Zaznacz stronę

Dziekanat studiów niestacjonarnych

Systemy obsługi studiów

e-Rekrutacja
e-Rekrutacja
e-learning
Syllabus
poczta przez www

Aktualności

Przedłużanie ważności Elektronicznej Legitymacji Studenckiej

Przedłużanie ważności Elektronicznej Legitymacji Studenckiej odbywa się w Centrum Kart Elektronicznych AGH.  zlokalizowanym w paw. C-1, pok. 322B (III piętro, klatka przy wejściu do C-1).
Warunkiem przedłużenia legitymacji jest uzyskanie wpisu na kolejny semestr.
Szczegółowe informacje można przeczytać na stronie: http://www.cp.agh.edu.pl

ADAPTER – program dla studentów pierwszego roku

Szczegółowe informacje na temat Programu dostępne są pod adresem:
https://www.adapter.agh.edu.pl/

Dyżury psychologów w ramach programu ADAPTER

Kalendarium

Programy wymiany

Student pragnący wyjechać w ramach programów wymiany powinien złożyć podanie o przyznanie Indywidualnej organizacji studiów (IOS) na okres wyznaczony przez Dziekana.

Procedura wyjazdowa Erasmus na Wydziale Zarządzania (2018_06_04)

ERASMUS WZ - krok po kroku

Indywidualna_organizacja_studiów_podanie

Erasmus

Erasmus+

Od 1. stycznia 2014 roku w naszej AGH ruszył program Erasmus+ – nowy  program UE na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu.

Informacje o programie >>

Most

MOST

Program „MOST” to program mobilnośœci studentów i doktorantów, umożliwiający studiowanie przez semestr lub cały rok akademicki na jednym z dwudziestu dziewięciu polskich Uniwersytetów. Bywa nazywany „polskim Erasmusem” i skorzystało z niego już prawie 10 tysięcy osób.

Więcej informacji na stronie: www.most.amu.edu.pl

Regulamin (pdf)

PROGRAM MOST – KROK PO KROKU

KROK 1 – Zapoznaj się z ofertą miejsc na poszczególnych uczelniach ogłoszoną przez UKA (oferta ogłaszana 15 kwietnia, aktualizowana 30 października). Oferta dostępna jest pod adresem https://most.uka.uw.edu.pl/

KROK 2 – Jeżeli znajdziesz interesujący Cię kierunek studiów na wybranej uczelni – zarejestruj się w systemie IRK MOST (Internetowej Rejestracji Kandydatów MOST) – na stronie jak wyżej.

KROK 3 – Wydrukuj wypełniony w systemie IRK MOST wniosek o udział w Programie.

KROK 4 – Przedstaw wniosek Prodziekanowi wydziału macierzystego w celu jego zaopiniowania.

KROK 5 – Złóż pozytywnie zaopiniowany przez Prodziekana wniosek w Dziale Nauczania (u koordynatora programu MOST, pokój 112, pawilon C-1) – w odpowiednim terminie:

 • wyjazd na semestr zimowy lub cały rok akademicki – od 15 kwietnia do 15 maja

 • wyjazd na semestr letni – od 30 października do 30 listopada

Koordynator programu MOST przedstawi Twój wniosek do akceptacji Prorektora ds. Kształcenia. Po jej uzyskaniu wniosek zostanie wgrany przez koordynatora do systemu IRK MOST.

KROK 6 – Sprawdź na stronie UKA lub na swoim koncie w systemie, czy zostałeś zakwalifikowany do udziału w Programie (30 czerwca – wyjazdy na semestr zimowy lub cały rok akademicki; 30 grudnia – wyjazdy na semestr letni) lub oczekuj decyzji biura UKA, która wysłana zostanie do Ciebie pocztą na adres podany we wniosku.

KROK 7 – Przed rozpoczęciem studiów skontaktuj się z koordynatorem uczelni przyjmującej lub zapoznaj się z informacjami o Programie zamieszczonymi na stronie internetowej uczelni przyjmującej.

KROK 8 – Przygotuj i przedstaw Prodziekanowi wydziału macierzystego do akceptacji Porozumienie o programie zajęć (zwróć uwagę na przedmioty obligatoryjne!).

KROK 9 – W momencie podejmowania studiów dostarcz uczelni przyjmującej Porozumienie o programie zajęć – do akceptacji Dziekana lub Prodziekana tejże uczelni.

KROK 10 – Studiuj na wybranej uczelni, poszerzając swoją wiedzę.

KROK 11 – Wszelkie zmiany do Porozumieniu o programie zajęć muszę być wprowadzanie poprzez wypełnienie Aneksu do Porozumienia.

KROK 12 – Po zrealizowaniu wszystkich zajęć zadeklarowanych w Porozumieniu i zebraniu wpisów do Wykazu zaliczeń uzyskaj od Dziekana lub Prodziekana uczelni przyjmującej potwierdzenie ich zrealizowania (uzyskanych zaliczeń i ocen nie wpisujemy do indeksu).

KROK 13 – Odbierz wystawiony przez uczelnię przyjmującą CERTYFIKAT poświadczający Twój udział w Programie.

KROK 14 – Po powrocie z Programu przedstaw Prodziekanowi wydziału macierzystego Wykaz zaliczeń (stanowi on podstawę uzyskania wpisów do indeksu).

W trakcie odbywania studiów w ramach programu MOST przysługujące stypendia: socjalne, naukowe, MNiSW i inne wypłaca studentowi uczelnia macierzysta. Uczelnia przyjmującą w miarę możliwości powinna zapewnić studentowi miejsce w domu studenckim – na wniosek studenta.

Zasady rekrutacji

Rekrutacja na semestr zimowy 2019/20 trwa od 15 kwietnia br do 15 maja a na semestr letni od 31 października do 30 listopada

 Aby wziąć udział w rekrutacji należy zarejestrować się w systemie IRK MOST  (Internetowej Rejestracji Kandydatów MOST), która znajduje się na stronie www.most.uka.uw.edu.pl

Z oferty programu można wybrać maksymalnie cztery kierunki (doktoranci – jeden)

Rekrutacja opisana jest szczegółowo pod linkiem MOST KROK PO KROKU

 

 

 

Kontakt

Koordynator programu MOST na Wydziale Zarządzania AGH

dr inż. Katarzyna Klimkiewicz

Ul. Gramatyka 10, 30-067 Kraków

pok 122, I piętro,

tel. 12- 617-42-93

kklimkie@zarz.agh.edu.pl

 

Uczelniany koordynator programu MOST

mgr Małgorzata Bartyś

Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

pawilon C-1, I piętro, pok. 112

T: 12 617 27 12

E: mbartys@agh.edu.pl

MOSTECH

Szczegółowe informacje na temat programu MOSTECH znajdują się na stronie:

http://www.kaut.agh.edu.pl/mostech/

Uchwała Senatu

Uchwała nr 43 /2005

Senatu AGH z dnia 27 kwietnia 2005 r

Porozumienie Konferencji Rektorów Polskich

Uczelni Technicznych

w sprawie systemu mobilności studentów MOSTECH

Porozumienie polskich uczelni technicznych w sprawie systemu mobilności studentów MOSTECH ma na celu:

 • wdrożenie założeń Procesu Bolońskiego,

 • podnoszenie jakości kształcenia,

 • ułatwienie krajowej wymiany studentów.

§ 1

Założenia ogólne systemu MOSTECH

 1. Sygnatariusze Porozumienia stawiają sobie za cel umożliwienie studentom odbycie części studiów poza uczelnią macierzystą.

 2. System mobilności ma wspierać mechanizmy wzajemnego doskonalenia jakości kształcenia na kierunkach technicznych dla wszystkich poziomów kształcenia
  i systemów studiów.

 3. Wymiana jest dobrowolna i jest realizowana na wniosek studenta pozytywnie zaopiniowany przez dziekana jednostki macierzystej.

§ 2

Procedury wymiany

1. Sprawy formalne i organizacyjne systemu, wynikające z Porozumienia, za pośrednictwem KAUT, prowadzą: uczelnia zgłaszająca (uczelnia macierzysta studenta) i uczelnia przyjmująca.

2. W systemie MOSTECH obowiązują następujące procedury zgłaszania i przyjmowania studentów:

 1. do 30 marca uczelnie zgłaszają do Biura KAUT oferowaną liczbę miejsc na poszczególne kierunki studiów na następny rok akademicki,

 2. do 15 kwietnia Biuro KAUT ogłasza zbiorcze zestawienia miejsc,

 3. uczelnie przesyłają do KAUT listę kandydatów na studia, odpowiednio w terminie do 15 maja na semestr zimowy i w terminie do 30 listopada na semestr letni,

 1. KAUT koordynuje procedurę wymiany i przesyła uczelniom listę kandydatów na studia, odpowiednio na semestr zimowy w terminie do 15 czerwca i na semestr letni w terminie do 30 grudnia,

 2. studenci zgłaszający się do uczestnictwa w systemie MOSTECH mogą podać więcej niż jedną uczelnię, w której zamierzają odbyć część studiów,

 3. po zakończeniu semestru Biuro KAUT przekazuje informację do KRPUT o liczbie studentów i uczelniach uczestniczących w wymianie.

§ 3

Realizacja programu studiów i zasady zaliczania

 1. Studenci mogą realizować indywidualny program studiów lub program standardowy zgodny z planem na danym semestrze uczelni przyjmującej.
 2. Program nauki powinien zapewnić uzyskanie 30 punktów ECTS w ciągu semestru.
  W przypadku uzyskania mniejszej liczby punktów student jest zobowiązany do ich uzupełnienia w uczelni macierzystej.
 3. Wybrany przez studenta program musi uzyskać aprobatę dziekana jednostki macierzystej przed skierowaniem studenta do uczelni przyjmującej.
 4. Studenta w czasie odbywania studiów poza uczelnią macierzystą obowiązuje regulamin uczelni przyjmującej.
 5. Przedmioty (kursy) i semestr realizowany poza uczelnią macierzystą na podstawie ocen i punktów ECTS wpisanych do indeksu i na kartę egzaminacyjną przez prowadzących zajęcia w uczelni przyjmującej, zalicza dziekan jednostki macierzystej.
 6. Uzyskane przez studenta oceny oraz inne informacje niezbędne do zamieszczenia
  w suplemencie do dyplomu potwierdza dziekan jednostki przyjmującej, na zatwierdzonym przez KRPUT druku.

§ 4

Warunki uczestnictwa studentów w wymianie

 1. Studia w ramach systemu MOSTECH może podjąć student po zaliczeniu drugiego roku studiów.

 2. Dziekan jednostki macierzystej może wyrazić zgodę na odbycie studiów w innej uczelni, jeżeli student ma zaliczony bez braków bieżący semestr.

 3. W trakcie odbywania studiów w systemie MOSTECH, przysługujące stypendia wypłaca studentowi uczelnia macierzysta.

 4. Uczelnie przyjmujące studentów zapewniają odpłatnie, w miarę możliwości, miejsca w domu akademickim, zgodnie z własnym systemem opłat.

§ 5

Wzory pism dla uczelni kierującej studentów na studia i dla uczelni przyjmującej na studia oraz dodatkowe druki przygotowuje KAUT, zatwierdza KRPUT.

§ 6

Przystąpienie do Porozumienia wymaga akceptacji Senatu.

§ 7

Regulaminy studiów uczelni przystępujących do Porozumienia umożliwiają zaliczenie przedmiotów (kursów) w innych uczelniach.

§ 8

 1. Sygnatariusz Porozumienia może z niego wystąpić.

 2. Do Porozumienia może przystąpić uczelnia spoza grona Sygnatariuszy na warunkach
  i za zgodą KRPUT.

Podpisując Porozumienie zobowiązujemy się do czynnego uczestnictwa w realizacji misji
z niego wynikającej oraz respektowania przyjętych przez nie reguł działania.

Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie .....................................................................

Rektor Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni .........................................................................

Rektor Akademii Morskiej w Gdyni ............................................................................................

Rektor Akademii Morskiej w Szczecinie .....................................................................................

Rektor Akademii Techniczno-Humanistycznej ...........................................................................

Rektor Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy .............................................................

Rektor Politechniki Białostockiej ................................................................................................

Rektor Politechniki Częstochowskiej ..........................................................................................

Rektor Politechniki Gdańskiej .....................................................................................................

Rektor Politechniki Koszalińskiej ................................................................................................

Rektor Politechniki Krakowskiej .................................................................................................

Rektor Politechniki Lubelskiej .....................................................................................................

Rektor Politechniki Łódzkiej .......................................................................................................

Rektor Politechniki Opolskiej ......................................................................................................

Rektor Politechniki Poznańskiej ..................................................................................................

Rektor Politechniki Radomskiej ..................................................................................................

Rektor Politechniki Rzeszowskiej ...............................................................................................

Rektor Politechniki Szczecińskiej ................................................................................................

Rektor Politechniki Śląskiej .........................................................................................................

Rektor Politechniki Świętokrzyskiej ............................................................................................

Rektor Politechniki Warszawskiej ...............................................................................................

Rektor Politechniki Wrocławskiej ...............................................................................................

Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ......................................................

Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego .......................................................................................

Rektor Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie ............................................................

Wrocław, 26 luty 2005 r.

 

Praktyki

Komunikaty
Informacje dotyczące praktyk dyplomowych umieszczone są na stronie: www.praktyki.zarz.agh.edu.pl

Opłaty

Opłaty za usługi edukacyjne

OPŁATY ZA USŁUGI EDUKACYJNE W ROKU AK. 2019/20 – STUDIA NIESTACJONARNE

Regulowane są Uchwałą Senatu AGH w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz Zarządzeniem Rektora w sprawie wysokości opłat za świadczenia usług edukacyjnych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (teksty dokumentów zamieszczone są w plikach do pobrania, pod Regulaminy i Zarządzenia).

 1. TERMINY I ZASADY WNOSZENIA OPŁAT

Czesne na studiach niestacjonarnych opłaca się semestralnie.

Wysokość opłat dla studentów rozpoczynających studia (1sem.) od r.ak. 2019/20 :

studia pierwszego stopnia (wszystkie kierunki): 1950 zł za semestr
studia drugiego stopnia:
dla kierunku Zarządzanie: 2050 za semestr
dla kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji: 2250 zł za semestr
dla kierunku Informatyka i Ekonometria: 2250 zł za semestr

Wysokość opłat dla studentów rozpoczynających studia przed r. ak. 2019/20 :

studia pierwszego stopnia (wszystkie kierunki): 1850 zł za semestr
studia drugiego stopnia:
dla kierunku: Zarządzanie: 1950 zł za semestr
dla kierunku: Zarządzanie i inżynieria produkcji: 2150 zł za semestr
dla kierunku Informatyka i ekonometria: 2150 zł za semestr

Studenci zobowiązani są do wniesienia opłaty czesnego w terminach:
za semestr zimowy do 30 września danego roku
za semestr letni do 15 marca danego roku
za pierwszy semestr opłatę należy wnieść do 15 października danego roku.

Opłatę za powtarzanie przedmiotów, różnice programowe oraz przedmioty nieobjęte planem studiów należy wnieść do:
za semestr zimowy do 15 października danego roku
za semestr letni do 15 marca danego roku

Studenci drugiego, trzeciego i czwartego roku w r. ak. 2019/20 wpłaty dokonują na konto:

na rachunek bankowy nr : 60 1240 4722 1111 0000 4850 1314 (Bank Pekao S.A.)
z dopiskiem subkonto: 720 200 9500
Za datę uiszczenia opłaty uważa się datę wpływu kwoty na konto bankowe. Każdorazowe opóźnienie w opłatach za zajęcia dydaktyczne lub dokonanie ich w niepełnej kwocie skutkuje naliczeniem odsetek ustawowych.

UWAGA
Studenci pierwszego roku w r. ak.2019/20 będą mieli podane indywidualne konta w Systemie USOS. Sposób logowania do Systemu podany będzie na koncie rekrutacyjnym we wrześniu.

Wnioski w sprawach zwrotu opłaty, rozłożenia na raty albo zwolnienia z opłat należy adresować do Prodziekana Wydziału Zarządzania (druk w plikach do pobrania) i składać w dziekanacie przed upływem ww terminów.

 • wniosek powinien zawierać dokładny opis sytuacji studenta wraz z właściwymi dokumentami (w zależności od przyczyny, dla której student ubiega się o zwolnienie) potwierdzającymi zasadność wniosku;
 • wniosek o zwolnienie z opłaty winien być należycie udokumentowany, przy czym trudną sytuację materialną studenta dokumentuje się poprzez złożenie kompletu aktualnych dokumentów niezbędnych do wyliczenia dochodu na jednego członka rodziny, potwierdzających sytuację materialną, zgodnie z wymogami obowiązującymi w zakresie przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom, określonymi w odrębnych przepisach bądź innych dokumentów potwierdzających istotne pogorszenie sytuacji materialnej;
 • zwolnienie z opłaty oraz rozłożenie czesnego na raty za pierwszy semestr studiów nie jest dopuszczalne.
 1. POWTARZANIE PRZEDMIOTU, SEMESTRU
 • Stawkę za 1 godzinę zajęć dydaktycznych powtarzanych z powodu niezadowalających wyników w nauce na studiach niestacjonarnych oblicza się dzieląc wysokość opłaty semestralnej przez liczbę godzin zajęć dydaktycznych w danym semestrze.
 • Wysokość opłaty za powtarzane przedmioty ustala się mnożąc stawkę za jedną godzinę zajęć dydaktycznych przez liczbę godzin zajęć dydaktycznych, w których student winien ponownie uczestniczyć.
 • W przypadku powtarzania semestru na studiach niestacjonarnych, student wnosi opłatę semestralną obowiązującą w danym semestrze.

2.RÓŻNICE PROGRAMOWE

Na podstawie Uchwały 113/2014 Senatu AGH z dnia 29 października 2014 r. ustala się co następuje:
W przypadku konieczności uzupełnienia różnic programowych, powstałych w wyniku zmiany uczelni, wydziału, kierunku lub formy studiów bądź reaktywacji na studia student studiów niestacjonarnych ma obowiązek wniesienia opłaty proporcjonalnie do wysokości opłaty semestralnej, obowiązującej w roku akademickim, w którym realizowane są różnice programowe oraz liczby godzin zajęć dydaktycznych stanowiących różnice programowe.

3. FAKTURA ZA STUDIA

Studenci, którym zakład pracy pokrywa opłatę czesnego w całości lub części proszeni są
o dostarczenie do Dziekanatu następujących danych potrzebnych do wystawienia faktury VAT:
– nazwa firmy
– adres
– numer NIP

Faktury indywidualne wystawiane są tylko na wcześniejszą prośbę studenta.

Obsługa administracyjna studentów

Dziekanat

mgr inż. Monika Zaleska-Ulatowska
Pawilon D-14, parter, pokój nr 1
tel.: +48 12 617 43 53, fax: +48 12 617 44 72
e-mail: zaleska@zarz.agh.edu.pl

kierunek Zarządzanie – studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia,
kierunek Informatyka i Ekonometria – studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia

Dziekanat

mgr Halina Początek
Pawilon D-14, parter, pokój nr 1
tel.: +48 12 617 42 94, fax: +48 12 617 44 72
e-mail: hmista@zarz.agh.edu.pl

kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji – studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia

Dział Kształcenia

Agnieszka Kuszlik

Pawilon D-14, parter, pokój nr 6
tel.: +48 12 617 43 07, fax: +48 12 617 44 72
e-mail: akuszlik@zarz.agh.edu.pl

reaktywacje, przeniesienia, urlopy, programy wymiany studenckiej, uznawanie efektów uczenia się (EUS).

Dział Kształcenia

Beata Dusza-Kozub

Pawilon D-14, parter, pokój nr 6
tel.: +48 12 617 31 62, fax: +48 12 617 44 72
e-mail: bdusza@zarz.agh.edu.pl

zgłaszanie tematów prac dyplomowych, indywidualizacja studiów (IPS), przeniesienia efektów kształcenia.

Godziny przyjęć w dziekanacie (pok. 1):

Poniedziałek: nieczynne
Wtorek: 08:00-11:00
Środa: 12:00-15:00
Czwartek: 08:00-11:00
Piątek: 13:00-15:00

PIĄTEK (w terminach zjazdów studiów niestacjonarnych)     13.00 – 17.00

SOBOTA(w terminach zjazdów studiów niestacjonarnych):

-semestr letni dyżur od I zjazdu do końca kwietnia br.                   9.00-14.00

– semestr zimowy dyżur od I zjazdu do końca listopada br.           9.00-14.00

Godziny przyjęć w dziale kształcenia (pok. 6):

Poniedziałek: nieczynne
Wtorek: 08:00-11:00
Środa: 12:00-15:00
Czwartek: 08:00-11:00
Piątek: 13:00-15:00
W terminach zjazdów studiów niestacjonarnych:
Piątek w dniach: 27.09, 4.10, 11.10 w godz.13.00 – 17.00
Sobota w dniach: 28.09, 5.10, 12.10 w godz. 9.00 – 14.00

Prodziekan ds. Kształcenia

Dr hab. inż. Marek Dudek
Pawilon D-14, parter, pokój nr 6a
prd.ksztal@zarz.agh.edu.pl

Dyżur dla studentów
piątek 14.30 – 15.30
W dniach 29 listopada br i 6 grudnia br dyżury zostają odwołane

Prosimy o wcześniejsze składanie podań w Dziale Kształcenia

Zakres realizowanych zadań

indywidualizacja studiów (reaktywacje, przeniesienia), jakość kształcenia, mobilność studentów (programy wymiany), specjalności, uznawanie efektów kształcenia, uznawanie efektów uczenia się

Prodziekan ds. Studenckich

Dr inż. Antoni Korcyl
Pawilon D-14, parter, pokój nr 4a
prd.stud@zarz.agh.edu.pl

Dyżur dla studentów
piątek 15.00 – 16.00

Prosimy o wcześniejsze składanie podań w Dziekanacie

Zakres realizowanych zadań

egzaminy (dyplomowe, komisyjne), obrony, płatności, pomoc materialna (stypendia, akademiki), praktyki, rozliczenia dydaktyki, umowy

Godziny przyjęć w Dziale Stypendiów:

Poniedziałek: nieczynne - dzień wewnętrzny
Wtorek: 8:00 – 11:00
Środa: 12:00 – 15:00
Czwartek: 8:00 – 11:00
Piątek: 12:00 – 15:00 - studenci stacjonarni
Piątek dydaktyczny (w terminach zjazdów): 13:00 - 17:00 - studenci niestacjonarni

W dniu 18.10.2019r (piątek) dyżur zostaje odwołany

Dział Stypendiów Pawilon D-14,
parter, pokój nr 3

mgr inż. Agnieszka Skowron
Studenci stacjonarni I stopnia 2-4 rok oraz  wszyscy studenci stacjonarni II stopnia
e-mail: askowron@zarz.agh.edu.pl tel. +48 12 617 43 02
inż. Joanna Gola
Studenci stacjonarni I stopnia 1 roku oraz wszyscy studenci niestacjonarni
e-mail: jgola@zarz.agh.edu.pl tel. +48 12 617 42 03

Regulamin świadczeń dla studentów

Wysokość stypendiów w roku akademickim 2019/2020

 

Komunikaty

Wysokość stypendiów  w roku akademickim 2019/2020

Limity średnich 2019_20-pismo Pani Rektor

Limity średnich studia stacjonarne i niestacjonarne 2019-2020

Komunikat dla I roku wnioski w USOS

Informacje dotyczące ubieganie się o świadczenia w roku akademickim 2019/2020

Pismo Pani Rektor w sprawie 10-tego stypendium w roku akademickim 2018/2019: Stypendium w lipcu 2019 roku

Stypendium Fundacji Edukacyjnej im. Jerzego Juzonia

 

Informacja dla kandydatów, którzy dokonali wpisu na I rok studiów w AGH i zamierzają się ubiegać o świadczenia
w roku akademickim 2019/2020

Kandydaci na studia, którzy dokonają wpisu na I rok studiów w naszej uczelni i będą chcieli się ubiegać o świadczenia w roku akademickim 2019/2020 otrzymają informację o sposobie składania wniosków za pośrednictwem systemu rekrutacyjnego na początku września br.

W przypadku ubiegania się o stypendium socjalne, prosimy o wcześniejsze kompletowanie dokumentów wymaganych do ubiegania się o to świadczenie. Szczegółowy wykaz dokumentów w zależności od indywidualnej sytuacji studenta znajduje się tutaj.

Uwaga! Zarejestrowanie wniosku o świadczenie w systemie elektronicznym nie zwalnia z obowiązku dostarczenia wniosku wraz z załącznikami w wersji papierowej.

Terminy i miejsce składania wniosków obowiązują kandydatów na studia, którzy dokonali wpisu na I rok studiów w naszej uczelni oraz wszystkich studentów AGH.

Rodzaj świadczenia

Termin składania wniosków

Miejsce składania wniosków

Stypendium socjalne

do 1 października 2019r. (wtorek)

Dziekanaty Wydziałów

(Dział Stypendiów-pok. 3)

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

do 1 października 2019r. (wtorek)

Dziekanaty Wydziałów

(Dział Stypendiów-pok. 3)

Stypendium rektora dla studentów I roku - olimpijczyków i medalistów

do 7 października 2019r. (piątek)

Dział Spraw Studenckich

Pawilon C-1, pok. 111

 

Więcej informacji na temat świadczeń oraz spraw studenckich w AGH znajduje się pod adresem http://www.dss.agh.edu.pl/

 

 

Terminy składania wniosków o świadczenia dla studentów w roku akademickim 2019/2020 dla studentów Wydziału Zarządzania

Rodzaj świadczenia

Terminy składania wniosków

Miejsce składania wniosków

Stypendium socjalne

Ostatecznie do 1 października 2019 r. ( wtorek)-mile widziane wcześniej do 20.09.2019 r.

Dział Stypendiów- pokój  3

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Do 1 października 2019

Dział Stypendiów- pokój 3

Stypendium Rektora dla studentów I roku –olimpijczyków i medalistów

Do 7 października 2019 r. (poniedziałek)

Dział Spraw Studenckich (budynek C1 pokój 111)

Stypendium rektora za osiągnięcia naukowe lub artystyczne lub osiągnięcia sportowe

Do 3 października 2019 r. (czwartek)

Dział Spraw Studenckich (budynek C1 pokój 111)

Stypendia rektora za wyróżniające wyniki w nauce

Do 14 października 2019 r. (poniedziałek)

Dział Stypendiów –pokój 3

 

Wnioski o stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi należy złożyć elektronicznie w systemie teleinformatycznym uczelni:

I rok- Uczelniany System Obsługi Studentów (USOS)

Pozostałe lata –Wirtualna Uczelnia (WU)

Stypendia socjalne

Dochód z gospodarstwa 2018 rok

Informacje dotyczące ubieganie się o świadczenia w roku akademickim 2019/2020

Informacja dla kandydatów, którzy dokonali wpisu na I rok studiów w AGH i zamierzają się ubiegać o świadczenia
w roku akademickim 2019/2020

Kandydaci na studia, którzy dokonają wpisu na I rok studiów w naszej uczelni i będą chcieli się ubiegać o świadczenia w roku akademickim 2019/2020 otrzymają informację o sposobie składania wniosków za pośrednictwem systemu rekrutacyjnego na początku września br.

W przypadku ubiegania się o stypendium socjalne, prosimy o wcześniejsze kompletowanie dokumentów wymaganych do ubiegania się o to świadczenie. Szczegółowy wykaz dokumentów w zależności od indywidualnej sytuacji studenta znajduje się tutaj.

Uwaga! Zarejestrowanie wniosku o świadczenie w systemie elektronicznym nie zwalnia z obowiązku dostarczenia wniosku wraz z załącznikami w wersji papierowej.

Terminy i miejsce składania wniosków obowiązują kandydatów na studia, którzy dokonali wpisu na I rok studiów w naszej uczelni oraz wszystkich studentów AGH.

Rodzaj świadczenia

Termin składania wniosków

Miejsce składania wniosków

Stypendium socjalne

do 1 października 2019r. (wtorek)

Dziekanaty  Wydziałów

(Dział Stypendiów-pok. 3)

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

do 1 października 2019r. (wtorek)

Dziekanaty Wydziałów

(Dział Stypendiów-pok. 3)

Stypendium rektora dla studentów I roku - olimpijczyków i medalistów

do 7 października 2019r. (piątek)

Dział Spraw Studenckich

Pawilon C-1, pok. 111

 

Więcej informacji na temat świadczeń oraz spraw studenckich w AGH znajduje się pod adresem http://www.dss.agh.edu.pl/

 

Można już składać wnioski o stypendium socjalne i stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2019/2020.

Wnioski są dostępne na Państwa kontach Wirtualnej Uczelni. Wypełniony wniosek należy następnie wydrukować, podpisać i dostarczyć do Działu Stypendiów wraz z kompletem wymaganych dokumentów najpóźniej do 01.10. 2019 roku (mile widziane wcześniej)

Wykaz wymaganych dokumentów oraz wzory potrzebnych oświadczeń znajdą Państwo na stronie:

http://www.dss.agh.edu.pl/swiadczenia/stypendium-socjalne/

 

Przypominam, że dokumenty z części obligatoryjnej składają wszyscy.

Przykład: student nie uzyskał dochodu w 2018 r - potwierdza ten fakt stosownym zaświadczeniem z Urzędu Skarbowego.

Uprzejmie informujemy, że w roku akademickim 2019/20 obligatoryjną formą ubiegania się o stypendia socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogę jest wypełnienie elektronicznego wniosku w systemie Wirtualnej Uczelni dla studentów 2,3,4 roku I stopnia oraz 1, 2 roku II stopnia.

Kandydaci na studia, którzy dokonują wpisu na 1 rok studiów w naszej Uczelni i będą chcieli się ubiegać o świadczenia w roku akademickim 2019/2020 otrzymają informacje o sposobie składania wniosków za pośrednictwem systemu rekrutacyjnego. W przypadku trudności technicznych związanych z wdrożeniem nowego systemu USOS, obowiązywać będzie tradycyjna, papierowa forma składania wniosków o świadczenia.

Wypełniony wniosek należy wydrukować, podpisać i dostarczyć do Działu Stypendiów.

Szczegółowe informacje, wykaz dokumentów oraz instrukcja wypełniania formularza i kalkulatora znajdują się:

Instrukcja "krok po kroku" ubiegania się o stypendium

Ogólne informacje o stypendiach

Studenci stacjonarni: Podstawową przesłanką do ubiegania się o przyznanie świadczenia socjalnego jest trudna sytuacja materialna studenta/rodziny studenta. Stypendium socjalne przyznawane jest na semestr dla wszystkich lat i rodzajów studiów. Od dnia 1 czerwca 2017 roku jedyną formą ubiegania się o stypendia na rok akademicki 2018/2019 jest wypełnienie wniosku w wersji elektronicznej w systemie Wirtualna Uczelnia. Usługa jest dostępna po zalogowaniu się studenta do indywidualnego konta w Wirtualnej Uczelni. Elektroniczna forma ubiegania się o stypendia nie zwalnia studentów z konieczności złożenia oryginału wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami. Rozpatrzenie wniosku następuje po złożeniu wniosku wraz z kompletem dokumentów, pozwalającymi określić aktualną sytuację dochodową studenta/rodziny studenta. Podstawą rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium socjalnego w przypadku studentów studiów stacjonarnych jest złożenie zaświadczenia o dochodach własnych, współmałżonka, dzieci, rodziców, opiekunów i rodzeństwa wraz z udokumentowaniem statusu tych osób, jeżeli pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym.

Zwiększenie stypendium socjalnego z tytułu zakwaterowania - TYLKO DLA STUDENTÓW STACJONARNYCH - w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki, może być przyznane znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej studentowi studiów stacjonarnych, pobierającemu stypendium socjalne, stale zamieszkałemu poza Krakowem, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do Uczelni uniemożliwiłby lub znacznie utrudniał studiowanie.

Studenci niestacjonarni: Podstawową przesłanką do ubiegania się o przyznanie świadczenia socjalnego jest trudna sytuacja materialna studenta/rodziny studenta. Stypendium socjalne przyznawane jest na okres semestru dla wszystkich lat i rodzajów studiów. Od dnia 1 czerwca 2017 roku jedyną formą ubiegania się o stypendia na rok akademicki 2018/2019 jest wypełnienie wniosku w wersji elektronicznej w systemie Wirtualna Uczelnia. Usługa jest dostępna po zalogowaniu się studenta do indywidualnego konta w Wirtualnej Uczelni. Elektroniczna forma ubiegania się o stypendia nie zwalnia studentów z konieczności złożenia oryginału wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami. Rozpatrzenie wniosku następuje po złożeniu wniosku wraz z kompletem dokumentów, pozwalającymi określić aktualną sytuację dochodową studenta/rodziny studenta. Podstawą rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium socjalnego w przypadku studentów studiów niestacjonarnych w wieku do 26 lat i pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z rodzicami i rodzeństwem jest złożenie zaświadczenia o dochodach własnych, współmałżonka, dzieci, rodziców, opiekunów i rodzeństwa wraz z dokumentowaniem statusu tych osób. W przypadku studentów posiadających własne rodziny, wymagane jest udokumentowanie statusu i dochodów własnych, współmałżonka i dzieci.

W przypadku wystąpienia trwałej zmiany sytuacji materialnej (utrata dochodu), student może złożyć wniosek o przyznanie świadczeń (jeśli student nie składał do tej pory wniosku o pomoc materialną) lub złożyć wniosek korygujący (w sytuacji utraty i nabycia dochodu oraz wcześniejszego złożenia wniosku) przedkładając aktualne dokumenty potwierdzające sytuację materialną.
Student korzystający z urlopu bez podania przyczyny nie może ubiegać się o stypendium socjalne.

Wirtualna Uczelnia - wnioski stypendialne - instrukcja

 

Wysokość stypendium socjalnego w roku akademickim 2018/19

Podstawa naliczenia stypendium socjalnego wynosi 1 051,70 zł

Miesięczna wysokość stypendium socjalnego:

Przedziały dochodowe
w zł /os.
0-150 151-300 301-450 451-600 601-750 751-900 901-1051,70
Kwota stypendium (zł)  1000    850    700     550    400     300        250

Kwota zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu zakwaterowania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki wynosi:
200 zł/m-c przy dochodzie na osobę w rodzinie do 450 zł.,
150 zł/m-c przy dochodzie na osobę w rodzinie od 451 do 750 zł.,
100 zł/m-c przy dochodzie na osobę w rodzinie od 751 do 1 051,70 zł.
Dotyczy tylko studentów pobierających stypendium socjalne oraz spełniających wymogi określone w paragrafie 20 Regulaminu ŚPM

Stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych

Informacja dla kandydatów, którzy dokonali wpisu na I rok studiów w AGH i zamierzają się ubiegać o świadczenia
w roku akademickim 2019/2020

Kandydaci na studia, którzy dokonają wpisu na I rok studiów w naszej uczelni i będą chcieli się ubiegać o świadczenia w roku akademickim 2019/2020 otrzymają informację o sposobie składania wniosków za pośrednictwem systemu rekrutacyjnego na początku września br.

W przypadku ubiegania się o stypendium socjalne, prosimy o wcześniejsze kompletowanie dokumentów wymaganych do ubiegania się o to świadczenie. Szczegółowy wykaz dokumentów w zależności od indywidualnej sytuacji studenta znajduje się tutaj.

Uwaga! Zarejestrowanie wniosku o świadczenie w systemie elektronicznym nie zwalnia z obowiązku dostarczenia wniosku wraz z załącznikami w wersji papierowej.

Terminy i miejsce składania wniosków obowiązują kandydatów na studia, którzy dokonali wpisu na I rok studiów w naszej uczelni oraz wszystkich studentów AGH.

Rodzaj świadczenia

Termin składania wniosków

Miejsce składania wniosków

Stypendium socjalne

do 1 października 2019r. (wtorek)

Dziekanaty Wydziałów

(Dział Stypendiów-pok. 3)

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

do 1 października 2019r. (wtorek)

Dziekanaty Wydziałów

(Dział Stypendiów-pok. 3)

Stypendium rektora dla studentów I roku - olimpijczyków i medalistów

do 7 października 2019r. (piątek)

Dział Spraw Studenckich

Pawilon C-1, pok. 111

 

Więcej informacji na temat świadczeń oraz spraw studenckich w AGH znajduje się pod adresem http://www.dss.agh.edu.pl/

Informacje dotyczące ubieganie się o świadczenia w roku akademickim 2019/2020

Od 1 czerwca 2017 roku, zgodnie z decyzją Pani Rektor, wszyscy studenci 2,3,4 roku I stopnia oraz studenci 2 roku II stopnia (nie dotyczy studentów 1 roku, I stopnia i II stopnia )są zobowiązani do wypełnienia elektronicznego wniosku w systemie Wirtualna Uczelnia.

Kandydaci na studia, którzy dokonują wpisu na 1 rok studiów w naszej Uczelni i będą chcieli się ubiegać o świadczenia w roku akademickim 2019/2020 otrzymają informacje o sposobie składania wniosków za pośrednictwem systemu rekrutacyjnego. W przypadku trudności technicznych związanych z wdrożeniem nowego systemu USOS, obowiązywać będzie tradycyjna, papierowa forma składania wniosków o świadczenia.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student legitymujący się orzeczeniem właściwego organu o stopniu niepełnosprawności lub innym równoważnym orzeczeniem stwierdzającym niepełnosprawność (np. orzeczenie ZUS).  Elektroniczna forma ubiegania się o stypendia nie zwalnia studentów z konieczności złożenia oryginału wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami (np. orzeczenie ZUS). Student ubiegający się o uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności w trakcie roku akademickiego tj. między październikiem a czerwcem, powinien złożyć w Dziale Stypendiów wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, który zostanie rozpatrzony po dostarczeniu orzeczenia, a wypłata świadczenia obejmie okres, od którego przyznano status osoby z określonym stopniem niepełnosprawności, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na okres całego roku akademickiego lub do daty ważności orzeczenia. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych wypłacane jest studentowi aktualnie kontynuującemu naukę albo korzystającemu z urlopu.

Więcej informacji na stronie:

http://www.dss.agh.edu.pl/swiadczenia/stypendium-specjalne-dla-osob-niepelnosprawnych/

 

Stypendia Rektora dla najlepszych studentów

Limity 2019_20 - Pismo Pani Rektor

Limity średnich 2019-2020 studia stacjonarne i niestacjonarne

 

 1. Stypendium Rektora za wysoką średnią ocen. Informatyczny system obsługi dydaktyki generuje wykaz najlepszych studentów dla każdego z kierunków kształcenia na Wydziale spośród wszystkich studentów, którzy w terminie do zakończenia letniej sesji egzaminacyjnej uzyskali wszystkie zaliczenia i egzaminy z przedmiotów obowiązujących w poprzednim roku akademickim ze średnią ocen co najmniej 4,0.

 2. Stypendia Rektora dla najlepszych studentów za
  osiągnięcia naukowe są przyznawane studentom AGH, którzy w ubiegłym roku akademickim wykazali się szczególnymi efektami w działalności badawczej, byli autorami publikacji naukowych, osiągnęli sukcesy w krajowych i międzynarodowych konkursach o charakterze naukowym.
 3. Stypendia Rektora za wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym są przyznawane studentom AGH którzy  uzyskali sukcesy indywidualne lub zespołowe w rywalizacji ligowej, międzyuczelnianej na poziomie ogólnopolskim lub międzynarodowym oraz nie posiadają deficytu punktów ECTS. 

 4. Stypendia Rektora za osiągnięcia artystyczne są przyznawane studentom AGH, którzy w minionym roku akademickim osiągnęli sukcesy w sferze kultury, sztuki, reprezentując AGH na poziomie co najmniej ogólnopolskim oraz nie posiadają deficytu punktów ECTS.

  Więcej informacji na stronie:
  http://www.dss.agh.edu.pl/swiadczenia/stypendium-rektora-dla-najlepszych-studentow/

 

Stypendia Ministra za wybitne osiągnięcia

Student posiadający wybitne osiągnięcia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, może wystąpić o przyznanie stypendium Ministra. W tym celu należy w terminie do 1 października zgłosić swoją kandydaturę wraz z załącznikami potwierdzającymi uzyskane osiągnięcia. Wniosek musi uzyskać pozytywną opinię Rady Wydziału, po uzyskaniu której Rektor występuje do właściwego Ministra z wnioskiem o przyznanie stypendium za wybitne osiągnięcia. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:

http://www.dss.agh.edu.pl/swiadczenia/stypendium-ministra/

Zapomogi losowe

Zapomoga losowa może być przyznana przez Dziekana Wydziału studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej na podstawie złożonych wraz z wnioskiem (wg załącznika nr 4 do niniejszego Regulaminu) dokumentów (np. zaświadczenie lekarza, pomocy społecznej, orzeczenia sądowe, policyjne, itp.) lub pisemnego oświadczenia co najmniej 3 studentów, w tym członka Uczelnianej Rady Samorządu Studentów AGH. Student może otrzymać zapomogę losową nie więcej niż dwa razy w roku akademickim, tylko na jednym kierunku studiów. Wysokość zapomogi losowej uzależniona jest od sytuacji, w jakiej znalazł się student. Kwota zapomogi jednorazowo nie może przekroczyć kwoty najwyższego stypendium socjalnego.
Wnioski o przyznanie zapomóg wraz z dokumentami potwierdzającymi zaistniałą sytuację należy składać do 20stego dnia każdego miesiąca.

Więcej informacji na stronie:

http://www.dss.agh.edu.pl/swiadczenia/zapomoga/

Numer konta

Akademiki


Wszyscy studenci STACJONARNI AGH zainteresowani otrzymaniem miejsca w domu studenckim na dany rok akademicki  składają wyłącznie elektroniczny wniosek w systemie informatycznym – bez konieczności dokumentowania dochodu, drukowania wniosku z systemu, składania wniosku i dokumentów w Dziale Stypendiów.
Szczegółowe informacje dotyczące procedury rozdziału miejsc, zostaną opublikowane na stronie https://akademik.agh.edu.pl/.

Rozdział miejsc na MS AGH- Pismo Pani Rektor 15.05.2019 rok

Pismo w sprawie akademików w ramach praktyk studenckich.

Kredyty studenckie

Informacje na temat kredytów studenckich dostępne są na stronie:

http://www.dss.agh.edu.pl/kredyty-studenckie/

Ubezpieczenia NNW

Informacje dotyczące ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dostępne są na stronie:

http://www.dss.agh.edu.pl/ubezpieczenia/

Świadczenia dla cudzoziemców

Informacje o świadczeniach dla cudzoziemców znajdują się na stronie:

http://www.dss.agh.edu.pl/swiadczenia/swiadczenia-dla-cudzoziemcow/