 2016 rok

Pismo do Dziekanów od Pani Rektor ws. stypendiów

Stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych

Składanie wniosków o stypendium  dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2017/2018
Informuję, że można składać wnioski o stypendium dla osób niepełnosprawnych na nowy rok akademicki 2017/2018. Od 1 czerwca 2017 roku, zgodnie z decyzją Pani Rektor, wszyscy studenci są zobowiązani do wypełnienia elektronicznego wniosku w systemie Wirtualna Uczelnia. Wypełniony wniosek należy następnie wydrukować, podpisać i dostarczyć do Działu Stypendiów wraz z aktualnym orzeczeniem stwierdzającym niepełnosprawność.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student legitymujący się orzeczeniem właściwego organu o stopniu niepełnosprawności lub innym równoważnym orzeczeniem stwierdzającym niepełnosprawność (np. orzeczenie ZUS). Od dnia 1 czerwca 2017 roku jedyną formą ubiegania się o stypendia na rok akademicki 2017/2018 jest wypełnienie wniosku w wersji elektronicznej w systemie Wirtualna Uczelnia. Usługa jest dostępna po zalogowaniu się studenta do indywidualnego konta w Wirtualnej Uczelni. Elektroniczna forma ubiegania się o stypendia nie zwalnia studentów z konieczności złożenia oryginału wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami (np. orzeczenie ZUS). Student ubiegający się o uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności w trakcie roku akademickiego tj. między październikiem a czerwcem, powinien złożyć w Dziale Stypendiów wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, który zostanie rozpatrzony po dostarczeniu orzeczenia, a wypłata świadczenia obejmie okres, od którego przyznano status osoby z określonym stopniem niepełnosprawności, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na okres całego roku akademickiego lub do daty ważności orzeczenia. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych wypłacane jest studentowi aktualnie kontynuującemu naukę albo korzystającemu z urlopu, za wyjątkiem urlopu bez podania przyczyny.

Regulamin

Wniosek - nowy druk

Stypendia Rektora dla najlepszych studentów
 1. Stypendium Rektora za wysoką średnią ocen. Informatyczny system obsługi dydaktyki generuje wykaz najlepszych studentów dla każdego z kierunków kształcenia na Wydziale spośród wszystkich studentów, którzy w terminie do zakończenia letniej sesji egzaminacyjnej uzyskali wszystkie zaliczenia i egzaminy z przedmiotów obowiązujących w poprzednim roku akademickim ze średnią ocen co najmniej 4,0.

 2. Stypendia Rektora dla najlepszych studentów za
  osiągnięcia naukowe są przyznawane studentom AGH, którzy w ubiegłym roku akademickim wykazali się szczególnymi efektami w działalności badawczej, byli autorami publikacji naukowych, osiągnęli sukcesy w krajowych i międzynarodowych konkursach o charakterze naukowym. Wnioski muszą posiadać rekomendację Pełnomocników Rektora ds. Kół Naukowych, którzy kierują wnioski studentów do Rektora.
 3. Stypendia Rektora za wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym są przyznawane studentom AGH którzy  uzyskali sukcesy indywidualne lub zespołowe w rywalizacji ligowej, międzyuczelnianej na poziomie ogólnopolskim lub międzynarodowym oraz nie posiadają deficytu punktów ECTS. Wnioski studentów muszą posiadać rekomendację Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego AGH, który kieruje wnioski studentów do Rektora na podstawie prowadzonego rankingu  osiągnięć.

 4. Stypendia Rektora za osiągnięcia artystyczne są przyznawane studentom AGH, którzy w minionym roku akademickim osiągnęli sukcesy w sferze kultury, sztuki, reprezentując AGH na poziomie co najmniej ogólnopolskim oraz nie posiadają deficytu punktów ECTS. Każde osiągniecie powinno być zgłoszone przez laureata do URSS AGH, a wniosek studenta musi posiadać jej rekomendację. Wnioski te są kierowane przez URSS AGH do Rektora. 

Regulamin

Wniosek - nowy druk

Stypendia Ministra za wybitne osiągnięcia

Student posiadający wybitne osiągnięcia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, może wystąpić o przyznanie stypendium Ministra. W tym celu należy w terminie do 1 października zgłosić swoją kandydaturę wraz z załącznikami potwierdzającymi uzyskane osiągnięcia. Wniosek musi uzyskać pozytywną opinię Rady Wydziału, po uzyskaniu której Rektor występuje do właściwego Ministra z wnioskiem o przyznanie stypendium za wybitne osiągnięcia. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-2017-2018.html

Stypendium Ministra- pismo Pani Rektor z dnia 30.08.2017r.

Zapomogi losowe

Zapomoga losowa może być przyznana przez Dziekana Wydziału studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej na podstawie złożonych wraz z wnioskiem (wg załącznika nr 4 do niniejszego Regulaminu) dokumentów (np. zaświadczenie lekarza, pomocy społecznej, orzeczenia sądowe, policyjne, itp.) lub pisemnego oświadczenia co najmniej 3 studentów, w tym członka Uczelnianej Rady Samorządu Studentów AGH. Student może otrzymać zapomogę losową nie więcej niż dwa razy w roku akademickim, tylko na jednym kierunku studiów. Wysokość zapomogi losowej uzależniona jest od sytuacji, w jakiej znalazł się student. Kwota zapomogi jednorazowo nie może przekroczyć kwoty najwyższego stypendium socjalnego.
Wnioski o przyznanie zapomóg wraz z dokumentami potwierdzającymi zaistniałą sytuację należy składać do 20stego dnia każdego miesiąca.

Regulamin

Kryteria zapomóg na rok akademicki 2017/2018

Wniosek - nowy druk

Numer konta

Jednorazowe stypendium z tytułu posiadania dziecka

O przyznanie jednorazowego stypendium z tytułu posiadania dzieci/dziecka może ubiegać się student studiów pierwszego i drugiego stopnia, odbywanych w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej, o ile posiada dziecko, które w dniu złożenia wniosku nie ukończyło 6 lat. Na każde dziecko stypendium można otrzymać tylko jeden raz. Jednorazowe stypendium z tytułu posiadania dziecka może być przyznane i wypłacone osobie uprawnionej wyłącznie raz w toku studiów w AGH. Obejmuje to studia pierwszego, drugiego stopnia oraz studia doktoranckie, a także studia na drugim i każdym kolejnym kierunku.
Warunek:
- Student I stopnia w chwili złożenia wniosku nie może mieć ukończone 24 lata - Student II stopnia w chwili złożenia wniosku nie może mieć ukończone 26 lat.
Do wniosku należy dołączyć kserokopię (oryginał do wglądu) aktu urodzenia dziecka/dzieci.
Zgodnie z §3 ust.2 Regulaminu z dnia 4 listopada 2015r., osoba uprawniona składa wniosek w terminie do 25 listopada. Zapis ten nie dotyczy studentów, którzy rozpoczynają studia w kolejnym roku akademickim.
W przypadku, gdy dziecko urodzi się po tym terminie, wniosek można złożyć w każdym czasie.
Wnioski zostają przekazane do Prorektora każdego ostatniego dnia miesiąca.

Regulamin

Wniosek

Akademiki

Rozdzial_miejsc_na MS_AGH_w_domach_studenckich_2017/2018

Wszyscy studenci STACJONARNI AGH zainteresowani otrzymaniem miejsca w domu studenckim na rok akademicki 2017/2018 składają wyłącznie elektroniczny wniosek w systemie informatycznym – bez konieczności dokumentowania dochodu, drukowania wniosku z systemu, składania wniosku i dokumentów w Dziale Stypendiów.
Szczegółowe informacje dotyczące procedury rozdziału miejsc, zostaną opublikowane na stronie https://akademik.agh.edu.pl/.

Składanie wniosków będzie możliwe od 22.05.2017r.